§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.227.2246

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2003 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 739,1222 ha położonych na terenach miast: Mielec, Chełm, Gorlice, Dębica, Sanok, Leżajsk, Jarosław oraz gmin: Dębica i Laszki.";

2)
w § 3 ust.1-3 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę z tytułu realizacji nowej inwestycji ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm. 3 ), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych", lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. 4 ), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych", zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania nowych inwestycji, w rozumieniu art. 7 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188, poz. 1840, Nr 189, poz. 1850).

2. Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 186, poz. 1544).

3. Kosztami, o których mowa w ust. 2, są wydatki inwestycyjne określone w § 6 ust. 1.";

3)
w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, w rozumieniu art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej na danym obszarze, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, i ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.";

4)
w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub spłatę ich wartości określoną w umowie leasingu, najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika,";

5)
szczegółowy opis granic i terenu specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu stanowiący załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 757 i Nr 135, poz. 914, z 2001 r. Nr 30, poz. 333 i Nr 107, poz. 1174, z 2002 r. Nr 64, poz. 585 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 35.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217.