Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.227.2246

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 739,1222 ha położonych na terenach miast: Mielec, Chełm, Gorlice, Dębica, Sanok, Leżajsk, Jarosław oraz gmin: Dębica i Laszki.";

2)
w § 3 ust.1-3 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę z tytułu realizacji nowej inwestycji ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm. 3 ), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych", lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. 4 ), zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych", zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania nowych inwestycji, w rozumieniu art. 7 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188, poz. 1840, Nr 189, poz. 1850).

2. Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej dla danego obszaru i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 186, poz. 1544).

3. Kosztami, o których mowa w ust. 2, są wydatki inwestycyjne określone w § 6 ust. 1.";

3)
w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienie stanowi pomoc regionalną udzielaną w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, w rozumieniu art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. Wielkość pomocy regionalnej, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy ustalonej na danym obszarze, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, i ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.";

4)
w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub spłatę ich wartości określoną w umowie leasingu, najmu lub dzierżawy, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika,";

5)
szczegółowy opis granic i terenu specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu stanowiący załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1. 
Prowadzenie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwestycyjnych - na terenie włączonym do strefy:
1)
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 1174),
2)
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 64, poz. 585) oraz
3)
niniejszym rozporządzeniem

- nie stanowi podstawy do zwiększenia dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej w stosunku do wielkości tej pomocy otrzymywanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na terenie strefy określonym przed dokonaniem zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526, z 1997 r. Nr 120, poz. 757 i Nr 135, poz. 914 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 333).

2. 
Ustalając wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającego rmozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu, nie wlicza się dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach włączonych do strefy rozporządzeniami wymienionymi w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC

Teren miasta MIELEC

Obręb Mielec-Przemysłowy część I

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 141/1, granica biegnie w kierunku zachodnim przez główną bramę wjazdową i dalej wzdłuż ogrodzenia terenu przemysłowego, będącego jednocześnie południowymi granicami działek 150/5, 171/7, 171/2, 171/6, 171/8, 172/6, 189/9, 188/9, do pkt nr 2 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 188/9 i dalej wzdłuż południowych granic działek 180/5 oraz 180/3 i przecinając tory bocznicy kolejowej do Elektrociepłowni, dochodzi wzdłuż południowej granicy działki 184 do pkt nr 3 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt nr 3 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki 184 będącą jednocześnie granicą terenu przemysłowego i dochodzi do pkt nr 4 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt nr 4 przecina tor bocznicy kolejowej do Elektrociepłowni i biegnie dalej w kierunku północnym zachodnią granicą działki 203/6, będącą jednocześnie granicą terenu przemysłowego, a następnie przecina tor bocznicy kolejowej do H7 i dalej biegnie zachodnią granicą działki 203/5, przecina tor bocznicy na teren przemysłowy i dalej biegnąc zachodnią granicą działki 203/4, stanowiącą jednocześnie granice terenu przemysłowego, dochodzi do pkt nr 5 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 203/4. Od pkt nr 5 skręca w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ogrodzenia terenu przemysłowego będącego jednocześnie południowo-zachodnią granicą działki 196 do pkt nr 6 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 196. Od pkt nr 6 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia południowymi granicami działek 34/7, 32/2, 32/1, 31, 28 do pkt nr 7 i dalej granicą działki 29 przez pkt nr od 8 do pkt nr 12. Od pkt nr 12 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ogrodzenia będącego jednocześnie granicą terenu lotniska, południową granicą działki 28 do pkt nr 13. Od pkt nr 13 w narożniku ogrodzenia lotniska przy ul. Kosmonautów, będącego jednocześnie południowo-zachodnim narożnikiem działki 26/2, skręca w kierunku północnym do pkt nr 14 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 26/2. W pkt nr 14 skręca na wschód i biegnie do pkt nr 15 zlokalizowanego u zbiegu granic działek 26/2, 26/1 i 21. W pkt nr 15 skręca na północ i biegnie zachodnią, a następnie północną granicą działki 21 (stanowiącą drogę) do pkt nr 16 zlokalizowanego u zbiegu granic działek 21, 22 i 20. W pkt nr 16 skręca na północ i biegnie do pkt nr 17 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 22. W pkt nr 17 skręca na południe i biegnie do pkt nr 18 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 12/4. W pkt nr 18 skręca na wschód i biegnie linią łamaną przez pkt nr 19 do pkt nr 20 wzdłuż granicy działki 12/4 z działkami 17 i 12/2. W pkt nr 20 skręca na południowy zachód i biegnie linią łamaną przez pkt nr 21 do pkt nr 22 wzdłuż granicy działki 12/1 z działkami 12/2 i 12/3. W pkt nr 22 skręca na zachód i biegnie linią łamaną przez pkt nr: 23, 24, 25, 26, 27, 28, wzdłuż granicy działki 12/4 z działkami: 12/3, 15/4, 10, 14, 13, 11 i dochodzi do pkt nr 29 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 11. W pkt nr 29 skręca na południe i biegnie linią łamaną, wschodnią granicą działki 11, przez pkt nr 30 do pkt nr 31 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 11. Z pkt nr 31 dalej biegnie na południe i dochodzi do pkt nr 32 będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki 6/1. Od pkt nr 32 biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działki 6/2 do pkt nr 33, gdzie skręca w kierunku południowym, biegnąc wschodnią granicą działki 6/2 i przez pkt nr 34 dochodzi do pkt nr 35. Od pkt nr 35 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 6/2 biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska przez pkt nr 36 do pkt nr 40. Od pkt nr 40 biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 45, 44, 73/2 do pkt nr 41 i dalej wzdłuż południowej granicy działki 73/2 do pkt nr 42. Od pkt nr 42 biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki 44 do pkt nr 43, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 46. Od pkt nr 43 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki 46 będącej jednocześnie granicą drogi do bazy Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, do pkt nr 44 i dalej południową granicą działki 46 do pkt nr 45. Od pkt nr 45 biegnie wzdłuż ul. Wojska Polskiego granicami działek: 77, 78, 80, będącymi jednocześnie granicą terenu przemysłowego, przez pkt nr: 46 do 50. Od pkt nr 50 biegnie w kierunku południowym wzdłuż ogrodzenia wschodnią granicą działki 94 do pkt nr 51, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki 94. Od pkt nr 51 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia będącego jednocześnie granicą terenu przemysłowego południowymi granicami działek: 94, 82/2, 82/1, 102, 136/1, 137/5, 137/2, 140, 141/2, 141/3, 141/1 i dochodzi do pkt nr 1 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 141/1, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 52, zlokalizowanego w środku istniejącej bramy wjazdowej do Elektrociepłowni, leżącego jednocześnie na północnej granicy działki 52, granica biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż ściany budynku portierni i dalej wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni od ul. Wojska Polskiego północną granicą działki 52 do pkt nr 53 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku ogrodzenia Elektrociepłowni i działki 52. Dalej biegnie północną granicą działki 51 do pkt nr 54 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 51. Od pkt nr 54 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki 51 do pkt nr 55 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 51 i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki 51 do pkt nr 56 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 51, będącego jednocześnie południowo-wschodnim narożnikiem ogrodzenia Elektrociepłowni. Od pkt nr 56 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni, stanowiącego jednocześnie południową granicę działki 52, do pkt nr 57 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 52 i ogrodzenia Elektrociepłowni. Od pkt nr 57 biegnie wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni w kierunku północnym zachodnią granicą działki 52 do pkt nr 58, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 52 i ogrodzenia Elektrociepłowni. Od pkt nr 58 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni do pkt nr 52, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 59, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 63, granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki 63 przez pkt nr: 60, 61, 62, stanowiące jednocześnie punkty graniczne działki 63, do pkt nr 59, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 63, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku ogrodzenia terenu po byłej bazie Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, stanowiącego jednocześnie narożnik działki 69, granica biegnie wzdłuż ogrodzenia w kierunku wschodnim do pkt nr 64. Od pkt nr 64 stanowiącego północno-wschodni narożnik ogrodzenia i granicy działki 69 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ogrodzenia i wschodniej granicy działki 69 do pkt nr 65, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 69. Od pkt nr 65 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: nr 66, 67, 68, 69, stanowiące jednocześnie południową granicę działki 69, do pkt nr 70. Od pkt nr 70 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia stanowiącego jednocześnie zachodnią granicę działki 69, do pkt nr 63, od którego opis rozpoczęto. Działka 23/3 nie wchodzi skład wyżej opisanego obszaru.

Obręb Mielec-Mościska 4

Począwszy od pkt nr 83, zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 136, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez pkt nr 84-88. Odcinek między pkt nr 84-88 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 88 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie poprzez pkt nr 89 do pkt nr 90 wzdłuż północnej krawędzi działki 122. W pkt nr 90 skręca na południe i biegnie linią łamaną poprzez pkt nr: 91, 92 do pkt nr 93. Punkty te stanowią zachodnią krawędź drogi rolnej - działka 128 na styku z działkami: 122, 123, 124, 125, 126/1, 126/2, 127, 129, 130, 131/1, 132, 133, 134, 135, 136. W pkt nr 93 położonym na południowo-wschodnim narożniku działki 136 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 136 poprzez pkt nr 94 do pkt nr 83, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 95, zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 110, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 96. Odcinek między pkt nr 95 i 96 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 96 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie poprzez pkt nr 97 do pkt nr 98, wzdłuż północnej granicy działki 109. W pkt nr 98, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 109, skręca na południe i biegnie do pkt nr 99. Granica ta stanowi zachodnią krawędź drogi polnej - działka 72 na styku z działkami: 109 i 110. W pkt nr 99, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 110, granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 110 do pkt nr 95, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 100, zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 102, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez pkt nr: 101, 102 do pkt nr 103. Odcinek między pkt nr: 100-103 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 103 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 104, wzdłuż północnej granicy działki 95. W pkt nr 104, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 95, skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 105. Granica ta stanowi zachodnią krawędź drogi polnej - działka 74 na styku z działkami: 95, 96, 97, 98, 99, 101 i 102. W pkt nr 105, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 102, skręca na zachód i biegnie do pkt nr 100, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 106, zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 70/1, granica biegnie w kierunku północnym poprzez pkt nr 107 do pkt nr 108. Odcinek między pkt nr: 106-108 stanowi wschodni brzeg rowu melioracyjnego działki 71 na styku z działkami: 70/1 i 144/4. W pkt nr 108 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie poprzez pkt nr 109 do pkt nr 110. Na tym odcinku granica biegnie północno-wschodnim brzegiem rowu melioracyjnego - działka 74 na styku z działką 144/4. W pkt nr 110, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 74, skręca na zachód i biegnie do pkt nr 111, który stanowi północno-zachodni skraj drogi stanowiącej działkę 74. W pkt nr 111 skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 112. W pkt nr 112 skręca na zachód i biegnie do pkt nr 113 południową granicą działki 87. W pkt nr 113, który stanowi południowo-zachodni narożnik działki 87, skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr 114 do pkt nr 115 granicą wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 115, który leży u zbiegu granic działek 75, 113 i 142, skręca na zachód do pkt nr 80. W pkt nr 80, który w terenie stanowi południowo-zachodnie naroże działki 69, skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr 79 do pkt nr 78 wzdłuż granicy ul. Wojska Polskiego i rowu Potok. W pkt nr 78 skręca na południe i biegnie do pkt nr 116, gdzie skręca na wschód i biegnie do pkt nr 117, po czym skręca na północ i biegnie do pkt nr 118. Odcinek między pkt nr: 78, 116, 117 i 118 stanowi naroże przepustu drogowego ul. Wojska Polskiego nad rowem Potok. W pkt nr 118 granica skręca na wschód i biegnie do pkt nr 119 skrajem ul. Wojska Polskiego. W pkt nr 119, który leży u zbiegu granic działek: 4, 27/18 i 13, skręca na północny wschód i biegnie linią łamaną przez pkt nr: 120, 121, 122, 123, 124, 125 do pkt nr 126. Linia ta stanowi granicę rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 126 skręca na wschód i biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska do pkt nr 39, który leży u zbiegu granic działek 6/2, 5/1 i 27/2, i skręca na północny wschód do pkt nr 127. W pkt nr 127, który stanowi południowo-zachodnie naroże działki 27/1, granica skręca na południowy wschód i biegnie do pkt nr 128. Linia łącząca pkt nr 127 i 128 stanowi granicę działki 27/1 (ul. Rudnik). W pkt nr 128 granica skręca na południe i biegnie do pkt nr 129 wzdłuż wschodniej granicy działek 28 i 29, gdzie skręca na zachód i biegnie do pkt nr 130 północną granicą ul. Wojska Polskiego (działki: 32/9, 32/8, 32/7, 32/6, 32/5, 32/4, 32/13). W pkt nr 130 skręca na południe do pkt nr 131, przecinając ul. Wojska Polskiego. W pkt nr 131, który leży u zbiegu granic działek: 32/12, 32/11 i 143/4, skręca na wschód i biegnie do pkt nr 132 południową granicą ul. Wojska Polskiego. W pkt nr 132, który stanowi północno-wschodnie naroże działki 143/3, skręca na południe i biegnie przez pkt nr 133 do pkt nr 134 wzdłuż wschodniej granicy działek: 143/3, 143/1, 39/1, 144/1 i 65. W pkt nr 134 skręca na północny zachód i biegnie do pkt nr 135, wzdłuż rowu melioracyjnego południową granicą działki 65. W pkt nr 135, który stanowi południowo-zachodnie naroże działki 65, skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt nr 136 do pkt nr 137 wzdłuż granicy działek: 144/2, 144/11, 70/4, 70/2 i 70/1. W pkt nr 137 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 70/1 do pkt nr 106, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 71, zlokalizowanego na północno-zachodnim narożniku działki 1, granica biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż ogrodzenia lotniska do pkt nr 138. W pkt nr 138, który leży na zbiegu granic działek: 6/2, 4 i 3, skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż rowu Potok do pkt nr 139, gdzie skręca na zachód i biegnie linią łamaną przez pkt nr: 140, 141, 75 do pkt nr 74 wzdłuż południowych granic działek 3 i 2. W pkt nr 74 skręca na północ i biegnie do pkt nr 73 wzdłuż zachodniej granicy działki 2. W pkt nr 73 skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 72, skąd skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 1 do pkt nr 71, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Mielec-Przemysłowy - część II

Począwszy od pkt nr 40, granica biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska do pkt nr 71. W pkt nr 71 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 5 do pkt nr 72. W pkt nr 72 skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 73. W pkt nr 73 skręca na południe i biegnie do pkt nr 74 wzdłuż wschodniej granicy działki 5. W pkt nr 74 skręca na wschód i biegnie linią łamaną przez pkt nr: 75, 76 do pkt 77 położonego na brzegu rowu Potok. W pkt nr 77 skręca na południe i biegnie przez pkt nr: 78, 79, 80 do pkt nr 81 wzdłuż zachodniego brzegu rowu Potok. W pkt nr 81 skręca na zachód i biegnie do pkt nr 82. W pkt nr 82 skręca na północ i biegnie poprzez pkt nr: 47, 46 do pkt nr 45 wzdłuż zachodniej granicy ul. Wojska Polskiego. Od pkt nr 45 biegnie do pkt nr 44 południową granicą działki 46, dalej w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki 46 do pkt nr 43. W pkt nr 43 położonym w północno-wschodnim narożniku działki 46 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 44 do pkt nr 42. W pkt nr 42 skręca na zachód i biegnie do pkt nr 41. W pkt nr 41 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 45, 44, 73/2 do pkt nr 40, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Mielec-Smoczka

Począwszy od pkt nr 142, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożu działki 2973, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 143 do pkt nr 144 wzdłuż granic działek: 2973, 2963/2, 2964/2, 2974 i 2975. W pkt nr 144 granica skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt nr: 145, 146, 147 do pkt nr 148 wzdłuż linii rowu melioracyjnego (działka 2979). Tu skręca na wschód do pkt nr 149 i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 2975. W pkt nr 149 skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt nr: 150, 151 do pkt nr 152 wzdłuż granic działek: 2974, 2981, 2984 i 2985. W pkt nr 152 skręca na północny zachód i biegnie przez pkt nr: 153 i 154 do pkt nr 155, wzdłuż granicy drogi polnej (działka 2972). W pkt nr 155 skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 2982 do pkt nr 156. W pkt nr 156 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2983, 2982 i 2981 skręca na północny zachód i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działki 2982 przez pkt nr: 157, 158 do pkt nr 159. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2982 do pkt nr 160, zlokalizowanego u zbiegu granic działek 2982, 2972 i 2973, gdzie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2972 do pkt nr 142, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Mielec-Lasy

Począwszy od pkt nr 135, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 65, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki 65 i dochodzi do pkt nr 134 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 65. W pkt nr 134 skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnimi granicami działek: 1237/2, 1238/3 do pkt nr 161 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 1238/3. W pkt nr 161 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowymi granicami działek: 1238/3 i 1237/2 do pkt nr 136, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 1237/2. W pkt nr 136 skręca w kierunku północno-wschodnim, biegnie zachodnią granicą działki 1237/2 i dochodzi do pkt nr 135, od którego opis rozpoczęto.

Teren miasta CHEŁM

Rejon nr 1 przy ul. Wschodniej

Począwszy od pkt nr 4039, położonego u zbiegu granic działek 115/7, 112/1 i 115/3, granica biegnie przez pkt nr 4044 do pkt nr 4034 wzdłuż zachodniej granicy działki. W pkt nr 4034 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 4043 wzdłuż północnej granicy działek 115/4, 115/5, 115/6 i dalej w kierunku południowym do pkt nr 0357 i w kierunku wschodnim do pkt nr 0353, dalej w kierunku południowym do pkt nr 0352 na granicy z ul. Wschodnią, wzdłuż ulicy Wschodniej do granic administracyjnych Miasta Chełma z gruntami wsi Srebrzyszcze - pkt nr 341 i pkt nr 0340. Następnie biegnie wzdłuż północnej granicy działki 115/7 w kierunku zachodnim do pkt nr 4021, usytuowanego w zachodnio-północnym narożniku działki 115/7, po czym skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 115/7 do 4039, od którego opis rozpoczęto.

Rejon nr 2 przy ul. Hutniczej

Począwszy od pkt nr 0094, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 258/1, granica biegnie w kierunku północnym po zachodnich granicach działek: 258/2, 258/4, 258/5 do pkt 0463, następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie po północnej granicy działki 258/5 do pkt nr 0473, po czym skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek: 258/5, 258/3, 258/9 do pkt 0719. Od pkt nr 0719, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 258/9, biegnie wzdłuż północnej krawędzi ul. Hutniczej do pkt nr 0094, od którego opis rozpoczęto.

Rejon nr 3 przy ul. Ceramicznej

Począwszy od pkt nr 0826, zlokalizowanego w zachodnio-południowym narożniku działki 55/17, granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej krawędzi ul. Malowane, następnie skręca w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Malowane do pkt nr 0234. Od pkt nr 0234 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po zachodniej krawędzi ul. Ceramicznej do pkt nr 0831, następnie skręca w kierunku zachodnim i po północnej granicy działki 55/18 biegnie linią łamaną do pkt nr 0826, od którego opis rozpoczęto. Na działce nr 55/17 znajduje się studnia głębinowa, dla której została wydzielona odrębna działka 55/16 (od pkt nr 0837 do 0844), niewchodząca w skład Rejonu nr 3 przy ul. Ceramicznej.

Rejon nr 4 przy ul. Chełmońskiego

Począwszy od pkt nr 0326, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 786/3, granica biegnie wzdłuż ul. Chełmońskiego w kierunku północno-zachodnim do granicy z działką 787 do pkt nr 1751, po czym biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 1744 i po granicy działki 785 dochodzi do pkt nr 1716. Od pkt nr 1716 biegnie wzdłuż sięgacza ul. Malowane w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 1727 i po granicy działek 750/3 i 751 dochodzi do pkt nr 1685 - granic osiedla mieszkaniowego Rejowiecka - Włodawska I etap. Następnie po granicy działek budownictwa jednorodzinnego: 778-767 biegnie w kierunku południowym do pkt nr 0311. Od pkt nr 0311 skręca w kierunku wschodnim i biegnie po południowej granicy działki 779 do pkt nr 1698, następnie po południowej granicy działek 786/2 i 786/3 biegnie do pkt nr 0326, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 786/3, od którego opis rozpoczęto.

Teren miasta Gorlice

Obręb Gorlice - Tereny Przemysłowe Glinik Mariampolski

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 454/66, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż drogi łączącej ul. Szopena z ul. Biecką do pkt nr 2, będącego narożnikiem działki 454/66, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 3 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 454/19, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie ogrodzeniem z sąsiadującą działką 454/19 do pkt nr 4. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie ogrodzeniem do pkt nr 5, skręca w kierunku południowo-wschodnim i po ogrodzeniu dochodzi do pkt nr 6, położonego w południowo-wschodniej części działki 454/62. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 7, położonego w południowej części działki 454/62, skąd skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 8 rozgraniczającego pas drogi krajowej ul. Biecka, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Bieckiej przez pkt nr 9 do pkt nr 10 położonego w północno-wschodniej części działki 454/50. Dalej biegnie wzdłuż ul. Bieckiej w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 11, położonego w południowo-wschodniej części działki 454/50, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 12 wzdłuż ogrodzenia Miejskiej Oczyszczalni Ścieków położonej na działce 466. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 13, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 454/50, dalej skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 14, położonego w południowo-zachodniej części działki 454/74, następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 15 położonego w południowo-wschodniej części działki 454/70. Z pkt nr 15 biegnie w kierunku zachodnim po granicy z działką 454/55 do pkt nr 16, skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 17, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 18, położonego w południowo-zachodniej części działki 454/70. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 19 do pkt nr 20, położonego w północno-zachodniej części działki 454/69, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 21 położonego w południowo-zachodniej części działki 454/67. Z pkt nr 21 biegnie wzdłuż torów kolejowych prowadzących do Elektrociepłowni "Glinik" położonych na działce 454/29 przez pkt 22 do pkt nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 23, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 472/6, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 24 do pkt nr 25 położonego na linii pasa drogi krajowej (ul. Biecka). Z pkt nr 25 biegnie pasem drogi krajowej w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr 26, dalej wzdłuż drogi krajowej ul. Biecka do pkt nr 27. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną do pkt nr 28 wzdłuż działki 482/17, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 linią łamaną po ogrodzeniu stacji gazowej Karpackich Zakładów Gazownictwa, położonej na działce 486/2. Z pkt nr 35 biegnie linią łamaną wzdłuż zachodniej granicy działki 486/3 do pkt nr 36. Od pkt nr 36, położonego w północnym narożniku działki 486/3, biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 37, skręca na północny wschód i biegnie przez pkt 38 do pkt nr 23, z którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 39, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 468/5 na linii pasa wodnego rzeki Ropy, granica biegnie pasem wodnym rzeki Ropy linią łamaną, wschodnią granicą działki 479 w kierunku południowym do pkt nr 40. Tu załamuje się i biegnie linią łamaną południowo-zachodnią granicą działki 479 do pkt nr 41. Z pkt nr 41 biegnie wzdłuż wschodniej strony ul. Bieckiej drogi krajowej Gorlice-Jasło oraz działki 468/5 linią łamaną do pkt nr 42. W pkt nr 42 załamuje się i biegnie linią łamaną północną stroną działki 468/5 do pkt nr 39, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 43, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 467/4, granica biegnie linią łamaną granicą działki 460/5 w kierunku zachodnim do pkt nr 44, skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną pasa drogi krajowej Gorlice-Jasło do pkt nr 45. W pkt nr 45 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działki 467/4 przez pkt nr 46, dalej w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 47 do pkt nr 48. W pkt nr 48, położonym na północno-wschodnim narożniku działki 467/4, skręca w kierunku południowym i linią pasa wodnego rzeki Ropy dochodzi do pkt nr 43, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 49, zlokalizowanego we wschodniej części działki nr 793/4, granica biegnie po granicy działki 793/4 wzdłuż ul. Janusza Korczaka w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 50 i dalej wzdłuż ul. Janusza Korczaka granicą działki nr 793/13 do pkt nr 51. Tu skręca pod kątem prostym na południowy zachód do pkt nr 52, ponownie skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnio-północnym i dochodzi do pkt nr 53. W pkt nr 53 skręca na południowy zachód i biegnie granicą działki 793/13 do pkt nr 54, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim i w linii prostej dochodzi do pkt nr 55, dalej biegnie łukiem w kierunku wschodnim do pkt nr 56, po czym skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 57. W pkt nr 57 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 793/4 linią łamaną przez pkt nr 58 i pkt nr 59 do pkt nr 60 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 793/4. Od pkt nr 60 kieruje się na północny wschód i biegnie wzdłuż ciągu pieszego do pkt nr 49, położonego przy ul. Korczaka, od którego opis rozpoczęto.

Teren miasta Dębica

Część I - położona na działce 69/1 w obrębie 3 miasta Dębica przy ul. Sandomierskiej

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 69/1, granica biegnie w kierunku północnym do pkt nr 2, wzdłuż istniejącego ogrodzenia. W pkt nr 2 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 3, a następnie skręca na północ do pkt nr 4. Od pkt nr 4 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia, po południowej granicy działki 69/1, poprzez pkt nr: 5, 6, 7, 8, 9 do pkt nr 10. Tu skręca na północ i linią łamaną poprzez pkt nr: 11, 12 dochodzi do pkt nr 13 znajdującego się na terenie linii kolejowej PKP Kraków-Przemyśl. W pkt nr 13 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki 69 poprzez pkt nr: 14, 15, 16 wzdłuż linii rozgraniczającej tereny PKP do pkt nr 17. W pkt nr 17 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Sandomierskiej przez pkt nr: 18, 19, 20, 21, 22 do pkt nr 23, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki 69/1. W pkt nr 23 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 69/1, wzdłuż ul. Transportowców do pkt nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Część II - położona na działkach nr: 430/29, 430/30, 430/39, 430/40 i 430/41 obejmujących całość obszaru zlokalizowanego w obrębie 2 miasta Dębica przy ul. Metalowców

Począwszy od pkt nr 24, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/41, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do styku z działką 430/40 w pkt nr 25 i dalej w kierunku północno-wschodnim poprzez pkt nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 do pkt nr 34 będącego jednocześnie północno-zachodnim narożnikiem działki 430/40. W pkt nr 34 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 35, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 36. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 37 północną krawędzią drogi zakładowej po północnej granicy działki 430/29. W pkt nr 37 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 38, gdzie skręca na północny zachód i poprzez pkt nr 39 i 40 dochodzi do pkt nr 41. W pkt nr 41 skręca w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż ogrodzenia terenów przemysłowych dochodzi do pkt nr 42, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 430/40. W pkt nr 42 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 43, gdzie skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt nr 44, biegnąc południowo-wschodnią granicą działek: 430/40 i 430/39. Od pkt nr 44 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 45, gdzie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 46, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 430/39. Dalej biegnie po wschodniej granicy działki 430/41 do pkt nr 47, gdzie skręca w kierunku zachodnim i linią łamaną przez pkt nr 48 i 49 dochodzi do pkt nr 50 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/41. W pkt nr 50 skręca w kierunku północnym do pkt nr 51. Tu skręca na północny zachód, dochodząc do pkt nr 24 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/41, od którego opis rozpoczęto.

Część III - położona na działce nr 430/90 zlokalizowanej w obrębie 2 miasta Dębica przy ul. Metalowców

Począwszy od pkt nr 52, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 430/90, granica biegnie przez bramę wjazdową do pkt nr 53. W pkt nr 53 skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 54, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnąc wzdłuż drogi zakładowej, dochodzi do pkt nr 55. W pkt nr 55 skręca w kierunku północnym i poprzez pkt nr 56 dochodzi do pkt nr 57, dalej biegnie wzdłuż drogi zakładowej do pkt nr 58, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 430/90. W pkt nr 58 skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 59, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 430/90. W pkt nr 59 skręca w kierunku południowo-zachodnim, dochodząc do pkt nr 52, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 430/90, od którego opis rozpoczęto.

Teren Gminy Dębica

Obręb Pustków

Począwszy od pkt nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 3588/114, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, początkowo linią prostą dochodzi do pkt nr 2, potem łukiem przez pkt nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dociera do pkt nr 12 i dalej odcinkiem prostym dochodzi do pkt nr 13 - zachowując stale odległość 2,5 m od toru kolejowego. W pkt nr 13, stanowiącym jednocześnie północno-wschodni narożnik działki 3588/112, załamuje się pod kątem rozwartym i biegnie linią prostą po granicy pomiędzy działką 3588/112 a działką nr 3588/81 w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 14, który leży u zbiegu granic działek nr: 3588/81, 3588/110, 3588/111, 3588/112. W pkt nr 14 załamuje się w kierunku południowym i zachodnią stroną krawężnika wewnętrznej drogi dojazdowej, przez pkt nr 15 dochodzi do pkt nr 16 wyznaczonego przecięciem się linii przedłużenia północnej ściany budynku biurowca z krawężnikiem ww. drogi. W pkt nr 16 skręca na zachód pod kątem ok. 270° i przez pkt nr 17 dochodzi do pkt nr 18 znajdującego się na styku ścian nowej hali produkcyjnej (od strony wschodniej) z północną ścianą budynku biurowca. Od pkt nr 18 biegnie poprzez pkt nr: 19 i 20 do pkt nr 21 - początkowo w kierunku południowym, a później północną ścianą starej hali produkcyjnej w kierunku zachodnim. W pkt nr 21 zmienia kierunek na południowy, biegnie zachodnią ścianą starej hali produkcyjnej do pkt nr 22 i linią prostą dochodzi do pkt nr 23, położonego przy odgałęzieniu bocznicy kolejowej i w przedłużeniu drugiej rampy załadowczo-wyładowczej położonej po południowej stronie starej hali produkcyjnej. W pkt nr 23 zmienia kierunek na wschodni i poprzez pkt nr: 24, 25, 26, 27, 28 dochodzi do pkt nr 29. Odcinki 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 wyznaczone są przez punkty rampy, natomiast odcinki 27-28 i 28-29 wyznaczone są przez krawężniki chodnika i wjazdu. W pkt nr 29 zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnimi granicami przyległych działek: 3588/37, 3588/78, poprzez pkt nr 30, 31, 32, 33 - dochodząc do pkt nr 34, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3588/79, 3588/76 i 3588/78. W pkt nr 34 zmienia kierunek na zachodni i linią prostą, południową granicą działki 3588/79 biegnie do pkt nr 35 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3588/106, 3588/76 i 3588/79. W pkt nr 35 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 36 wzdłuż zachodniej granicy działki 3588/106, stanowiącej drogę. W pkt nr 36 skręca na zachód i biegnie północną granicą działki 3588/106 do pkt nr 37, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3588/116, 3588/114, 3588/111 i 3588/106. Dalej biegnie w kierunku południowym do pkt nr 38, gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 39, wzdłuż północnej granicy działki 3588/118. W pkt nr 39, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3588/119, 3588/117, 3588/116 i 3588/118 skręca na północ, biegnie przez pkt nr: 40, 41, 42, 43 - wzdłuż istniejących, zachodnich ogrodzeń działek: 3588/118, 3588/116 i dochodzi do pkt nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Teren miasta SANOK

Obręb Sanok-Olchowce

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w najbardziej na północ wysuniętym narożniku działki 583/22, granica biegnie północno-wschodnią granicą działki 583/22 w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 2, w którym załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 3, gdzie skręca pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 4, który stanowi narożnik trzech działek: 583/22, 583/23, 583/2. W pkt nr 4 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy działki 583/22 do pkt nr 5, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie do pkt nr 6. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki 583/22 do pkt nr 7, który stanowi najbardziej na południe wysunięty narożnik działki 583/22. Od pkt nr 7 do pkt nr 8 granicę stanowi południowo-wschodni odcinek granicy działki 583/42. Pkt nr 8 stanowi najbardziej na południe wysunięty narożnik działki 584/42. W pkt nr 8 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do kąta prostego w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 583/42 do pkt nr 9, będącego narożnikiem trzech działek: 583/42, 583/39, 583/47. Od pkt nr 9 biegnie południowo-zachodnią granicą działki 583/39 do pkt nr 10 i dalej do pkt nr 11 północno-zachodnią granicą działki 583/39. Od pkt nr 11 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 12, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 13 do pkt nr 14. Pkt nr 14 jest narożnym punktem trzech działek: 583/39, 583/40, 583/47. Od pkt nr 14 do pkt nr 17 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim. Na odcinku od pkt nr 14 do pkt nr 15 biegnie północno-zachodnią granicą działki 583/39, na odcinku od pkt nr 15 do pkt nr 16 biegnie północno-zachodnią granicą działki 583/38, na odcinku od pkt nr 16 do pkt nr 17 stanowi północno-zachodnią granicę działki 583/37. Pkt nr 17 jest najdalej na północ wysuniętym narożnikiem działki 583/37. W pkt nr 17 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 18 i tam załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 19. Na odcinku od pkt nr 17 poprzez pkt nr 18 do pkt nr 19 biegnie granicą działki 583/37. W pkt nr 19 skręca pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 20 do pkt nr 21. Odcinek granicy od pkt nr 19 do pkt nr 20 stanowi północno-wschodnią granicę działki 583/38, a odcinek między pkt nr 20 i pkt nr 21 stanowi północno-wschodnią granicę działki 583/25. W pkt nr 21 granica skręca pod kątem zbliżonym do kąta prostego w kierunku południowo-zachodnim i poprzez pkt nr 22, 23 dochodzi do pkt nr 24. Odcinek od pkt nr 21 do pkt nr 22 stanowi południowo-wschodnią granicę działki 583/25, a odcinek od pkt nr 22 do pkt nr 23 stanowi południowo-wschodnią granicę działki 583/38. Odcinek od pkt nr 23 do pkt nr 24 stanowi południowo-wschodnią granicę działki 583/42. W pkt nr 24 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i i biegnie linią łamaną przez pkt nr: 25, 26 do pkt nr 27. Między pkt nr 24 i nr 25 stanowi południowo-zachodnią granicę działki 583/24, między pkt nr 25, nr 26 i nr 27 stanowi zachodnią oraz południowo-zachodnią granicę działki 583/20. W pkt nr 27 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 28, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północno-zachodnim poprzez pkt nr 29 do pkt nr 30. Na odcinku od pkt nr 27 do pkt nr 28 biegnie południowo-wschodnią granicą działki 583/20, dalej między pkt nr: 28, 29, 30 biegnie północno-wschodnią granicą działki 583/20. Pkt nr 30 stanowi narożnik trzech działek: 583/20, 583/21, 583/24. Od pkt nr 30 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, północno-zachodnią granicą działki 583/21, do pkt nr 31 i dalej w tym samym kierunku północno-zachodnią granicą działki 583/22 do pkt nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 32, zlokalizowanego w najbardziej na północ wysuniętym narożniku działki 583/45, granica biegnie północno-wschodnią granicą działki 583/45 w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 33, a potem w kierunku południowym do pkt nr 34. W pkt nr 34 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południowo-wschodnią granicą działki 584/45, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt nr 35. Z pkt nr 35 biegnie południową granicą działki 584/45 w kierunku zachodnim do pkt nr 36. Z pkt nr 36 biegnie południowo-zachodnią granicą działki 584/45, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt nr 37 i dalej zachodnią granicą działki 583/45, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt nr 38. Z pkt nr 38 biegnie północno-zachodnią granicą działki 584/45 do pkt nr 32, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 39, najbardziej wysuniętego narożnika działki 583/46, granica biegnie w kierunku północnym, północno-wschodnią granicą działki 583/46 do pkt 40, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku południowo-zachodnim i południowo-wschodnią granicą działki 583/46 dochodzi do pkt 41. Z pkt 41 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 42, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-wschodnim i dociera do pkt 43. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim pod kątem zbliżonym do prostego i dochodzi do pkt 44, będącego narożnikiem trzech działek: 583/6, 583/46, 583/47. W pkt 44 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie ogrodzeniem zakładu Stomil w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 45, który stanowi narożnik trzech działek: 583/46, 583/15, 583/6. W pkt nr 45 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą działki 583/46 do pkt nr 46, będącego narożnikiem trzech działek: 583/15, 583/46, 583/47. W pkt nr 46 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnią granicą działki 583/46 do pkt nr 47. Od pkt nr 47 biegnie południowo-zachodnią granicą działki 583/46 w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt nr 48, a następnie w kierunku północnym do pkt nr 49. W pkt nr 49 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnią granicą działki 583/46, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt nr 39, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 50, granica biegnie północno-wschodnią krawędzią działki 583/44 w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 51, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do kąta prostego i biegnie południowo-wschodnią granicą działki 583/44, wzdłuż drogi polnej w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 52, który jest najdalej na południe wysuniętym narożnikiem działki 583/44. W pkt nr 52 załamuje się pod kątem zbliżonym do kąta prostego i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 583/44 w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż drogi polnej do pkt nr 53. Tu załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie północno-zachodnią granicą działki 583/44 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ogrodzenia Stomilu, do pkt nr 54. W pkt nr 54 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki 583/44 do pkt nr 50, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 148, który jest najdalej na północ wysuniętym narożnikiem działki 519/2 i zarazem leży na linii brzegowej rzeki San, granica biegnie północną krawędzią działki 519/2 do pkt nr 149. Tu załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie poprzez pkt nr 150, wschodnią granicą działki 519/2, do pkt nr 151, skąd biegnie północną granicą działki 519/2 poprzez pkt nr: 152, 153 do pkt nr 154. Dalej biegnie linią łamaną przez pkt nr: 155, 156, 157 wschodnią granicą działki 519/2 do pkt nr 158. Pkt nr 158 jest narożnikiem trzech działek: 519/2, 528/2, 583/13. W pkt nr 158 załamuje się pod kątem ostrym i biegnie poprzez pkt nr 159 południową granicą działki 519/2 do pkt nr 160. Pkt nr 160 jest narożnikiem trzech działek: 519/2, 550/3, 794. Z pkt nr 160 biegnie linią łamaną, zachodnią granicą działki 519/2 wzdłuż rzeki San do pkt nr 148, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Sanok-Śródmieście

Począwszy od pkt nr 55, który jest narożnym punktem trzech działek: 1253/3, 1399/21, 1399/24, granica biegnie północno-zachodnią krawędzią działki 1399/21 do pkt nr 56, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki 1399/21 do pkt nr 57. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 58, gdzie skręca pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie południową granicą działki 1399/21 do pkt nr 59. W pkt nr 59 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 60. Od pkt nr 60 biegnie linią łamaną przez pkt nr: 61, 62, 63, które są punktami narożnymi działki 1399/21. Od pkt nr 63 biegnie poprzez pkt nr 64 do pkt nr 65 wzdłuż brzegu rzeki San. W pkt nr 65 załamuje się pod kątem ostrym i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 66. Tu załamuje się pod kątem zbliżonym do kąta prostego i biegnie północno-zachodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 55, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 67, który stanowi najdalej na północ wysunięty punkt narożny działki 1399/7, granica biegnie północno-zachodnią granicą działki 1399/22 do pkt nr 68, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą działki 1399/22, wzdłuż rzeki San, do pkt nr 69. Następnie linią łamaną, wschodnią granicą działki 1399/2, dochodzi do pkt nr 70. W pkt nr 70 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 1399/22, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt nr 71, który jest narożnikiem trzech działek: 1399/7, 1399/22, 1399/24. Od pkt nr 71 do pkt nr 72 biegnie południowo-zachodnią granicą działki 1399/7, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu. W pkt nr 72 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnią granicą działki 1399/7 do pkt nr 67, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 73, który jest najdalej na północ wysuniętym narożnikiem działki 1399/8, granica biegnie północno-wschodnią granicą działki 1399/8 w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt nr 74, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie południowo-wschodnią granicą działki 1399/8 w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu w kierunku bramy głównej przy ul. Reymonta do pkt nr 75. Pkt nr 75 stanowi narożnik trzech działek: 1399/8, 1399/24 oraz 1253/4 (pas ulicy Reymonta). W pkt nr 75 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 1399/8, wzdłuż ul. Reymonta, do pkt nr 76, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie północno-zachodnią granicą działki 1399/8 do pkt nr 73, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 77, który stanowi najbardziej na północ wysunięty narożnik działki 1399/9, granica biegnie północno-wschodnią krawędzią działki 1399/9, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt nr 78. Pkt nr 78 jest narożnikiem trzech działek: 1399/9, 1399/23, 1399/24. Od pkt nr 78 biegnie w tym samym kierunku północno-wschodnią granicą działki 1399/23 do pkt nr 79, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 1399/23 do pkt nr 80. Pkt nr 80 jest narożnikiem trzech działek: 1399/11, 1399/23, 1399/24. Z pkt nr 80 biegnie południowo-wschodnią granicą działki 1399/23, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt nr 81. Pkt nr 81 jest narożnikiem trzech działek: 1399/11, 1399/23 i 1253/4 (pas ul. Reymonta). W pkt nr 81 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 1399/23 wzdłuż ul. Reymonta do pkt nr 82, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie północno-zachodnią granicą działki 1399/23 do pkt nr 83. Z pkt nr 83 biegnie północną granicą działki 1399/23 do pkt nr 84, który stanowi narożnik trzech działek: 1399/9, 1399/23, 1399/24. W pkt nr 84 załamuje się pod kątem ostrym w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 1399/9, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt nr 85. Tu załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie północno-zachodnią granicą działki 1399/9, wzdłuż drogi wewnętrznej Stomilu, do pkt nr 77, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Sanok-Posada

Począwszy od pkt nr 86, który stanowi najdalej na północ wysunięty narożnik działki 2584/53, granica biegnie północno-wschodnią granicą działki 2584/53 do pkt nr 87, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie północno-zachodnią granicą działki 2584/50 do pkt nr 88. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie wzdłuż torów kolejowych północno-wschodnią granicą działki 2584/50 do pkt nr 89. Z pkt nr 89 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż torów kolejowych północno-wschodnią granicą działki 2584/33 do pkt nr 90, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną południowo-wschodnią granicą działki 2584/33 do pkt nr 91. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim, południowo-zachodnią granicą działki 2584/33 do pkt nr 92 wzdłuż ul. M. Kluski. Od pkt nr 92 do pkt nr 93 biegnie linią łamaną południową granicą działki 2584/32, wzdłuż ul. M. Kluski. Od pkt nr 93 do pkt nr 94 biegnie południowo-zachodnią granicą działki 2584/50. W pkt nr 94 załamuje się pod kątem ostrym i biegnie w kierunku wschodnim południową granicą działki 2584/52 do pkt nr 95. Pkt nr 95 jest narożnikiem trzech działek: 2584/49, 2584/50, 2584/52. Od pkt nr 95 do pkt nr 96 biegnie wschodnią granicą działki 2584/49. W pkt nr 96 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działki 2584/49 do pkt nr 97. Od pkt nr 97 do pkt nr 98 biegnie w kierunku północno-zachodnim, północno-wschodnią granicą działki 2584/52, następnie załamuje się po kątem zbliżonym do prostego w kierunku południowo-zachodnim i biegnie zachodnią granicą działki 2584/52 do pkt nr 99, następnie w tym samym kierunku zachodnią granicą działki 2584/51 dochodzi do pkt nr 100, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą działki 2584/48 do pkt nr 101. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie zachodnią granicą działki 2584/48 do pkt nr 102. Od pkt nr 102 do pkt nr 103 biegnie w kierunku południowo-zachodnim zachodnią granicą działki 2584/47 do pkt nr 103, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą działki 2584/46 do pkt nr 104. Od pkt nr 104 do pkt nr 105 granica biegnie południową granicą działki 2584/50, a dalej w tym samym kierunku od pkt nr 105 do pkt nr 106 południową granicą działki 2584/28. Od pkt nr 106 do pkt nr 107 biegnie południową granicą działki 2584/39, następnie od pkt nr 107 do pkt nr 108 południową granicą działki 2584/27 i dalej w tym samym kierunku od pkt nr 108 do pkt nr 109 południową granicą działki 2584/39. Od pkt nr 103 do pkt nr 109 biegnie ogrodzeniem wzdłuż ul. M. Kluski. W pkt nr 109 załamuje się w kierunku północnym i biegnie północno-zachodnią granicą działki 2584/39 do pkt nr 110, gdzie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 2584/39, wzdłuż drogi wewnętrznej Autosanu do pkt nr 111. Tu załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie zachodnią granicą działki 2584/40 do pkt nr 112. Od pkt nr 112 do pkt nr 113 biegnie linią łamaną południowo-wschodnią i wschodnią granicą działki 2584/41. Od pkt nr 113 do pkt nr 114 biegnie zachodnią granicą działki 2584/41, a od pkt nr 114 do pkt nr 115 południowo-zachodnią granicą działki 2584/39. Od pkt nr 115 do pkt nr 116 biegnie południowo-zachodnią granicą działki 2584/36. Między pkt nr 113 a pkt nr 116 biegnie ogrodzeniem wzdłuż ul. Lipińskiego. W pkt nr 116 załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną południowo-wschodnią i wschodnią granicą działki 2584/35 do pkt nr 117, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą działki 2584/35 do pkt nr 118. W pkt nr 118 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ul. Beksińskiego do pkt nr 119, przecinając główny wjazd na teren Autosanu. Odcinek od pkt nr 118 do pkt nr 119 jest zachodnią granicą działki 2584/15. Od pkt nr 119 biegnie linią łamaną w kierunku północnym, wzdłuż ul. Beksińskiego, zachodnią granicą działki 2584/13 do pkt nr 120, a następnie w tym samym kierunku wzdłuż ul. Beksińskiego, północno-zachodnią granicą działki 2584/53, do pkt nr 86, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 121, który jest najdalej na północ wysuniętym narożnikiem działki 2892/41 i zarazem narożnikiem trzech działek: 2892/2, 2892/41, 1574/2 (pas ul. Lipińskiego), granica biegnie wzdłuż ul. Lipińskiego północno-wschodnią granicą działki 2892/41 do pkt nr 122, a stąd północno-wschodnią granicą działki 2892/23 do pkt nr 123, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 2892/23 do pkt nr 124. Tu załamuje się pod kątem ostrym i biegnie w kierunku zachodnim południową granicą działki 2892/23 do pkt nr 125. Od pkt nr 125 do pkt nr 126 biegnie linią łamaną, wschodnią granicą działki 2892/24. W pkt nr 126 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie linią zbliżoną do prostej południową granicą działki 2892/24 przez pkt nr: 127, 128, 129 do pkt nr 130. Pkt nr 130 jest narożnikiem trzech działek: 2892/24, 2892/14, 2892/25. W pkt nr 130 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie linią zbliżoną do prostej poprzez pkt nr: 131, 132, 133 w kierunku południowo-zachodnim, wschodnią granicą działki 2892/14 do pkt nr 134. Pkt nr 134 jest narożnikiem trzech działek: 2892/14, 2892/21, 2892/30. W pkt nr 134 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku północno-zachodnim linią zbliżoną do prostej przez pkt nr: 135, 136, 137, 138 południową granicą działki 2892/14 do pkt nr 139. W pkt nr 139 granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie wzdłuż ul. Łany zachodnią granicą działki 2892/14 do pkt nr 140 i dalej wzdłuż ul. Łany zachodnią granicą działki 2892/13 do pkt nr 141. Stąd biegnie północno-wschodnią granicą działki 2892/13 do pkt nr 142, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie północną granicą działki 2892/13 do pkt nr 143, dalej po północno-wschodniej granicy działki 2892/13 dochodzi do pkt nr 144. Pkt nr 144 jest narożnikiem trzech działek: 2892/13, 2892/41, 2892/42. W pkt nr 144 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnią granicą działki 2892/41 do pkt nr 145, w którym załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 2892/41 do pkt nr 146. W pkt nr 146 załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 147 północno-zachodnią granicą działki 2892/41 do pkt nr 121, od którego opis rozpoczęto.

Teren Miasta Leżajsk

Teren nr 1 przy ul. Fabrycznej

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 68/17, granica biegnie w kierunku północnym, wschodnią stroną granicy sąsiedniej działki 68/33 do pkt nr 2 usytuowanego przy istniejącym ogrodzeniu. Od pkt nr 2 biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 3, będącego jednocześnie punktem granicznym działek: 68/17, 68/33, 68/43 i 68/44. W pkt nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 4, następnie w kierunku północnym do pkt nr 5, po czym skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 6, zlokalizowanego u zbiegu działek: 68/33, 68/44 i 68/43. W pkt nr 6 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia działki 68/44 linią łamaną przez pkt nr 7 i nr 8 (wzdłuż istniejącej bramy wjazdowej) do pkt nr 9. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przebiega przez istniejący budynek gospodarczy do pkt nr 10, zlokalizowanego u zbiegu działek: 68/24, 68/33, 68/44 i 68/57, po czym skręca w kierunku północnym i biegnie poprzez pkt nr 11 do pkt nr 12, będącego jednocześnie punktem granicznym działek: 68/24, 68/56 i 68/21. Następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą działki 68/21, wzdłuż istniejącego ogrodzenia poprzez pkt nr 13 w kierunku pkt nr 14, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 68/56. W pkt nr 14 załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki 68/21 w linii prostej do pkt nr 15, zlokalizowanego u styku działek: 68/56, 68/21 i 68/52, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi 68/52 górą skarpy do pkt nr 16, będącego punktem granicznym działek: 68/56, 68/58, 68/55 i 68/52. Dalej biegnie linią łamaną poprzez pkt nr: 17, 18 i 19 do narożnika ogrodzenia oznaczonego jako pkt nr 20. Od pkt nr 20 biegnie wzdłuż istniejącego ogrodzenia w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 21, gdzie załamuje się w kierunku północnym do pkt nr 22, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 1, od którego opis granicy rozpoczęto.

Teren nr 2 przy ul. Hutniczej

Począwszy od pkt nr 23, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 14/22, granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej granicy działek 14/48 i 14/49, poprzez pkt nr 24 i 25 do pkt nr 26, usytuowanego u zbiegu działek: 14/49, 14/45 i 14/22, następnie lekko się załamuje w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 27 do pkt nr 28, zlokalizowanego u styku działek: 5723/4, 5722/4, 5722/6 i 5723/6, po czym skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt nr 29 do pkt nr 30, będącego jednocześnie wspólnym punktem granicznym działek: 5722/6, 5722/5, 5723/5 i 5723/6. Od pkt nr 30 biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż istniejącego ciepłociągu napowietrznego, przez pkt nr 31 do pkt nr 32, następnie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 33, po czym znów załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 34, zlokalizowanego u styku działek: 14/22, 14/21, 14/23 i 14/26, skąd skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 23, od którego opis rozpoczęto.

Teren nr 3 przy ul. Siedlanka

Począwszy od pkt nr 35, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 600/32, granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy z działką 574/1 (stanowiącej ul. Siedlanka) do pkt nr 36, następnie załamuje się w kierunku wschodnim do pkt nr 37, po czym skręca w kierunku północnym do pkt nr 38. Od pkt nr 38 biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 39, będącego punktem granicznym działek: 600/31, 600/32, 600/9 i 574/1. Od pkt nr 39 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek: 600/32 i 600/31 linią łamaną poprzez pkt nr: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 do pkt nr 48, zlokalizowanego u styku działek: 600/32, 600/31, 606/29 i 606/30. Od pkt nr 48 biegnie północno-zachodnią stroną drogi (działka 606/30) poprzez pkt nr 50 i nr 51 do pkt nr 52, położonego u styku działek: 600/32, 606/30 i 599/1. Od pkt nr 52 biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego potoku Jagoda w kierunku północno-zachodnim poprzez pkt nr: 53, 54, 55, 56 i 57 do pkt nr 58, usytuowanego u styku działek: 598/5, 600/32 i 599/1, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki 598/5 do pkt nr 59, po czym skręca w kierunku zachodnim do pkt 35, od którego opis rozpoczęto.

Teren nr 4 przy ul. Podolszyny

Począwszy od pkt nr 60, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2005/12, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż istniejącego ogrodzenia działki 2005/12 oraz wschodnią granicą przyległej drogi (działka 2005/2) do pkt nr 61. Następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną poprzez pkt nr 62 i 63 do pkt nr 64. W pkt nr 64 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 65, zlokalizowanego u styku działek: 2005/5, 2005/6, 2005/7 i 2005/12. Od pkt nr 65 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 66, po czym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 67, usytuowanego u zbiegu granic działek: 2005/12, 2005/7 i 2007/1 stanowiących drogę - ul. Podolszyny. Następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż bramy wjazdowej do pkt nr 68, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i wzdłuż granicy sąsiedniej działki 2005/13, linią łamaną przez pkt nr 69 i nr 70 dochodzi do pkt nr 60, od którego opis rozpoczęto.

Teren nr 5 przy ul. Fabrycznej

Począwszy od pkt nr 71, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 105/41, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 72, wzdłuż istniejącej bramy wjazdowej do działki 105/27 (stacja paliw), następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 73, po czym biegnie w kierunku północnym, wzdłuż istniejącego ogrodzenia do pkt nr 74. Od pkt nr 74 biegnie w kierunku północno-zachodnim poprzez pkt nr 75, będący jednocześnie punktem granicznym działek: 105/27, 105/22 i 105/37, do pkt nr 76, po czym załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działek: 105/31 i 105/37 do pkt nr 77, usytuowanego u zbiegu działek: 105/31, 105/35, 105/36 i 105/37. Następnie załamuje się w kierunku wschodnim do pkt nr 78, będącego punktem granicznym działek: 105/37, 105/36 i 105/41, usytuowanym w ogrodzeniu trwałym osadnika Inhoffa, znajdującego się wewnątrz działki 105/41. Dalej biegnie w kierunku północnym do pkt nr 79, po czym znów się załamuje w kierunku zachodnim i poprzez pkt nr 80 dochodzi do pkt nr 81, zlokalizowanego u styku działek: 105/41, 105/34 i 68/11. W pkt nr 81 skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 82, następnie biegnie w kierunku wschodnim do pkt nr 83, po czym załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną, wzdłuż granicy działki 105/41, poprzez pkt nr: 84, 85, 86 do pkt nr 87 usytuowanego na najbardziej wysuniętym na północ narożniku działki 105/41. Od pkt nr 87 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż istniejącego ogrodzenia, poprzez pkt nr 88 do pkt nr 89, znajdującego się na najbardziej wysuniętym na wschód narożniku działki 105/41, po czym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż ogrodzenia, poprzez pkt nr: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 i 109, wzdłuż południowo-wschodnich granic działek: 105/41, 105/40, 105/39, 105/33 do pkt nr 110. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 111, położonego przy ul. Fabrycznej, w narożniku ogrodzenia działki 105/33. Od pkt nr 110 biegnie w kierunku zachodnim północną stroną działki 58/7, stanowiącej ulicę Fabryczną, wzdłuż ogrodzenia działki 105/33 do pkt nr 112. Od pkt nr 112 biegnie wzdłuż granicy działki 105/41 do pkt nr 71, od którego opis rozpoczęto.

Teren miasta Jarosław

Obręb Jarosław 4

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/17, 3228/15 i 3228/41, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim w linii prostej do pkt nr 2 wzdłuż ogrodzenia trwałego. Od pkt nr 2 biegnie przez pkt nr: 3, 4 do pkt nr 5 wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr 3241 i nr 3240. W pkt nr 5 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie w linii prostej do pkt nr 6, wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 7, 8 do pkt nr 9 wzdłuż północno-zachodnich granic działek 3228/22 i 3228/20. W pkt nr 9 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie w linii prostej do pkt nr 10, wzdłuż rampy przeładunkowej. W pkt nr 10 skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt nr 11 do pkt nr 12, leżącego u zbiegu granic działek: 3228/40, 3228/41 i 3228/20. W pkt nr 12 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie w linii prostej do pkt nr 13. W pkt nr 13 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr 14 dochodzi do pkt nr 15. Na odcinku od pkt nr 14 do pkt nr 15 biegnie wzdłuż ścian zewnętrznych hali produkcyjnej położonej na działce 3228/40. W pkt nr 15 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 16 wzdłuż ścian zewnętrznych hali produkcyjnej położonej na działce 3228/39. Od pkt nr 16 biegnie dalej w tym samym kierunku do pkt nr 17, wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 17 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 18 wzdłuż granicy działki 3228/39 z działką 3228/20. W pkt nr 18 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3228/20, 3228/39 i 2416/13 (ul. 3-go Maja) skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 19, wzdłuż ul. 3-go Maja. W pkt nr 19 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 20, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie w linii prostej przez pkt nr: 21, 22 do pkt nr 23. Na odcinku od pkt nr 21 do pkt nr 22 granica biegnie wzdłuż muru oporowego, a na odcinku od pkt nr 22 do pkt nr 23 wzdłuż krawężnika. W pkt nr 23 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 24, leżącego u zbiegu granic działek: 3289/39, 3228/17 i 3228/41. W pkt nr 24 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż krawężnika do pkt nr 1, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 25, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/20, 3228/22 i 3228/23, granica biegnie przez pkt nr 26 do pkt nr 27 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 27 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 28, 29, 30 do pkt nr 31 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 31 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 32, 33 do pkt nr 34, wzdłuż południowo-wschodnich granic działek 3228/24 i 3228/23. W pkt nr 34 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 25, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 35, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/20, 3228/25 i 3228/26, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 36, wzdłuż granicy działki 3228/26 z działką 3228/25. W pkt nr 36 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 37 do pkt nr 38 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 38 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 39 do pkt nr 40, wzdłuż krawężnika. W pkt nr 40 skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 35, od którego opis rozpoczęto.

Obręb Jarosław 5

Począwszy od pkt nr 41, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3033/15, granica biegnie w kierunku północno-zachodnim w linii prostej po ogrodzeniu trwałym do pkt nr 42. W pkt nr 42, stanowiącym narożnik ogrodzenia, granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie w linii prostej do pkt nr 43, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie w linii prostej do pkt nr 44. Od pkt nr 44 do pkt nr 45 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim. W pkt nr 45 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie w linii prostej do pkt nr 46. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie w linii prostej do pkt nr 47, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie w linii prostej do pkt nr 48. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie w linii prostej do pkt nr 49, skąd skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego do pkt nr 41, od którego opis rozpoczęto.

Teren Gminy Laszki

Obręb Wietlin III

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 83/1, granica biegnie w kierunku zachodnim w linii prostej poprzez pkt nr 2 do pkt nr 3. Na odcinku od pkt nr 2 do pkt nr 3 wyznacza ją ogrodzenie trwałe (siatka). W pkt nr 3 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 4. Od pkt nr 4 biegnie w kierunku północnym poprzez pkt nr 5 do pkt nr 6. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej do pkt nr 7. Od pkt nr 7 do pkt nr 8 granica biegnie w kierunku południowym po ogrodzeniu trwałym cmentarza. Od pkt nr 8 do pkt nr 9 biegnie w kierunku wschodnim nadal po ogrodzeniu trwałym cmentarza. Od pkt nr 9 do pkt nr 10 granica dalej biegnie w kierunku wschodnim, po czym skręca w kierunku południowym i biegnie krawędzią drogi powiatowej do pkt nr 1, od którego opis rozpoczęto.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 757 i Nr 135, poz. 914, z 2001 r. Nr 30, poz. 333 i Nr 107, poz. 1174, z 2002 r. Nr 64, poz. 585 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 35.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217.