Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. - Dz.U.2013.1431 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1431

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1
z dnia 26 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) 40% - na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego;

3) 30% - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.";

2)
w § 23 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) 22,5 mln euro - dla inwestycji realizowanych na obszarze należącym do województwa mazowieckiego;

2) 30 mln euro - dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;";

3)
§ 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. Pomoc na nowe inwestycje jest udzielana do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.".

§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).