Udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.239.1599

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych, regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji, zwanych dalej "pomocą na nowe inwestycje", do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008".
Pomoc na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz pomoc na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji może być udzielana wyłącznie z regionalną pomocą inwestycyjną.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:
1)
udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.), hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych oraz górnictwa węgla;
2)
udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
3)
uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów przywożonych z zagranicy;
4)
wspierającej:
a)
produkcję podstawową produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008,
b)
przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w przypadkach określonych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
dużym projekcie inwestycyjnym - należy przez to rozumieć duży projekt inwestycyjny w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
2)
mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
3)
podmiocie udzielającym pomocy - należy przez to rozumieć podmiot udzielający pomocy, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4)
przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
1.
Pomoc na nowe inwestycje nie może być udzielana ani wypłacana przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
2.
Pomoc na nowe inwestycje nie może być udzielana przedsiębiorcom:
1)
będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, spełniającym warunki określone dla zagrożonego przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
2)
innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającym warunki określone dla przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9-11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.).
1.
Pomoc na nowe inwestycje ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu przez udzielanie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom.
2.
Pomoc na nowe inwestycje może być udzielana w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.
1.
Nowa inwestycja obejmuje:
1)
inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
a)
utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
b)
rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
c)
dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów, lub
d)
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
2)
nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki są nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy.
2.
Nową inwestycją nie jest:
1)
inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;
2)
samo nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.
3.
Przy udzielaniu pomocy na nowe inwestycje niedozwolone jest stosowanie ograniczeń sektorowych, z wyłączeniem nowych inwestycji z zakresu turystyki w rozumieniu art. 2 pkt 25 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
4.
Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczącego inwestora niezależnego od zbywcy, nie stosuje się w przypadku przekazania mikroprzedsiębiorstwa albo małego przedsiębiorstwa rodzinie pierwotnego właściciela albo pierwotnych właścicieli lub byłym pracownikom.
Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana przedsiębiorcom na nowe inwestycje. Kwota tej pomocy jest obliczana w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych ponoszonych na realizację nowej inwestycji albo wydatków ponoszonych na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.
1.
Do inwestycyjnych wydatków kwalifikowalnych na realizację nowej inwestycji zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki ponoszone na:
1)
nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości;
2)
nabycie, wytworzenie oraz instalację i uruchomienie środków trwałych, w tym:
a)
budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego pomocą,
b)
maszyn i urządzeń,
c)
narzędzi, przyrządów i aparatury,
d)
wyposażenia technicznego do prac biurowych,
e)
infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności dróg wewnętrznych, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych;
3)
nadzór inwestorski, w tym inwestora zastępczego, oraz nadzór autorski, pod warunkiem że stanowią integralną część wydatków ponoszonych na nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, lub środków trwałych w ramach projektu objętego pomocą;
4)
prace przygotowawcze na terenie budowy:
a)
wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
b)
wykonanie niwelacji terenu,
c)
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
d)
wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;
5)
prace polegające na demontażu, rozbiórce lub remoncie, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu objętego pomocą;
6)
prace konserwatorskie lub restauratorskie;
7)
nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a)
będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa objętego pomocą,
b)
będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c)
będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie może sprawować nad sprzedawcą, a sprzedawca nad kupującym kontroli, o której mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40),
d)
będą stanowić aktywa przedsiębiorcy co najmniej przez okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej przez okres 3 lat.
2.
Nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić również w drodze umowy leasingu.
3.
W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na przedsiębiorcę po zakończeniu trwania umowy.
4.
W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing nieruchomości, powinien on trwać co najmniej przez okres 5 lat - a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej przez okres 3 lat - od przewidywanego terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji.
5.
Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, powinny być nowe, chyba że są to środki trwałe, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.
6.
W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, wydatki określone w ust. 1 pkt 7 uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50 % wydatków kwalifikowalnych.
7.
W sektorze transportu do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu i urządzeń transportowych.
8.
Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Do wydatków kwalifikowalnych na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji zalicza się dwuletnie koszty płacy nowo zatrudnionych pracowników, na które składają się:
1)
wynagrodzenia brutto,
2)
obowiązkowe składki, w tym składki na ubezpieczenia społeczne,
3)
koszty opieki nad dziećmi i nad rodzicami

- jeżeli są spełnione warunki określone w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

1.
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9 ust. 1 albo § 10, jest liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do tych wydatków i wynosi:
1)
50 % - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
2) 2
40% - na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego;
3) 3
30% - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
2.
Z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej w sektorze transportu oraz z wyłączeniem regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego, maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu o:
1)
10 punktów procentowych - w przypadku średniego przedsiębiorcy;
2)
20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.
3.
Maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).
4.
W przypadku obliczania kwoty regionalnej pomocy inwestycyjnej w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9 ust. 1, wkład własny przedsiębiorcy powinien wynosić co najmniej 25 % tych wydatków i pochodzić ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych.
1.
Regionalna pomoc inwestycyjna obliczana na podstawie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9 ust. 1, może być udzielana wraz z regionalną pomocą inwestycyjną obliczaną na podstawie wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 10, pod warunkiem że łączna kwota pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 11 ust. 1 i 2, albo maksymalnej wartości pomocy ustalonej zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 3.
2.
Ustalając, czy łączna kwota pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 11 ust. 1 i 2, albo maksymalnej wartości pomocy ustalonej zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 3, bierze się pod uwagę maksymalną intensywność pomocy, albo maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 3, w odniesieniu do wyższej kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9 ust. 1 albo § 10.
Do wydatków kwalifikowalnych na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji zalicza się wydatki niezbędne do jej przygotowania ponoszone w szczególności na:
1)
przygotowanie dokumentacji technicznej;
2)
przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, w tym biznesplanu, studium wykonalności projektu i raportu oddziaływania na środowisko.
Do wydatków kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji zalicza się niezbędne wydatki ponoszone na zakup tych usług.
1.
Pomoc na pokrycie wydatków kwalifikowalnych na prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz na usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji może być udzielana wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.
2.
Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych.
3.
Prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji kwalifikują się do objęcia pomocą, jeżeli są świadczone przez doradców zewnętrznych i spełniają kryteria określone w art. 26 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeżeli przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.
1.
Przedsiębiorca może otrzymać pomoc na nowe inwestycje, jeżeli zostaną spełnione warunki odnoszące się do:
1)
celu pomocy, o którym mowa w § 6 ust. 1, i realizacji nowej inwestycji w zakresie, o którym mowa w § 7;
2)
wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9, 10, 13 i 14;
3)
maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 11 ust. 1 i 2 oraz § 15 ust. 2;
4)
trwałości realizacji projektu;
5)
utrzymania nowej inwestycji, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
2.
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się za spełniony, jeżeli projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), co najmniej przez okres 5 lat - a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej przez okres 3 lat - od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji.
1.
Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie projektu, zwany dalej "wnioskiem", w ramach regionalnego programu operacyjnego, do podmiotu udzielającego pomocy.
2.
Wniosek zawiera w szczególności:
1)
nazwę przedsiębiorcy;
2)
tytuł i miejsce realizacji nowej inwestycji;
3)
cel realizacji nowej inwestycji;
4)
opis nowej inwestycji;
5)
opis rezultatów realizacji nowej inwestycji;
6)
planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji nowej inwestycji;
7)
wartość nowej inwestycji;
8)
wydatki kwalifikowalne;
9)
wnioskowaną kwotę dofinansowania;
10)
źródła finansowania nowej inwestycji.
3.
Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku w oparciu o:
1)
warunki, o których mowa w § 17;
2)
kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
4.
Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorcy może być przyznana pomoc na nowe inwestycje w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczona na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9, 10, 13 i 14, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
5.
Podmiot udzielający pomocy informuje przedsiębiorcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego udzielana jest pomoc.
1.
Prace inwestycyjne związane z realizacją nowej inwestycji mogą rozpocząć się po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.
2.
W przypadku przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca oprócz warunku, o którym mowa w ust. 1, podmiot udzielający pomocy przed jej udzieleniem sprawdza dodatkowo, że złożona dokumentacja zakłada spełnienie co najmniej jednego z kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
3.
Rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą podjęcia prac budowlanych lub złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcia umowy sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy.
4.
W przypadku gdy wniosek dotyczy projektu stanowiącego jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze wieloetapowym i projekt ten jest nową inwestycją, rozpoczęcie prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą podjęcia prac budowlanych lub złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w zakresie dotyczącym tej inwestycji.
5.
Przez podjęcie prac budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).
1.
Prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji mogą rozpocząć się przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku, jednak nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż po dniu 1 stycznia 2009 r.
2.
Usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji mogą rozpocząć się po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.
3.
Rozpoczęcie prac przygotowawczych i usług doradczych związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych związanych z realizacją nowej inwestycji następuje z chwilą złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania tych prac lub usług.
Nabycie nieruchomości nie stanowi rozpoczęcia prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji, ani prac przygotowawczych, o których mowa w § 20 ust. 3.
1.
Pomoc na nowe inwestycje udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą oraz pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.) oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną przedsiębiorcy niezależnie od jej formy i źródła.
2.
Łączna kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 11 ust. 1 i 2 oraz § 15 ust. 2, albo maksymalnej wartości pomocy ustalonej zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 3.
1.
Regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne, udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską, w przypadku gdy łączna kwota tej pomocy przekracza równowartość:
1) 4
22,5 mln euro - dla inwestycji realizowanych na obszarze należącym do województwa mazowieckiego;
2) 5
30 mln euro - dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;
3)
37,5 mln euro - dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.
2.
W przypadku prac przygotowawczych i usług doradczych związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych związanych z realizacją nowej inwestycji pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
Pomoc na nowe inwestycje jest udzielana do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
1.
Do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach konkursów rozpoczętych i niezakończonych przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych złożonych i nierozpatrzonych przez instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2010 r. 7
1 Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).
2 § 11 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1431) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2013 r.
3 § 11 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1431) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2013 r.
4 § 23 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1431) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2013 r.
5 § 23 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1431) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2013 r.
6 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1431) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2013 r.
7 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 oraz z 2008 r. Nr 111, poz. 713 i Nr 224, poz. 1483), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370).