Zm.: rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej. - Dz.U.1993.103.474 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.103.474

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 października 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej.

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 315) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. Nr 23, poz. 98) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 4 i w ust. 6 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Szef Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego";
2)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. W zakładach opieki zdrowotnej nie powołuje się rad nadzorczych, a obsadzanie stanowisk nie następuje w drodze konkursu."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.