Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.23.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 marca 1993 r.
w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej.

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 315) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zakłady opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej, zwane dalej "zakładami opieki zdrowotnej", Minister Obrony Narodowej tworzy, przekształca i znosi w drodze zarządzenia.
2. Zakłady opieki zdrowotnej są organizowane jako samodzielne jednostki wojskowe.
§  2.
1. Minister Obrony Narodowej nadaje utworzonemu przez siebie zakładowi opieki zdrowotnej statut, który określa nazwę, siedzibę, cele i zadania, obszar działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także zasady gospodarki finansowej tego zakładu.
2. Organy i organizację wewnętrzną oraz ramowy zakres działania komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej określa Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
3. Szczegółowy zakres czynności na poszczególnych stanowiskach służbowych w zakładzie opieki zdrowotnej określa komendant (kierownik) tego zakładu.
4. W sprawach nie uregulowanych w zarządzeniu o utworzeniu zakładu opieki zdrowotnej i jego statucie, innych niż uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 315) i niniejszym rozporządzeniu, do zakładów opieki zdrowotnej stosuje się przepisy dotyczące jednostek wojskowych.
§  3. W zakładach opieki zdrowotnej w zakresie:
1) uprawnień i kwalifikacji zawodowych oraz wymagań zdrowotnych, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące poszczególne rodzaje stanowisk służbowych,
2) wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące kierownicze stanowiska służbowe,
3) wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia oraz sprzęt i aparatura medyczna - stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące w innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
§  4.
1. Okresowych kontroli i ocen działalności zakładów opieki zdrowotnej dokonują:
1) 1 Szef Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w stosunku do wszystkich zakładów opieki zdrowotnej,
2) szefowie służby zdrowia okręgów wojskowych oraz szefowie służby zdrowia sił zbrojnych w stosunku do podległych im zakładów opieki zdrowotnej - oraz osoby przez nich imiennie upoważnione.
2. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) realizację zadań statutowych oraz dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych,
2) prawidłowość gospodarki mieniem,
3) wyniki finansowe.
3. W ramach kontroli osoby wymienione w ust. 1 mogą w szczególności:
1) wizytować pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej,
2) obserwować czynności związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem praw pacjenta,
3) żądać informacji i udostępnienia dokumentacji, w tym również dokumentacji medycznej, z uwzględnieniem przepisu art. 18 ustawy wymienionej w § 2 ust. 4,
4) wydawać zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych braków i wadliwości.
4. 2 Szef Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego może, w miarę potrzeby, nakazać usunięcie stwierdzonych braków i wadliwości. Szefowie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą występować w ramach wniosków pokontrolnych do Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego o wydanie takiego nakazu w odniesieniu do kontrolowanych przez nich zakładów opieki zdrowotnej.
4a. 3 W zakładach opieki zdrowotnej nie powołuje się rad nadzorczych, a obsadzanie stanowisk nie następuje w drodze konkursu.
5. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienie i kwalifikacje medyczne.
6. 4 Szef Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej okresową, zbiorczą ocenę działalności zakładów opieki zdrowotnej.
§  5.
1. Działające w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w resorcie obrony narodowej zakłady opieki zdrowotnej będące jednostkami wojskowymi stają się zakładami opieki zdrowotnej w rozumieniu jego przepisów.
2. Komendanci zakładów opieki zdrowotnej przesyłają właściwym wojewodom dokumenty niezbędne do dokonania wpisu tych zakładów do prowadzonych przez nich rejestrów.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 października 1993 r. (Dz.U.93.103.474) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 1993 r.
2 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 października 1993 r. (Dz.U.93.103.474) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 1993 r.
3 § 4 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 października 1993 r. (Dz.U.93.103.474) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 1993 r.
4 § 4 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 października 1993 r. (Dz.U.93.103.474) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 1993 r.