Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. - Dz.U.1999.75.847 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.75.847

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 7 września 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 i z 1999 r. Nr 49, poz. 488) w § 2 w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) nagrody Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie,".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.