[Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek] - Art. 21. - System ubezpieczeń społecznych. - Dz.U.2022.1009 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  21.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek]

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1, oraz wyłączenia z podstawy wymiaru składek niektórych rodzajów przychodów.