Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.39.376

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 lutego 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm. 3 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dla policjanta w służbie kandydackiej ustala się miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego w wysokości 357 zł.";

2)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Ustala się stawki dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny, w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Policjant w służbie kandydackiej otrzymuje dodatek za posiadany stopień policyjny w wysokości 38 % stawki tego dodatku, o której mowa w ust. 1.";

3)
w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Stanowiska służbowe policjantów uprawniające do dodatku funkcyjnego odpowiedniej kategorii, o której mowa w ust. 2, określa tabela stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia.";

4)
w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Komendzie Stołecznej Policji, komendzie rejonowej Policji, komisariacie lub komisariacie specjalistycznym Policji położonym na obszarze miasta stołecznego Warszawy, a także w podległym Komendantowi Stołecznemu Policji oddziale prewencji przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 20 % kwoty bazowej.";

5)
w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Policjantowi pełniącemu służbę w pododdziale antyterrorystycznym lub komórce antyterrorystycznej albo minersko-pirotechnicznej w jednostce Policji, który posiada uprawnienia instruktora w dziedzinie spadochroniarstwa, płetwonurkowania, ratownictwa lub minerstwa-pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia.";

6)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
lp. 51 otrzymuje brzmienie:
"51Starszy wykładowcapodinspektor11WSPolSPOSzP"
b)
lp. 59a otrzymuje brzmienie:
"59aMłodszy wykładowcanadkomisarz9SPOSzP"
7)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
8)
dotychczasowy załącznik nr 3 do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 4 do rozporządzenia;
9)
dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatków określone w § 1 ust. 5, § 7 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń przysługujących policjantom od dnia 1 stycznia 2005 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STAWEK DODATKU ZA STOPIEŃ POLICYJNY

Lp.Nazwa stopnia policyjnegoStawka w złotych
1Generalny inspektor1.000
2Nadinspektor 900
3Inspektor 800
4Młodszy inspektor 750
5Podinspektor 700
6Nadkomisarz 660
7Komisarz 650
8Podkomisarz 640
9Aspirant sztabowy 610
10Starszy aspirant 585
11Aspirant 560
12Młodszy aspirant 535
13Sierżant sztabowy 510
14Starszy sierżant 485
15Sierżant 460
16Starszy posterunkowy 370
17Posterunkowy 330

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK DODATKU INSTRUKTORSKIEGO

Lp.Rodzaj (klasa) uprawnienia instruktorskiegoStawka procentowa dodatku ustalona od kwoty bazowej
1Instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej15 %
2Instruktor spadochronowy I klasy,

instruktor płetwonurkowania I klasy

13 %
3Instruktor spadochronowy II klasy,

instruktor płetwonurkowania,

instruktor minerstwa-pirotechniki,

instruktor ratownictwa klasycznego, speleo i ratownictwa z powietrza

10 %
4Instruktor spadochronowy III klasy 8 %
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092 oraz z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255, poz. 2563.