Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.140.1491

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 25 maja 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092 oraz z 2004 r. Nr 30, poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Komendzie Stołecznej Policji, komendzie rejonowej Policji, komisariacie lub komisariacie specjalistycznym Policji położonym na obszarze miasta stołecznego Warszawy, a także w podległym Komendantowi Stołecznemu Policji oddziale prewencji, przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 15 % kwoty bazowej.";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) po lp. 41 dodaje się lp. 41a w brzmieniu:
41aDyżurnypodinspektor12KGP
b) po lp. 47 dodaje się lp. 47a, 47b, 47c i 47d w brzmieniu:
47aZastępca dyżurnegopodinspektor11KGP
47bDyżurnypodinspektor11KWP
47cStarszy pilot3)podinspektor11KGPKWP
47dStarszy mechanik3)podinspektor11KGPKWP
c) lp. 51 otrzymuje brzmienie:
51Starszy wykładowcapodinspektor11WSPolSP
d) po lp. 59 dodaje się lp. 59a w brzmieniu:
59aMłodszy wykładowcanadkomisarz9WSPolSP
e) po lp. 65 dodaje się lp. 65a, 65b, 65c i 65d w brzmieniu:
65aZastępca dyżurnegonadkomisarz8KWP
65bDyżurnynadkomisarz8KP(M)iRPKP4)
65cPilot3)nadkomisarz8KGPKWP
65dMechanik3)nadkomisarz8KGPKWP
f) po lp. 75 dodaje się lp. 75a i 75b w brzmieniu:
75aDyżurnyaspirant sztabowy6KP
75bZastępca dyżurnegoaspirant sztabowy6KP(M)iRPKP4)
g) po lp. 79 dodaje się lp. 79a w brzmieniu:
79aPomocnik dyżurnegosierżant sztabowy4KGPKWPKP(M)iRPKP
3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) po lp. 12 dodaje się lp. 12a w brzmieniu:
12aGłówny księgowy budżetuI
b) lp. 14 otrzymuje brzmienie:
14Główny księgowy - naczelnik wydziałuII
§  2. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu wysokości dodatku stołecznego należnego policjantom od dnia 1 stycznia 2004 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

3) W lotnictwie policyjnym.

4) W komisariatach Policji o stanie etatowym powyżej 60.