§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.104.975

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2003 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 189, poz. 1584) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedsiębiorców, w zakresie projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, obrotu oraz naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń technicznych.";

2)
w § 4:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Siedziby delegatur, o których mowa w ust. 1, znajdują się w Gdyni, Krakowie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Etat dla Biura WDT i etat zbiorczy dla delegatur WDT nadaje Minister Obrony Narodowej. Podziału stanowisk służbowych określonych w etacie zbiorczym delegatur WDT dokonuje Szef WDT.";

3)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Szef WDT ustala dla inspektorów WDT numery identyfikacyjne i wydaje im upoważnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.";

4)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.