Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.104.975

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 maja 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 189, poz. 1584) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedsiębiorców, w zakresie projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, obrotu oraz naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń technicznych.";

2)
w § 4:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Siedziby delegatur, o których mowa w ust. 1, znajdują się w Gdyni, Krakowie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Etat dla Biura WDT i etat zbiorczy dla delegatur WDT nadaje Minister Obrony Narodowej. Podziału stanowisk służbowych określonych w etacie zbiorczym delegatur WDT dokonuje Szef WDT.";

3)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Szef WDT ustala dla inspektorów WDT numery identyfikacyjne i wydaje im upoważnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.";

4)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

TERYTORIALNY OBSZAR DZIAŁANIA DELEGATUR WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

1. Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Gdyni obejmuje obszar województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego.

2. Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Krakowie obejmuje obszar województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i w województwie lubelskim obszar powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość.

3. Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Olsztynie obejmuje obszar województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

4. Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w Warszawie obejmuje obszar województw: łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego bez powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość.

5. Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura we Wrocławiu obejmuje obszar województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.