Zm.: rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.179.1323

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 2 października 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 168, poz. 1197) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone";

2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa:

1) strukturę logiczną deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.";

3)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Przepisy § 3-6 dotyczące deklaracji stosuje się odpowiednio do podań.";

4)
w § 7 dodaje się pkt 3-7 w brzmieniu:

"3) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7) - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

4) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) - określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

5) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-8) - określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

6) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od importu lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9) - określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

7) podania - uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (ORD-ZU) - określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.";

5)
dodaje się załączniki nr 6-10 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7)

grafika

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZT(3)_v1-0.xsd

Treść pliku:

grafika

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZZ(3)_v1-0.xsd

Treść pliku:

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7K)

grafika

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl./Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZT(3)_v1-0.xsd

Treść pliku:

grafika

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl./Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZZ(3)_v1-0.xsd

Treść pliku:

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-8)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD IMPORTU USŁUG LUB DOSTAWY, DLA KTÓREJ PODATNIKIEM JEST NABYWCA (VAT-9)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 STRUKTURA LOGICZNA PODANIA - UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY DEKLARACJI (ORD-ZU)