Struktura logiczna deklaracji i podań, sposób ich przesyłania oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.168.1197

Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 2

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 3 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
strukturę logiczną deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2)
sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
3)
rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
formacie danych XML (XSD) - rozumie się przez to format danych określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766);
2)
protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) - rozumie się przez to protokół komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
3)
protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) - rozumie się przez to protokół szyfrujący określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
4)
protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) - rozumie się przez to protokół wywoływania określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
5)
języku opisu usług sieciowych (WSDL) - rozumie się przez to język opisu określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
6)
strukturze logicznej dokumentu elektronicznego - rozumie się przez to strukturę logiczną określoną w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651);
7)
urzędowym poświadczeniu odbioru - rozumie się przez to urzędowe poświadczenie określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 6.
1.
Do określenia struktury logicznej deklaracji stosuje się format danych XML.
2.
Format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę deklaracji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Deklaracje mogą być przesyłane za pomocą:
1)
strony internetowej, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL); przesłanie deklaracji wymaga wypełnienia formularza umieszczonego na stronie internetowej, wygenerowania na jego podstawie dokumentu w formacie XML i podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym;
2)
programu udostępnionego do pobrania za pomocą szyfrowanego przy użyciu SSL protokołu HTTP pod adresem udostępnionym na stronie Biuletynu informacji Publicznej Ministerstwa Finansów; deklarację podatkową przesyła się przez wprowadzenie pliku w strukturze, o której mowa w § 7, do programu; przesłanie odbywa się przez szyfrowany przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL) protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP);
3)
niewizualnego interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez sieć WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci (SSL).
Strukturę logiczną urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 5 ).
2.
Sposób opatrywania deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Przepisy § 3-6 dotyczące deklaracji stosuje się odpowiednio do podań.
Strukturę logiczną:
1) 7
(uchylony);
2) 8
(uchylony);
3) 9
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7) - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
4) 10
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) - określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
5) 11
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-8) - określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;
6) 12
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od importu lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9) - określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
7) 13
podania - uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (ORD-ZU) - określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;
8) 14
informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23) - określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;
9) 15
wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24) - określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;
10-12) 16
(uchylone);
13) 17
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) - określa załącznik nr 16 do rozporządzenia;
14) 18
informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O) - określa załącznik nr 17 do rozporządzenia;
15) 19
informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D) - określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.
16) 20
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10) - określa załącznik nr 19 do rozporządzenia;
17) 21
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11) - określa załącznik nr 20 do rozporządzenia;
18) 22
skróconej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) - określa załącznik nr 21 do rozporządzenia;
19) 23
zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) - określa załącznik nr 22 do rozporządzenia;
20) 24
zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) wraz z informacją dotyczącą obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-R/UE) - określa załącznik nr 23 do rozporządzenia;
21) 25
informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UE) wraz z załącznikami: informacją o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (VAT-UE/A) i informacją o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (VAT-UE/B) - określa załącznik nr 24 do rozporządzenia;
22) 26
korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK) - określa załącznik nr 25 do rozporządzenia;
23) 27
deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP-1M) - określa załącznik nr 26 do rozporządzenia;
24) 28
deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał (WZP-1K) - określa załącznik nr 27 do rozporządzenia;
25) 29
deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZP-1R) - określa załącznik nr 28 do rozporządzenia;
26) 30
deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku (WZS-1M) - określa załącznik nr 29 do rozporządzenia;
27) 31
deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (WZS-1K) - określa załącznik nr 30 do rozporządzenia;
28) 32
deklaracji o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (WZS-1R) - określa załącznik nr 31 do rozporządzenia;
29) 33
deklaracji dla podatku od gier (POG-3A) - określa załącznik nr 32 do rozporządzenia;
30) 34
informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) - określa załącznik nr 33 do rozporządzenia;
31) 35
informacji o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK) - określa załącznik nr 34 do rozporządzenia;
32) 36
informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonywania pracy) (ORD-W1) - określa załącznik nr 35 do rozporządzenia;
33) 37
deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) - określa załącznik nr 36 do rozporządzenia;
34) 38
deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) - określa załącznik nr 37 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 FORMAT DANYCH XML (XSD) WYZNACZAJĄCY STRUKTURĘ DELARACJI

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/ElementarneTypyDanych_vl-0.xsd

Treść pliku:

grafika

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_vl-0.xsd

Treść pliku:

grafika

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl/Repozytorium/Slowniki/KodyKrajow_vl-0.xsd

Treść pliku:

grafika

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl/Repozytorium/Slowniki/KodyUrzedowSkarbowych_vl-0.xsd

Treść pliku:

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 STRUKTURA LOGICZNA URZĘDOWEGO POŚWIADCZENIA ODBIORU DEKLARACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 SPOSÓB OPATRYWANIA DEKLARACJI BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM ZA POMOCĄ WAŻNEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU

Przyjmuje się następujące zasady opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu deklaracji:

1) Deklaracje opatruje się podpisem elektronicznym z wykorzystaniem jednego z formatów określonych przez:

a) specyfikację techniczną ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES Basic Electronic Signature, w skrócie XAdES-BES) wydaną przez European Telecommunications Standards Institute, w którym do przygotowania formy kanonicznej deklaracji wykorzystano standardową metodę wyspecyfikowaną w standardzie XMLDSIG oraz treść podpisywanej deklaracji została umieszczona w elemencie ds:Object. Atrybut Id dla elementu ds:Object zawierającego deklarację musi przyjmować wartość "Dokument",

b) dokument PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard wydany przez RSA Security;

2) Algorytmem bezpiecznego podpisu elektronicznego jest Sha-1WithRSAEncryption, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator {iso(1) member-body(2) US(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5};

3) Algorytmem szyfrowania jest RSA, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator {joint-iso-ccitt(2) ds(5) module(1) algorithm(8) encryptionAlgorithm(1) 1};

4) Funkcją skrótu jest SHA-1, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator {iso(1) identifiedOrganization(3) oIW(14) oIWSecSig(3) oIWSecAlgorithm(2) 26};

5) Kwalifikowany certyfikat zawiera w polu identyfikatora podmiotu "subject" przynajmniej następujące atrybuty: nazwa kraju, nazwisko, imię(imiona), numer seryjny;

6) Wykorzystany zostanie certyfikat kwalifikowany;

7) Formaty, o których mowa w pkt 1, zawierają w szczególności:

- dla pkt 1a parametry identyfikujące jednoznacznie certyfikat kwalifikowany podmiotu podpisującego (tj. nazwa wystawcy certyfikatu i jego numer seryjny oraz wartość skrótu SHA-1 z certyfikatu), który musi zostać użyty podczas weryfikacji podpisu, są umieszczone w atrybucie podpisanym, którego specyfikacja techniczna jest określona poprzez następujący znacznik: SigningCertificate oraz treść kwalifikowanego certyfikatu X.509 jest umieszczona w elemencie ds:X509Data, zawartym w elemencie Keylnfo,

- dla pkt 1b jako podpisany atrybut, "certyfikat podpisującego", na który składa się treść kwalifikowanego certyfikatu X.509, służącego do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego osoby składającej deklarację.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI NA ZALICZKĘ MIESIĘCZNĄ NA PODATEK DOCHODOWY OD ŁĄCZNEJ KWOTY DOKONANYCH WYPŁAT (PIT-4)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT-8A)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  39 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7)

grafika

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZT(3)_v1-0.xsd

Treść pliku:

grafika

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZZ(3)_v1-0.xsd

Treść pliku:

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  40 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7K)

grafika

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl./Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZT(3)_v1-0.xsd

Treść pliku:

grafika

Nazwa pliku XSD:

http://e-poltax.mf.gov.pl./Repozytorium/Deklaracje/VAT/Zalaczniki/VAT-ZZ(3)_v1-0.xsd

Treść pliku:

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

  41 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-8)

ZAŁĄCZNIK Nr  9

  42 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD IMPORTU USŁUG LUB DOSTAWY, DLA KTÓREJ PODATNIKIEM JEST NABYWCA (VAT-9)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

  43 STRUKTURA LOGICZNA PODANIA - UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY DEKLARACJI (ORD-ZU)

ZAŁĄCZNIK Nr  11

  44 STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU ŚRODKÓW TRANSPORTU (VAT-23)

ZAŁĄCZNIK Nr  12

  45 STRUKTURA LOGICZNA WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO BRAK OBOWIĄZKU UISZCZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Z TYTUŁU PRZYWOZU Z INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ŚRODKA TRANSPORTU (VAT-24)

ZAŁĄCZNIK Nr  13

  46 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (CIT-2)

ZAŁĄCZNIK Nr  14

  47 STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU (CIT-2/O)

ZAŁĄCZNIK Nr  15

  48 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI POBRANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH (CIT-6)

ZAŁĄCZNIK Nr  16

  49 STRUKTURA LOGICZNA ZEZNANIA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (CIT-8)

ZAŁĄCZNIK Nr  17

  50 STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU (CIT-8/O)

ZAŁĄCZNIK Nr  18

  51 STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH O OTRZYMANYCH/PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH (CIT-D)

ZAŁĄCZNIK Nr  19

  52 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI PODATKOWEJ DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU (VAT-10)

ZAŁĄCZNIK Nr  20

  53 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI PODATKOWEJ DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU (VAT-11)

ZAŁĄCZNIK Nr  21

  54 STRUKTURA LOGICZNA SKRÓCONEJ DEKLARACJI PODATKOWEJ DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE USŁUG TAKSÓWEK OSOBOWYCH OPODATKOWANYCH W FORMIE RYCZAŁTU (VAT-12)

ZAŁĄCZNIK Nr  22

  55 STRUKTURA LOGICZNA ZGŁOSZENIA O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-Z)

ZAŁĄCZNIK Nr  23

  56 STRUKTURA LOGICZNA ZGŁOSZENIA REJESTRACYJNEGO W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-R) WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W ZAKRESIE TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH (VAT-R/UE)

ZAŁĄCZNIK Nr  24

  57 STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH/NABYCIACH TOWARÓW (VAT-UE) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: INFORMACJĄ O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARÓW (VAT-UE/A) I INFORMACJĄ O WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH NABYCIACH TOWARÓW (VAT-UE/B)

ZAŁĄCZNIK Nr  25

  58 STRUKTURA LOGICZNA KOREKTY INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH/NABYCIACH TOWARÓW (VAT-UEK)

ZAŁĄCZNIK Nr  26

  59 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU (WZP-1M)

ZAŁĄCZNIK Nr  27

  60 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA KWARTAŁ (WZP-1K)

ZAŁĄCZNIK Nr  28

  61 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY (WZP-1R)

ZAŁĄCZNIK Nr  29

  62 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPŁATACH Z ZYSKU (WZS-1M)

ZAŁĄCZNIK Nr  30

  63 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA KWARTAŁ (WZS-1K)

ZAŁĄCZNIK Nr  31

  64 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPŁATACH Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY (WZS-1R)

ZAŁĄCZNIK Nr  32

  65 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD GIER (POG-3A)

ZAŁĄCZNIK Nr  33

  66 STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O UMOWACH ZAWARTYCH Z NIEREZYDENTAMI (ORD-U)

ZAŁĄCZNIK Nr  34

  67 STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O UMOWACH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO INNYCH OSÓB (ORD-TK)

ZAŁĄCZNIK Nr  35

  68 STRUKTURA LOGICZNA INFORMACJI O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH PRZEZ PODMIOT BĘDĄCY NIEREZYDENTEM OSOBOM FIZYCZNYM BĘDĄCYM NIEREZYDENTAMI ZA ŚWIADCZENIE NA RZECZ REZYDENTA USŁUG (WYKONYWANIA PRACY) (ORD-W1)

ZAŁĄCZNIK Nr  36

  69 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI ROCZNEJ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY (PIT-4R)

ZAŁĄCZNIK Nr  37

  70 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI ROCZNEJ O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT-8AR)

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.
4 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
5 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.
6 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
7 § 7 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
8 § 7 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
9 § 7 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
10 § 7 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
11 § 7 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
12 § 7 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
13 § 7 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
14 § 7 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
15 § 7 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
16 § 7 pkt 10-12 uchylone przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
17 § 7 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
18 § 7 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
19 § 7 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
20 § 7 pkt 16 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
21 § 7 pkt 17 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
22 § 7 pkt 18 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
23 § 7 pkt 19 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
24 § 7 pkt 20 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
25 § 7 pkt 21 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
26 § 7 pkt 22 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
27 § 7 pkt 23 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
28 § 7 pkt 24 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
29 § 7 pkt 25 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
30 § 7 pkt 26 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
31 § 7 pkt 27 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
32 § 7 pkt 28 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
33 § 7 pkt 29 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
34 § 7 pkt 30 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
35 § 7 pkt 31 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
36 § 7 pkt 32 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
37 § 7 pkt 33 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
38 § 7 pkt 34 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
39 Załącznik nr 6 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
40 Załącznik nr 7 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
41 Załącznik nr 8 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
42 Załącznik nr 9 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
43 Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 października 2006 r. (Dz.U.06.179.1323) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 października 2006 r.
44 Załącznik nr 11 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
45 Załącznik nr 12 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
46 Załącznik nr 13 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
47 Załącznik nr 14 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
48 Załącznik nr 15 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.
49 Załącznik nr 16:

-dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 września 2007 r. (Dz.U.07.170.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 września 2007 r.

50 Załącznik nr 17:

-dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.

51 Załącznik nr 18:

-dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2006 r. (Dz.U.06.219.1599) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.

52 Załącznik nr 19 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
53 Załącznik nr 20 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
54 Załącznik nr 21 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
55 Załącznik nr 22 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
56 Załącznik nr 23 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
57 Załącznik nr 24 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
58 Załącznik nr 25 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
59 Załącznik nr 26 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
60 Załącznik nr 27 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
61 Załącznik nr 28 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
62 Załącznik nr 29 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
63 Załącznik nr 30 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
64 Załącznik nr 31 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
65 Załącznik nr 32 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
66 Załącznik nr 33:

-dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 września 2007 r. (Dz.U.07.170.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 września 2007 r.

67 Załącznik nr 34 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
68 Załącznik nr 35:

-dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 września 2007 r. (Dz.U.07.170.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 września 2007 r.

69 Załącznik nr 36 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.
70 Załącznik nr 37 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 2007 r. (Dz.U.07.22.134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.