Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.346

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 25 lutego 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych2)

Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 147, poz. 1189) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1.4.2 otrzymuje brzmienie:

"1.4.2. Pojemniki przeznaczone na próbki estru stanowiącego samoistne paliwo powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, z tworzyw sztucznych chemicznie obojętnych, np. politereftalanu etylenu (PET) lub ze szkła, w przypadku badania zawartości zanieczyszczeń stałych.";

2) w pkt 1.4.3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) mieć pojemność 5 litrów, z zastrzeżeniem pkt 1.4.4 i 1.4.8, oraz być wyposażone w uszczelki dławikowe lub mieć szczelne połączenia, zdolne do wytrzymania wewnętrznych ciśnień, powstających podczas normalnej ich eksploatacji,";

3) po pkt 1.4.7 dodaje się pkt 1.4.8 i 1.4.9 w brzmieniu:

"1.4.8. Pojemniki przeznaczone na próbki do badania zawartości zanieczyszczeń w olejach napędowych, zanieczyszczeń stałych w biopaliwach ciekłych stanowiących mieszankę oleju napędowego i biokomponentów oraz zanieczyszczeń stałych w estrze stanowiącym samoistne paliwo powinny być wykonane ze szkła oraz mieć pojemność 1 litra. Pojemnik wypełnia się próbką do 80-85 procent objętości.

1.4.9. Pojemniki, o których mowa w pkt 1.4.8, powinny być z ciemnego, brązowego szkła lub znajdować się w osłonie chroniącej próbkę przed oddziaływaniem światła podczas transportu oraz magazynowania.";

4) w pkt 1.6 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) napełnić maksymalnie 4 litrami paliwa, z zastrzeżeniem pkt 1.4.4 i 1.4.8;";

5) pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

"2.4. Pojemniki przeznaczone na próbki powinny spełniać wymagania określone w pkt 1.4-1.4.9 i 1.5.";

6) w pkt 2.9 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) napełnić maksymalnie 4 litrami paliwa, z zastrzeżeniem pkt 1.4.4 i 1.4.8;".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 września 2012 r., pod numerem 2012/0530/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902.