Zm.: rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych... - Dz.U.2004.94.934 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.94.934

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń2)

Na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń (Dz. U. z 2003 r. Nr 59, poz. 530), w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części II w pkt II pn. "Szczegółowe kryteria czystości barwników" poz. 46 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
część III pn. "Specyfikacje, kryteria czystości dla dozwolonych substancji dodatkowych innych niż substancje słodzące i barwniki oraz substancji pomagających w przetwarzaniu" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy 81/712/EWG z dnia 28 lipca 1981 r. ustanawiającej wspólnotowe metody analiz w celu kontroli spełniania kryteriów czystości przez niektóre dodatki stosowane w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 257 z 10.09.1981),

2) dyrektywy 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użytku w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989),

3) dyrektywy 95/31/WE z dnia 5 lipca 1995 r. ustanawiającej szczegółowe kryteria czystości dotyczące substancji słodzących mogących mieć zastosowanie w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 178 z 28.07.1995),

4) dyrektywy 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dla barwników mogących mieć zastosowanie w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 226 z 22.09.1995),

5) dyrektywy 96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dla dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 339 z 30.12.1996),

6) dyrektywy 98/66/WE z dnia 4 września 1998 r. zmieniającej dyrektywę nr 95/31/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 257 z 19.09.1998),

7) dyrektywy 98/86/WE z dnia 11 listopada 1998 r. zmieniającej dyrektywę Komisji 96/77/WE określającą szczegółowe kryteria czystości dla substancji dodatkowych do artykułów spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 334 z 09.12.1998),

8) dyrektywy 1999/75/WE z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniającej dyrektywę Komisji 95/45/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 206 z 05.08.1999),

9) dyrektywy 2000/51/WE z dnia 26 lipca 2000 r. zmieniającej dyrektywę 95/31/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 04.08.2000),

10) dyrektywy 2000/63/WE z dnia 5 października 2000 r. zmieniającej dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 277 z 30.10.2000),

11) dyrektywy 2001/30/WE z dnia 2 maja 2001 r. zmieniającej dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 146 z 31.05.2001),

12) dyrektywy 2001/50/WE z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniającej dyrektywę 95/45/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 190 z 12.07.2001),

13) dyrektywy 2001/52/WE zmieniającej dyrektywę 95/31/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 190 z 12.07.2001),

14) dyrektywy 2002/82/WE z dnia 15 października 2002 r. zmieniającej dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 292 z 28.10.2002),

15) dyrektywy 2003/95/WE z dnia 27 października 2003 r. zmieniającej dyrektywę 96/77/EC określającej szczegółowe kryteria czystości dla dodatków do artykułów spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

ZMIANY DO SPECYFIKACJI, KRYTERIÓW CZYSTOŚCI, WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH POBIERANIA PRÓBEK I METOD ANALITYCZNYCH STOSOWANYCH W TRAKCIE URZĘDOWEJ KONTROLI ŻYWNOŚCI

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"46. E 175 ZŁOTO

Nazwy synonimowePigment Metaliczny 3, Aurum, Au
KlasaNieorganiczne
Numer wg Colour Index77480
Numer wg Europejskiego
Spisu Substancji Chemicznych231-165-9
Nazwa chemicznaZłoto
Wzór chemicznyAu
Masa atomowa197,0
AnalizaZawiera nie mniej niż 90 % Au
OpisZłoty proszek lub drobne listki
Czystość
Srebro

Miedź

Nie więcej niż 7 % }

} Po całkowitym roztworzeniu

Nie więcej niż 4 % }

"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"Część III

Specyfikacje, kryteria czystości dla dozwolonych substancji dodatkowych innych niż substancje słodzące i barwniki oraz substancji pomagających w przetwarzaniu

1. E 170(i) WĘGLAN WAPNIA

Kryteria czystości dla tej substancji, w przypadku innego jej stosowania niż jako barwnik, określone są w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. E 200 KWAS SORBOWY

Definicja
Nazwa chemicznaKwas sorbowy

Kwas trans, trans-2,4-heksadienowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

203-768-7
Wzór chemicznyC6H8O2
Masa cząsteczkowa112,12
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBezbarwne igiełki lub biały, sypki proszek o lekkim, charakterystycznym zapachu, niezmieniający barwy po ogrzewaniu w 105 °C przez 90 minut
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Pomiędzy 133 °C a 135 °C, po suszeniu w próżni przez 4 godziny w eksykatorze z kwasem siarkowym
B. SpektrometriaRoztwór w izopropanolu (1 do 4.000.000) wykazuje maksimum absorbancji przy długości fali 254 ± 2 nm
C. Dodatni wynik próby na

obecność podwójnych wiązań

D. Punkt sublimacji80 °C
Czystość
Zawartość wodyNie więcej niż 0,5 % (metoda Karla Fischera)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,2 %
AldehydyNie więcej niż 0,1 % (jako formaldehyd)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

3. E 202 SORBINIAN POTASU

Definicja
Nazwa chemicznaSorbinian potasu

(E,E)-2,4-heksadienian potasu

Sól potasowa kwasu trans, trans-2,4-heksadienowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

246-376-1
Wzór chemicznyC6H7O2K
Masa cząsteczkowa150,22
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na suchą masę
OpisBiały, krystaliczny proszek niezmieniający barwy po ogrzewaniu w 105 °C przez 90 minut
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia kwasu sorbowego

otrzymanego w wyniku

zakwaszenia i niepoddanego

rekrystalizacji wynosi od

133 °C do 135 °C, po

suszeniu w próżni w

eksykatorze z kwasem

siarkowym

B. Dodatni wynik próby na

obecność potasu i

podwójnych wiązań

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 1,0 % (105 °C, 3 godziny)
Kwasowość lub alkalicznośćNie więcej niż około 1,0 % (jako kwas sorbowy lub K2CO3)
AldehydyNie więcej niż 0,1 % (wyrażone jako formaldehyd)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

4. E 203 SORBINIAN WAPNIA

Definicja
Nazwa chemicznaSorbinian wapnia

Sól wapniowa kwasu trans, trans-2,4-heksadienowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-321-6
Wzór chemicznyC12H14O4Ca
Masa cząsteczkowa262,32
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na suchą masę
OpisDrobny, biały, krystaliczny proszek niezmieniający barwy po ogrzewaniu w 105 °C przez 90 minut
Identyfikacja
B. Zakres temperatur

topnienia kwasu sorbowego

otrzymanego w wyniku

zakwaszenia i niepoddanego

rekrystalizacji wynosi od

133 °C do 135 °C, po

suszeniu w próżni w

eksykatorze z kwasem

siarkowym

B. Dodatni wynik próby na

obecność wapnia i

podwójnych wiązań

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 2,0 %, oznaczony po próżniowym suszeniu przez 4 godziny w eksykatorze z kwasem siarkowym
AldehydyNie więcej niż 0,1 % (jako formaldehyd)
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

5. E 210 KWAS BENZOESOWY

Definicja
Nazwa chemicznaKwas benzoesowy

Kwas benzenokarboksylowy

Kwas fenylokarboksylowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

200-618-2
Wzór chemicznyC7H6O2
Masa cząsteczkowa122,12
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Od 121,5 °C do 123,5 °C
B. Dodatni wynik próby na

zdolność sublimacji i

obecność benzoesanu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,5 % po suszeniu przez 3 godziny nad kwasem siarkowym
pHOkoło 4 (roztwór wodny)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,05 %
Chlorowane związki organiczneNie więcej niż 0,07 % wyrażone jako chlorki, co odpowiada wartości 0,3 % wyrażonej jako kwas monochlorobenzoesowy
Substancje łatwo ulegające

utlenieniu

Do 100 ml wody dodać 1,5 ml kwasu siarkowego, ogrzać do wrzenia i dodawać kroplami 0,1 N KMnO4, dopóki różowy kolor nie będzie utrzymywał się przez 30 sekund. 1 g próbki odważonej z dokładnością do mg rozpuścić w ogrzewanym roztworze i miareczkować 0,1 N KMnO4 do momentu, aż różowy kolor będzie się utrzymywał przez 15 sekund. Ilość zużytego KMnO4 nie powinna być większa niż 0,5 ml
Substancje łatwo ulegające

zwęgleniu

Barwa chłodnego roztworu 0,5 g kwasu benzoesowego w 5 ml 94,5-95,5 % kwasu siarkowego nie może być intensywniejsza niż barwa wzorca zawierającego 0,2 ml chlorku kobaltu TSC(1), 0,3 ml chlorku żelazowego TSC(2), 0,1 ml siarczanu miedziowego TSC(3) i 4,4 ml wody
Kwasy wielopierścienioweTemperatura topnienia pierwszego osadu uzyskanego w wyniku frakcyjnego zakwaszania zobojętnionego roztworu kwasu benzoesowego nie może się różnić od temperatury topnienia kwasu benzoesowego
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

(1) Chlorek kobaltu TSC: rozpuścić około 65 g chlorku kobaltu CoCl2 x 6H2O w dostatecznej ilości mieszaniny 25 ml kwasu chlorowodorowego i 975 ml wody, aby całkowita objętość wynosiła 1 litr. Przenieść dokładnie 5 ml tego roztworu do kolby okrągłodennej zawierającej 250 ml roztworu jodu, dodać 5 ml 3 % nadtlenku wodoru, następnie 15 ml 20 % roztworu wodorotlenku sodu. Utrzymywać w stanie wrzenia przez 10 minut, ochłodzić, dodać 2 g jodku potasu i 20 ml 25 % kwasu siarkowego. Gdy osad całkowicie się rozpuści, miareczkować uwolniony jod, tiosiarczanem sodu (0,1 N) w obecności skrobi TS (*). 1 ml tiosiarczanu sodu (0,1 N) odpowiada 23,80 mg CoCl2 x 6H2O. Do roztworu dodać odpowiednią ilość mieszaniny kwasu chlorowodorowego i wody tak, aby roztwór zawierał 59,5 mg CoCl2 x 6H2O w 1 ml.

(2) Chlorek żelazowy TSC: rozpuścić około 55 g chlorku żelazowego w dostatecznej ilości mieszaniny 25 ml kwasu chlorowodorowego i 975 ml wody, aby całkowita objętość wynosiła 1 litr. Przenieść 10 ml tego roztworu do kolby okrągłodennej zawierającej 250 ml roztworu jodu, dodać 15 ml wody i 3 g jodku potasu; pozostawić mieszaninę na 15 minut. Rozcieńczyć 100 ml wody i miareczkować uwolniony jod tiosiarczanem sodu (0,1 N) w obecności skrobi TS (*). 1 ml tiosiarczanu sodu (0,1 N) odpowiada 27,03 mg FeCl3 x 6H2O. Do roztworu dodać odpowiednią ilość mieszaniny kwasu chlorowodorowego i wody tak, aby roztwór zawierał 45,0 mg FeCl3 x 6H2O w 1 ml.

(3) Siarczan miedziowy TSC: rozpuścić około 65 g siarczanu miedziowego CuSO4 x 5H2O w dostatecznej ilości mieszaniny 25 ml kwasu chlorowodorowego i 975 ml wody, aby całkowita objętość wynosiła 1 litr. Przenieść 10 ml tego roztworu do kolby okrągłodennej zawierającej 250 ml roztworu jodu, dodać 40 ml wody, 4 ml kwasu octowego i 3 g jodku potasu. Miareczkować uwolniony jod tiosiarczanem sodu (0,1 N) w obecności skrobi TS (*). 1 ml tiosiarczanu sodu (0,1 N) odpowiada 24,97 mg CuSO4 x 5H2O. Do roztworu dodać odpowiednią ilość mieszaniny kwasu chlorowodorowego i wody tak, aby roztwór zawierał 62,4 mg CuSO4 x 5H2O w 1 ml.

(*) Skrobia TS: rozetrzeć 0,5 g skrobi (rozpuszczalna skrobia ziemniaczana, kukurydziana) z 5 ml wody; do otrzymanej pasty dodać odpowiednią ilość wody tak, aby całkowita objętość wynosiła 100 ml, cały czas mieszając. Utrzymywać w stanie wrzenia przez kilka minut, ochłodzić, przefiltrować. Skrobia musi być świeżo przygotowana.

6. E 211 BENZOESAN SODU

Definicja
Nazwa chemicznaBenzoesan sodu

Sól sodowa kwasu benzenokarboksylowego

Sól sodowa kwasu fenylokarboksylowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

208-534-8
Wzór chemicznyC7H5O2Na
Masa cząsteczkowa144,11
AnalizaNie mniej niż 99 % C7H5O2Na, po suszeniu w 105 °C przez 4 godziny
OpisBiały, prawie bezwonny, krystaliczny proszek lub granulki
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćDobrze rozpuszczalny w wodzie, średnio rozpuszczalny w etanolu
B. Zakres temperatur

topnienia dla kwasu

benzoesowego

Zakres temperatur topnienia dla kwasu benzoesowego otrzymanego w wyniku zakwaszenia i niepoddanego rekrystalizacji wynosi od 121,5 °C do 123,5 °C, po suszeniu w eksykatorze z kwasem siarkowym
C. Dodatni wynik próby na

obecność benzoesanu i sodu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 1,5 % po suszeniu w 105 °C przez 4 godziny
Substancje łatwo ulegające

utlenieniu

Do 100 ml wody dodać 1,5 ml kwasu siarkowego, ogrzać do wrzenia i dodawać kroplami 0,1 N KMnO4, dopóki różowy kolor nie będzie utrzymywał się przez 30 sekund. 1 g próbki odważonej z dokładnością do mg rozpuścić w ogrzewanym roztworze i miareczkować 0,1 N KMnO4 do momentu, aż różowy kolor będzie się utrzymywał przez 15 sekund. Ilość zużytego KMnO4 nie powinna być większa niż 0,5 ml
Kwasy wielopierścienioweZakres temperatur topnienia pierwszego osadu uzyskanego w wyniku frakcyjnego zakwaszania (zobojętnionego) roztworu benzoesanu sodu nie może się różnić od zakresu temperatur topnienia kwasu benzoesowego
Chlorowane związki organiczneNie więcej niż 0,06 % wyrażone jako chlorki, co odpowiada wartości 0,25 % wyrażonej jako kwas monochlorobenzoesowy
Stopień kwasowości lub

alkaliczności

Ilość 0,1 N NaOH lub 0,1 N HCl potrzebna do zobojętnienia 1 g benzoesanu sodu w obecności fenoloftaleiny nie może być większa niż 0,25 ml
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

7. E 212 BENZOESAN POTASU

Definicja
Nazwa chemicznaBenzoesan potasu

Sól potasowa kwasu benzenokarboksylowego

Sól potasowa kwasu fenylokarboksylowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

209-481-3
Wzór chemicznyC7H5KO2 x 3H2O
Masa cząsteczkowa214,27
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % C7H5O2K, po suszeniu w 105 °C do stałej masy
OpisBiały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia dla kwasu

benzoesowego otrzymanego w

wyniku zakwaszenia i

niepoddanego

rekrystalizacji wynosi od

121,5 °C do 123,5 °C, po

suszeniu w eksykatorze z

kwasem siarkowym

B. Dodatni wynik próby na

obecność benzoesanu i

potasu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 26,5 % oznaczony po suszeniu w 105 °C
Chlorowane związki

organiczne

Nie więcej niż 0,06 % wyrażone jako chlorki, co odpowiada wartości 0,25 % wyrażonej jako kwas monochlorobenzoesowy
Substancje łatwo ulegające

utlenieniu

Do 100 ml wody dodać 1,5 ml kwasu siarkowego, ogrzać do wrzenia i dodawać kroplami 0,1 N KMnO4, dopóki różowy kolor nie będzie utrzymywał się przez 30 sekund. 1 g próbki odważonej z dokładnością do mg rozpuścić w ogrzewanym roztworze i miareczkować 0,1 N KMnO4 do momentu, aż różowy kolor będzie się utrzymywał przez 15 sekund. Ilość zużytego KMnO4 nie powinna być większa niż 0,5 ml
Substancje łatwo ulegające

zwęgleniu

Barwa chłodnego roztworu 0,5 g kwasu benzoesowego w 5 ml 94,5-95,5 % kwasu siarkowego nie może być intensywniejsza niż barwa wzorca zawierającego 0,2 ml chlorku kobaltu TSC, 0,3 ml chlorku żelazowego TSC, 0,1 ml siarczanu miedziowego TSC i 4,4 ml wody
Kwasy wielopierścienioweZakres temperatur topnienia pierwszego osadu uzyskanego w wyniku frakcyjnego zakwaszania (zobojętnionego) roztworu benzoesanu potasu nie może się różnić od zakresu temperatur topnienia kwasu benzoesowego
Stopień kwasowości lub

alkaliczności

Ilość 0,1 N NaOH lub 0,1 N HCl potrzebna do zobojętnienia 1 g benzoesanu potasu w obecności fenoloftaleiny nie może być większa niż 0,25 ml
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

8. E 213 BENZOESAN WAPNIA

Nazwy synonimoweBenzoesan monowapniowy
Definicja
Nazwa chemicznaBenzoesan wapnia

Dibenzoesan wapnia

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

218-235-4
Wzór chemicznyBezwodny: C14H10O4Ca

Monowodzian: C14H10O4Ca x H2O

Triwodzian: C14H10O4Ca x 3H2O

Masa cząsteczkowaBezwodny: 282,31

Monowodzian: 300,32

Triwodzian: 336,36

AnalizaZawartość nie mniej niż 99 % po suszeniu w 105 °C
OpisBiałe lub bezbarwne kryształy lub biały proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia dla kwasu

benzoesowego otrzymanego w

wyniku zakwaszenia i

niepoddanego

rekrystalizacji wynosi od

121,5 °C do 123,5 °C, po

suszeniu w eksykatorze z

kwasem siarkowym

B. Dodatni wynik próby na

obecność benzoesanu i

wapnia

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 17,5 % oznaczony po suszeniu w 105 °C do stałej masy
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,3 %
Chlorowane związki organiczneNie więcej niż 0,06 % wyrażone jako chlorki, co odpowiada wartości 0,25 % wyrażonej jako kwas monochlorobenzoesowy
Substancje łatwo ulegające

utlenieniu

Do 100 ml wody dodać 1,5 ml kwasu siarkowego, ogrzać do wrzenia i dodawać kroplami 0,1 N KMnO4, dopóki różowy kolor nie będzie utrzymywał się przez 30 sekund. 1 g próbki odważonej z dokładnością do mg rozpuścić w ogrzewanym roztworze i miareczkować 0,1 N KMnO4 do momentu, aż różowy kolor będzie się utrzymywał przez 15 sekund. Ilość zużytego KMnO4 nie powinna być większa niż 0,5 ml
Substancje łatwo ulegające

zwęgleniu

Barwa chłodnego roztworu 0,5 g kwasu benzoesowego w 5 ml 94,5-95,5 % kwasu siarkowego nie może być intensywniejsza niż barwa wzorca zawierającego 0,2 ml chlorku kobaltu TSC, 0,3 ml chlorku żelazowego TSC, 0,1 ml siarczanu miedziowego TSC i 4,4 ml wody
Kwasy wielopierścienioweZakres temperatur topnienia pierwszego osadu uzyskanego w wyniku frakcyjnego zakwaszania (zobojętnionego) roztworu benzoesanu wapnia nie może się różnić od zakresu temperatur topnienia kwasu benzoesowego
Stopień kwasowości lub

alkaliczności

Ilość 0,1 N NaOH lub 0,1 N HCl potrzebna do zobojętnienia 1 g benzoesanu wapnia w obecności fenoloftaleiny nie może być większa niż 0,25 ml
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

9. E 214 p-HYDROKSYBENZOESAN ETYLU

Nazwy synonimoweEtyloparaben

p-Oksybenzoesan etylu

Definicja
Nazwa chemicznap-Hydroksybenzoesan etylu

Ester etylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

204-399-4
Wzór chemicznyC9H10O3
Masa cząsteczkowa166,8
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,5 % po suszeniu w 80 °C przez 2 godziny
OpisPrawie bezwonne, drobne, bezbarwne kryształy lub biały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Od 115°C do 118°C
B. Dodatni wynik próby na

obecność p-

hydroksybenzoesanu

Zakres temperatur topnienia dla kwasu p-hydroksybenzoesowego otrzymanego w wyniku zakwaszenia i niepoddanego rekrystalizacji wynosi od 213 °C do 217 °C, po suszeniu w eksykatorze z kwasem siarkowym
C. Dodatni wynik próby na

obecność alkoholu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,5 %, po suszeniu w 80 °C przez 2 godziny
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,05 %
Kwas p-hydroksybenzoesowy i

kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas p-hydroksybenzoesowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

10. E 215 SÓL SODOWA p-HYDROKSYBENZOESANU ETYLU

Definicja
Nazwa chemicznaSól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu

Sól sodowa estru etylowego kwasu

p-hydroksybenzoesowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

252-487-6
Wzór chemicznyC9H9O3Na
Masa cząsteczkowa188,8
AnalizaZawartość estru etylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego nie mniej niż 83 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały, krystaliczny, higroskopijny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Od 115 °C do 118 °C, po próżniowym suszeniu w eksykatorze z kwasem siarkowym
B. Dodatni wynik próby na

obecność p-

hydroksybenzoesanu

Zakres temperatur topnienia dla kwasu p-hydroksybenzoesowego otrzymanego z próbki wynosi od 213°C do 217°C
C. Dodatni wynik próby na

obecność sodu

D. pH 0,1 % roztworu wodnego

mieści się w granicach od

9,9 do 10,3

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 5 % oznaczony po próżniowym suszeniu w eksykatorze z kwasem siarkowym
Popiół siarczanowyOd 37 do 39 %
Kwas p-hydroksybenzoesowy i

kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas p-hydroksybenzoesowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

11. E 216 p-HYDROKSYBENZOESAN PROPYLU

Nazwy synonimowePropyloparaben

p-Oksybenzoesan propylu

Definicja
Nazwa chemicznap-Hydroksybenzoesan propylu

Ester n-propylowy kwasu

p-hydroksybenzoesowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

202-307-7
Wzór chemicznyC10H12O3
Masa cząsteczkowa180,21
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,5 % po suszeniu przez 2 godziny w 80 °C
OpisPrawie bezwonne, drobne, bezbarwne kryształy lub biały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Od 95 °C do 97 °C po suszeniu przez 2 godziny w 80°C
B. Dodatni wynik próby na

obecność p-

hydroksybenzoesanu

Zakres temperatur topnienia dla kwasu p-hydroksybenzoesowego otrzymanego z próbki wynosi od 213 °C do 217 °C
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,5 % po suszeniu przez 2 godziny w 80°C
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,05 %
Kwas p-hydroksybenzoesowy i

kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas p-hydroksybenzoesowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

12. E 217 SÓL SODOWA p-HYDROKSYBENZOESANU PROPYLU

Definicja
Nazwa chemicznaSól sodowa p-hydroksybenzoesanu-n-propylu

Sól sodowa estru n-propylowego kwasu

p-hydroksybenzoesowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

252-488-1
Wzór chemicznyC10H11O3Na
Masa cząsteczkowa202,21
AnalizaZawartość estru propylowego kwasu

p-hydroksybenzoesowego nie mniej niż 85 % w przeliczeniu na bezwodną masę

OpisBiały lub prawie biały, krystaliczny, higroskopijny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia estru

otrzymanego w wyniku

zakwaszenia i niepoddanego

rekrystalizacji wynosi od

94 °C do 97 °C, po

suszeniu w eksykatorze z

kwasem siarkowym

B. Dodatni wynik próby na

obecność sodu

C. pH 0,1 % roztworu wodnego

mieści się w granicach od

9,8 do 10,2

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 5 % oznaczony po próżniowym suszeniu w eksykatorze z kwasem siarkowym
Popiół siarczanowyOd 34 do 36 %
Kwas p-hydroksybenzoesowy i

kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas

p-hydroksybenzoesowy

ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

13. E 218 p-HYDROKSYBENZOESAN METYLU

Nazwy synonimoweMetyloparaben

p-Oksybenzoesan metylu

Definicja
Nazwa chemicznap-Hydroksybenzoesan metylu

Ester metylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

243-171-5
Wzór chemicznyC8H8O3
Masa cząsteczkowa152,15
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % po suszeniu przez 2 godziny w 80 °C
OpisPrawie bezwonne, drobne, bezbarwne kryształy lub biały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Od 125 °C do 128 °C
B. Dodatni wynik próby na

obecność p-

hydroksybenzoesanu

Zakres temperatur topnienia dla kwasu p-hydroksybenzoesowego otrzymanego z próbki wynosi od 213 °C do 217°C, po suszeniu przez 2 godziny w 80 °C
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,5 % po suszeniu przez 2 godziny w 80 °C
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,05 %
Kwas p-hydroksybenzoesowy i

kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas p-hydroksybenzoesowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

14. E 219 SÓL SODOWA p-HYDROKSYBENZOESANU METYLU

Definicja
Nazwa chemicznaSól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu

Sól sodowa estru metylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego

Wzór chemicznyC8H7O3Na
Masa cząsteczkowa174,15
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały, higroskopijny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia białego osadu

otrzymanego w wyniku

zakwaszenia kwasem

chlorowodorowym 10 % (m/v)

wodnego roztworu sodowej

pochodnej p-

hydroksybenzoesanu

metylu (przy użyciu

papierka lakmusowego jako

wskaźnika), przemytego

wodą i wysuszonego w

80 °C przez 2 godziny,

wynosi od 125 °C do 128 °C

B. Dodatni wynik próby na

obecność sodu

C. pH 0,1 % roztworu wodnego

wolnego od dwutlenku węgla

wynosi nie mniej niż 9,7 i

nie więcej niż 10,3

Czystość
Zawartość wodyNie więcej niż 5 % (metoda Karla Fishera)
Popiół siarczanowyOd 40 % do 44,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
Kwas p-hydroksybenzoesowy i

kwas salicylowy

Nie więcej niż 0,35 % wyrażone jako kwas p-hydroksybenzoesowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

15. E 220 DWUTLENEK SIARKI

Definicja
Nazwa chemicznaDwutlenek siarki

Bezwodnik kwasu siarkawego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-195-2
Wzór chemicznySO2
Masa cząsteczkowa64,07
AnalizaZawartość nie mniej niż 99 %
OpisBezbarwny, niepalny gaz o silnym, ostrym, duszącym zapachu
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność związków

siarkawych

Czystość
Zawartość wodyNie więcej niż 0,05 %
Nielotna pozostałośćNie więcej niż 0,01 %
Trójtlenek siarkiNie więcej niż 0,1 %
SelenNie więcej niż 10 mg/kg
Inne gazy, które nie są

normalnie obecne w powietrzu

Brak śladów
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

16. E 221 SIARCZYN SODU

Definicja
Nazwa chemicznaSiarczyn sodu (bezwodny lub heptawodzian)
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-821-4
Wzór chemicznyBezwodny: Na2SO3

Heptawodzian: Na2SO3 x 7H2O

Masa cząsteczkowaBezwodny: 126,04

Heptawodzian : 252,16

AnalizaBezwodny: nie mniej niż 95 % Na2SO3 i

nie mniej niż 48 % SO2

Heptawodzian: nie mniej niż 48 % Na2SO3 i

nie mniej niż 24 % SO2

OpisBiały, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność siarczynów oraz

sodu

B. pH 10 % roztworu (związku

bezwodnego) lub 20 %

roztworu (heptawodzianu)

mieści się w granicach od

8,5 do 11,5

Czystość
TiosiarczanNie więcej niż 0,1 % w przeliczeniu na zawartość SO2
ŻelazoNie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
SelenNie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

17. E 222 WODOROSIARCZYN SODU

Definicja
Nazwa chemicznaKwaśny siarczyn sodu

Wodorosiarczyn sodu

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-921-4
Wzór chemicznyNaHSO3 w roztworze wodnym
Masa cząsteczkowa104,06
AnalizaNie mniej niż 32 % m/m NaHSO3
OpisKlarowny roztwór, bezbarwny do żółtego
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność siarczynów oraz

sodu

B. pH 10% roztworu wodnego

mieści się w granicach od

2,5 do 5,5

Czystość
ŻelazoNie więcej niż 50 mg/kg Na2SO3 w przeliczeniu na zawartość SO2
SelenNie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

18. E 223 PIROSIARCZYN SODU

Nazwy synonimowePirosiarczyn
Definicja
Nazwa chemicznaDisiarczyn sodu

Pentaoksodisiarczan disodowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-673-0
Wzór chemicznyNa2S2O5
Masa cząsteczkowa190,11
AnalizaZawiera nie mniej niż 95 % Na2S2O5 i nie mniej niż 64 % SO2
OpisBiałe kryształy lub krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność siarczynów oraz

sodu

B. pH 10 % roztworu wodnego

mieści się w granicach od

4,0 do 5,5

Czystość
TiosiarczanNie więcej niż 0,1 % w przeliczeniu na zawartość SO2
ŻelazoNie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
SelenNie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

19. E 224 PIROSIARCZYN POTASU

Definicja
Nazwa chemicznaDisiarczyn potasu

Pentaoksodisiarczan potasu

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

240-795-3
Wzór chemicznyK2S2O5
Masa cząsteczkowa222,33
AnalizaZawiera nie mniej niż 90 % K2S2O5 i nie mniej niż 51,8 % SO2, pozostałość składa się prawie całkowicie z siarczanu potasu
OpisBezbarwne kryształy lub biały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność siarczynów oraz

potasu

Czystość
TiosiarczanNie więcej niż 0,1 % w przeliczeniu na zawartość SO2
ŻelazoNie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
SelenNie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

20. E 226 SIARCZYN WAPNIA

Definicja
Nazwa chemicznaSiarczyn wapnia
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

218-235-4
Wzór chemicznyCaSO3 x 2H2O
Masa cząsteczkowa156,17
AnalizaZawartość nie mniej niż 95 % CaSO3 x 2H2O i nie mniej niż 39 % SO2
OpisBiałe kryształy lub biały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność siarczynów oraz

wapnia

Czystość
ŻelazoNie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
SelenNie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

21. E 227 WODOROSIARCZYN WAPNIA

Definicja
Nazwa chemicznaWodorosiarczyn wapnia

Kwaśny siarczyn wapnia

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

237-423-7
Wzór chemicznyCa(HSO3)2
Masa cząsteczkowa202,22
AnalizaOd 6 do 8 % (m/v) dwutlenku siarki i od 2,5 do 3,5 % (m/v) dwutlenku wapnia, co odpowiada od 10 do 14 % (m/v) wodorosiarczynu wapnia [Ca(HSO3)2]
OpisKlarowny, zielonkawożółty roztwór wodny o wyraźnym zapachu dwutlenku siarki
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność siarczynów oraz

wapnia

Czystość
ŻelazoNie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
SelenNie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

22. E 228 WODOROSIARCZYN POTASU

Definicja
Nazwa chemicznaWodorosiarczyn potasu

Kwaśny siarczyn potasu

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-870-1
Wzór chemicznyKHSO3 w roztworze wodnym
Masa cząsteczkowa120,17
AnalizaZawiera nie mniej niż 280 g KHSO3 w litrze (lub 150 g SO2 w litrze)
OpisKlarowny, bezbarwny roztwór wodny
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność siarczynów oraz

potasu

Czystość
ŻelazoNie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
SelenNie więcej niż 10 mg/kg w przeliczeniu na zawartość SO2
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

23. E 230 BIFENYL

Nazwy synonimoweDifenyl
Definicja
Nazwa chemiczna1,1'-bifenyl

Fenylobenzen

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

202-163-5
Wzór chemicznyC12H10
Masa cząsteczkowa154,20
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,8 %
OpisBiałe lub bladożółte do bursztynowego, krystaliczne ciało stałe o charakterystycznym zapachu
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Od 68,5 °C do 70,5 °C
B. Zakres temperatur

destylacji

Oddestylowuje całkowicie w przedziale 2,5 °C pomiędzy 252,5 °C a 257,5 °C
Czystość
BenzenNie więcej niż 10 mg/kg
Aminy aromatyczneNie więcej niż 2 mg/kg (wyrażone jako anilina)
Pochodne fenoluNie więcej niż 5 mg/kg (wyrażone jako fenol)
Substancje łatwo ulegające

zwęgleniu

Barwa chłodnego roztworu 0,5 g bifenylu w 5 ml 94,5 - 95,5 % kwasu siarkowego nie może być intensywniejsza niż barwa wzorca zawierającego 0,2 ml chlorku kobaltu TSC, 0,3 ml chlorku żelazowego TSC, 0,1 ml siarczanu miedziowego TSC i 4,4 ml wody
Pochodne terfenylu i wyższych

polifenoli

Nie więcej niż 0,2 %
Wielopierścieniowe

węglowodory aromatyczne

Nieobecne
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

24. E 231 ORTOFENYLOFENOL

Nazwy synonimoweOrtoheksenol
Definicja
Nazwa chemiczna(1,1'-Bifenylo)-2-ol

2-Hydroksydifenyl

o-Hydroksydifenyl

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

201-993-5
Wzór chemicznyC12H10O
Masa cząsteczkowa170,20
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 %
OpisBiały lub lekko żółtawy, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Od 56 °C do 58 °C
B. Dodatni wynik próby na

obecność fenolanu

Dodanie 10 % roztworu chlorku żelazowego do etanolowego roztworu próbki (1g w 10 ml) powoduje powstanie zielonej barwy
Czystość
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,05 %
Eter difenyluNie więcej niż 0,3 %
p-FenylofenolNie więcej niż 0,1 %
1-NaftolNie więcej niż 0,01 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

25. E 232 SÓL SODOWA ORTOFENYLOFENOLU

Nazwy synonimoweOrtofenylofenolan sodu

Sól sodowa o-fenylofenolu

Definicja
Nazwa chemicznaOrtofenylofenol sodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

205-055-6
Wzór chemicznyC12H9ONa x 4H2O
Masa cząsteczkowa264,26
AnalizaZawiera nie mniej niż 97 % C12H9ONa x 4H2O
OpisBiały lub lekko żółtawy, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność fenolanu i sodu

B. Zakres temperatur

topnienia ortofenylofenolu

otrzymanego z próbki w

wyniku zakwaszenia i

niepoddanego

rekrystalizacji wynosi od

56 °C do 58 °C, po

suszeniu w eksykatorze z

kwasem siarkowym

C. pH 2 % roztworu wodnego

musi mieścić się w

granicach od 11,1 do 11,8

Czystość
Eter difenyluNie więcej niż 0,3 %
p-FenylofenolNie więcej niż 0,1 %
1-NaftolNie więcej niż 0,01 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

26. E 233 TIABENDAZOL

Definicja
Nazwa chemiczna4-(2-Benzoimidazolilo)tiazol

2-(4-Tiazolilo)- 1H-benzoimidazol

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

1205-725-8
Wzór chemicznyC10H7N3S
Masa cząsteczkowa201,26
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały lub prawie biały, bezwonny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Od 296 °C do 303 °C
B. SpektrometriaMaksima absorpcji w 0,1 N HCl (0,0005% m/v) przy długościach fali 302 nm, 258 nm i 243 nm

E 1%/1 cm przy 302 nm ± 2 nm: około 1230

E 1%/1 cm przy 258 nm ± 2 nm: około 200

E 1%/1 cm przy 243 nm ± 2 nm: około 620

Stosunek absorpcji 243 nm/302 nm = od 0,47 do 0,53

Stosunek absorpcji 258 nm/302 nm = od 0,14 do 0,18

Czystość
Zawartość wodyNie więcej niż 0,5 % (metoda Karla Fishera)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,2 %
SelenNie więcej niż 3 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

27. E 234 NIZYNA

DefinicjaNizyna składa się z szeregu ściśle powiązanych polipeptydów wytwarzanych przez naturalne szczepy Streptococcus lactis, grupa N Lancefielda
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

215-807-5
Wzór chemicznyC143H230N42O37S7
Masa cząsteczkowa3354,12
AnalizaKoncentrat nizyny zawiera nie mniej niż 900 jednostek na mg mieszaniny składającej się z substancji stałych odtłuszczonego mleka w proszku i co najmniej 50% chlorku sodu
OpisBiały proszek
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 3 % podczas suszenia do stałej masy w temperaturze od 102 °C do 103 °C
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

28. E 235 NATAMYCYNA

Nazwy synonimowePimarycyna
DefinicjaNatamycyna jest środkiem grzybobójczym z grupy makrolidów polienowych i jest wytwarzana przez naturalne szczepy Streptomyces natalensis lub Streptococcus lactis
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-683-5
Wzór chemicznyC33H47O13N
Masa cząsteczkowa665,74
AnalizaZawiera nie mniej niż 95 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały do kremowobiałego, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Reakcje barwneW wyniku dodania kilku kryształów natamycyny na szkiełko zegarkowe do kropli:

- stężonego kwasu chlorowodorowego,

powstaje niebieski kolor,

- stężonego kwasu fosforowego,

powstaje zielony kolor,

który po kilku minutach przechodzi w bladoczerwony

B. Spektrometria0,0005% m/v roztwór w 1% metanolowym roztworze kwasu octowego wykazuje maksima absorpcji przy długościach fali około 290 nm, 303 nm i 318 nm, punkt przegięcia przy około 280 nm i minima przy około 250 nm, 295,5 nm i 311 nm
C. pHOd 5,5 do 7,5 (1 % m/v roztwór w uprzednio zobojętnionej mieszaninie 20 części dimetyloformamidu i 80 części wody)
D. Skręcalność właściwa[α]20D = od + 250°do + 295° (1 % m/v roztwór

w lodowatym kwasie octowym,

w temperaturze 20 °C i w przeliczeniu

na suchą masę)

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 8 % (nad P2O5, w próżni w 60 °C do stałej masy)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,5 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Wymagania mikrobiologiczne:

ogólna liczba drobnoustrojów

Nie więcej niż 100/g

29. E 239 HEXAMETYLENOCZTEROAMINA

Nazwy synonimoweHeksamina

Urotropina

Definicja
Nazwa chemiczna1,3,5,7-Tetraazatricyklo [3.3.1.13,7]-dekan, heksametylenoczteroamina
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

202-905-8
Wzór chemicznyC6H12N4
Masa cząsteczkowa140,19
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBezbarwny lub biały krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność formaldehydu i

amoniaku

B. Punkt sublimacji około 260

°C

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,5 % po suszeniu w 105 °C w próżni nad P2O5 przez 2 godziny
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,05 %
SiarczanyNie więcej niż 0,005 % wyrażone jako SO4
ChlorkiNie więcej niż 0,005 % wyrażone jako Cl
Sole amonoweNiewykrywalne
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

30. E 242 DIMETYLODIWĘGLAN

Nazwy synonimoweDMDC

Pirowęglan dimetylowy

Definicja
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

224-859-8
Nazwa chemicznaDiwęglan dimetylu

Ester dimetylowy kwasu pirowęglowego

Wzór chemicznyC4H6O5
Masa cząsteczkowa134,09
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,8 %
OpisBezbarwna ciecz rozkładająca się w roztworze wodnym. Wykazuje właściwości żrące w stosunku do skóry i oczu oraz toksyczne w przypadku wdychania lub spożycia
Identyfikacja
B. RozkładPo rozpuszczeniu dodatni wynik próby na obecność CO2 i metanolu
B. Punkt topnienia

Punkt wrzenia

17 °C

172 °C wraz z rozkładem

C. Gęstość w 20°COkoło 1,25 g/cm3
D. Widmo w podczerwieniMaksimum w 1156 i 1832 cm-1
Czystość
Węglan dimetyluNie więcej niż 0,2 %
Chlor ogółemNie więcej niż 3 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

31. E 249 AZOTYN POTASU

Definicja
Nazwa chemicznaAzotyn potasu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-832-4
Wzór chemicznyKNO2
Masa cząsteczkowa85,11
AnalizaZawiera nie mniej niż 95 % w przeliczeniu na bezwodną masę (1
OpisBiałe lub lekko żółte, rozpływające się granulki
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność azotynów i potasu

B. pH 5 % roztworu: nie mniej

niż 6,0 i nie więcej niż

9,0

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 3 % po suszeniu przez 4 godziny nad żelem krzemionkowym
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

(1) Azotyn potasu przeznaczony do żywności może być sprzedawany wyłącznie w postaci mieszaniny z solą spożywczą lub substytutami soli.

32. E 250 AZOTYN SODU

Definicja
Nazwa chemicznaAzotyn sodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-555-9
Wzór chemicznyNaNO2
Masa cząsteczkowa69,00
AnalizaZawiera nie mniej niż 97 % w przeliczeniu na bezwodną masę (1)
OpisBiały, krystaliczny proszek lub żółtawe grudki
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność azotynów i sodu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,25 % po suszeniu przez 4 godziny nad żelem krzemionkowym
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

(1) Azotyn sodu przeznaczony do żywności może być sprzedawany wyłącznie w postaci mieszaniny z solą spożywczą lub substytutami soli.

33. E 251 AZOTAN SODU

1. AZOTAN SODU W FORMIE STAŁEJ

Nazwy synonimoweSaletra chilijska

Saletra sodowa

Definicja
Nazwa chemicznaAzotan sodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-554-3
Wzór chemicznyNaNO3
Masa cząsteczkowa85,00
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % po suszeniu
OpisBiały, krystaliczny, lekko higroskopijny proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność azotanów i sodu

B. pH 5 % roztworuNie mniej niż 5,5 i nie więcej niż 8,3
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 2 % po suszeniu w 105 °C przez 4 godziny
AzotynyNie więcej niż 30 mg/kg wyrażone jako NaNO2
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

2. AZOTAN SODU W FORMIE PŁYNNEJ

DefinicjaPłynny azotan sodu jest wodnym roztworem azotanu sodu otrzymanym w wyniku reakcji chemicznej wodorotlenku sodu i kwasu azotowego w ilościach stechiometrycznych, bez późniejszej krystalizacji. Standaryzowane formy przygotowane z płynnego azotanu sodu spełniające te specyfikacje mogą zawierać kwas azotowy w nadmiernej ilości, jeżeli jest to wyraźnie zadeklarowane i oznakowane.
Nazwa chemicznaAzotan sodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-554-3
Wzór chemicznyNaNO3
Masa cząsteczkowa85,00
AnalizaZawiera pomiędzy 33,5 % a 40,0 % NaNO3
OpisJasna, bezbarwna ciecz
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność azotanów i sodu

B. pHNie mniej niż 1,5 i nie więcej niż 3,5
Czystość
Wolny kwas azotowyNie więcej niż 0,01 %
AzotynyNie więcej niż 10 mg/kg wyrażone jako NaNO2
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 0,3 mg/kg
Uwaga:

Niniejsza specyfikacja dotyczy 35 % roztworu wodnego

34. E 252 AZOTAN POTASU

Nazwy synonimoweSaletra indyjska

Saletra potasowa

Sól potasowa kwasu azotowego

Definicja
Nazwa chemicznaAzotan potasu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-818-8
Wzór chemicznyKNO3
Masa cząsteczkowa101,11
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały, krystaliczny proszek lub przezroczyste graniastosłupy o orzeźwiającym, słonym, ostrym smaku
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność azotanów i potasu

B. pH 5 % roztworuNie mniej niż 4,5 i nie więcej niż 8,5
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 1 % po suszeniu w 105 °C przez 4 godziny
AzotynyNie więcej niż 20 mg/kg wyrażone jako KNO2
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone

jako ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

35. E 260 KWAS OCTOWY

Definicja
Nazwa chemicznaKwas octowy

Kwas etanowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

200-580-7
Wzór chemicznyC2H4O2
Masa cząsteczkowa60,05
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,8 %
OpisKlarowna, bezbarwna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachu
Identyfikacja
A. Punkt wrzenia118 °C przy ciśnieniu 760 mm słupa rtęci
B. Ciężar właściwyOkoło 1,049
C. Roztwór trzykrotnie

rozcieńczony daje dodatni

wynik próby na obecność

octanu

D. Temperatura krzepnięciaNie niższa niż 14,5 °C
Czystość
Nielotna pozostałośćNie więcej niż 100 mg/kg
Kwas mrówkowy, mrówczany i

inne substancje utleniające

się

Nie więcej niż 1.000 mg/kg wyrażone jako kwas mrówkowy
Substancje łatwo utleniające

się

W naczyniu ze szklanym korkiem rozpuścić 2 ml próbki w 10 ml wody i dodać 0,1 ml 0,1 N nadmanganianu potasu. Różowy kolor nie powinien zmienić się na brązowy przez 30 minut
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

36. E 261 OCTAN POTASU

Definicja
Nazwa chemicznaOctan potasu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

204-822-2
Wzór chemicznyC2H3O2K
Masa cząsteczkowa98,14
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBezbarwne, rozpływające się kryształy lub biały, krystaliczny proszek, bezwonny lub o słabym, octowym zapachu
Identyfikacja
A. pH 5 % roztworu wodnegoNie mniej niż 7,5 i nie więcej niż 9,0
B. Dodatni wynik próby na

obecność octanów i potasu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 8 % po suszeniu w 150 °C przez 2 godziny
Kwas mrówkowy, mrówczany i

inne substancje utleniające

się

Nie więcej niż 1.000 mg/kg wyrażone jako kwas mrówkowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

37. E 262 (i) OCTAN SODU

Definicja
Nazwa chemicznaOctan sodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

204-823-8
Wzór chemicznyC2H3NaO2 x nH2O (n = 0 lub 3)
Masa cząsteczkowaBezwodny: 82,03

Triwodzian: 136,08

AnalizaZawiera (dla obu form: bezwodnego i triwodzianu) nie mniej niż 98,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBezwodny: biały, bezwonny, ziarnisty, higroskopijny proszek Triwodzian: bezbarwne, przezroczyste kryształy lub ziarnisty, krystaliczny proszek, bezwonny lub o słabym, octowym zapachu. W ciepłym, suchym powietrzu tworzy krystaliczny nalot
Identyfikacja
A. pH 1 % roztworu wodnegoNie mniej niż 8,0 i nie więcej niż 9,5
B. Dodatni wynik próby na

obecność octanów i sodu

Czystość
Ubytek po suszeniuBezwodny: nie więcej niż 2 % (120 °C, 4 godziny) Triwodzian: pomiędzy 36 i 42 % (120 °C, 4 godziny)
Kwas mrówkowy, mrówczany i

inne substancje utleniające

się

Nie więcej niż 1.000 mg/kg wyrażone jako kwas mrówkowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

38. E 262 (ii) DIOCTAN SODU

DefinicjaDioctan sodu jest molekularnym związkiem octanu sodu i kwasu octowego
Nazwa chemicznaWodorodioctan sodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

204-814-9
Wzór chemicznyC4H7NaO4 x nH2O (n = 0 lub 3)
Masa cząsteczkowa142,09 (bezwodny)
AnalizaZawiera od 39 do 41 % wolnego kwasu octowego i od 58 do 60 % octanu sodu
OpisBiałe, higroskopijne, krystaliczne ciało stałe o octowym zapachu
Identyfikacja
A. pH 10 % roztworu wodnegoNie mniej niż 4,5 i nie więcej niż 5,0
B. Dodatni wynik próby na

obecność octanów i sodu

Czystość
Zawartość wodyNie więcej niż 2 % (metoda Karla Fischera)
Kwas mrówkowy, mrówczany i

inne substancje utleniające

się

Nie więcej niż 1.000 mg/kg wyrażone jako kwas mrówkowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

39. E 263 OCTAN WAPNIA

Definicja
Nazwa chemicznaOctan wapnia
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

200-540-9
Wzór chemicznyBezwodny: C4H6O4Ca

Monowodzian: C4H6O4Ca x H2O

Masa cząsteczkowaBezwodny: 158,17

Monowodzian: 176,18

AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBezwodny octan wapnia jest białym, higroskopijnym, zbrylającym się, krystalicznym ciałem stałym o lekko gorzkim smaku. Może posiadać słaby zapach kwasu octowego. Monowodzian występuje w postaci igiełek, granulek lub proszku
Identyfikacja
A. pH 10 % roztworu wodnegoNie mniej niż 6,0 i nie więcej niż 9,0
B. Dodatni wynik próby na

obecność octanów i wapnia

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 11 % po suszeniu (155 °C do stałej masy, dla monowodzianu)
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,3 %
Kwas mrówkowy, mrówczany i

inne substancje utleniające

się

Nie więcej niż 1.000 mg/kg wyrażone jako kwas mrówkowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

40. E 270 KWAS MLEKOWY

Definicja
Nazwa chemicznaKwas mlekowy

Kwas 2-hydroksypropionowy

Kwas 1-hydroksyetano-1-karboksylowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

200-018-0
Wzór chemicznyC3H6O3
Masa cząsteczkowa90,08
AnalizaZawiera nie mniej niż 76 % i nie więcej niż 84 %
OpisBezbarwna lub żółtawa, prawie bezwonna ciecz o konsystencji syropu i kwaśnym smaku, składająca się z mieszaniny kwasu mlekowego (C3H6O3) i mleczanu kwasu mlekowego (C6H10O5).

Jest otrzymywana w wyniku fermentacji mlekowej cukrów lub jest wytwarzana chemicznie.

Uwaga:

Kwas mlekowy jest higroskopijny i kiedy jest zagęszczany przez gotowanie, kondensuje w formie mleczanu kwasu mlekowego, który w wyniku rozcieńczenia i ogrzania hydrolizuje do kwasu mlekowego

Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność mleczanów

Czystość
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
ChlorkiNie więcej niż 0,2 %
SiarczanyNie więcej niż 0,25 %
ŻelazoNie więcej niż 10 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Uwaga:

Niniejsza specyfikacja dotyczy 80 % roztworu wodnego; dla rozcieńczonych roztworów wodnych należy wyliczyć wartości w zależności od zawartości kwasu mlekowego

41. E 280 KWAS PROPIONOWY

Definicja
Nazwa chemicznaKwas propionowy

Kwas propanowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

201-176-3
Wzór chemicznyC3H6O2
Masa cząsteczkowa74,08
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,5 %
OpisBezbarwna lub żółtawa, oleista ciecz o lekko ostrym zapachu
Identyfikacja
A. Punkt topnienia-22 °C
B. Zakres temperatur

destylacji

Od 138,5 °C do 142,5 °C
Czystość
Nielotna pozostałośćNie więcej niż 0,01 % po suszeniu w 140 °C do stałej masy
AldehydyNie więcej niż 0,1 % wyrażone jako formaldehyd
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

42. E 281 PROPIONIAN SODU

Definicja
Nazwa chemicznaPropionian sodu

Propanian sodu

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

205-290-4
Wzór chemicznyC3H5O2Na
Masa cząsteczkowa96,06
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % po suszeniu przez 2 godziny w 105 °C
OpisBiały, krystaliczny, higroskopijny proszek lub miałki, biały proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność propionianów

i sodu

B. pH 10 % roztworu wodnegoNie mniej niż 7,5 i nie więcej niż 10,5
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 4 % oznaczony po suszeniu przez 2 godziny w 105 °C
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,1 %
ŻelazoNie więcej niż 50 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

43. E 282 PROPIONIAN WAPNIA

Definicja
Nazwa chemicznaPropionian wapnia
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

223-795-8
Wzór chemicznyC6H10O4Ca
Masa cząsteczkowa186,22
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % po suszeniu przez 2 godziny w 105 °C
OpisBiały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność propionianów i

wapnia

B. pH 10 % roztworu wodnegoPomiędzy 6,0 a 9,0
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 4 % oznaczony w wyniku suszenia przez 2 godziny w 105 °C
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,3 %
ŻelazoNie więcej niż 50 mg/kg
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

44. E 283 PROPIONIAN POTASU

Definicja
Nazwa chemicznaPropionian potasu

Propanian potasu

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

206-323-5
Wzór chemicznyC3H5KO2
Masa cząsteczkowa112,17
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % po suszeniu przez 2 godziny w 105 °C
OpisBiały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność propionianów i

potasu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 4 % oznaczony w wyniku suszenia przez 2 godziny w 105 °C
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,3 %
ŻelazoNie więcej niż 30 mg/kg
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

45. E 284 KWAS BOROWY

Nazwy synonimoweKwas borny

Kwas ortoborowy

Borofaks

Definicja
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

233-139-2
Wzór chemicznyH3BO3
Masa cząsteczkowa61,84
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,5 %
OpisBezbarwne, bezwonne, przezroczyste kryształy lub białe granulki lub proszek, lekko oleiste w dotyku; w naturze występują jako minerał sassolin
Identyfikacja
A. Punkt topnieniaOkoło 171 °C
B. Pali się delikatnym,

zielonym płomieniem

C. pH 3,3 % roztworu wodnegoPomiędzy 3,8 a 4,8
Czystość
NadtlenkiPo dodaniu roztworu KJ nie pojawia się zabarwienie
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

46. E 285 TETRABORAN SODU (BORAKS)

Nazwy synonimoweBoran sodu
Definicja
Nazwa chemicznaTetraboran sodu

Biboran sodu

Piroboran sodu

Bezwodny tetraboran

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

215-540-4
Wzór chemicznyNa2B4O7

Na2B4O7 x 10H2O

Masa cząsteczkowa201,27
OpisProszek lub podobne do szkła tafle, pod wpływem powietrza stające się nieprzezroczyste, powoli rozpuszczalny w wodzie
Identyfikacja
A. Punkt topnieniaPomiędzy 171 °C i 175 °C łącznie z rozkładem
Czystość
NadtlenkiPo dodaniu roztworu KJ nie pojawia się zabarwienie
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

47. E 290 DWUTLENEK WĘGLA

Nazwy synonimoweGazowy dwutlenek węgla

Suchy lód (w postaci ciała stałego)

Bezwodnik węglowy

Definicja
Nazwa chemicznaDwutlenek węgla
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

204-696-9
Wzór chemicznyCO2
Masa cząsteczkowa44,01
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % v/v w przeliczeniu na substancję gazową
OpisW normalnych warunkach otoczenia bezbarwny gaz o lekko gryzącym zapachu. Dwutlenek węgla jako produkt handlowy jest transportowany i sprzedawany w postaci ciekłej w butlach ciśnieniowych lub w systemie magazynowania luzem, lub jako ciało stałe w sprasowanych blokach "suchego lodu". W formie stałej (suchy lód) zawiera zazwyczaj dodane substancje, takie jak glikol propylenowy lub olej mineralny, jako substancje wiążące
Identyfikacja
A. Strącanie się (tworzenie

osadu)

Podczas przepuszczania strumienia próbki przez roztwór wodorotlenku baru powstaje biały osad, który musując rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie octowym
Czystość
Kwasowość915 ml gazu przepuszczonego przez 50 ml świeżo przegotowanej wody nie może wytworzyć więcej kwasu oznaczanego przy użyciu oranżu metylowego niż jest zawarte w 50 ml świeżo przegotowanej wody, do której dodano 1 ml kwasu chlorowodorowego (0,01 N)
Substancje redukujące,

wodorofosforki i siarczki

915 ml gazu przepuszczonego przez 25 ml amoniakalnego azotanu srebra, do którego dodano 3 ml amoniaku, nie może powodować zmętnienia lub sczernienia tego roztworu
Tlenek węglaNie więcej niż 10 µg/l
Zawartość olejuNie więcej niż 0,1 mg/l

48. E 296 KWAS JABŁKOWY

Nazwy synonimoweKwas DL-jabłkowy, kwas hydroksybutanodiowy
Definicja
Nazwa chemicznaKwas DL-jabłkowy, kwas hydroksybutanodiowy, kwas hydroksybursztynowy
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

230-022-8
Wzór chemicznyC4H6O5
Masa cząsteczkowa134,09
AnalizaZawartość nie mniejsza niż 99,0 %
OpisProszek krystaliczny lub granulki o barwie białej lub prawie białej
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia pomiędzy 127 °C

a 132 °C

B. Dodatni wynik próby na

obecność jabłczanu

C. Roztwory tej substancji w

każdej koncentracji są

optycznie nieaktywne

Czystość
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
Kwas fumarowyNie więcej niż 1 %
Kwas maleinowyNie więcej niż 0,05 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

49. E 297 KWAS FUMAROWY

Definicja
Nazwa chemicznaKwas trans-butenediowy, kwas trans- 1,2-etylenodikarboksylowy
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

203-743-0
Wzór chemicznyC4H4O4
Masa cząsteczkowa116,07
AnalizaZawartość nie mniejsza niż 99,0 % w bezwodnej masie
OpisProszek krystaliczny lub granulki o barwie białej
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

286 °C - 302 °C (zamknięta kapilara, szybkie podgrzewanie)
B. Dodatni wynik próby na

obecność podwójnych wiązań

i na kwas 1,2-

dikarboksylowy

C. pH roztworu 0,05 % w

temperaturze 25 °C

3,0-3,2
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,5 % (120 °C, 4 godziny)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
Kwas maleinowyNie więcej niż 0,1 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

50. E 300 KWAS ASKORBINOWY

Definicja
Nazwa chemicznaKwas L-askorbinowy

Kwas askorbinowy

2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-lakton

3-Keto-L-gulofuranolakton

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

200-066-2
Wzór chemicznyC6H8O6
Masa cząsteczkowa176,13
AnalizaKwas askorbinowy, po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny, zawiera nie mniej niż 99 % C6H8O6
OpisBiałe do jasnożółtego bezwonne, krystaliczne ciało stałe
Identyfikacja
Punkt topnienia

Dodatni wynik próby na

obecność kwasu askorbinowego

Pomiędzy 189 °C a 193 °C łącznie z rozkładem
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,4 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
Skręcalność właściwa[α]20D pomiędzy + 20,5 ° a + 21,5 ° (10 % m/v roztwór wodny)
pH 2 % roztworu wodnegoPomiędzy 2,4 a 2,8
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

51. E 301 ASKORBINIAN SODU

Definicja
Nazwa chemicznaAskorbinian sodu

L-askorbinian sodu

2,3-Didehydro-L-treo-heksono- 1,4-lakton enolanu sodowego

3-Keto-L-gulofurano-lakton enolanu sodowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

205-126-1
Wzór chemicznyC6H7O6Na
Masa cząsteczkowa198,11
AnalizaAskorbinian sodu, po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny, zawiera nie mniej niż 99 % C6H7O6Na
OpisBiałe lub prawie białe, bezwonne, krystaliczne ciało stałe, które ciemnieje pod wpływem światła
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność askorbinianu i

sodu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,25 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny
Skręcalność właściwa[α]20D pomiędzy + 103 ° a + 106 ° (10 % m/v roztwór wodny)
pH 10 % roztworu wodnegoPomiędzy 6,5 a 8,0
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

52. E 302 ASKORBINIAN WAPNIA

Definicja
Nazwa chemicznaAskorbinian wapnia, diwodzian

Sól wapniowa 2,3-didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktonu, diwodzian

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

227-261-5
Wzór chemicznyC12H14O12Ca x 2H2O
Masa cząsteczkowa426,35
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na masę wolną od substancji lotnych
OpisBiały do lekko bladoszarawożółtego, bezwonny, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność askorbinianu i

wapnia

Czystość
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)
Skręcalność właściwa[α]20D pomiędzy + 95 ° a + 97 ° (5 % m/v roztwór wodny)
pH 10 % roztworu wodnegoPomiędzy 6,0 a 7,5
Substancje lotneNie więcej niż 0,3 % oznaczone przez suszenie w temperaturze pokojowej przez 24 godziny w eksykatorze zawierającym kwas siarkowy lub pięciotlenek fosforu
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

53. E 304(i) PALMITYNIAN ASKORBYLU

Definicja
Nazwa chemicznaPalmitynian askorbylu

Palmitynian L-askorbylu

2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktono-6-palmitynian

6-Palmitoilo-3-keto-L-gulofuranolakton

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

205-305-4
Wzór chemicznyC22H38O7
Masa cząsteczkowa414,55
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na suchą masę
OpisBiałe lub żółtawobiałe ciało stałe o cytrusowym zapachu
Identyfikacja
A. Punkt topnieniaPomiędzy 107 °C a 117 °C
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 2,0 % po suszeniu w komorze próżniowej w 56 °C do 60 °C przez 1 godzinę
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
Skręcalność właściwa[α]20D pomiędzy + 21 ° a + 24 ° (5 % m/v roztwór w metanolu)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

54. E 304(ii) STEARYNIAN ASKORBYLU

Definicja
Nazwa chemicznaStearynian askorbylu

Stearynian L-askorbylu

2,3-Didehydro-L-treo-heksono-1,4-laktono-6-stearynian

6-Stearoilo-3-keto-L-gulofuranolakton

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

246-944-9
Wzór chemicznyC24H42O7
Masa cząsteczkowa442,6
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 %
OpisBiałe lub żółtawobiałe ciało stałe o cytrusowym zapachu
Identyfikacja
A. Punkt topnieniaOkoło 116 °C
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 2,0 % po suszeniu w komorze próżniowej w 56 °C do 60 °C przez 1 godzinę
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

55. E 306 MIESZANINA TOKOFEROLI

DefinicjaProdukt otrzymany w wyniku destylacji próżniowej z parą wodną jadalnych produktów zawierających oleje roślinne, składający się ze skoncentrowanych tokoferoli i tokotrienoli. Zawiera tokoferole, takie jak: d-α, d-β, d-γ i d-ζ-tokoferole
Masa cząsteczkowa430,71 (d-α-tokoferol)
AnalizaZawiera nie mniej niż 34 % tokoferoli ogółem
OpisBrązowawoczerwony do czerwonego, klarowny, lepki olej o łagodnym, charakterystycznym zapachu i smaku. Może wykazywać nieznaczne rozdzielenie podobnych do wosku składników w formie mikrokrystalicznej.
Identyfikacja
A. Przez odpowiednią metodę

chromatografii gazowo-

cieczowej

B. Testy rozpuszczalnościNierozpuszczalna w wodzie. Rozpuszczalna w etanolu.

Miesza się z eterem.

Czystość
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
Skręcalność właściwa[α]20D nie mniej niż + 20 °
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

56. E 307 ALFA - TOKOFEROL

Nazwy synonimowedl-α-Tokoferol
Definicja
Nazwa chemicznadl-5,7,8-Trimetylotokol

dl-2,5,7,8-Tetrametylo-2-(4',8',12'-trimetylotridecylo)-6-chromanol

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

200-412-2
Wzór chemicznyC29H50O2
Masa cząsteczkowa430,71
AnalizaZawiera nie mniej niż 96 %
OpisLekko żółty do bursztynowego, prawie bezwonny, klarowny, lepki olej, który utlenia się i ciemnieje w wyniku działania powietrza lub światła
Identyfikacja
A. Testy rozpuszczalnościNierozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszczalny w etanolu, miesza się z eterem.
B. SpektrofotometriaW etanolu absolutnym maksimum absorpcji jest około 292 nm
Czystość
Współczynnik załamanian 20D 1,503-1,507
Współczynnik absorpcji E 1%1

cm w etanolu

E 1%1 cm (292 nm) 72-76

(0,01 g w 200 ml etanolu absolutnego)

Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
Skręcalność właściwa[α]20D 0 ° ± 0,05 ° (1 do 10 roztwór w chloroformie)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

57. E 308 GAMMA - TOKOFEROL

Nazwy synonimowedl-γ-Tokoferol
Definicja
Nazwa chemiczna2,7,8-Trimetylo-2-(4',8',12'-trimetylotridecylo)-6-chromanol
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-523-4
Wzór chemicznyC28H48O2
Masa cząsteczkowa416,69
AnalizaZawiera nie mniej niż 97 %
OpisKrystaliczny, lepki, bladożółty olej, który utlenia się i ciemnieje w wyniku działania powietrza lub światła
Identyfikacja
A. SpektrometriaW etanolu absolutnym maksimum absorpcji jest około 298 nm i 257 nm
Czystość
Współczynnik absorpcji E

1%1cm w etanolu

E 1%1cm (298 nm) pomiędzy 91 a 97

E 1%1cm (257 nm) pomiędzy 5,0 a 8,0

Współczynnik załamanian20D 1,503-1,507
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

58. E 309 DELTA - TOKOFEROL

Definicja
Nazwa chemiczna2,8-Dimetylo-2-(4',8',12' -trimetylotridecylo)-6-chromanol
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

204-299-0
Wzór chemicznyC27H46O2
Masa cząsteczkowa402,7
AnalizaZawiera nie mniej niż 97 %
OpisKlarowny, lepki, bladożółtawy lub pomarańczowy olej, który utlenia się i ciemnieje w wyniku działania powietrza lub światła
Identyfikacja
A. SpektrometriaW etanolu absolutnym maksimum absorpcji jest około 298 nm i 257 nm
Czystość
Współczynnik absorpcji

E1%1cm w etanolu

E1%1cm (298 nm) pomiędzy 89 a 95

E1%1cm (257 nm) pomiędzy 3,0 a 6,0

Współczynnik załamanian 20D 1,500-1,504
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

59. E 310 GALUSAN PROPYLU

Definicja
Nazwa chemicznaGalusan propylu

Ester propylowy kwasu galusowego

Ester n-propylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

204-498-2
Wzór chemicznyC10H12O5
Masa cząsteczkowa212,20
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiałe do kremowobiałego, krystaliczne, bezwonne ciało stałe
Identyfikacja
A. Testy rozpuszczalnościSłabo rozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszczalny w etanolu, eterze i propan- 1,2-diolu
B. Zakres temperatur

topnienia

Pomiędzy 146 °C a 150 °C po suszeniu w 110 °C przez 4 godziny
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 1,0 % (110 °C, 4 godziny)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
Wolny kwasNie więcej niż 0,5 % (jako kwas galusowy)
Chlorowane związki organiczneNie więcej niż 100 mg/kg (jako Cl)
Współczynnik absorpcji

E1%1cm w etanolu

E1%1cm (275 nm) nie mniej niż 485 i nie więcej niż 520
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

60. E 311 GALUSAN OKTYLU

Definicja
Nazwa chemicznaGalusan oktylu

Ester oktylowy kwasu galusowego

Ester n-oktylowy kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

213-853-0
Wzór chemicznyC15H22O5
Masa cząsteczkowa282,34
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % po suszeniu w 90 °C przez 6 godzin
OpisBiałe do kremowobiałego, bezwonne ciało stałe
Identyfikacja
A. Testy rozpuszczalnościNierozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszczalny w etanolu, eterze i propan-1,2-diolu
B. Zakres temperatur

topnienia

Pomiędzy 99 °C a 102 °C po suszeniu w 90 °C przez 6 godzin
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,5 % (90 °C, 6 godzin)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,05 %
Wolny kwasNie więcej niż 0,5 % (jako kwas galusowy)
Chlorowane związki organiczneNie więcej niż 100 mg/kg (jako Cl)
Współczynnik absorpcji

E1%1cm w etanolu

E1%1cm (275 nm) nie mniej niż 375 i nie więcej niż 390
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

61. E 312 GALUSAN DODECYLU

Nazwy synonimoweGalusan laurylu
Definicja
Nazwa chemicznaGalusan dodecylu

Ester n-dodecylowy (lub laurylowy) kwasu 3,4,5-trihydroksybenzoesowego

Ester dodecylowy kwasu galusowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

214-620-6
Wzór chemicznyC19H30O5
Masa cząsteczkowa338,45
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % po suszeniu w 90 °C przez 6 godzin
OpisBiałe lub kremowobiałe, bezwonne ciało stałe
Identyfikacja
A. Testy rozpuszczalnościNierozpuszczalny w wodzie, dobrze rozpuszczalny w etanolu i eterze
B. Zakres temperatur

topnienia

Pomiędzy 95 °C a 98 °C po suszeniu w 90 °C przez 6 godzin
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,5 % (90 °C, 6 godzin)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,05 %
Wolny kwasNie więcej niż 0,5 % (jako kwas galusowy)
Chlorowane związki organiczneNie więcej niż 100 mg/kg (jako Cl)
Współczynnik absorpcji

E1%1cm w etanolu

E1%1cm (275 nm) nie mniej niż 300 i nie więcej niż 325
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 10 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 30 mg/kg

62. E 315 KWAS IZOASKORBINOWY

Nazwy synonimoweKwas d-araboaskorbinowy
Definicja
Nazwa chemicznaγ-Lakton kwasu D-erytro-heks-2-enowego

Kwas izoaskorbinowy

Kwas d-izoaskorbinowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

201-928-0
Wzór chemicznyC6H8O6
Masa cząsteczkowa176,13
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiałe do lekko żółtego, krystaliczne ciało stałe, które stopniowo ciemnieje pod wpływem światła
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Około 164 °C do 172 °C łącznie z rozkładem
B. Pozytywny wynik testu na

obecność kwasu

askorbinowego/reakcja

barwna

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,4 % po suszeniu pod zmniejszonym ciśnieniem nad żelem krzemionkowym przez 3 godziny
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,3 %
Skręcalność właściwa[α]25D 10 % (m/v) roztworu wodnego pomiędzy - 16,5° do - 18°
SzczawianyDo roztworu 1 g w 10 ml wody dodać 2 krople lodowatego kwasu octowego i 5 ml 10 % roztworu octanu wapnia. Roztwór powinien pozostać klarowny
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

63. E 316 IZOASKORBINIAN SODU

Nazwy synonimowe
Definicja
Nazwa chemicznaIzoaskorbinian sodu

Sól sodowa kwasu D-izoaskorbinowego

Sól sodowa 2,3-didehydro-D-erytro-heksono-1,4-laktonu 3-Keto-D-gulofuranolakton enolanu sodowego, monowodzian

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

228-973-9
Wzór chemicznyC6H7O6Na x H2O
Masa cząsteczkowa216,13
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny, w przeliczeniu na masę monowodzianu
OpisBiałe, krystaliczne ciało stałe
Identyfikacja
A. Testy rozpuszczalnościDobrze rozpuszczalny w wodzie, bardzo słabo rozpuszczalny w etanolu
B. Dodatni wynik próby na

obecność kwasu

askorbinowego/reakcja

barwna

C. Dodatni wynik próby na

obecność sodu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,25 % po suszeniu w eksykatorze próżniowym nad kwasem siarkowym przez 24 godziny
Skręcalność właściwa[α]25D 10 % (m/v) roztworu wodnego pomiędzy + 95° a + 98°
pH 10 % roztworu wodnegoPomiędzy 5,5 a 8,0
SzczawianDo roztworu 1 g w 10 ml wody dodać 2 krople lodowatego kwasu octowego i 5 ml 10 % roztworu octanu wapnia. Roztwór powinien pozostać klarowny
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

64. E 320 BUTYLOHYDROKSYANIZOL (BHA)

Nazwy synonimoweBHA
Definicja
Nazwy chemiczne3-Trzeciorzędowy-butylo-4-hydroksyanisol

Mieszanina 2-trzeciorzędowego-butylo-4-hydroksyanisolu z 3-trzeciorzędowym-butylo-4-hydroksyanisolem

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

246-563-8
Wzór chemicznyC11H16O2
Masa cząsteczkowa180,25
AnalizaZawartość C11H16O2 nie mniejsza niż 98,5 %, a izomeru 3-trzeciorzędowego-butylo-4-hydroksyanisolu nie mniejsza niż 85 %
OpisKryształy o barwie białej lub lekko żółtej albo ciało stałe o konsystencji wosku o lekkim aromatycznym zapachu
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćNierozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w etanolu
B. Zakres temperatur

topnienia

Pomiędzy 48 °C a 63 °C
C. Reakcja powstawania barwPozytywna próba dla grup fenoli
Czystość
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,05 % po spalaniu w 800 ±25 °C
Zanieczyszczenia fenoloweNie więcej niż 0,5 %
Absorpcja właściwa E1%1 cmE1%1 cm (290 nm) nie mniej niż 190 i nie więcej niż 210
Absorpcja właściwa E1%1 cmE1%1 cm (228 nm) nie mniej niż 326 i nie więcej niż 345
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

65. E 321 BUTYLOHYDROKSYTOLUEN (BHT

Nazwy synonimoweBHT
Definicja
Nazwa chemiczna2,6-Ditert-butylo-p-krezol

4-Metylo-2,6-ditertbutylofenol

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

204-881-4
Wzór chemicznyC15H24O
Masa cząsteczkowa220,36
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 %
OpisBiałe, krystaliczne lub w formie płatków ciało stałe, bezwonne lub o charakterystycznym, mdłym zapachu
Identyfikacja
A. Testy rozpuszczalnościNierozpuszczalny w wodzie i propan-1,2-diolu. Dobrze rozpuszczalny w etanolu
B. Punkt topnieniaW 70°C
C. Maksimum absorbancjiAbsorpcja w zakresie od 230 do 320 nm 2 cm warstwy roztworu 1 w 100.000 bezwodnego etanolu wykazuje maksimum tylko przy 278 nm
Czystość
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,005 %
Zanieczyszczenia fenoloweNie więcej niż 0,5 %
Współczynnik absorpcji E1%1

cm w etanolu

E1%1 cm (278 nm) nie mniej niż 81 i nie więcej niż 88
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako ołów)Nie więcej niż 10 mg/kg

66. E 322 LECYTYNY

Nazwy synonimoweFosfatydy

Fosfolipidy

DefinicjaLecytyny są mieszaninami lub frakcjami fosfatydów otrzymanymi w wyniku procesów fizycznych ze środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, łącznie z produktami hydrolizy otrzymanymi w wyniku użycia właściwych, bezpiecznych enzymów. Produkt końcowy nie może wykazywać oznak pozostałości aktywności enzymów. Lecytyny w środowisku wodnym mogą być lekko wybielane przy użyciu nadtlenku wodoru. Utlenianie nie może zmieniać chemicznie fosfatydów lecytynowych.
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-307-2
Analiza- Lecytyny: nie mniej niż 60,0 % substancji

nierozpuszczalnych w acetonie

- Hydrolizowane lecytyny: nie mniej niż 56,0 %

substancji nierozpuszczalnych w acetonie

Opis- Lecytyny: brązowa ciecz lub lepka, półpłynna

masa lub proszek

- Hydrolizowane lecytyny: jasnobrązowa do

brązowej, lepka ciecz lub pasta

Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność choliny, fosforu

i kwasów tłuszczowych

B. Próba na obecność

hydrolizowanej lecytyny

Do zlewki o pojemności 800 ml wlać 500 ml wody (30 °C - 35 °C). Następnie powoli dodawać 50 ml próbki, stale mieszając. Lecytyna hydrolizowana utworzy homogenną emulsję. Lecytyna niehydrolizowana utworzy oddzielną masę około 50 g.
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 2,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 105 °C przez 1 godzinę
Substancje nierozpuszczalne w

toluenie

Nie więcej niż 0,3 %
Liczba kwasowa- Lecytyny: nie więcej niż 35 mg wodorotlenku

potasu na gram

- Hydrolizowane lecytyny: nie więcej niż 45 mg

wodorotlenku potasu na gram

Liczba nadtlenkowaRówna lub mniejsza niż 10
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

67. E 325 MLECZAN SODU

Definicja
Nazwa chemicznaMleczan sodu

2-Hydroksypropionian sodu

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

200-772-0
Wzór chemicznyC3H5NaO3
Masa cząsteczkowa112,06 (bezwodny)
AnalizaZawiera nie mniej niż 57 % i nie więcej niż 66 %
OpisBezbarwna, przezroczysta ciecz, bezwonna lub o słabym, charakterystycznym zapachu
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność mleczanów

B. Dodatni wynik próby na

obecność potasu

Czystość
KwasowośćNie więcej niż 0,5 % po suszeniu, wyrażona jako kwas mlekowy
pH 20% roztworu wodnego6,5 do 7,5
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Substancje redukująceBrak redukcji roztworu Fehlinga
Uwaga:

Niniejsza specyfikacja

dotyczy 60 % roztworu wodnego

68. E 326 MLECZAN POTASU

Definicja
Nazwa chemicznaMleczan potasu

2-Hydroksypropionian potasu

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

213-631-3
Wzór chemicznyC3H5O3K
Masa cząsteczkowa128,17 (bezwodny)
AnalizaZawiera nie mniej niż 57 % i nie więcej niż 66 %
OpisLekko lepka, prawie bezwonna, klarowna ciecz. Bezwonna lub o słabym, charakterystycznym zapachu
Identyfikacja
A. SpalanieSpalić roztwór mleczanu potasu do uzyskania popiołu. Popiół jest alkaliczny, musuje w momencie dodania kwasu
B. Reakcja barwnaNanieść 2 ml roztworu mleczanu potasu na 5 ml roztworu 1 w 100 katechiny w kwasie siarkowym. W miejscu kontaktu powstaje ciemnoczerwony kolor
C. Dodatni wynik próby na

obecność potasu i

mleczanów

Czystość
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg
KwasowośćRozpuścić 1 g roztworu mleczanu potasu w 20 ml wody, dodać 3 krople fenoloftaleiny TS i miareczkować 0,1 N wodorotlenkiem sodu. Nie powinno zostać zużyte więcej niż 0,2 ml
Substancje redukująceMleczan potasu nie powinien redukować roztworu Fehlinga
Uwaga:

Niniejsza specyfikacja

dotyczy 60 % roztworu wodnego

69. E 327 MLECZAN WAPNIA

Definicja
Nazwa chemicznaDimleczan wapnia

Dimleczan wapnia, wodzian

Sól wapniowa kwasu 2-hydroksypropionowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

212-406-7
Wzór chemiczny(C3H5O2)2Ca x nH2O (n = 0-5)
Masa cząsteczkowa218,22 (bezwodny)
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisPrawie bezwonny, biały, krystaliczny proszek lub granulki
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność mleczanów i

wapnia

B. Testy rozpuszczalnościRozpuszczalny w wodzie i praktycznie nierozpuszczalny w etanolu
Czystość
Ubytek po suszeniuOznaczony przez suszenie w 120 °C przez 4 godziny:

- Bezwodny: nie więcej niż 3,0 %

- z 1 cząsteczką wody: nie więcej niż 8,0 %

- z 3 cząsteczkami wody: nie więcej niż 20,0 %

- z 4,5 cząsteczkami wody: nie więcej niż 27,0 %

KwasowośćNie więcej niż 0,5 % w przeliczeniu na suchą masę, wyrażona jako kwas mlekowy
FluorkiNie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)
pH 5 % roztworuPomiędzy 6,0 a 8,0
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Substancje redukująceBrak redukcji roztworu Fehlinga

70. E 330 KWAS CYTRYNOWY

Definicja
Nazwa chemicznaKwas cytrynowy

Kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy

Kwas β-hydroksytrikarbalitykowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

201-069-1
Wzór chemiczny(a) C6H8O7 (bezwodny)

(b) C6H8O7 x H2O (monowodzian)

Masa cząsteczkowa(a) 192, 13 (bezwodny)

(b) 210,15 (monowodzian)

AnalizaKwas cytrynowy może występować w formie bezwodnej lub może zawierać 1 cząsteczkę wody. Kwas cytrynowy zawiera nie mniej niż 99,5 % C6H8O7, w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisKwas cytrynowy jest białym lub bezbarwnym, bezwonnym, krystalicznym ciałem stałym o bardzo kwaśnym smaku. Monowodzian traci wodę krystalizacyjną w suchym powietrzu
Identyfikacja
A. Testy rozpuszczalnościBardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie; dobrze rozpuszczalny w etanolu; rozpuszczalny w eterze
Czystość
Zawartość wodyBezwodny kwas cytrynowy zawiera nie więcej niż 0,5 % wody; kwas cytrynowy w formie monowodzianu zawiera nie więcej niż 8,8 % wody (metoda Karla Fischera)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,05 % po prażeniu w 800 °C ± 25 °C
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 5 mg/kg
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg, wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
Substancje łatwo ulegające

zwęgleniu

1 g sproszkowanej próbki z 10 ml minimum 98 % kwasu siarkowego ogrzewać w łaźni wodnej o temp. 90 °C, w ciemności, przez 1 godzinę. Nie powinny powstać żadne zmiany, oprócz co najwyżej jasnobrązowego zabarwienia (Płyn porównawczy K)

71. E 331 (i) CYTRYNIAN MONOSODOWY

Nazwy synonimoweCytrynian monosodowy

Cytrynian sodu, monozasadowy

Definicja
Nazwa chemicznaCytrynian monosodowy

Sól monosodowa kwasu 2-hydroksy-1,2,3-propano-trikarboksylowego

Wzór chemiczny(a) C6H7O7Na (bezwodny)

(b) C6H7O7Na x H2O (monowodzian)

Masa cząsteczkowa(a) 214,11 (bezwodny)

(b) 232,23 (monowodzian)

AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisKrystaliczny, biały proszek lub bezbarwne kryształy
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność cytrynianów i

sodu

Czystość
Ubytek po suszeniuOznaczony w wyniku suszenia w 180 °C przez 4 godziny:

- bezwodny: nie więcej niż 1,0 %

- monowodzian: nie więcej niż 8,8 %

SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
pH 1 % roztworu wodnegoPomiędzy 3,5 a 3,8
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 5 mg/kg

72. E 331 (ii) CYTRYNIAN DISODOWY

Nazwy synonimoweCytrynian disodowy

Cytrynian sodu, dizasadowy

Definicja
Nazwa chemicznaCytrynian disodowy

Sól disodowa kwasu 2-hydroksy-1,2,3-propano-trikarboksylowego

Sól disodowa kwasu cytrynowego z 1,5 cząsteczki wody

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

205-623-3
Wzór chemicznyC6H6O7Na2 x 1,5H2O
Masa cząsteczkowa263,11
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisKrystaliczny, biały proszek lub bezbarwne kryształy
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność cytrynianów i

sodu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 13,0 % w wyniku suszenia w 180 °C przez 4 godziny
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
pH 1 % roztworu wodnegoPomiędzy 4,9 a 5,2
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 5 mg/kg

73. E 331 (iii) CYTRYNIAN TRISODOWY

Nazwy synonimoweCytrynian trisodowy

Cytrynian sodu, trizasadowy

Definicja
Nazwa chemicznaCytrynian trisodowy

Sól trisodowa kwasu 2-hydroksy-1,2,3-propano-trikarboksylowego

Sól trisodowa kwasu cytrynowego w formie bezwodnej, diwodzianu lub pentawodzianu

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

200-675-3
Wzór chemicznyBezwodny: C6H5O7Na3

Uwodniony: C6H5O7Na3 x nH2O (n = 2 lub 5)

Masa cząsteczkowa258,07 (bezwodny)
AnalizaNie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisKrystaliczny, biały proszek lub bezbarwne kryształy
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność cytrynianów i

sodu

Czystość
Ubytek po suszeniuOznaczony w wyniku suszenia w 180 °C przez 4 godziny:

- bezwodny: nie więcej niż 1,0 %

- diwodzian: nie więcej niż 13,5 %

- pentawodzian: nie więcej niż 30,3 %

SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
pH 5 % roztworu wodnegoPomiędzy 7,5 a 9,0
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 5 mg/kg

74. E 332 (i) CYTRYNIAN MONOPOTASOWY

Nazwy synonimoweCytrynian monopotasowy

Cytrynian potasu, monozasadowy

Definicja
Nazwa chemicznaCytrynian monopotasowy

Sól monopotasowa kwasu 2-hydroksy-1,2,3-propano-trikarboksylowego

Bezwodna sól monopotasowa kwasu cytrynowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

212-753-4
Wzór chemicznyC6H7O7K
Masa cząsteczkowa230,21
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały, higroskopijny, ziarnisty proszek lub przezroczyste kryształy
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność cytrynianów i

potasu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 1,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 180 °C przez 4 godziny
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy po suszeniu
pH 1 % roztworu wodnegoPomiędzy 3,5 a 3,8
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 5 mg/kg

75. E 332 (ii) CYTRYNIAN TRIPOTASOWY

Nazwy synonimoweCytrynian tripotasowy

Cytrynian potasu, trizasadowy

Definicja
Nazwa chemicznaCytrynian tripotasowy

Sól tripotasowa kwasu 2-hydroksy-1,2,3-propano-trikarboksylowego

Sól tripotasowa kwasu cytrynowego, monowodzian

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

212-755-5
Wzór chemicznyC6H5O7K3 x H2O
Masa cząsteczkowa324,42
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały, higroskopijny, ziarnisty proszek lub przezroczyste kryształy
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność cytrynianów i

potasu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 6,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 180 °C przez 4 godziny
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
pH 5 % roztworu wodnegoPomiędzy 7,5 a 9,0
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 5 mg/kg

76. E 333 (i) CYTRYNIAN MONOWAPNIOWY

Nazwy synonimoweCytrynian monowapniowy

Cytrynian wapnia, monozasadowy

Definicja
Nazwa chemicznaCytrynian monowapniowy

Sól monowapniowa kwasu 2-hydroksy-1,2,3-propano-trikarboksylowego

Sól monowapniowa kwasu cytrynowego, monowodzian

Wzór chemiczny(C6H7O7)2Ca x H2O
Masa cząsteczkowa440,32
AnalizaZawiera nie mniej niż 97,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisDrobny, biały proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność cytrynianów i

wapnia

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 7,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 180 °C przez 4 godziny
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
pH 1 % roztworu wodnegoPomiędzy 3,2 a 3,5
FluorkiNie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 5 mg/kg
WęglanyPodczas rozpuszczania 1 g cytrynianu wapnia w 10 ml 2 N kwasu chlorowodorowego nie może uwolnić się więcej niż kilka oddzielnych pęcherzyków

77. E 333 (ii) CYTRYNIAN DIWAPNIOWY

Nazwy synonimoweCytrynian diwapniowy

Cytrynian wapnia, dizasadowy

Definicja
Nazwa chemicznaCytrynian diwapniowy

Sól diwapniowa kwasu 2-hydroksy-1,2,3-propano-trikarboksylowego

Sól diwapniowa kwasu cytrynowego, triwodzian

Wzór chemiczny(C6H7O7)2Ca2 x 3H2O
Masa cząsteczkowa530,42
AnalizaNie mniej niż 97,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisDrobny, biały proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność cytrynianów i

wapnia

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 20,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 180 °C przez 4 godziny
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
FluorkiNie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 5 mg/kg
WęglanyPodczas rozpuszczania 1 g cytrynianu wapnia w 10 ml 2 N kwasu chlorowodorowego nie może uwolnić się więcej niż kilka oddzielnych pęcherzyków

78. E 333 (iii) CYTRYNIAN TRIWAPNIOWY

Nazwy synonimoweCytrynian triwapniowy

Cytrynian wapnia, trizasadowy

Definicja
Nazwa chemicznaCytrynian triwapniowy

Sól triwapniowa kwasu 2-hydroksy-1,2,3-propano-trikarboksylowego

Sól triwapniowa kwasu cytrynowego, triwodzian

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

212-391-7
Wzór chemiczny(C6H6O7)2Ca3 x 4H2O
Masa cząsteczkowa570,51
AnalizaNie mniej niż 97,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisDrobny, biały proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność cytrynianów i

wapnia

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 14,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 180 °C przez 4 godziny
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
FluorkiNie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 5 mg/kg
WęglanyPodczas rozpuszczania 1 g cytrynianu wapnia w 10 ml 2 N kwasu chlorowodorowego nie może uwolnić się więcej niż kilka oddzielnych pęcherzyków

79. E 334 KWAS L(+) -WINOWY

Definicja
Nazwa chemicznaKwas L-winowy

Kwas L-2,3-dihydroksybutanodiowy

d-α,β-dihydroksybursztynowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

201-766-0
Wzór chemicznyC4H6O6
Masa cząsteczkowa150,09
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBezbarwne lub przezroczyste ciało stałe lub biały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

B. Dodatni wynik próby na

obecność winianów

Pomiędzy 168°C a 170°C
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,5 % (nad P2O5, 3 godziny)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 1.000 mg/kg po prażeniu w 800 °C ± 25 °C
Skręcalność właściwa 20 % m/v

roztworu wodnego

[α]20D pomiędzy + 11,5 ° a + 13,5 °
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu

80. E 335 (i) WINIAN MONOSODOWY

Nazwy synonimoweSól monosodowa kwasu L(+)-winowego
Definicja
Nazwa chemicznaSól monosodowa kwasu L-2,3-dihydroksybutanodiowego

Sól monosodowa kwasu L(+)-winowego, monowodzian

Wzór chemicznyC4H5O6Na x H2O
Masa cząsteczkowa194,05
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisPrzezroczyste, bezbarwne kryształy
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność winianów i sodu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 10,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 105 °C przez 4 godziny
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

81. E 335 (ii) WINIAN DISODOWY

Definicja
Nazwa chemicznaL-winian disodowy

(+)- Winian disodowy

Sól disodowa kwasu (+)-2,3-dihydroksybutanodiowego

Sól disodowa kwasu L (+)-winowego, diwodzian

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

212-773-3
Wzór chemicznyC4H4O6Na2 x 2H2O
Masa cząsteczkowa230,8
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisPrzezroczyste, bezbarwne kryształy
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność winianów i sodu

B. Testy rozpuszczalności1 gram jest nierozpuszczalny w 3 ml wody.

Nierozpuszczalny w etanolu

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 17,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 150 °C przez 4 godziny
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
pH 1 % roztworu wodnegoPomiędzy 7,0 a 7,5
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

82. E 336 (i) WINIAN MONOPOTASOWY

Nazwy synonimoweWinian potasu, monozasadowy
Definicja
Nazwa chemicznaBezwodna sól monopotasowa kwasu L (+)-winowego

Sól monopotasowa kwasu L-2,3-dihydroksybutanodiowego

Wzór chemicznyC4H5O6K
Masa cząsteczkowa188,16
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały, krystaliczny lub ziarnisty proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność winianów i potasu

B. Punkt topnienia230 °C
Czystość
pH 1 % roztworu wodnego3,4
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 1,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 105 °C przez 4 godziny
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

83. E 336 (ii) WINIAN DIPOTASOWY

Nazwy synonimoweWinian potasu, dizasadowy
Definicja
Nazwa chemicznaSól dipotasowa kwasu L-2,3-dihydroksybutanodiowego

Sól dipotasowa kwasu L (+)-winowego z połówką cząsteczki wody

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

213-067-8
Wzór chemicznyC4H4O6K2 x 1/2H2O
Masa cząsteczkowa235,2
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały, krystaliczny lub ziarnisty proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność winianów i potasu

Czystość
pH 1 % roztworu wodnego

Ubytek po suszeniu

Pomiędzy 7,0 a 9,0

Nie więcej niż 4,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 150 °C przez 4 godziny

SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

84. E 337 WINIAN POTASOWO-SODOWY

Nazwy synonimoweL (+)-winian potasowo-sodowy

Sól z Rochelle

Sól Seignette'a

Definicja
Nazwa chemicznaSól potasowo-sodowa kwasu L-2,3-dihydroksy-butanodiowego

L (+)-winian potasowo-sodowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

206-156-8
Wzór chemicznyC4H4O6KNa x 4H2O
Masa cząsteczkowa282,23
AnalizaZawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBezbarwne kryształy lub biały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność winianów, potasu

i sodu

B. Testy rozpuszczalności1 gram jest rozpuszczalny w 1 ml wody, nierozpuszczalny w etanolu
C. Zakres temperatur

topnienia

Pomiędzy 70 a 80 °C
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 26,0 % i nie mniej niż 21,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 150 °C przez 3 godziny
SzczawianyNie więcej niż 100 mg/kg wyrażone jako kwas szczawiowy, po suszeniu
pH 1 % roztworu wodnegoPomiędzy 6,5 a 8,5
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

85. E 338 KWAS FOSFOROWY

Nazwy synonimoweKwas ortofosforowy

Kwas monofosforowy

Definicja
Nazwa chemicznaKwas fosforowy
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-633-2
Wzór chemicznyH3PO4
Masa cząsteczkowa98,00
AnalizaKwas fosforowy jest dostępny na rynku jako wodny roztwór o różnych stężeniach

Zawiera nie mniej niż 67,0 % i nie więcej niż 85,7 %

OpisKlarowna, bezbarwna, lepka ciecz
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność kwasu i

fosforanów

Czystość
Lotne kwasyNie więcej niż 10 mg/kg (jako kwas octowy)
ChlorkiNie więcej niż 200 mg/kg (wyrażone jako chlor)
AzotanyNie więcej niż 5 mg/kg (jako NaNO3)
SiarczanyNie więcej niż 1.500 mg/kg (jako CaSO4)
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Uwaga:

Niniejsza specyfikacja dotyczy 75 % roztworu wodnego

86. E 339 (i) FOSFORAN MONOSODOWY

Nazwy synonimoweMonofosforan monosodowy

Kwaśny monofosforan monosodowy

Ortofosforan monosodowy

Fosforan sodu, jednozasadowy Diwodoromonofosforan sodu

Definicja
Nazwa chemicznaDiwodoromonofosforan sodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-449-2
Wzór chemicznyBezwodny: NaH2PO4

Monowodzian: NaH2PO4 x H2O

Diwodzian: NaH2PO4 x 2H2O

Masa cząsteczkowaBezwodny: 119,98

Monowodzian: 138,00

Diwodzian: 156,01

AnalizaZawiera nie mniej niż 97 % NaH2PO4 po suszeniu w 60 °C przez jedną godzinę i następnie w 105 °C przez cztery godziny
Zawartość P2O5Pomiędzy 58,0 % a 60,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały, bezwonny, lekko rozpływający się proszek, kryształy lub granulki
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność fosforanów i sodu

B. RozpuszczalnośćDobrze rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu lub eterze
C. pH 1 % roztworuPomiędzy 4,1 a 5,0
Czystość
Ubytek po suszeniuDla bezwodnej soli nie więcej niż 2,0 %, dla monowodzianu nie więcej niż 15,0 % i dla diwodzianu nie więcej niż 25 %, po suszeniu w 60 °C przez 1 godzinę i następnie w 105 °C przez 4 godziny
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na bezwodną masę
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

87. E 339 (ii) FOSFORAN DISODOWY

Nazwy synonimoweMonofosforan disodowy

Drugorzędowy fosforan sodu

Ortofosforan disodowy

Kwaśny fosforan disodowy

Definicja
Nazwa chemicznaWodoromonofosforan disodowy

Wodoroortofosforan disodowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-448-7
Wzór chemicznyBezwodny: Na2HPO4

Wodzian: Na2HPO4 x nH2O (n=2, 7 lub 12)

Masa cząsteczkowa141,98 (bezwodny)
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % Na2HPO4 po suszeniu w 40 °C przez 3 godziny i następnie w 105 °C przez 5 godzin
Zawartość P2O5Pomiędzy 49 % a 51 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBezwodny wodorofosforan disodowy jest białym, higroskopijnym, bezwonnym proszkiem. Dostępne formy uwodnione obejmują diwodzian: białe, krystaliczne, bezwonne ciało stałe; heptawodzian: białe, bezwonne, wykwitające kryształy lub ziarnisty proszek; dodekawodzian: biały, wykwitający, bezwonny proszek lub kryształy
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność fosforanów i sodu

B. RozpuszczalnośćDobrze rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu.
C. pH 1 % roztworuPomiędzy 8,4 a 9,6
Czystość
Ubytek po suszeniuPo suszeniu w 40 °C przez 3 godziny i następnie w 105 °C przez 5 godzin, ubytki masy są następujące: bezwodny nie więcej niż 5,0 %, diwodzian nie więcej niż 22,0 %, heptawodzian nie więcej niż 50,0 %, dodekawodzian nie więcej niż 61,0 %
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na bezwodną masę
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

88. E 339 (iii) FOSFORAN TRISODOWY

Nazwy synonimoweFosforan sodu

Fosforan sodu, trizasadowy

Ortofosforan trisodowy

DefinicjaFosforan trisodowy jest otrzymywany z wodnego roztworu - krystalizuje w postaci bezwodnej z 1/2, 1, 6, 8 lub 12 cząsteczkami H2O. Dodecawodzian krystalizuje zwykle z wodnych roztworów przy nadmiarze wodorotlenku sodu. Zawiera on % cząsteczki NaOH.
Nazwa chemicznaMonofosforan trisodowy

Fosforan trisodowy Ortofosforan trisodowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-509-8
Wzór chemicznyBezwodny: Na3PO4

Uwodniony: Na3PO4 x nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 lub 12)

Masa cząsteczkowa163,94 (bezwodny)
AnalizaBezwodny fosforan sodu i uwodnione formy, z wyjątkiem dodekawodzianu, zawierają nie mniej niż 97,0 % Na3PO4 w przeliczeniu na suchą masę. Dodekawodzian fosforanu sodu zawiera nie mniej niż 92,0 % Na3PO4 w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu
Zawartość P2O5Pomiędzy 40,5 % a 43,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiałe, bezwonne kryształy, granulki lub krystaliczny proszek.
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność fosforanów i sodu

B. RozpuszczalnośćDobrze rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu.
C. pH 1 % roztworuPomiędzy 11,5 a 12,5
Czystość
Ubytek po prażeniuPo suszeniu w 120 °C przez 2 godziny i następnie prażeniu w około 800 °C przez 30 minut, ubytki masy są następujące: bezwodny nie więcej niż 2,0 %, monowodzian: nie więcej niż 11,0 %, dodekawodzian: pomiędzy 45,0 % a 58,0 %
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na bezwodną masę
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

89. E 340 (i) FOSFORAN MONOPOTASOWY

Nazwy synonimoweFosforan potasu, monozasadowy

Monofosforan monopotasowy

Ortofosforan potasu

Definicja
Nazwa chemicznaDiwodorofosforan potasu

Diwodoroortofosforan monopotasowy

Diwodoromonofosforan monopotasowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-913-4
Wzór chemicznyKH2PO4
Masa cząsteczkowa136,09
AnalizaZawiera nie mniej niż 98,0 % po suszeniu w 105 °C przez 4 godziny
Zawartość P2O5Pomiędzy 51,0 % a 53,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBezwonne, bezbarwne kryształy lub biały, ziarnisty lub krystaliczny proszek, higroskopijny
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność fosforanów i

potasu

B. RozpuszczalnośćDobrze rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu.
C. pH 1 % roztworuPomiędzy 4,2 a 4,8
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 2,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 105 °C przez 4 godziny
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na bezwodną masę
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

90. E 340 (ii) FOSFORAN DIPOTASOWY

Nazwy synonimoweMonofosforan dipotasowy

Drugorzędowy fosforan potasu

Kwaśny fosforan dipotasowy

Ortofosforan dipotasowy

Fosforan potasu, dizasadowy

Definicja
Nazwa chemicznaWodoromonofosforan dipotasowy

Wodorofosforan dipotasowy

Wodoroortofosforan dipotasowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-834-5
Wzór chemicznyK2HPO4
Masa cząsteczkowa174,18
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % po suszeniu w 105 °C przez 4 godziny
Zawartość P2O5Pomiędzy 40,3 % a 41,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBezbarwny lub biały, ziarnisty proszek, kryształy lub masa; substancja rozpływająca się pod wpływem wilgoci
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność fosforanów i

potasu

B. RozpuszczalnośćDobrze rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu.
C. pH 1 % roztworuPomiędzy 8,7 a 9,4
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 2,0 % oznaczony w wyniku suszenia w 105 °C przez 4 godziny
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na bezwodną masę
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

91. E 340 (iii) FOSFORAN TRIPOTASOWY

Nazwy synonimoweFosforan potasu

Fosforan potasu, trizasadowy

Ortofosforan tripotasowy

Definicja
Nazwa chemicznaMonofosforan tripotasowy

Fosforan tripotasowy

Ortofosforan tripotasowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-907-1
Wzór chemicznyBezwodny: K3PO4

Uwodniony: K3PO4 x nH2O (n = 1 lub 3)

Masa cząsteczkowa212,27 (bezwodny)
AnalizaZawiera nie mniej niż 97 % w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu
Zawartość P2O5Pomiędzy 30,5 % a 33,0 % w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu
OpisBezbarwne lub białe, bezwonne, higroskopijne kryształy lub granulki. Dostępne formy uwodnione obejmują monowodzian i triwodzian
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność fosforanów i

potasu

B. RozpuszczalnośćDobrze rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu
C. pH 1 % roztworuPomiędzy 11,5 a 12,3
Czystość
Ubytek po prażeniuBezwodny: nie więcej niż 3,0 %; uwodniony: nie więcej niż 23,0 %. Oznaczony w wyniku suszenia w 105 °C przez 1 godzinę i następnie prażenie w około 800 °C ± 25 °C przez 30 minut
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,2 % w przeliczeniu na bezwodną masę
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

92. E 341 (i) FOSFORAN MONOWAPNIOWY

Nazwy synonimoweFosforan wapnia, monozasadowy

Ortofosforan monowapniowy

Definicja
Nazwa chemicznaDiwodorofosforan wapnia
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-837-1
Wzór chemicznyBezwodny: Ca(H2PO4)2

Uwodniony: Ca(H2PO4)2 x H2O

Masa cząsteczkowa234,05 (bezwodny)

252,08 (monowodzian)

AnalizaZawiera nie mniej niż 95 % w przeliczeniu na suchą masę
Zawartość P2O5Pomiędzy 55,5 % a 61,1 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisZiarnisty proszek lub białe, rozpływające się kryształy lub granulki
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność fosforanów i

wapnia

B. Zawartość CaOPomiędzy 23,0 % a 27,5 % (bezwodny)

Pomiędzy 19,0 % a 24,8 % (monowodzian)

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 14 % oznaczony w wyniku suszenia w 105 °C przez 4 godziny (bezwodny)

Nie więcej niż 17,5 % oznaczony w wyniku suszenia w 60 °C przez 1 godzinę i następnie w 105 °C przez 4 godziny (monowodzian)

Ubytek po prażeniuNie więcej niż 17,5 % po prażeniu w 800 °C ± 25 °C przez 30 minut (bezwodny)

Nie więcej niż 25,0 % oznaczony przez suszenie w 105 °C przez jedną godzinę i następnie prażenie w 800 °C ± 25 °C przez 30 minut (monowodzian)

FluorkiNie więcej niż 30 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

93. E 341 (ii) FOSFORAN DIWAPNIOWY

Nazwy synonimoweFosforan wapnia, dizasadowy

Ortofosforan diwapniowy

Definicja
Nazwa chemicznaMonowodorofosforan wapnia

Wodoroortofosforan wapnia

Drugorzędowy fosforan wapnia

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-826-1
Wzór chemicznyBezwodny: CaHPO4

Diwodzian: CaHPO4 x 2H2O

Masa cząsteczkowa136,06 (bezwodny)

172,09 (diwodzian)

AnalizaFosforan diwapniowy, po suszeniu w 200 °C przez 3 godziny, zawiera nie mniej niż 98 % i nie więcej niż równoważnik 102 % CaHPO4
Zawartość P2O5Pomiędzy 50,0 % a 52,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiałe kryształy lub granulki, ziarnisty proszek lub proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność fosforanów i

wapnia

B. RozpuszczalnośćTrudno rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu
Czystość
Ubytek po prażeniuNie więcej niż 8,5 % (bezwodny) lub 26,5 % (diwodzian) po prażeniu w 800 °C ± 25 °C przez 30 minut
FluorkiNie więcej niż 50 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

94. E 341 (iii) FOSFORAN TRIWAPNIOWY

Nazwy synonimoweFosforan wapnia, trizasadowy

Ortofosforan wapnia

Hydroksymonofosforan pięciowapniowy

Hydroksyapatyt wapnia

DefinicjaFosforan triwapniowy jest mieszaniną fosforanów wapnia w różnych proporcjach, otrzymaną w wyniku neutralizacji kwasu fosforowego wodorotlenkiem wapnia i posiada przybliżony skład: 10CaO x 3P2O5 x H2O
Nazwa chemicznaHydroksymonofosforan pięciowapniowy

Monofosforan triwapniowy

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

235-330-6 (hydroksymonofosforan pięciowapniowy)

231-840-8 (ortofosforan wapnia)

Wzór chemicznyCa5(PO4)3 x OH lub Ca3(PO4)2
Masa cząsteczkowa502 lub 310
AnalizaZawiera nie mniej niż 90 % w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu
Zawartość P2O5Pomiędzy 38,5 % a 48,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały, bezwonny proszek stabilny na powietrzu
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność fosforanów i

wapnia

B. RozpuszczalnośćPraktycznie nierozpuszczalny w wodzie; nierozpuszczalny w etanolu, rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach: chlorowodorowym i azotowym
Czystość
Ubytek po prażeniuNie więcej niż 8 % po prażeniu w 800 °C ± 25 °C do stałej masy
FluorkiNie więcej niż 50 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

95. E 343(i) FOSFORAN MONOMAGNEZU

Nazwy synonimoweDiwodorofosforan magnezu

Fosforan magnezu, monozasadowy

Ortofosforan monomagnezu

Definicja
Nazwa chemicznaDiwodoromonofosforan monomagnezu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

236-004-6
Wzór chemicznyMg(H2PO4)2 x nH2O (gdzie n = 0 do 4)
Masa cząsteczkowa218,30 (bezwodny)
AnalizaZawartość nie mniejsza niż 51,0 % po prażeniu
OpisBezwonny proszek krystaliczny o barwie białej, słabo rozpuszczalny w wodzie
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność magnezu i

fosforanu

B. Zawartość MgONie mniej niż 21,5 % po prażeniu
Czystość
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

96. E 343(ii) FOSFORAN DIMAGNEZU

Nazwy synonimoweWodorofosforan magnezu

Fosforan magnezu, dizasadowy

Ortofosforan dimagnezu

Drugorzędowy fosforan magnezu

Definicja
Nazwa chemicznaMonowodoromonofosforan dimagnezu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-823-5
Wzór chemicznyMgHPO4 x nH2O (gdzie n = 0 - 3)
Masa cząsteczkowa120,30 (bezwodny)
AnalizaZawartość nie mniejsza niż 96 % po prażeniu
OpisBezwonny proszek krystaliczny o barwie białej, słabo rozpuszczalny w wodzie
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność magnezu i

fosforanu

B. Zawartość MgONie mniej niż 33,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę
Czystość
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (wyrażone jako fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

97. E 350(i) JABŁCZAN SODU

Nazwy synonimoweSól sodowa kwasu jabłkowego
Definicja
Nazwa chemicznaDL-jabłczan disodowy

Sól disodowa kwasu hydroksybutanodiowego

Wzór chemicznyPółwodzian: C4H4Na2O5 x 1/2H2O

Trójwodzian: C4H4Na2O5 x 3H2O

Masa cząsteczkowaPółwodzian: 187,5

Trójwodzian: 232,10

AnalizaZawartość nie mniejsza niż 98,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisProszek krystaliczny lub grudki o barwie białej
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność kwasu 1,2-

dikarboksylowego i sodu

B. Tworzenie barwnika azowegoDodatnie
C. RozpuszczalnośćŁatwo rozpuszczalny w wodzie
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 7,0 % (130 °C, 4 godziny) w przypadku półwodzianu, lub 20,5 % - 23,5 % (130 °C, 4 godziny) w przypadku triwodzianu
ZasadowośćNie więcej niż 0,2 % jako Na2CO3
Kwas fumarowyNie więcej niż 1,0 %
Kwas maleinowyNie więcej niż 0,05 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

98. E 350(ii) WODOROJABŁCZAN SODU

Nazwy synonimoweSól monosodowa kwasu DL-jabłkowego
Definicja
Nazwa chemicznaDL-jabłczan monosodowy,

2-DL-hydroksybursztynian monosodowy

Wzór chemicznyC4H5NaO5
Masa cząsteczkowa156,07
AnalizaZawartość nie mniejsza niż 99,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność kwasu 1,2-

dikarboksylowego i sodu

B. Tworzenie barwnika azowegoDodatnie
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 2,0 % (110 °C, 3 godziny)
Kwas maleinowyNie więcej niż 0,05 %
Kwas fumarowyNie więcej niż 1,0 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

99. E 351 JABŁCZAN POTASU

Nazwy synonimoweSól potasowa kwasu jabłkowego
Definicja
Nazwa chemicznaDL-jabłczan dipotasowy

Sól dipotasowa kwasu hydroksybutanodiowego

Wzór chemicznyC4H4K2O5
Masa cząsteczkowa210,27
AnalizaZawartość nie mniejsza niż 59,5 %
OpisRoztwór wodny bezbarwny lub prawie bezbarwny
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność kwasu 1,2-

dikarboksylowego i potasu

B. Tworzenie barwnika azowegoDodatnie
Czystość
ZasadowośćNie więcej niż 0,2 % jako K2CO3
Kwas fumarowyNie więcej niż 1,0 %
Kwas maleinowyNie więcej niż 0,05 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

100. E 352(1) JABŁCZAN WAPNIA

Nazwy synonimoweSól wapniowa kwasu jabłkowego
Definicja
Nazwa chemicznaDL-jabłczan wapniowy

α-Hydroksybursztynian wapniowy

Sól wapniowa kwasu hydroksybutanodiowego

Wzór chemicznyC4H5CaO5
Masa cząsteczkowa172,14
AnalizaZawartość nie mniejsza niż 97,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność jabłczanu, kwasu

1,2-dikarboksylowego i

wapnia

B. Tworzenie barwnika azowegoDodatnie
C. RozpuszczalnośćSłabo rozpuszczalny w wodzie
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 2 % (100 °C, 3 godziny)
ZasadowośćNie więcej niż 0,2 % jako CaCO3
Kwas maleinowyNie więcej niż 0,05 %
Kwas fumarowyNie więcej niż 1,0 %
FluorkiNie więcej niż 30 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

101. E 352(ii) WODOROJABŁCZAN WAPNIA

Nazwy synonimoweSól monowapniowa kwasu DL-jabłkowego
Definicja
Nazwa chemicznaDL-jabłczan monowapniowy,

2-DL-hydroksybursztynian monowapniowy

Wzór chemiczny(C4H5O5)2Ca
AnalizaZawartość nie mniejsza niż 97,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność kwasu 1,2-

dikarboksylowego i wapnia

B. Tworzenie barwnika azowegoDodatnie
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 2 % (110 °C, 3 godziny)
Kwas maleinowyNie więcej niż 0,05 %
Kwas fumarowyNie więcej niż 1,0 %
FluorkiNie więcej niż 30 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

102. E 353 KWAS METAWINOWY

Nazwy synonimoweKwas diwinowy
Definicja
Nazwa chemicznaKwas metawinowy
Wzór chemicznyC4H6O6
AnalizaNie mniej niż 99,5%
OpisBiałe lub żółtawe kryształy lub proszek. Dobrze rozpływający się o mdłym zapachu karmelu
Identyfikacja
A. Dobrze rozpuszczalny w

wodzie i etanolu

B. Umieścić 1 mg do 10 mg

próbkę tej substancji w

probówce z 2 ml stężonego

kwasu siarkowego i 2

kroplami sulfo-rezorcinolu

jako odczynnika. Następnie

ogrzewać do 150 °C,

pojawia się intensywne

fioletowe zabarwienie

Czystość
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

103. E 354 WINIAN WAPNIA

Nazwy synonimoweWinian L-wapniowy
Definicja
Nazwa chemicznaL(+)-2,3 dihydroksybutanodionian wapnia, diwodzian
Wzór chemicznyC4H4CaO6 x 2H2O
Masa cząsteczkowa224,18
AnalizaNie mniej niż 98,0 %
OpisDrobny krystaliczny proszek o barwie białej lub zbliżonej do białej.
Identyfikacja
A. Słabo rozpuszczalny w

wodzie.

Rozpuszczalność

odpowiednia 0,01 g/100 ml

wody (20 °C). Trudno

rozpuszczalny w etanolu.

Słabo rozpuszczalny w

eterze dietylowym.

Rozpuszczalny w kwasach

B. Skręcalność właściwa

[α]20D

+7,0 do + 7,4 (0,1% w 1N roztworze HCl)
C. pH 5 % zawiesinyPomiędzy 6,0 a 9,0
Czystość
Siarczany (jako H2SO4)Nie więcej niż 1 g/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

104. E 355 KWAS ADYPINOWY

Definicja
Nazwa chemicznaKwas heksanodiowy, kwas 1,4-butanodikarboksylowy
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

204-673-3
Wzór chemicznyC6H10O4
Masa cząsteczkowa146,14
AnalizaZawartość nie mniejsza niż 99,6 %
OpisBezwonne kryształy lub proszek krystaliczny o barwie białej
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

151,5 - 154,0 °C
B. RozpuszczalnośćSłabo rozpuszczalny w wodzie. Łatwo rozpuszczalny w etanolu
Czystość
WodaNie więcej niż 0,2 % (metoda Karla Fischera)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 20 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

105. E 356 ADYPINIAN SODU

Definicja
Nazwa chemicznaAdypinian sodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-293-5
Wzór chemicznyC6H8Na2O4
Masa cząsteczkowa190,11
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,0% (w przeliczeniu na bezwodną masę)
OpisBiałe kryształy bez zapachu lub krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Od 151 °C do 152 °C (dla kwasu adypinowego)
B. Rozpuszczalność Odpowiednio 50 g/100 ml wody ( 20 °C)
C. Dodatni wynik próby na

obecność sodu

Czystość
WodaNie więcej niż 3% (Karl Fischer)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

106. E 357 ADYPINIAN POTASU

Definicja
Nazwa chemicznaAdypinian potasu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

242-838-1
Wzór chemicznyC6H8K2O4
Masa cząsteczkowa222,32
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,0 % (w przeliczeniu na bezwodną masę)
OpisBiałe kryształy bez zapachu lub krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Od 151 °C do 152 °C (dla kwasu adypinowego)
B. RozpuszczalnośćOdpowiednio 60 g/100 ml wody ( 20 °C)
C. Dodatni wynik próby na

obecność sodu

Czystość
WodaNie więcej niż 3 % (Karl Fischer)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

107. E 363 KWAS BURSZTYNOWY

Definicja
Nazwa chemicznaKwas butanodiowy
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

203-740-4
Wzór chemicznyC4H6O4
Masa cząsteczkowa118,09
AnalizaZawartość nie mniejsza niż 99,0 %
OpisBezwonne bezbarwne kryształy lub o barwie białej
Identyfikacja
A. Zakres temperatur

topnienia

Pomiędzy 185,0 °C a 190,0 °C
Czystość
Pozostałość po prażeniuNie więcej niż 0,025 % (800 °C, 15 min)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

108. E 380 CYTRYNIAN TRIAMONU

Nazwy synonimoweTrizasadowy cytrynian amonu
Definicja
Nazwa chemicznaSól triamonowa kwasu 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowego
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

222-349-5
Wzór chemicznyC6H17N3O7
Masa cząsteczkowa243,22
AnalizaZawartość nie mniejsza niż 97,0 %
OpisKryształy lub proszek o barwie białej lub złamanej bieli
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność amonu i

cytrynianów

B. RozpuszczalnośćŁatwo rozpuszczalny w wodzie
Czystość
SzczawianyNie więcej niż 0,04 % (wyrażone jako kwas szczawiowy)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

109. E 385 SÓL WAPNIOWO-DISODOWA KWASU ETYLENODIAMINOTETRAOCTOWEGO

Nazwy synonimoweEDTA wapniowo-disodowy
Definicja
Nazwa chemicznaN,N'-1,2-Etanodiylbis[N-(karboksymetylo)-glicynian] [(4-)-O,O',ON,ON]wapnian(2)-disodowy Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego

Sól wapniowo-disodowa kwasu (etylenodinitrilo)tetraoctowego

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

200-529-9
Wzór chemicznyC10H12O8CaN2Na2 x 2H2O
Masa cząsteczkowa410,31
AnalizaZawiera nie mniej niż 97 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiałe, bezwonne, krystaliczne granulki lub biały do prawie białego proszek, lekko higroskopijny
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność sodu i wapnia

B. Działanie chelatujące w

stosunku do jonów metali

C. pH 1 % roztworu pomiędzy

6,5 a 7,5

Czystość
Zawartość wody5-13 % (metoda Karla Fischera)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (wyrażone jako

ołów)

Nie więcej niż 10 mg/kg

110. E 400 KWAS ALGINOWY

DefinicjaGlukuronoglikan o budowie liniowej zawierający głównie jednostki kwasu D-mannurowego połączone w pozycji β-(l-4) oraz jednostki kwasu L-glukuronowego przyłączone w pozycji α(l-4) pierścieni piranozy. Związek z grupy węglowodanów o charakterze hydrofilowego koloidu wyekstrahowany przy użyciu rozcieńczonego ługu z naturalnych odmian różnych gatunków brązowych alg morskich (Phaeophyceae).
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-680-1
Wzór chemiczny(C6H8O6)n
Masa cząsteczkowa10.000 - 600.000 (typowa średnia)
AnalizaZ bezwodnej substancji wydziela się nie mniej niż 20 % i nie więcej niż 23 % dwutlenku węgla (CO2), co odpowiada nie mniej niż 91 % i nie więcej niż 104,5 % kwasu alginowego (C6H8O6)n (obliczonego na podstawie ciężaru równoważnikowego równego 200)
OpisKwas alginowy występuje w postaci włóknistej, ziarnistej, granulatu i proszku. Barwa biała do żółtawobrązowej, prawie bezwonny
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćNierozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, powoli rozpuszcza się w roztworach węglanu sodu, wodorotlenku sodowego i fosforanu(V) trisodu
B. Próba strącania chlorkiem

wapnia

Do 0,5 % roztworu próbki w 1 M roztworze wodorotlenku sodowego dodać 2,5 % roztworu chlorku sodowego w ilości równej jednej piątej objętości próbki. Powstaje galaretowaty osad o dużej objętości. Ta próba pozwala na odróżnienie kwasu alginowego od gumy arabskiej, soli sodowej karboksymetylocelulozy, skrobi karboksymetylowej, karagenu, żelatyny, gumy ghatti, gumy karaya, mączki chleba świętojańskiego, metylocelulozy i tragakanty
C. Próba strącania siarczanem

amonu

Do 0,5 % roztworu próbki w 1 M roztworze wodorotlenku sodowego dodać nasyconego roztwory siarczanu amonowego w ilości równej połowie objętości próbki. Osad nie powstaje. Ta próba pozwala na odróżnienie kwasu alginowego od agaru, soli sodowej karboksymetylocelulozy, karagenu, deestryfikowanej pektyny, żelatyny, mączki chleba świętojańskiego, metylocelulozy i skrobi
D. Reakcja barwna0,01 g próbki wytrząsać z 0,15 ml 0,1N wodorotlenku sodowego do jak najlepszego rozpuszczenia i dodać 1 ml roztworu siarczanu żelaza(III) w kwasie. W ciągu 5 minut powstaje wiśniowo-czerwone zabarwienie, które następnie przechodzi w intensywnie purpurowe.
Czystość
pH 3 % zawiesinyPomiędzy 2,0 a 3,5
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 15 % (105 °C, 4 godziny)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 8 % w przeliczeniu na bezwodną masę
Wodorotlenek sodowy (roztwór

1M)

Nie więcej niż 2 % w stosunku do nierozpuszczalnej, bezwodnej masy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Ogólna liczba drobnoustrojówNie więcej niż 5.000 kolonii w 1 gramie
Drożdże i pleśnieNie więcej niż 500 kolonii w 1 gramie
E. coliNieobecne w 5 g
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g

111. E 401 ALGINIAN SODOWY

Definicja
Nazwa chemicznaSól sodowa kwasu alginowego
Wzór chemiczny(C6H7NaO6)n
Masa cząsteczkowa10.000 - 600.000 (typowa średnia)
AnalizaZ bezwodnej substancji wydziela się nie mniej niż 18 % i nie więcej niż 21 % dwutlenku węgla, co odpowiada nie mniej niż 90,8 % i nie więcej niż 106,0 % alginianu sodu (obliczonego na podstawie ciężaru równoważnikowego równego 222)
OpisZiarnisty lub włóknisty proszek, prawie bezwonny, barwa od białej do żółtawej
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność sodu i kwasu

alginowego

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 15% (105 °C, 4 godziny)
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 2 % w przeliczeniu na bezwodną masę
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Ogólna liczba drobnoustrojówNie więcej niż 5.000 kolonii w 1 gramie
Drożdże i pleśnieNie więcej niż 500 kolonii w 1 gramie
E. coliNieobecne w 5 g
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g

112. E 402 ALGINIAN POTASU

Definicja
Nazwa chemicznaSól potasowa kwasu alginowego
Wzór chemiczny(C6H7KO6)n
Masa cząsteczkowa10.000 - 600.000 (typowa średnia)
AnalizaZ bezwodnej substancji wydziela się nie mniej niż 16,5 % i nie więcej niż 19,5 % dwutlenku węgla, co odpowiada nie mniej niż 89,2 % i nie więcej niż 105,5 % alginianu potasu (obliczonego na podstawie ciężaru równoważnikowego równego 228)
OpisWłóknisty lub ziarnisty proszek, prawie bezwonny, barwa biała do żółtawej
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność potasu i kwasu

alginowego

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 15 % (105 °C, 4 godziny)
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 2 % w przeliczeniu na bezwodną masę
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Ogólna liczba drobnoustrojówNie więcej niż 5.000 kolonii w 1 gramie
Drożdże i pleśnieNie więcej niż 500 kolonii w 1 gramie
E. coliNieobecne w 5 g
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g

113. E 403 ALGINIAN AMONU

Definicja
Nazwa chemicznaSól amonowa kwasu alginowego
Wzór chemiczny(C6H11NO6)n
Masa cząsteczkowa10.000 - 600.000 (typowa średnia)
AnalizaZ bezwodnej substancji wydziela się nie mniej niż 18 % i nie więcej niż 21 % dwutlenku węgla, co odpowiada nie mniej niż 88,7 % i nie więcej niż 103,6 % alginianu amonu (obliczonego na podstawie ciężaru równoważnikowego równego 217)
OpisWłóknisty lub ziarnisty proszek, barwa biała do żółtawej
Identyfikacja
Dodatni wynik próby na

obecność amoniaku i kwasu

alginowego

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 15 % (105 °C, 4 godziny)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 7 % w przeliczeniu na suchą masę
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 2 % w przeliczeniu na bezwodną masę
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Ogólna liczba drobnoustrojówNie więcej niż 5.000 kolonii w 1 gramie
Drożdże i pleśnieNie więcej niż 500 kolonii w 1 gramie
E. coliNieobecne w 5 g
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g

114. E 404 ALGINIAN WAPNIA

Nazwy synonimoweSól wapniowa alginianu
Definicja
Nazwa chemicznaSól wapniowa kwasu alginowego
Wzór chemiczny(C6H7Ca1/2O6)n
Masa cząsteczkowa10.000 - 600.000 (typowa średnia)
AnalizaZ bezwodnej substancji wydziela się nie mniej niż 18 % i nie więcej niż 21 % dwutlenku węgla, co odpowiada nie mniej niż 89,6 % i nie więcej niż 104,5 % alginianu wapnia (obliczonego na podstawie ciężaru równoważnikowego równego 219)
OpisWłóknisty lub ziarnisty proszek, prawie bezwonny, barwa biała do żółtawej
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność wapnia i kwasu

alginowego

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 15 % (105 °C, 4 godziny)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Ogólna liczba drobnoustrojówNie więcej niż 5.000 kolonii w 1 gramie
Drożdże i pleśnieNie więcej niż 500 kolonii w 1 gramie
E. coliNieobecne w 5 g
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g

115. E 405 ALGINIAN GLIKOLU PROPYLENOWEGO

Nazwy synonimoweAlginian hydroksypropylu

Ester 1,2-propanodiolu i kwasu alginowego

Alginian 1,2-propanodiolu

Definicja
Nazwa chemicznaEster 1,2-propanodiolu i kwasu alginowego; różny skład chemiczny w zależności od stopnia estryfikacji i procentowego udziału wolnych i zobojętnionych grup karboksylowych w cząsteczce
Wzór chemiczny(C6H14O7)n (zestryfikowany)
Masa cząsteczkowa10.000 - 600.000 (typowa średnia)
AnalizaZ bezwodnej substancji wydziela się nie mniej niż 16 % i nie więcej niż 20 % dwutlenku węgla (CO2)
OpisWłóknisty lub ziarnisty proszek, prawie bezwonny, barwa biała do żółtawobrązowej
Identyfikacja
Po hydrolizie dodatni wynik

próby na obecność 1,2-

propanodiolu i kwasu

alginowego

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 20 % (105 °C, 4 godziny)
Całkowita zawartość 1,2-

propanodiolu

Nie mniej niż 15 % i nie więcej niż 45 %
Zawartość wolnego 1,2-

propanodiolu

Nie więcej niż 15 %
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 2 % w przeliczeniu na bezwodną masę
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Ogólna liczba drobnoustrojówNie więcej niż 5.000 kolonii w 1 gramie
Drożdże i pleśnieNie więcej niż 500 kolonii w 1 gramie
E. coliNieobecne w 5 g
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g

116. E 406 AGAR

Nazwy synonimoweGeloza

Agar japoński

Karuk bengalski, cejloński, chiński lub japoński

Layor Carang

DefinicjaAgar jest hydrofilowym, koloidalnym polisacharydem składającym się głównie z jednostek D-galaktozy. W mniej więcej co 10. jednostce galaktozy występującej w cząsteczce agaru, jedna grupa hydroksylowa jest zestryfikowana kwasem siarkowym, do którego przyłączony jest wapń, magnez, potas lub sód. Agar ekstrahuje się z niektórych naturalnie występujących odmian alg morskich z rodzin Gelidiaceae i Sphaerococcaceae oraz z alg czerwonych należących do klasy Rhodophyceae
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-658-1
AnalizaStężenie progowe żelu nie powinno być wyższe niż 0,25 %
OpisAgar jest bezwonny lub posiada lekki charakterystyczny zapach. Agar niezmielony zwykle występuje w postaci wiązek składających się z cienkich, błoniastych, zlepionych taśm, lub w formie pociętej, w postaci płatków, czy granulatu. Może być bezbarwny lub mieć lekkie zabarwienie żółtawopomarańczowe, żółtawoszare bądź jasnożółte. Wilgotny jest ciągliwy a suchy - łamliwy. Agar sproszkowany ma barwę białą do żółtawobiałej lub jasnożółtą. W badaniu mikroskopowym po zawieszeniu w wodzie agar wykazuje budowę ziarnistą i w pewnym sensie włóknistą. Mogą być obecne nieliczne fragmenty igieł szkieletowych gąbek oraz nieliczne pancerzyki okrzemek. W roztworze wodzianu chloralu sproszkowany agar jest bardziej przezroczysty niż w wodzie, ma bardziej lub mniej strukturę ziarnistą, prążkowaną, graniastą, a niekiedy zawiera pancerzyki okrzemek. Moc żelu można standaryzować przez dodanie dekstrozy i maltodekstryn lub sacharozy
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćNierozpuszczalny w zimnej wodzie; rozpuszczalny we wrzącej wodzie
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 22 % (105 °C, 5 godzin)
Zawartość popiołuNie więcej niż 6,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę, po prażeniu w temperaturze 550 °C
Popiół nierozpuszczalny w

kwasie (nierozpuszczalny w

ok. 3N kwasie solnym)

Nie więcej niż 0,5% w przeliczeniu na bezwodną substancję, po prażeniu w temperaturze 550 °C
Substancje nierozpuszczalne

(w gorącej wodzie)

Nie więcej niż 1,0 %
SkrobiaNiewykrywalna przy zastosowaniu następującej metody: do roztworu próbki 1 w 10 dodać kilka kropel roztworu jodu. Nie powstaje niebieskie zabarwienie.
Żelatyna i inne białkaOk. 1 g agaru rozpuścić w 100 ml wrzącej wody i pozostawić do ostygnięcia do temperatury około 50 °C. Do 5 ml tego roztworu dodać 5 ml roztworu trinitrofenolu (1 g bezwodnego trinitrofenolu/ 100 ml wrzącej wody). W ciągu 10 minut nie powstaje zmętnienie.
Absorbcja wody5 g agaru umieścić w cylindrze miarowym o pojemności 100 ml, napełnić do kreski wodą, zamieszać i pozostawić na 24 godziny w temperaturze 25 °C. Zawartość cylindra przesączyć przez zwilżoną watę szklaną do drugiego cylindra miarowego o tej samej pojemności. Otrzymuje się nie więcej niż 75 ml wody.
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

117. E 407 KARAGEN

Nazwy synonimoweProdukt handlowy jest wprowadzany do obrotu pod różnymi nazwami, takimi jak:

- mech irlandzki

- eucheuman (z gat. Euchema spp.)

- irydofykan (z gat. Irdidaea spp.)

- hypnean (z gat. Hypnea spp.)

- furcellaran lub agar duński (z Furcellaria

fastigiata)

- karagen (z gat. Chondrus i Gigartina spp.)

DefinicjaKaragen otrzymuje się na drodze wodnej ekstrakcji naturalnie występujących odmian wodorostów morskich z rodzin Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae i Furcellariaceae należących do klasy Rhodophyceae (algi czerwone). Nie należy stosować innego organicznego środka strącającego poza metanolem, etanolem i 2-propanolem. Karagen składa się głównie z soli potasu, sodu, magnezu i wapnia estrów siarczanowych polisacharydów, które po hydrolizie dają galaktozę i 3,6-anhydrogalaktozę. Karagen nie powinien być hydrolizowany ani w jakikolwiek inny sposób rozkładany chemicznie
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-524-2
OpisGruby lub miałki proszek, barwa żółtawa do bezbarwnej, praktycznie bez zapachu
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność galaktozy,

anhydrogalaktozy i

siarczanów

Czystość
Zawartość metanolu, etanolu i

2-propanolu

Nie więcej niż 0,1 % pojedynczo lub w mieszaninie
Lepkość 1,5 % roztworu w

temperaturze 75 °C

Nie mniej niż 5mPa.s
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 12 % (105 °C, 4 godziny)
SiarczanyNie mniej niż 15 % i nie więcej niż 40 % w przeliczeniu na bezwodną masę (jako SO4)
PopiółNie mniej niż 15 % i nie więcej niż 40 % w przeliczeniu na bezwodną masę, po prażeniu w temperaturze 550 °C
Popiół nierozpuszczalny w

kwasie

Nie więcej niż 1 % w przeliczeniu na bezwodną masę, (popiół nierozpuszczalny w 10 % kwasie solnym)
Substancje nierozpuszczalne w

kwasie

Nie więcej niż 2,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę (substancje nierozpuszczalne w 1 % v/v kwasie siarkowym)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Ogólna liczba drobnoustrojówNie więcej niż 5.000 kolonii w 1 gramie
Drożdże i pleśnieNie więcej niż 300 kolonii w 1 gramie
E. coliNieobecne w 5 g
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g

118. E 407a PRZETWORZONE WODOROSTY MORSKIE Z GATUNKU EUCHEUMA

Nazwy synonimowePES (akronim angielskiego odpowiednika terminu "przetworzone wodorosty morskie")
DefinicjaPrzetworzone wodorosty morskie otrzymuje się przez obróbkę wodnym alkalicznym roztworem (KOH) naturalnie występujących odmian alg morskich ze szczepu Eucheuma cottonii i Eucheuma spinosum należących do klasy Rhodophyceae (algi czerwone) w celu usunięcia zanieczyszczeń, a następnie przemycie czystą wodą i suszenie w celu otrzymania produktu handlowego. Bardziej czysty produkt można uzyskać przez przemywanie metanolem, etanolem lub 2-propanolem i suszenie. Produkt zawiera głównie sole potasowe estrów siarczanowych polisacharydów, które po hydrolizie dają galaktozę i 3,6-anhydro-galaktozę. Sole sodowe, wapniowe i magnezowe estrów siarczanowych polisacharydów występują w mniejszych ilościach. Karagen obecny w przetworzonych wodorostach morskich nie powinien być hydrolizowany ani w jakikolwiek inny sposób rozkładany chemicznie
OpisGruboziarnisty lub miałki proszek, barwa beżowa do żółtawej, praktycznie bez zapachu
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność galaktozy,

anhydrogalaktozy i

siarczanów

B. RozpuszczalnośćW wodzie tworzy mętne, lepkie zawiesiny. Nierozpuszczalny w etanolu
Czystość
Zawartość metanolu, etanolu i

2-propanolu

Nie więcej niż 0,1 % pojedynczo lub w mieszaninie
Lepkość 1,5 % roztworu w

temperaturze 75 °C

Nie mniej niż 5mPa.s
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 12 % (105 °C, 4 godziny)
SiarczanyNie mniej niż 15 % i nie więcej niż 40 % w przeliczeniu na suchą masę (jako SO4)
PopiółNie mniej niż 1 % i nie więcej niż 40 % w przeliczeniu na suchą masę, po prażeniu w temperaturze 550 °C
Popiół nierozpuszczalny w

kwasie

Nie więcej niż 1 % w przeliczeniu na suchą masę, (popiół nierozpuszczalny w 10% kwasie solnym)
Substancje nierozpuszczalne w

kwasie

Nie mniej niż 8 % i nie więcej niż 2,0 % w przeliczeniu na suchą masę (substancje nierozpuszczalne w 1 % v/v kwasie siarkowym)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Ogólna liczba drobnoustrojówNie więcej niż 5.000 kolonii w 1 gramie
Drożdże i pleśnieNie więcej niż 300 kolonii w 1 gramie
E. coliNieobecne w 5 g
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g

119. E 410 MĄCZKA CHLEBA ŚWIĘTOJAŃSKIEGO

Nazwy synonimoweGuma z ziaren szarańczyna strąkowego

Guma Algaroba

DefinicjaMączkę chleba świętojańskiego otrzymuje się przez zmielenie bielma nasion naturalnie występujących odmian drzewa, szarańczyna strąkowego, Cerationia siliqua (L.) Taub. (rodzina Leguminosae). Produkt zawiera głównie wielkocząsteczkowe polisacharydy o charakterze hydrokoloidów, składające się z jednostek galaktopiranozy i mannopiranozy połączonych wiązaniami glikozydowymi. Chemicznie związki te można określić jako galaktomannany.
Masa cząsteczkowa50.000 - 3.000.000
Numer Wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-541-5
AnalizaZawartość galaktomannanu nie mniejsza niż 75%
OpisProszek barwy białej lub biało-żółtej, prawie bez zapachu
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność galaktozy i

mannozy

B. Badanie mikroskopoweNiewielką część zmielonej próbki umieścić na szkiełku w roztworze wodnym zawierającym 0,5 % jodu oraz 1 % jodku potasu i zbadać pod mikroskopem. Mączka chleba świętojańskiego zawiera długie, rozciągnięte komórki w kształcie rurek, oddzielone lub tworzące niewielkie szczeliny. Ich brązowa zawartość jest znacznie mniej regularnie ukształtowana niż w przypadku gumy guar. Guma guar składa się ze ściśle przylegających do siebie grup komórek o kształcie od kulistego do przypominającego gruszkę. Ich zawartość ma zabarwienie żółte do brązowego
C. RozpuszczalnośćRozpuszczalna w gorącej wodzie, nierozpuszczalna w etanolu
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 15 % (105 °C, 5 godzin)
PopiółNie więcej niż 1,2 %, oznaczenie w temperaturze 800 °C
Białko (N x 6,25)Nie więcej niż 7 %
Substancje nierozpuszczalne

w kwasie

Nie więcej niż 4 %
SkrobiaNiewykrywalna następującą metodą: do roztworu próbki 1 w 10 dodać kilka kropel roztworu jodu Nie powstaje niebieskie zabarwienie
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Zawartość etanolu i 2-

propanolu

Nie więcej niż 1 % pojedynczo lub w mieszaninie

120. E 412 GUMA GUAR

Nazwy synonimoweGuma cyamopsis

Mąka guar

DefinicjaGumę guar otrzymuje się przez zmielenie bielma nasion naturalnie występujących odmian drzewa guar, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (rodzina Leguminosae). Produkt zawiera głównie wielkocząsteczkowe polisacharydy o charakterze hydrokoloidów, składające się z jednostek galaktopiranozy i mannopiranozy połączonych wiązaniami glikozydowymi. Chemicznie związki te można określić jako galaktomannany
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-536-0
Masa cząsteczkowa50.000 - 8.000.000
AnalizaZawartość galaktomannanu nie mniejsza niż 75 %
OpisProszek barwy białej lub żółtawobiałej, prawie bez zapachu
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność galaktozy i

mannozy

B. RozpuszczalnośćRozpuszczalna w zimnej wodzie
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 15 % (105 °C, 5 godzin)
PopiółNie więcej niż 1,5 %, oznaczenie w temperaturze 800 °C
Substancje nierozpuszczalne w

kwasie

Nie więcej niż 7 %
Białka (N x 6,25)Nie więcej niż 10 %
SkrobiaNiewykrywalna następującą metodą: do roztworu próbki o stężeniu 1 w 10 dodać kilka kropel roztworu jodu. (Nie powstaje niebieskie zabarwienie)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

121. E 413 TRAGAKANTA

Nazwy synonimoweGuma tragakantowa

Tragant

DefinicjaTragakanta jest wysuszoną wydzieliną otrzymywaną z pni i gałęzi naturalnych odmian Astragalus gummifer Labillardiere i innych azjatyckich gatunków Astragalus (rodzina Leguminosae). Produkt zawiera głównie wielkocząsteczkowe polisacharydy (galaktoarabany i wielocukry kwaśne), które po hydrolizie dają kwas galakturonowy, galaktozę, arabinozę, ksylozę i fukozę. Mogą również występować niewielkie ilości ramnozy i glukozy (pochodzące ze śladowych ilości skrobi lub celulozy)
Masa cząsteczkowaOkoło 800.000
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-252-5
OpisTragakanta w postaci niezmielonej występuje w formie spłaszczonych, płytkowych, prostych lub nieregularnych okruchów albo w postaci spiralnie skręconych odłamków o grubości 0,5-2,5 mm i długości do 3 centymetrów. Produkt ma barwę białą do jasnożółtej, ale niektóre okruchy mogą mieć czerwony odcień. Poszczególne kawałki są zrogowaciałą teksturą z krótkimi pęknięciami. Tragakanta jest bezwonna a roztwory mają mdły, śluzowaty smak. Sproszkowana tragakanta ma barwę białą do jasnożółtej lub różowawobrązową (jasny beż)
Identyfikacja
A. Rozpuszczalność1 g próbki rozpuszczony w 50 ml wody pęcznieje, tworząc gładki, sztywny, opalizujący kleik; Nie rozpuszcza się w etanolu i nie pęcznieje w 60 % m/v wodnym roztworze etanolu
Czystość
Ujemny wynik próby na gumę

karaya

1 g próbki ogrzewać do wrzenia w 20 ml wody aż utworzy się kleista zawiesina. Dodać 5 ml kwasu solnego i ponownie utrzymywać mieszaninę w stanie wrzenia przez 5 minut. Nie powstaje trwałe różowe lub czerwone zabarwienie
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 16 % (105 °C, 5 godzin)
Popiół całkowityNie więcej niż 4 %
Popiół nierozpuszczalny w

kwasie

Nie więcej niż 0,5 %
Substancje nierozpuszczalne w

kwasie

Nie więcej niż 2 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g
E. coliNieobecne w 5 g

122. E 414 GUMA ARABSKA

Nazwy synonimoweGuma akacjowa
DefinicjaGuma arabska jest wysuszoną wydzieliną otrzymywaną z pni i gałęzi naturalnie występujących odmian Acacia senegal (L) Willdenow lub blisko spokrewnionych gatunków Acacia (rodzina Leguminosae). Produkt zawiera głównie wielkocząsteczkowe polisacharydy oraz ich sole wapniowe, magnezowe i potasowe, które po hydrolizie dają arabinozę, galaktozę, ramnozę i kwas glukuronowy
Masa cząsteczkowaOkoło 350.000
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-519-5
OpisGuma arabska w postaci niezmielonej występuje w formie białych lub jasnożółtych sferoidalnych kropel o zróżnicowanej wielkości lub w formie nieregularnych okruchów niekiedy wymieszanych z ciemniejszymi odłamkami. Jest również dostępna w postaci białych lub jasnożółtych płatków, ziaren, proszku lub materiału suszonego metodą rozpyłową.
Identyfikacja
A. Rozpuszczalność1 g substancji rozpuszcza się w 2 ml zimnej wody, tworząc roztwór, który łatwo płynie i w badaniu papierkiem lakmusowym wykazuje odczyn kwaśny, nie rozpuszcza się w etanolu
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 17 % (105 °C, 5 godzin) dla produktu w postaci ziaren i nie więcej niż 10% (105 °C, 4 godziny) w przypadku produktu suszonego metodą rozpyłową
Popiół całkowityNie więcej niż 4 %
Popiół nierozpuszczalny w

kwasie

Nie więcej niż 0,5 %
Substancje nierozpuszczalne w

kwasie

Nie więcej niż 1 %
Skrobia i dekstrynyRoztwór gumy arabskiej sporządzony w stosunku 1 w 50 ogrzać do wrzenia i ostudzić. Do 5 ml tego roztworu dodać 1 kroplę roztworu jodu. Nie powstaje niebieskawe ani czerwonawe zabarwienie
TaninaDo 10 ml roztworu gumy arabskiej sporządzonego w stosunku 1 w 50 dodać około 0,1 ml roztworu chlorku żelaza(III) (9 g FeCl3x6H2O uzupełnić wodą do 100 ml). Nie powstaje czarne zabarwienie ani nie wytrąca się czarny osad
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Produkty hydrolizyNie stwierdza się obecności mannozy, ksylozy i kwasu galakturonowego (oznaczanych metodą chromatograficzną)
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g
E. coliNieobecna w 5 g

123. E 415 GUMA KSANTANOWA

DefinicjaGuma ksantanowa jest zbudowana z wielkocząsteczkowych polisacharydów, wytwarzana na drodze fermentacji węglowodanu przy zastosowaniu naturalnych szczepów bakterii Xanthomonas campestris, oczyszczana przez wytrącenie etanolem lub 2-propanolem, wysuszona i zmielona. Zawiera jako dominujące jednostki, heksozy: D-glukozę i D-mannozę, którym towarzyszy kwas glukuronowy i kwas pirogronowy. Jest produkowana w postaci soli sodu, potasu lub wapnia. Roztwory mają odczyn obojętny
Masa cząsteczkowaOkoło 1.000.000
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

234-394-2
AnalizaDaje, w przeliczeniu na suchą masę, nie mniej niż 4,2 % i nie więcej niż 5 % CO2 co odpowiada 91 % do 108 % gumy ksantanowej
OpisProszek barwy kremowej
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalna w wodzie. Nierozpuszczalna w etanolu
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 15 % (105 °C, 21/2 godziny)
Popiół całkowityNie więcej niż 16 % w przeliczeniu na suchą masę po suszeniu w temperaturze 105 °C przez cztery godziny i oznaczeniu w temperaturze 650 °C
Kwas pirogronowyNie mniej niż 1,5 %
AzotNie więcej niż 1,5 %
2-propanolNie więcej niż 500 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Ogólna liczba drobnoustrojówNie więcej niż 10.000 kolonii w 1 gramie
Drożdże i pleśnieNie więcej niż 300 kolonii w 1 gramie
E. coliNieobecna w 5 g
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g
Xanthomonas campestrisKomórki zdolne do życia nie występują

124. E 416 GUMA KARAYA

Nazwy synonimoweKatilo

Kadaya

Guma sterculia

Sterculia

Karaya

Kullo

Kuterra

DefinicjaGuma karaya jest wysuszoną wydzieliną otrzymywaną z pni i gałęzi naturalnych odmian Sterculia urens Roxburg i innych gatunków Sterculia (z rodziny Sterculiaceae) lub z Cochlospermum gossypium A.P. De Candolle bądź z innych gatunków rodzaju Cochlospermum (rodzina Bixaceae). Produkt składa się głównie z wielkocząsteczkowych acetylowanych polisacharydów, które po hydrolizie dają galaktozę, ramnozę i kwas galakturonowy oraz w mniejszych ilościach, kwas glukuronowy
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-539-4
OpisGuma karaya występuje w postaci kropli o zróżnicowanej wielkości oraz w formie nieregularnych okruchów mających charakterystyczną budowę częściowo krystaliczną. Barwa jasnożółta do różowobrązowej, produkt półprzezroczysty, zrogowaciały. W formie sproszkowanej barwa jasnoszara do różowobrązowej. Guma posiada wyraźną woń kwasu octowego
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćNierozpuszczalna w etanolu
B. Pęcznienie w roztworze

etanolu

Guma karaya, w odróżnieniu od innych gum, pęcznieje w 60 % roztworze etanolu
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 20 % (105 °C, 5 godzin)
Popiół całkowityNie więcej niż 8 %
Popiół nierozpuszczalny w

kwasie

Nie więcej niż 1 %
Substancje nierozpuszczalne w

kwasie

Nie więcej niż 3 %
Lotne kwasyNie mniej niż 10% (w przeliczeniu na kwas octowy)
SkrobiaNiewykrywalna
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g
E. coliNieobecna w 5 g

125. E 417 GUMA TARA

DefinicjaGumę tara otrzymuje się przez zmielenie bielma nasion naturalnych odmian Caesalpinia spinosa (rodzina Leguminoseae). Składa się w głównej mierze z polisacharydów o dużej masie cząsteczkowej tworzących przede wszystkim galaktomannany. Główny składnik jest zbudowany z liniowych łańcuchów jednostek (1-4)-β-D-mannopiranozy z przyłączonymi poprzez wiązania (1-6) jednostkami α-D-galaktopiranozy. W gumie tara stosunek zawartości mannozy do galaktozy wynosi 3:1.

(W mączce chleba świętojańskiego ten stosunek wynosi 4:1, a w gumie guar 2:1)

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

254-409-6
OpisProszek, barwa biała lub jasnożółta, bez zapachu
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalna w wodzie, nierozpuszczalna w etanolu
B. Tworzenie żeluDo wodnego roztwory próbki dodać niewielką ilość boranu sodowego. Powstaje żel.
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 15 %
PopiółNie więcej niż 1,5 %
Substancje nierozpuszczalne w

kwasie

Nie więcej niż 2 %
BiałkaNie więcej niż 3,5 % (współczynnik przeliczania N x 5,7)
SkrobiaNiewykrywalna
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

126. E 418 GUMA GELLAN

DefinicjaGuma gellan jest zbudowana z wielkocząsteczkowych polisacharydów, wytwarzana na drodze fermentacji węglowodanu przez czystą kulturę bakterii z naturalnego szczepu Pseudomonas elodea, następnie oczyszczana przez wytrącanie alkoholem izopropylowym, suszona i mielona. Cząsteczka polisacharydu składa się głównie z powtarzających się jednostek tetrasacharydu zbudowanego z jednej jednostki ramnozy, jednej jednostki kwasu glukuronowego i dwóch jednostek glukozy, podstawionych grupami acylowymi (gliceryl i acetyl) jak estry połączone wiązaniami O-glikozydowymi. Kwas glukuronowy jest zobojętniony i stanowi mieszaninę soli potasu, sodu, wapnia i magnezu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

275-117-5
Masa cząsteczkowaOkoło 500.000
AnalizaWydziela, w przeliczeniu na suchą masę, nie mniej niż 3,3 % i nie więcej niż 6,8 % CO2
OpisBiaławy proszek
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalna w wodzie z utworzeniem lepkiego roztworu. Nierozpuszczalna w etanolu
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 15 % (105 °C, 21/2 godziny)
AzotNie więcej niż 3 %
2-propanolNie więcej niż 750 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 2 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Ogólna liczba drobnoustrojówNie więcej niż 10.000 kolonii w 1 gramie
Drożdże i pleśnieNie więcej niż 400 kolonii w 1 gramie
E. coliNieobecne w 5 g
Salmonella spp.Nieobecne w 10 g

127. E 420(i) SORBITOL

Kryteria czystości dla tej substancji, w przypadku innego jej stosowania niż jako substancja słodząca, określone są w części I załącznika nr 1.

128. E 420(ii) SYROP SORBITOLOWY

Kryteria czystości dla tej substancji, w przypadku innego jej stosowania niż jako substancja słodząca, określone są w części I załącznika nr 1.

129. E 421 MANNITOL

Kryteria czystości dla tej substancji, w przypadku innego jej stosowania niż jako substancja słodząca, określone są w części I załącznika nr 1.

130. E 422 GLICEROL

Nazwy synonimoweGliceryna
Definicja
Nazwy chemiczne1,2,3-propanotriol

Glicerol

Trihydroksypropan

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

200-289-5
Wzór chemicznyC3H8O3
Masa cząsteczkowa92,10
AnalizaZawiera nie mniej niż 98 % glicerolu w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisCiecz o konsystencji syropu, przezroczysta, bezbarwna, higroskopijna, o lekkim charakterystycznym zapachu, który nie jest ani przykry ani niemiły
Identyfikacja
A. Powstawanie akroleiny

podczas ogrzewania

Kilka kropli próbki ogrzewać w probówce z około 0,5 g wodorosiarczanu(VI) potasu. Powstają pary akroleiny o charakterystycznej gryzącej woni
B. Ciężar właściwy (25/25 °C)Nie mniej niż 1,257
C. Współczynnik załamania

światła [n] D20

Pomiędzy 1,471 i 1,474
Czystość
WodaNie więcej niż 5 % (metoda Karla Fischera)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,01 % po oznaczeniu w temperaturze 800 ± 25°C
ButanotrioleNie więcej niż 0,2 %
Zawartość akroleiny, glukozy

i związków amonowych

Mieszaninę 5 ml glicerolu i 5 ml roztworu wodorotlenku potasu (1 w 10) ogrzewać w temperaturze 60 °C przez pięć minut. Roztwór nie zmienia zabarwienia na żółte ani nie wydziela się woń amoniaku
Kwasy tłuszczowe i estryNie więcej niż 0,1 % w przeliczeniu na kwas masłowy
Zawartość związków

chlorowanych

Nie więcej niż 30 mg/kg (w przeliczeniu na chlor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 2 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

131. E 425(i) GUMA KONJAC

DefinicjaGuma Konjac jest rozpuszczalnym w wodzie hydrokoloidem, otrzymanym z mączki Konjac poprzez ekstrakcję wodą. Mączka Konjac jest nieoczyszczonym surowcem z korzenia rośliny (byliny) Amorphophallus konjac. Głównym składnikiem gumy Konjac jest rozpuszczalny w wodzie polisacharyd glukomannan o wysokiej masie cząsteczkowej, zawierający jednostki D-mannozy i D-glukozy w stosunku molarnym 1,6: 1,0, połączone wiązaniami β(1-4) glikozydowymi. Krótsze części łańcuchów są przywiązane wiązaniami β(1-3) glikozydowymi, a grupy acetylowe występują wyrywkowo (niesymetrycznie) w stosunku 1 grupa na 9 do 19 jednostek cukru.
Masa cząsteczkowaGłówny składnik - glukomannan posiada przeciętną masę cząsteczkową od 200.000 do 2.000.000
AnalizaNie mniej niż 75 % węglowodanów
OpisProszek o barwie białej do kremowej do jasnobrązowej
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćDysperguje w gorącej lub zimnej wodzie, tworząc roztwór o wysokiej lepkości i pH pomiędzy 4,0 a 7,0
B. Tworzenie żeluDo 1-procentowego roztworu próbki w probówce dodać 5 ml 4-procentowego roztworu boranu sodu i energicznie mieszać. Tworzy się żel
C. Tworzenie trwałego żelu w

wysokiej temperaturze

Przygotować 2-procentowy roztwór próbki przez ogrzanie jej we wrzącej łaźni wodnej przez 30 min, stale poruszając, a następnie ochłodzić roztwór do temperatury pokojowej. Dla każdego grama próbki użytej do badania przygotować 30 g roztworu 2-procentowego, następnie dodać 1 ml 10-procentowego roztworu węglanu potasu do pełnego uwodnienia próbki w temperaturze otoczenia. Ogrzewać mieszaninę w łaźni wodnej o temp. 85 °C i utrzymywać tak przez 2 godz. bez poruszania. W takich warunkach tworzy się ciepłostabilny żel.
D. Lepkość ( 1 % roztworu)Nie mniej niż 3 kgm-1s-1 w temp. 25 °C
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 12 % (105 °C, 5 godzin)
SkrobiaNie więcej niż 3 %
BiałkoNie więcej niż 3 % (N x 5,7)

Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla. Procentowa zawartość azotu w próbce pomnożona przez 5,7 daje w wyniku procentową zawartość białka w próbce

Substancja rozpuszczalna w

eterze

Nie więcej niż 0,1 %
Popiół całkowityNie więcej niż 5,0 % (800 °C, od 3 do 4 godzin)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 2 mg/kg
Salmonella spp.Nieobecne w 12,5 g
E. coliNieobecne w 5 g

132. E 425(ii) GLUKOMANNAN KONJAC

DefinicjaGlukomannan Konjac jest rozpuszczalnym w wodzie hydrokoloidem, otrzymanym z mączki Konjac przez przemywanie wodą zawierającą etanol. Mączka Konjac jest nieoczyszczonym surowcem pochodzącym z bulwy rośliny (byliny) Amorphophallus konjac. Głównym składnikiem jest rozpuszczalny w wodzie polisacharyd glukomannan o wysokiej masie cząsteczkowej, zawierający jednostki D-mannozy i D-glukozy w stosunku molarnym 1,6: 1,0, połączone wiązaniami β (1-4) glikozydowymi z odgałęzieniem przy mniej więcej każdej 50. lub 60. jednostce. Acetylowana jest prawie każda 19. pozostałość cukrowa.
Masa cząsteczkowa500.000 do 2.000.000
AnalizaCałkowita zawartość błonnika pokarmowego: nie mniej niż 95 % w przeliczeniu na suchą masę
OpisProszek o barwie białej do nieznacznie brązowawej, o drobnych cząstkach, sypki i bez zapachu
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćDysperguje w gorącej lub zimnej wodzie, tworząc roztwór o wysokiej lepkości i pH pomiędzy 5,0 a 7,0. Rozpuszczalność wzrasta przy ogrzewaniu i mechanicznym poruszaniu
B. Tworzenie trwałego żelu w

wysokiej temperaturze

Przygotować 2-procentowy roztwór próbki przez ogrzanie jej we wrzącej łaźni wodnej przez 30 min, stale poruszając, a następnie ochłodzić roztwór do temperatury pokojowej. Dla każdego grama próbki użytej do badania przygotować 30 g roztworu 2-procentowego, następnie dodać 1 ml 10-procentowego roztworu węglanu potasu do pełnego uwodnienia próbki w temperaturze otoczenia. Ogrzewać mieszaninę w łaźni wodnej o temp. 85 °C i utrzymywać tak przez 2 godz. bez poruszania. W takich warunkach tworzy się ciepłostabilny żel.
D. Lepkość (1 % roztworu)Nie mniej niż 20 kgm-1s-1 w temp. 25 °C
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 8 % (105 °C, 3 godziny)
SkrobiaNie więcej niż 1 %
BiałkoNie więcej niż 1,5 % (N x 5,7)

Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla. Procentowa zawartość azotu w próbce pomnożona przez 5,7 daje w wyniku procentową zawartość białka w próbce

Substancja rozpuszczalna w

eterze

Nie więcej niż 0,5 %
Siarczany (jako SO2)Nie więcej niż 4 mg/kg
ChlorekNie więcej niż 0,02 %
Rozpuszczalność w 50 %

roztworze alkoholu

Nie więcej niż 2,0 % substancji
Popiół całkowityNie więcej niż 2,0 % (800 °C, od 3 do 4 godzin)
OłówNie więcej niż 1 mg/kg
Salmonella spp.Nieobecne w 12,5 g
E. coliNieobecne w 5 g

133. E 431 STEARYNIAN POLIOKSYETYLENU-40

Nazwy synonimoweStearynian polioksylu-40

Monostearynian polioksyetylenu-40

DefinicjaMieszanina mono- i diestrów spożywczego, handlowego kwasu stearynowego i mieszanych dioli polioksyetylenu (o średniej długości łańcucha polimeru około 40 jednostek tlenku etylenu) z wolnym poliolem
AnalizaNie mniej niż 97,5 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisKremowe płatki lub substancja o charakterze wosku, w temperaturze 25 °C stała, zapach słaby
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalny w wodzie, etanolu, metanolu i octanie etylu. Nierozpuszczalny w oleju mineralnym
B. Zakres temperatur

krzepnięcia

39-44 °C
C. Widmo absorpcji w

podczerwieni

Charakterystyczne dla niepełnego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego
Czystość
WodaNie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)
Liczba kwasowaNie większa niż 1
Liczba zmydlaniaNie mniejsza niż 25 i nie większa niż 35
Liczba hydroksylowaNie mniejsza niż 27 i nie większa niż 40
1,4-dioksanNie więcej niż 5 mg/kg
Tlenek etylenuNie więcej niż 0,2 mg/kg
Glikole etylenowe (mono- i

di-)

Nie więcej niż 0,25 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg

134. E 432 MONOLAURYNIAN POLIOKSYETYLENOSORBITOLU (POLISORBAT 20)

Nazwy synonimowePolisorbat 20

Monolaurynian polioksyetyleno(20)sorbitolu

DefinicjaMieszanina niepełnych estrów sorbitolu i mono- oraz dibezwodników sorbitolu skondensowanych z tlenkiem etylenu w stosunku: około 20 moli tlenku etylenu na jeden mol sorbitolu i jego bezwodników ze spożywczym, handlowym kwasem laurynowym
AnalizaZawiera nie mniej niż 70 % grup oksyetylenowych, co odpowiada nie mniej niż 97,3 % monolaurynianu polioksyetylenosorbitolu w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisW temperaturze 25 °C oleista ciecz, barwa cytrynowa do bursztynowej, zapach słaby, charakterystyczny
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalny w wodzie, etanolu, metanolu, octanie etylu i dioksanie. Nierozpuszczalny w oleju mineralnym i eterze naftowym
B. Widmo absorpcji w

podczerwieni

Charakterystyczne dla niepełnego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego
Czystość
WodaNie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)
Liczba kwasowaNie większa niż 2
Liczba zmydlaniaNie mniejsza niż 40 i nie większa niż 50
Liczba hydroksylowaNie mniejsza niż 96 i nie większa niż 108
1,4-dioksanNie więcej niż 5 mg/kg
Tlenek etylenuNie więcej niż 0,2 mg/kg
Glikole etylenowe (mono- i

di-)

Nie więcej niż 0,25 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg

135. E 433 MONOOLEINIAN POLIOKSYETYLENOSORBITOLU (POLISORBAT 80)

Nazwy synonimowePolisorbat 80 Monooleinian polioksyetyleno(80)sorbitolu
DefinicjaMieszanina niepełnych estrów sorbitolu oraz mono- i dibezwodników sorbitolu kopolimeryzowanych tlenkiem etylenu w stosunku: około 20 moli tlenku etylenu na jeden mol sorbitolu i jego bezwodników ze spożywczym, handlowym kwasem oleinowym
AnalizaZawiera nie mniej niż 65 % grup oksyetylenowych, co odpowiada nie mniej niż 96,5 % monooleinianu polioksyetylenosorbitolu w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisW temperaturze 25 °C oleista ciecz, barwa cytrynowa do bursztynowej, zapach słaby, charakterystyczny
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalny w wodzie, etanolu, metanolu, octanie etylu i toluenie. Nierozpuszczalny w oleju mineralnym i eterze naftowym
B. Widmo absorpcji w

podczerwieni

Charakterystyczne dla niepełnego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego
Czystość
WodaNie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)
Liczba kwasowaNie większa niż 2
Liczba zmydlaniaNie mniejsza niż 45 i nie większa niż 55
Liczba hydroksylowaNie mniejsza niż 65 i nie większa niż 80
1,4-dioksanNie więcej niż 5 mg/kg
Tlenek etylenuNie więcej niż 0,2 mg/kg
Glikole etylenowe (mono- i

di-)

Nie więcej niż 0,25 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg

136. E 434 MONOPALMITYNIAN POLIOKSYETYLENOSORBITOLU (POLISORBAT 40)

Nazwy synonimowePolisorbat 40 Monopalmitynian polioskyetyleno(20)sorbitolu
DefinicjaMieszanina niepełnych estrów sorbitolu oraz mono- i dibezwodników sorbitolu kopolimeryzowanych tlenkiem etylenu w stosunku: około 20 moli tlenku etylenu na jeden mol sorbitolu i jego bezwodników ze spożywczym, handlowym kwasem palmitynowym
AnalizaZawiera nie mniej niż 66 % grup oksyetylenowych, co odpowiada nie mniej niż 97 % monopalmitynianu polioksyetyleno(20)sorbitolu w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisW temperaturze 25 °C oleista ciecz lub półżel, barwa cytrynowa do pomarańczowej, zapach słaby, charakterystyczny
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalny w wodzie, etanolu, metanolu, octanie etylu i acetonie. Nierozpuszczalny w oleju mineralnym
B. Widmo absorpcji w

podczerwieni

Charakterystyczne dla niepełnego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego
Czystość
WodaNie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)
Liczba kwasowaNie większa niż 2
Liczba zmydlaniaNie mniejsza niż 41 i nie większa niż 52
Liczba hydroksylowaNie mniejsza niż 90 i nie większa niż 107
1,4-dioksanNie więcej niż 5 mg/kg
Tlenek etylenuNie więcej niż 0,2 mg/kg
Glikole etylenowe (mono- i

di-)

Nie więcej niż 0,25 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg

137. E 435 MONOSTEARYNIAN POLIOKSYETYLENOSORBITOLU (POLISORBAT 60)

Nazwy synonimowePolisorbat 60

Monostearynian polioskyetyleno(20)sorbitolu

DefinicjaMieszanina niepełnych estrów sorbitolu oraz mono- i dibezwodników sorbitolu kopolimeryzowanych tlenkiem etylenu w stosunku: około 20 moli tlenku etylenu na jeden mol sorbitolu i jego bezwodników ze spożywczym, handlowym kwasem stearynowym
AnalizaZawiera nie mniej niż 65 % grup oksyetylenowych, co odpowiada nie mniej niż 97 % monostearynianu polioksyetyleno(20)sorbitolu w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisW temperaturze 25 °C oleista ciecz lub półżel, barwa cytrynowa do pomarańczowej, zapach słaby, charakterystyczny
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalny w wodzie, octanie etylu i toluenie. Nierozpuszczalny w oleju mineralnym i w olejach roślinnych
B. Widmo absorpcji w

podczerwieni

Charakterystyczne dla niepełnego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego
Czystość
WodaNie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)
Liczba kwasowaNie większa niż 2
Liczba zmydlaniaNie mniejsza niż 45 i nie większa niż 55
Liczba hydroksylowaNie mniejsza niż 81 i nie większa niż 96
1,4-dioksanNie więcej niż 5 mg/kg
Tlenek etylenuNie więcej niż 0,2 mg/kg
Glikole etylenowe (mono- i

di-)

Nie więcej niż 0,25 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg

138. E 436 TRISTEARYNIAN POLIOKSYTYLENOSORBITOLU (POLISORBAT 65)

Nazwy synonimowePolisorbat 65

Tristearynian polioskyetyleno(20)sorbitolu

DefinicjaMieszanina niepełnych estrów sorbitolu oraz mono- i dibezwodników sorbitolu ze spożywczym, handlowym kwasem stearynowym, skondensowanych z tlenkiem etylenu w stosunku: około 20 moli tlenku etylenu na jeden mol sorbitolu i jego bezwodników
AnalizaZawiera nie mniej niż 46 % grup oksyetylenowych, co odpowiada nie mniej niż 96 % tristearynianiu polioksyetyleno(20)sorbitolu w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisW temperaturze 25 °C substancja stała o konsystencji wosku, barwa beżowa, zapach słaby, charakterystyczny
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćZ wodą tworzy zawiesiny, rozpuszczalny w oleju mineralnym, olejach roślinnych, eterze naftowym, acetonie, eterze, dioksanie, etanolu i metanolu
B. Zakres temperatur

krzepnięcia

29-33 °C
C. Widmo absorpcji w

podczerwieni

Charakterystyczne dla niepełnego estru polioksyetylowanego poliolu i kwasu tłuszczowego
Czystość
WodaNie więcej niż 3 % (metoda Karla Fischera)
Liczba kwasowaNie większa niż 2
Liczba zmydlaniaNie mniejsza niż 88 i nie większa niż 98
Liczba hydroksylowaNie mniejsza niż 40 i nie większa niż 60
1,4-dioksanNie więcej niż 5 mg/kg
Tlenek etylenuNie więcej niż 0,2 mg/kg
Glikole etylenowe (mono- i

di-)

Nie więcej niż 0,25 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg

139. E 440 (i) PEKTYNA

DefinicjaPektyna składa się głównie z niepełnych estrów metylowych kwasu poligalakturonowego oraz jego soli amonowych, sodowych, potasowych i wapniowych. Otrzymywana przez ekstrakcję wodną naturalnych odmian odpowiednich jadalnych części roślin, zwykle owoców cytrusowych lub jabłek. Nie może być stosowany żaden inny środek strąceniowy poza metanolem, etanolem i 2-propanolem
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-553-0
AnalizaPo przemyciu kwasem i alkoholem zawiera nie mniej niż 65 % kwasu galakturonowego w przeliczeniu na substancję wolną od popiołu i na suchą masę
OpisProszek, barwa jasnożółta, jasnoszara lub jasnobrązowa
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalna w wodzie, tworzy koloidalny, opalizujący roztwór. Nierozpuszczalna w etanolu
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 12 % (105 °C, 2 godziny)
Popiół nierozpuszczalny w

kwasie

Nie więcej niż 1 % (nierozpuszczalny w ok. 3N kwasie solnym)
Dwutlenek siarkiNie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniu na bezwodną masę
Zawartość azotuNie więcej niż 1,0 % po przemyciu kwasem i etanolem
Wolny metanol, etanol i 2-

propanol

Nie więcej niż 1,0 % pojedynczo lub w mieszaninie, w przeliczeniu na bezwodną masę
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

140. E 440 (ii) PEKTYNA AMIDOWANA

DefinicjaPektyna amidowana składa się głównie z niepełnych estrów metylowych i amidów kwasu poligalakturonowego oraz jego soli amonowych, sodowych, potasowych i wapniowych. Otrzymywana przez ekstrakcję wodną jadalnego materiału roślinnego z odpowiednich naturalnych odmian, zwykle owoców cytrusowych lub jabłek i reakcję z amoniakiem w środowisku alkalicznym. Nie może być stosowany żaden inny środek strąceniowy poza metanolem, etanolem i 2-propanolem.
AnalizaPo przemyciu kwasem i alkoholem zawiera nie mniej niż 65 % kwasu galakturonowego w przeliczeniu na substancję wolną od popiołu i na suchą masę
OpisProszek, barwa biała, jasnożółta, jasnoszara lub jasnobrązowa
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalna w wodzie, tworzy koloidalny, opalizujący roztwór. Nierozpuszczalna w etanolu
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 12 % (105 °C, 2 godziny)
Popiół nierozpuszczalny w

kwasie

Nie więcej niż 1 % (nierozpuszczalnego w ok. 3N kwasie solnym)
Stopień amidacjiNie więcej niż 25 % wszystkich grup karboksylowych
Pozostałość dwutlenku siarkiNie więcej niż 50 mg/kg w przeliczeniu na bezwodną masę
Zawartość azotuNie więcej niż 2,5 % po przemyciu kwasem i etanolem
Wolny metanol, etanol i 2-

propanol

Nie więcej niż 1,0 % pojedynczo lub w mieszaninie, w przeliczeniu na substancję wolną od związków lotnych
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

141. E 442 FOSFATYDY AMONU

Nazwy synonimoweSole amonowe kwasu fosfatydowego, mieszanina soli amonowych fosforylowanych glicerydów.
DefinicjaMieszanina związków amonowych kwasów fosfatydowych wyodrębniona z jadalnych tłuszczów i olejów (zwykle z częściowo utwardzonego oleju rzepakowego). Do atomu fosforu może być przyłączona jedna, dwie lub trzy części glicerydowe. Ponadto dwie cząsteczki estru fosforowego mogą być połączone ze sobą i występować jako fosfatydylo-fosfatydy.
AnalizaZawartość fosforu nie mniejsza niż 3 % i nie większa niż 3,4 % w procentach wagowych; zawartość amoniaku nie mniej niż 1,2 % i nie więcej niż 1,5 % (w przeliczeniu na azot)
OpisSubstancja półstała, oleista
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalna w tłuszczach. Nierozpuszczalna w wodzie. Częściowo rozpuszczalna w etanolu i w acetonie
B. Dodatni wynik próby na

obecność glicerolu, kwasów

tłuszczowych i fosforanów

Czystość
Substancje nierozpuszczalne w

eterze naftowym

Nie więcej niż 2,5 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

142. E 444 OCTAN IZOMAŚLANU SACHAROZY

Nazwy synonimoweSAIB
DefinicjaOctan izomaślanu sacharozy jest mieszaniną produktów powstających w wyniku reakcji estryfikacji sacharozy spożywczej z bezwodnikami kwasu octowego i izomasłowego, i otrzymaną po destylacji mieszaniny reakcyjnej. Produkt zawiera wszystkie możliwe warianty estrów, w których stosunek molowy octanu do izomaślanu jest bliski 2:6
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

204-771-6
Nazwa chemicznaDioctan heksaizomaślanu sacharozy
Wzór chemicznyC40H62O19
Masa cząsteczkowaOkoło 832-856, C40H62O19: 846,9
AnalizaZawiera nie mniej niż 98,8 % i nie więcej niż 101,9 % C40H62O19
OpisPrzezroczysta ciecz wolna od osadu, barwa jasno-słomkowa, słodki zapach
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćNierozpuszczalna w wodzie. Rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych.
B. Współczynnik załamania

światła

[n] 40D: 1,4492 - 1,4504
C. Ciężar właściwy[d]25D: 1,141 - 1,151
Czystość
TriacetynaNie więcej niż 0,1 %
Liczba kwasowaNie większa niż 0,2
Liczba zmydlaniaNie mniejsza niż 524 i nie większa niż 540
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 3 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 5 mg/kg

143. E 445 ESTRY GLICEROLU I ŻYWICY ROŚLINNEJ

Nazwy synonimoweŻywica estrowa
DefinicjaZłożona mieszanina estrów tri- oraz diglicerolu i kwasów żywicznych kalafonii ekstrakcyjnej. Kalafonię otrzymuje się przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem wiekowych pni sosny, po której przeprowadza się proces oczyszczania rozpuszczalnikiem w układzie ciecz-ciecz. Z niniejszej specyfikacji wyklucza się substancje otrzymane z kalafonii destylacyjnej i będące wydzieliną z pni żyjących sosen, a także substancje pochodzące z kalafonii oleju talowego i produkty uboczne powstałe przy produkcji pulpy na papier pakowy. Produkt finalny zawiera około 90 % kwasów żywicznych i 10 % substancji o charakterze obojętnym (związki o budowie niekwasowej).
Frakcja kwasów żywicznych stanowi złożoną mieszaninę izomerycznych diterpenoidów kwasów monokarboksylowych o empirycznym wzorze cząsteczki C20H30O2, głównie kwasu abietynowego. Substancję oczyszcza się przez odpędzanie z parą wodną lub przez przeciwprądową destylację z parą wodną.
OpisSubstancja stała, twarda, barwa jasnobursztynowa
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćNierozpuszczalna w wodzie. Rozpuszczalna w acetonie
B. Widmo absorpcji w

podczerwieni

Charakterystyczne dla związku
Czystość
Ciężar właściwy roztworu[d]2025 nie mniej niż 0,935 przy oznaczeniu w 50 % roztworze d-limonenu (dipentenu) (97%, temperatura wrzenia 175,5-176 °C, [d]204: 0,84)
Temperatura mięknienia metodą

pierścienia i kuli

Pomiędzy 82 °C i 90 °C
Liczba kwasowaNie mniejsza niż 3 i nie większa niż 9
Liczba hydroksylowaNie mniejsza niż 15 i nie większa niż 45
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 2 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Próba na nieobecność

kalafonii z oleju talowego

(próba na siarkę)

Podczas ogrzewania związków organicznych zawierających siarkę w obecności mrówczanu sodu przekształcona w siarkowodór siarka może być łatwo wykryta za pomocą papierka nasyconego octanem ołowiu. Dodatni wynik próby wskazuje na zastosowanie kalafonii z oleju talowego zamiast kalafonii ekstrakcyjnej

144. E 450 (i) DIFOSFORAN DISODU

Nazwy synonimoweDifosforan diwodoro-disodowy

Pirofosforan diwodoro-disodowy

Kwaśny pirofosforan sodu

Pirofosforan disodowy

Definicja
Nazwa chemicznaDiwodorodifosforan disodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-835-0
Wzór chemicznyNa2H2P2O7
Masa cząsteczkowa221,94
AnalizaZawiera nie mniej niż 95 % difosforanu disodu.
Zawartość P2O5Nie mniej niż 63,0 % i nie więcej niż 64,5 %
OpisBiały proszek lub granulat
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność sodu i fosforanów

B. RozpuszczalnośćRozpuszczalny w wodzie
C. pH 1 % roztworuPomiędzy 3,7 a 5,0
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,5 % (105 °C, 4 godziny)
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 1 %
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

145. E 450 (ii) DIFOSFORAN TRISODOWY

Nazwy synonimoweKwaśny pirofosforan trójsodowy

Monowodorodifosforan trisodu

Definicja
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

238-735-6
Wzór chemicznyMonowodzian: Na3HP2O7 x H2O

Bezwodny: Na3HP2O7

Masa cząsteczkowaMonowodzian: 261,95

Bezwodny: 243,93

AnalizaZawiera nie mniej niż 95 % w przeliczeniu na bezwodną masę
Zawartość P2O5Nie mniej niż 57 % i nie więcej niż 59 %
OpisBiały proszek lub granulat, występuje w postaci bezwodnej lub jako monohydrat
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność sodu i fosforanów

B. Rozpuszczalny w wodzie
C. pH 1 % roztworuPomiędzy 6,7 a 7,5
Czystość
Ubytek po prażeniuNie więcej niż 4,5 % dla związku bezwodnego

Nie więcej niż 11,5 % dla monowodzianu

Ubytek po suszeniuNie więcej niż 0,5 % (105 °C, 4 godziny)
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,2 %
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

146. E 450 (iii) DIFOSFORAN TETRASODU

Nazwy synonimowePirofosforan czterosodowy

Pirofosforan sodu

Definicja
Nazwa chemicznaDifosforan tetrasodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-767-1
Wzór chemicznyBezwodny: Na4P2O7

Dekawodzian: Na4P2O7 x 10H2O

Masa cząsteczkowaBezwodny: 265,94

Dekawodzian: 446,09

AnalizaZawiera nie mniej niż 95 % Na4P2O7, w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu
Zawartość P2O5Nie mniej niż 52,5 % i nie więcej niż 54,0 %
OpisBezbarwne lub białe kryształy bądź biały krystaliczny proszek lub granulat. W suchym otoczeniu dekawodzian pokrywa się krystalicznym nalotem
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność sodu i fosforanów

B. RozpuszczalnośćRozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu
C. pH 1 % roztworuPomiędzy 9,8 a 10,8
Czystość
Ubytek po prażeniuNie więcej niż 0,5 % dla soli bezwodnej, nie mniej niż 38 % i nie więcej niż 42 % w przypadku dekawodzianu, w obu przypadkach oznaczenie po suszeniu w temperaturze 105 °C przez 4 godziny, a następnie prażeniu w temperaturze 550 °C przez 30 minut
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,2 %
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

147. E 450 (v) DIFOSFORAN TETRAPOTASU

Nazwy synonimowePirofosforan potasu

Pirofosforan tetrapotasowy

Definicja
Nazwa chemicznaDifosforan tetrapotasu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

230-785-7
Wzór chemicznyK4P2O7
Masa cząsteczkowa330,34 (bezwodny)
AnalizaZawiera nie mniej niż 95 % w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu
Zawartość P2O5Nie mniej niż 42,0 % i nie więcej niż 43,7 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBezbarwne kryształy lub biały bardzo higroskopijny proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność potasu i

fosforanów

B. RozpuszczalnośćRozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu
C. pH 1 % roztworuPomiędzy 10,0 a 10,8
Czystość
Ubytek po prażeniuNie więcej niż 2 % po suszeniu w temperaturze 105 °C przez 4 godziny, a następnie prażeniu w temperaturze 550 °C przez 30 minut
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,2 %
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

148. E 450 (vi) DIFOSFORAN DIWAPNIA

Nazwy synonimowePirofosforan wapniowy
Definicja
Nazwa chemicznaDifosforan diwapnia

Pirofosforan diwapnia

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-221-5
Wzór chemicznyCa2P2O7
Masa cząsteczkowa254,12
AnalizaZawiera nie mniej niż 96 %
Zawartość P2O5Nie mniej niż 55 % i nie więcej niż 56 %
OpisDrobny, biały proszek bez zapachu
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność wapnia i

fosforanów

B. RozpuszczalnośćNierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach: solnym i azotowym
C. pH 10 % zawiesiny w wodziePomiędzy 5,5 a 7,0
Czystość
Ubytek po prażeniuNie więcej niż 1,5 % po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C przez 30 minut
FluorkiNie więcej niż 50 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

149. E 450 (vii) DIWODORO-DIFOSFORAN WAPNIA

Nazwy synonimoweKwaśny pirofosforan wapnia

Pirofosforan diwodorowapniowy

Definicja
Nazwa chemicznaDiwodorodifosforan wapnia
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

238-933-2
Wzór chemicznyCaH2P2O7
Masa cząsteczkowa215,97
AnalizaZawiera nie mniej niż 90 % w przeliczeniu na bezwodną masę
Zawartość P2O5Nie mniej niż 61 % i nie więcej niż 64 %
OpisBiałe kryształy lub proszek
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność wapnia i

fosforanów

Czystość
Substancje nierozpuszczalne w

kwasie

Nie więcej niż 0,4 %
FluorkiNie więcej niż 30 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

150. E 451 (i) TRIFOSFORAN PENTASODU

Nazwy synonimoweTrójpolifosforan pięciosodowy

Trójpolifosforan sodowy

Definicja
Nazwa chemicznaTrifosforan pentasodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-838-7
Wzór chemicznyNa5O10P3 x nH2O (n = 0 lub 6)
Masa cząsteczkowa367,86
AnalizaZawiera nie mniej niż 85,0 % (w przypadku formy bezwodnej) lub 65,0 % (w przypadku heksawodzianu)
Zawartość P2O5Nie mniej niż 56 % i nie więcej niż 59 % (w przypadku formy bezwodnej) lub nie mniej niż 43 % i nie więcej niż 45 % (w przypadku heksawodzianu)
OpisBiałe, nieco higroskopijne granulki lub proszek
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćDobrze rozpuszczalny w wodzie. Nierozpuszczalny w etanolu
B. Dodatni wynik próby na

obecność sodu i fosforanów

C. pH 1 % roztworuPomiędzy 9,1 a 10,2
Czystość
Ubytek po suszeniuBezwodny: nie więcej niż 0,7 % (105 °C, 1 godzina)

Heksawodzian: Nie więcej niż 23,5 % (60 °C, 1 godzina i następnie w temperaturze 105 °C, 4 godziny)

Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,1 %
Wyższe polifosforanyNie więcej niż 1 %
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

151. E 451 (ii) TRIFOSFORAN PENTAPOTASU

Nazwy synonimoweTrójpolifosforan pięciopotasowy

Trójfosforan potasu

Trójpolifosforan potasowy

Definicja
Nazwa chemicznaTrifosforan pentapotasu

Tripolifosforan pentapotasu

Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

237-574-9
Wzór chemicznyK5O10P3
Masa cząsteczkowa448,42
AnalizaZawiera nie mniej niż 85 % w przeliczeniu na bezwodną masę
Zawartość P2O5Nie mniej niż 46,5 % i nie więcej niż 48 %
OpisBiały, higroskopijny proszek lub granulki
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćBardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie
B. Dodatni wynik próby na

obecność potasu i

fosforanów

C. pH 1 % roztworuPomiędzy 9,2 a 10,5
Czystość
Ubytek po prażeniuNie więcej niż 0,4 % (105 °C, 4 godziny i następnie prażenie w temperaturze 550 °C przez 30 minut)
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 2 %
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

152. E 452 (i) POLIFOSFORAN SODU

1. ROZPUSZCZALNY POLIFOSFORAN

Nazwy synonimoweHeksametafosforan sodowy

Tetrapolifosforan sodowy

Sól Grahama

Polifosforany sodu, szklisty

Polimetafosforan sodowy

Metafosforan sodowy

DefinicjaRozpuszczalne polifosforany sodu otrzymuje się przez stapianie i następnie chłodzenie ortofosforanów sodu. Związki te stanowią grupę składającą się z kilku amorficznych, rozpuszczalnych w wodzie polifosforanów zbudowanych z liniowych łańcuchów jednostek metafosforanu, (NaPO3)x gdzie x≥2, zakończonych grupami Na2PO4. Substancje te zwykle identyfikuje się na podstawie stosunku Na2O/P2O5 lub zawartości P2O5. Stosunek Na2O/P2O5 waha się od 1,3 dla tetrapolifosforanu sodu, gdzie x = około 4; do około 1,1 dla soli Grahama, często nazywanej heksametafosforanem sodu, gdzie x = 13 do 18; oraz wynosi około 1,0 w przypadku polifosforanów sodu o większych masach cząsteczkowych, gdzie x = 20 do 100 lub więcej. Wartość pH roztworów tych soli waha się od 3,0 do 9,0
Nazwa chemicznaPolifosforan sodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

272-808-3
Wzór chemicznyNiejednorodna mieszanina soli sodowych liniowo skondensowanych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze

H(n + 2)PnO(3n+ 1), gdzie "n" jest nie mniejsze od 2

Masa cząsteczkowa(102)n
Zawartość P2O5Nie mniej niż 60 % i nie więcej niż 71 % w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu
OpisBezbarwne lub białe, przezroczyste płatki, granulki lub proszki
Identyfikacja
A. Rozpuszczalność
B. Dodatni wynik próby na

obecność sodu i fosforanów

Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie
C. pH 1 % roztworuPomiędzy 3,0 a 9,0
Czystość
Ubytek po prażeniuNie więcej niż 1 %
Substancje nierozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,1 %
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

2. NIEROZPUSZCZALNY POLIFOSFORAN

Nazwy synonimoweNierozpuszczalny metafosforan sodowy

Sól Maddrella

Nierozpuszczalny polifosforan sodu, IMP

DefinicjaNierozpuszczalny metafosforan sodu jest polifosforanem sodu o dużej masie cząsteczkowej zbudowanym z dwóch długich łańcuchów metafosforanów (NaPO3)x które są spiralnie skręcone wokół wspólnej osi w przeciwnych kierunkach. Stosunek Na2O/P2O5 wynosi około 1,0. Wartość pH wodnej zawiesiny sporządzonej w stosunku 1 do 3 wynosi około 6,5
Nazwa chemicznaPolifosforan sodu
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

272-808-3
Wzór chemicznyNiejednorodna mieszanina soli sodowych liniowo skondensowanych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze

H(n + 2)PnO(3n + 1), gdzie "n" jest nie mniejsze od 2

Masa cząsteczkowa(102)n
Zawartość P2O5Nie mniej niż 68,7 % i nie więcej niż 70 %
OpisBiały, krystaliczny proszek
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćNierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w kwasach mineralnych i w roztworach chlorków potasu i amonu (ale nie sodu)
B. Dodatni wynik próby na

obecność sodu i fosforanów

C. pH zawiesiny wodnej

sporządzonej w stosunku 1

do 3

Około 6,5
Czystość
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

153. E 452 (ii) POLIFOSFORAN POTASU

Nazwy synonimoweMetafosforan potasu

Polimetafosforan potasu

Sól Kurrola

Definicja
Nazwa chemicznaPolifosforan potasu
Numer Wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-212-6
Wzór chemiczny(KPO3)n

Niejednorodna mieszanina soli potasowych liniowo skondensowanych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze

H(n + 2)PnO(3n + 1), gdzie "n" jest nie mniejsze od 2

Masa cząsteczkowa(118)n
Zawartość P2O5Nie mniej niż 53,5 % i nie więcej niż 61,5 % w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu
OpisDrobny biały proszek lub kryształy albo szkliste bezbarwne płatki
Identyfikacja
A. Rozpuszczalność1 g rozpuszcza się w 100 ml roztworu octanu sodowego o stężeniu 1 w 25
B. Dodatni wynik próby na

obecność potasu i

fosforanów

C. pH 1 % roztworuNie więcej niż 7,8
Czystość
Ubytek po prażeniuNie więcej niż 2 % (105 °C, 4 godziny i następnie prażenie w temperaturze 550 °C przez 30 minut)
Cykliczne fosforanyNie więcej niż 8 % zawartości P2O5
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

154. E 452(iii) POLIFOSFORAN SODOWO-WAPNIOWY

Nazwy synonimowePolifosforan sodowo-wapniowy, szklisty
Definicja
Nazwa chemicznaPolifosforan sodowo-wapniowy
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

233-782-9
Wzór chemiczny(NaPO3)nCaO, gdzie n wynosi przeważnie 5
AnalizaNie mniej niż 61 % i nie więcej niż 69 % w przeliczeniu na P2O5
OpisSzkliste kryształy lub kulki o barwie białej
Identyfikacja
A. pH 1% m/m. zawiesinyPomiędzy 5 a 7
B. Zawartość CaO7%-15%m/m.
Czystość
FluorkiNie więcej niż 10 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

155. E 452 (iv) POLIFOSFORANY WAPNIA

Nazwy synonimoweMetafosforan wapnia

Polimetafosforan wapnia

Definicja
Nazwa chemicznaPolifosforan wapnia
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

236-769-6
Wzór chemiczny(CaP2O6)n
Niejednorodna mieszanina soli wapniowych liniowo skondensowanych kwasów polifosforowych o ogólnym wzorze

H(n + 2)PnO(n + 1), gdzie "n" jest nie mniejsze od 2

Masa cząsteczkowa(198)n
Zawartość P2O5Nie mniej niż 71 % i nie więcej niż 73 % w przeliczeniu na pozostałość po prażeniu
OpisBezbarwne kryształy lub biały proszek, bez zapachu
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćZazwyczaj trudno rozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny w środowisku kwaśnym
B. Dodatni wynik próby na

obecność wapnia i

fosforanów

C. Zawartość CaO27-29,5%
Czystość
Ubytek po prażeniuNie więcej niż 2 % (105 °C, 4 godziny i następnie prażenie w temperaturze 550 °C przez 30 minut)
Cykliczne fosforanyNie więcej niż 8 % zawartości P2O5
FluorkiNie więcej niż 30 mg/kg (w przeliczeniu na fluor)
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 4 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

156. E 459 BETA-CYKLODEKSTRYNA

DefinicjaBeta-cyklodekstryna jest nieredukującym cyklicznym sacharydem składającym się z 7 członów D-gluko-piranozylowych przyłączonych wiązaniami 1,4-α. Jest wytwarzana w wyniku działania enzymu cykloglikozylotransferazy (CGTaza) otrzymywanego z Bacillus circulans, Paenibacillus macerans lub rekombinowanego szczepu Bacillus licheniformis SJ1608 na częściowo hydrolizowanych skrobiach
Nazwa chemicznaCykloheptoamyloza
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

231-439-2
Wzór chemiczny(C6H10O5)7
Masa cząsteczkowa1135
AnalizaZawartość (C6H10O5)7 nie mniejsza niż 98,0 % w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisCiało stałe o strukturze krystalicznej o barwie białej lub prawie białej, w zasadzie bezwonne.
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćTrudno rozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w wodzie gorącej, słabo rozpuszczalny w etanolu
B. Skręcalność właściwa[α] 25D : od + 160° do + 164° (1 % roztworu)
Czystość
WodaNie więcej niż 14 % (metoda Karla Fischera)
Inne cyklodekstrynyNie więcej niż 2 % w przeliczeniu na bezwodną masę
Pozostałości rozpuszczalników

(toluen i trichloroetylen)

Nie więcej niż 1 mg/kg dla każdego rozpuszczalnika
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,1 %
ArsenNie więcej niż 1 mg/kg
OłówNie więcej niż 1 mg/kg

157. E 460 (i) CELULOZA MIKROKRYSTALICZNA

Nazwy synonimoweŻel celulozowy
DefinicjaCeluloza mikrokrystaliczna to oczyszczona, częściowo zdepolimeryzowana celuloza uzyskana przez chemiczną obróbkę alfa-celulozy otrzymanej w postaci pulpy z naturalnych odmian włóknistego surowca roślinnego przy użyciu kwasów mineralnych. Stopień polimeryzacji zwykle nie przekracza 400
Nazwa chemicznaCeluloza
Numer Wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-674-9
Wzór chemiczny(C6H10O5)n
Masa cząsteczkowaOkoło 36.000
AnalizaZawiera nie mniej niż 97 % celulozy w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisDrobny, biały lub prawie biały proszek, bez zapachu
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćNierozpuszczalna w wodzie, etanolu, eterze i rozcieńczonych kwasach mineralnych. Nieznacznie rozpuszczalna w roztworze wodorotlenku sodowego.
B. Reakcja barwnaDo 1 mg próbki dodać 1 ml kwasu fosforowego i ogrzewać na łaźni wodnej przez 30 minut. Dodać 4 ml roztworu pirokatecholu w kwasie fosforowym, sporządzonego w stosunku 1 w 4 i ogrzewać przez 30 minut. Powstaje czerwone zabarwienie
C. Identyfikacja metodą

spektroskopii w

podczerwieni

D. Test zawiesinowy30 g próbki mieszać z 270 ml wody w wysokoobrotowym (12.000 obrotów /minutę) mikserze przez 5 minut. Powstała mieszanina będzie albo łatwo płynącą, albo ciężką, grudkowatą zawiesiną, która słabo płynie, o ile w ogóle jest płynna, słabo sedymentuje i zawiera liczne pęcherzyki powietrza. W przypadku otrzymania łatwo płynącej zawiesiny, przenieść 100 ml tej zawiesiny do cylindra miarowego o pojemności 100 ml i pozostawić na 1 godzinę. Substancje stałe osiadają na dnie i pojawia się sklarowana ciecz.
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 7 % (105 °C, 3 godziny)
Substancje rozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 0,24 %
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,5 % po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C
pH 10 % zawiesiny w wodziepH sklarowanej cieczy wynosi pomiędzy 5,0 a 7,5
SkrobiaNiewykrywalna
Do 20 ml zawiesiny otrzymanej w próbie identyfikacyjnej D dodać kilka kropel roztworu jodu i wymieszać. Nie powinno powstać purpurowe, przechodzące w niebieskie, ani niebieskie zabarwienie
Wielkość cząstekNie mniejsza niż 5µm (nie więcej niż 10 % cząstek mniejszych niż 5µm)
Grupy karboksyloweNie więcej niż 1 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

158. E 460 (ii) CELULOZA SPROSZKOWANA

DefinicjaOczyszczona, mechanicznie rozdrobniona celuloza otrzymana przez przetwarzanie alfa-celulozy otrzymanej w postaci pulpy z naturalnych odmian włóknistego surowca roślinnego
Nazwa chemicznaCeluloza
Numer wg Europejskiego Spisu

Substancji Chemicznych

232-674-9
Wzór chemiczny(C6H10O5)n

(162)n (n przeważnie równe 1.000 lub więcej)

Masa cząsteczkowa
AnalizaZawiera nie mniej niż 92 %
OpisBiały proszek, bez zapachu
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćNierozpuszczalna w wodzie, etanolu, eterze i rozcieńczonych kwasach mineralnych. Nieznacznie rozpuszczalna w roztworze wodorotlenku sodowego.
B. Próba zawiesinowa30 g próbki mieszać z 270 ml wody w wysokoobrotowym (12.000 obrotów /minutę) mikserze przez 5 minut. Powstała mieszanina będzie albo łatwo płynącą, albo ciężką, grudkowatą zawiesiną, która słabo płynie, o ile w ogóle jest płynna, słabo sedymentuje i zawiera liczne pęcherzyki powietrza.

W przypadku otrzymania łatwo płynącej zawiesiny, przenieść 100 ml tej zawiesiny do cylindra miarowego o pojemności 100 ml i pozostawić na 1 godzinę. Substancje stałe osiadają na dnie i pojawia się sklarowana ciecz

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 7 % (105 °C, 3 godziny)
Substancje rozpuszczalne w

wodzie

Nie więcej niż 1,0 %
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,3 % po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C
pH 10 % zawiesiny w wodziepH sklarowanej cieczy wynosi pomiędzy 5,0 a 7,5
SkrobiaNiewykrywalna

Do 20 ml zawiesiny otrzymanej w próbie identyfikacyjnej B dodać kilka kropel roztworu jodu i wymieszać. Nie powinno powstać purpurowe przechodzące w niebieskie ani niebieskie zabarwienie

ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Wielkość cząstekNie mniejsza niż 5µm (nie więcej niż 10 % cząstek mniejszych niż 5µm)

159. E 461 METYLOCELULOZA

Nazwy synonimoweEter metylowy celulozy
DefinicjaMetyloceluloza jest celulozą otrzymaną bezpośrednio z naturalnych odmian włóknistego surowca roślinnego i częściowo eteryfikowaną grupami metylowymi
Nazwa chemicznaEter metylowy celulozy
Wzór chemicznyPolimery zawierające podstawione jednostki anhydroglukozy o następującym wzorze ogólnym:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) gdzie R1, R2, R3 mogą zamiennie oznaczać jeden z następujących podstawników:

- H

- CH3 lub

- CH2CH3

Masa cząsteczkowaOd około 20.000 do 380.000
AnalizaZawiera nie mniej niż 25 % i nie więcej 33 % grup metoksylowych (-OCH3) oraz nie więcej niż 5 % grup hydroksyetoksylowych(-OCH2CH2OH)
OpisLekko higroskopijny biały lub jasnożółty bądź szarawy włóknisty lub ziarnisty proszek, bez smaku i bez zapachu
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćPęcznieje w wodzie, tworząc przezroczysty do opalizującego, lepki roztwór koloidalny.

Nierozpuszczalna w etanolu, eterze i chloroformie. Rozpuszczalna w lodowatym kwasie octowym.

Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 10 % (105 °C, 3 godziny)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 1,5 % po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C
pH 1 % roztworu koloidalnegoNie mniej niż 5,0 i nie więcej niż 8,0
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

160. E 463 HYDROKSYPROPYLOCELULOZA

Nazwy synonimoweEter hydroksypropylowy celulozy
DefinicjaHydroksypropyloceluloza jest celulozą otrzymaną bezpośrednio z naturalnych odmian włóknistego surowca roślinnego i częściowo eteryfikowaną grupami hydroksypropylowymi
Nazwa chemicznaEter hydroksypropylowy celulozy
Wzór chemicznyPolimery zawierające podstawione jednostki anhydroglukozy o następującym wzorze ogólnym:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) gdzie R1, R2, R3 mogą zamiennie oznaczać jeden z następujących podstawników:

- H

- CH2CHOHCH3

- CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3

- CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3] CH3

Masa cząsteczkowaOd około 30.000 do 1.000.000
AnalizaZawiera nie mniej niż 80,5 % grup hydroksypropyloksylowych (-OCH2CHOHCH3), co stanowi równowartość nie więcej niż 4,6 % grup hydroksypropyloksylowych na jednostkę anhydroglukozy w przeliczeniu na suchą masę
OpisLekko higroskopijny włóknisty lub ziarnisty proszek, barwa biała, jasnożółta lub szarawa, bez smaku i bez zapachu
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćPęcznieje w wodzie, tworząc przezroczysty do opalizującego, lepki roztwór koloidalny. Rozpuszczalna w etanolu. Nierozpuszczalna w eterze.
B. Chromatografia gazowaOznaczyć podstawniki metodą chromatografii gazowej
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 10 % (105 °C, 3 godziny)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,5 % po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C
pH 1 % roztworu koloidalnegoNie mniej niż 5,0 i nie więcej niż 8,0
Chlorohydryny propylenuNie więcej niż 0,1 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

161. E 464 HYDROKSYPROPYLOMETYLOCELULOZA

DefinicjaHydroksypropylometyloceluloza jest celulozą otrzymaną bezpośrednio z naturalnych odmian włóknistego surowca roślinnego i częściowo eteryfikowaną grupami metylowymi oraz w niewielkim stopniu podstawioną grupami hydroksypropylowymi
Nazwa chemicznaEter 2-hydroksypropylowy metylocelulozy
Wzór chemicznyPolimery zawierające podstawione jednostki anhydroglukozy o następującym wzorze ogólnym:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), gdzie R1, R2, R3 mogą zamiennie oznaczać jeden z następujących podstawników:

- H
- CH3
- CH2CHOHCH3
- CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3
- CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3] CH3
Masa cząsteczkowaOd około 13.000 do 200.000
AnalizaZawiera nie mniej niż 19 % i nie więcej niż 30 % grup metoksylowych (-OCH3) oraz nie mniej niż 3 % i nie więcej niż 12 % grup hydroksypropyloksylowych (-OCH2CHOHCH3) w przeliczeniu na suchą masę
OpisLekko higroskopijny włóknisty lub ziarnisty proszek, barwa biała, jasnożółta lub szarawa, bez smaku i bez zapachu
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćPęcznieje w wodzie, tworząc przezroczysty do opalizującego, lepki roztwór koloidalny.
Nierozpuszczalna w etanolu
B. Chromatografia gazowaOznaczyć podstawniki metodą chromatografii gazowej
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 10 % (105 °C, 3 godziny)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 1,5 % w przypadku produktów o lepkości 50mPa.s lub większej
Nie więcej niż 3 % w przypadku produktów o lepkości poniżej 50mPa.s
pH 1 % roztworu koloidalnegoNie mniej niż 5,0 i nie więcej niż 8,0
Chlorohydryny propylenuNie więcej niż 0,1 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

162. E 465 ETYLOMETYLOCELULOZA

Nazwy synonimoweMetyloetyloceluloza
DefinicjaEtylometyloceluloza jest celulozą otrzymaną bezpośrednio z naturalnych odmian włóknistego surowca roślinnego i częściowo eteryfikowaną grupami metylowymi i etylowymi
Nazwa chemicznaEter metyloetylowy celulozy
Wzór chemicznyPolimery zawierające podstawione jednostki anhydroglukozy o następującym wzorze ogólnym:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), gdzie

R1, R2, R3 mogą zamiennie oznaczać jeden z następujących podstawników:

- H

- CH3

- CH2CH3

Masa cząsteczkowaOd około 30.000 do 40.000
AnalizaZawiera nie mniej niż 3,5 % i nie więcej niż 6,5 % grup metoksylowych (-OCH3) oraz nie mniej niż 14,5 % i nie więcej niż 19 % grup etoksylowych (-OCH2CH3), a także nie mniej niż 13,2 % i nie więcej niż 19,6 % grup alkoksylowych ogółem wyrażonych jako grupy metoksylowe, w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisLekko higroskopijny włóknisty lub ziarnisty proszek, barwa biała, jasnożółta lub szarawa, bez smaku i bez zapachu
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćPęcznieje w wodzie, tworząc przezroczysty do opalizującego, lepki roztwór koloidalny. Rozpuszczalna w etanolu. Nierozpuszczalna w eterze
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 15 % dla postaci włóknistej i nie więcej niż 10 % dla formy sproszkowanej (105 °C, do stałej masy)
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,6 %
pH 1 % roztworu koloidalnegoNie mniej niż 5,0 i nie więcej niż 8,0
Chlorohydryny propylenuNie więcej niż 0,1 mg/kg
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg

163. E 466 SÓL SODOWA KARBOKSYMETYLOCELULOZY

Nazwy synonimoweKarboksymetyloceluloza

CMC

NaCMC

CMC sodowa

Guma celulozowa

DefinicjaKarboksymetyloceluloza jest niepełną solą sodową eteru karboksymetylowego celulozy otrzymywanej bezpośrednio z naturalnych odmian włóknistego surowca roślinnego
Nazwa chemicznaSól sodowa eteru karboksymetylowego celulozy
Wzór chemicznyPolimery zawierające podstawione jednostki anhydroglukozy o następującym wzorze ogólnym:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), gdzie R1, R2, R3 mogą zamiennie oznaczać jeden z następujących podstawników:

- H

- CH2COONa

- CH2COOH

Masa cząsteczkowaWiększa niż około 17.000 (stopień polimeryzacji - około 100)
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,5 % soli sodowej karboksymetylocelulozy w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisLekko higroskopijny ziarnisty lub włóknisty proszek, barwa biała, jasnożółta lub szarawa, bez smaku i bez zapachu
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćW wodzie daje lepki roztwór koloidalny. Nierozpuszczalna w etanolu
B. Próba tworzenia piany0,1 % roztwór próbki energicznie wstrząsnąć. Nie tworzy się warstwa piany. (Próba ta pozwala odróżnić sól sodową karboksymetylocelulozy od innych eterów celulozy).
C. Tworzenie osaduDo 5 ml 0,5 % roztworu próbki dodać 5 ml 5 % roztworu siarczanu miedzi lub siarczanu glinu. Wytrąca się osad. (Próba ta pozwala odróżnić sól sodową karboksymetylocelulozy od innych eterów celulozy oraz od żelatyny, mączki chleba świętojańskiego i tragakanty)
D. Reakcja barwnaDo 0,5 g sproszkowanej próbki soli sodowej karboksymetylocelulozy dodać, mieszając, 50 ml wody, w celu otrzymania jednorodnej zawiesiny. Kontynuować mieszanie aż do uzyskania klarownego roztworu, który należy wykorzystać do wykonania następującej próby: do 1 mg próbki rozcieńczonej w małej probówce taką samą objętością wody dodać 5 kropli roztworu 1-naftolu. Probówkę pochylić i ostrożnie wprowadzić na dno tej probówki 2 ml kwasu siarkowego w taki sposób, aby utworzył on dolną warstwę. Na granicy faz powstaje czerwonopurpurowe zabarwienie
Czystość
Stopień podstawienia grupami

karboksymetylowymi

Nie mniej niż 0,2 i nie więcej niż 1,5 grup karboksymetylowych (-CH2COOH) na jednostkę anhydroglukozy
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 12 % (105 °C, do stałej masy)
pH 1 % roztworu koloidalnegoNie mniej niż 5,0 i nie więcej niż 8,5
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 20 mg/kg
Całkowita zawartość

glikolanów

Nie więcej niż 0,4 % w przeliczeniu na glikolan sodu i bezwodną masę
SódNie więcej niż 12,4 % w przeliczeniu na bezwodną masę

164. E 468 SÓL SODOWA KARBOKSYMETYLCELULOZY USIECIOWANA

Nazwy synonimoweUsieciowana karboksymetylceluloza

Usieciowana związana CMC

Usieciowana sól sodowa CMC

Usieciowana guma celulozowa

DefinicjaUsieciowana karboksymetylceluloza jest solą sodową celulozy termicznie usieciowionej częściowo O-karboksymetylowanej
Nazwa chemicznaSól sodowa usieciowanego karboksymetyloeteru celulozy
Wzór chemicznyPolimery zawierające zastępcze jednostki bezwodnej glukozy o wzorze ogólnym: C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), Gdzie R1, R2 i R3 mogą być każdą z poniższych grup:

- H

- CH2COONa

- CH2COOH

OpisBezwonny proszek słabo higroskopijny o barwie białej do bieli złamanej
Identyfikacja
A.Wymieszać, wstrząsając 1 g z 100 ml roztworu zawierającego 4 mg/kg błękitu metylowego i pozostawić do odstania. Substancja badana wchłania błękit metylowy i osadza się w postaci masy włóknistej o barwie niebieskiej
B.Wymieszać wstrząsając 1 g z 50 ml wody. Przelać 1 ml mieszaniny do probówki, dodać 1 ml wody i 0,05 ml świeżo przygotowanego roztworu 40 g/l alfa-naptolu w metanolu. Pochylić probówkę i ostrożnie dolać po ściance 2 ml kwasu siarkowego, tak aby powstała dolna warstwa. Na powierzchni pojawia się zabarwienie czerwonofioletowe
C.Reaguje z sodem
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 6 % (105 °C, 3 godziny)
Rozpuszczalność w wodzieNie więcej niż 10 %
Stopień podstawieniaNie mniej niż 0,2 i nie więcej niż 1,5 grup karboksymetylowych na jednostkę bezwodnej glukozy
pH w 1 % roztworzeNie mniej niż 5,0 i nie więcej niż 7,0
Zawartość soduNie więcej niż 12,4 % w przeliczeniu na bezwodną masę
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg

165. E 469 ENZYMATYCZNIE ZHYDROLIZOWANA KARBOKSYMETYLOCELULOZA

Nazwy synonimoweKarboksymetyloceluloza sodu, hydrolizowana enzymatycznie
DefinicjaKarboksymetyloceluloza hydrolizowana enzymatycznie otrzymywana z karboksymetylocelulozy w wyniku enzymatycznego trawienia celulazą wytwarzaną przez Trichoderma longibrachiatum (dawniej T. reesei)
Nazwa chemicznaKarboksymetyloceluloza sodu, częściowo hydrolizowana enzymatycznie
Wzór chemicznySole sodowe polimerów zawierających podstawione jednostki bezwodnej glukozy o wzorze ogólnym:

C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n

gdzie n jest stopniem polimeryzacji

x= 1,50 do 2,80

y = 0,20 do 1,5

x + y = 3,0

(y = stopień podstawienia)

Masa cząsteczkowa178,14, gdzie y = 0,20

282,18, gdzie y = 1,50

Makrocząsteczki: nie mniej niż 800 (n około 4)

AnalizaNie mniej niż 99,5 %, łącznie z mono- i dicukrami, w przeliczeniu na suchą masę
OpisBezwonny proszek ziarnisty lub włóknisty, słabo higroskopijny o barwie białej, lekko żółtej lub szarej
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćRozpuszczalny w wodzie, nierozpuszczalny w etanolu
B. Próba tworzenia pianyWymieszać, wstrząsając energicznie roztwór 0,1 % próbki. Nie powinna pojawić się żadna warstwa piany. Próba ta rozróżnia karboksymetylocelulozę sodu, niezależnie od tego, czy była ona hydrolizowana, czy nie, od innych eterów celulozowych oraz alginianów i gum naturalnych
C. Wytrącanie się osaduDo 5 ml roztworu 0,5 % próbki dolać 5 ml roztworu 0,5 % siarczanu miedzi lub aluminium. Pojawia się osad. Próba ta rozróżnia karboksymetylocelulozę sodu, niezależnie od tego, czy była ona hydrolizowana, czy nie, od innych eterów celulozowych oraz od żelatyny, mączki chleba świętojańskiego i gumy tragakanta.
D. Reakcja barwna0,5 g sproszkowanej próbki wsypać do 50 ml wody, jednocześnie mieszając do wytworzenia jednolitej zawiesiny. Kontynuować aż do otrzymania czystego roztworu. Rozcieńczyć 1 ml roztworu w 1 ml wody w małej probówce. Dodać 5 kropli 1-naftolu TS. Pochylić probówkę i ostrożnie dolać po jej ściance 2 ml kwasu siarkowego, tak aby powstała dolna warstwa. Na powierzchni pojawia się zabarwienie czerwonopurpurowe
E. Lepkość (60 % stanu

stałego)

Nie mniej niż 2,500 kgm-1s-1 w temperaturze 25 °C dla średniej masy cząsteczkowej 5.000 D
Czystość
Ubytek po suszeniuNie więcej niż 12 % (105 °C w odniesieniu do stałej masy)
Stopień podstawieniaNie mniej niż 0,2 i nie więcej niż 1,5 grup karboksymetylowych na jednostkę anhydroglukozy w przeliczeniu na suchą masę
pH w 1 % roztworze

koloidalnym

Nie mniej niż 6,0 i nie więcej niż 8,5
Chlorek sodu i glikolan soduNie więcej niż 0,5 % pojedynczo lub łącznie
Pozostała aktywność

enzymatyczna

Przechodzi próby z wynikiem zadowalającym. Roztwór badany nie wykazuje żadnych zmian lepkości, które wskazują na hydrolizę karboksymetylocelulozy sodu
OłówNie więcej niż 5 mg/kg

166. E 470a SOLE SODOWE, POTASOWE I WAPNIOWE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

DefinicjaSole sodu, potasu i wapnia kwasów tłuszczowych występujące w jadalnych tłuszczach i olejach, sole te otrzymuje się albo z jadalnych tłuszczów i olejów, albo z destylowanych spożywczych kwasów tłuszczowych.
AnalizaZawiera nie mniej niż 99,5 % soli sodu, potasu i wapnia kwasów tłuszczowych, w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiały lub kremowobiały lekki proszek, płatki bądź substancja półstała
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćSole sodowe i potasowe: rozpuszczalne w wodzie i etanolu; sole wapniowe: nierozpuszczalne w wodzie, etanolu i eterze
B. Dodatni wynik prób na

obecność kationów i kwasów

tłuszczowych

Czystość
SódNie mniej niż 9 % i nie więcej niż 14 % w przeliczeniu na Na2O
PotasNie mniej niż 13 % i nie więcej niż 21,5 % w przeliczeniu na K2O
WapńNie mniej niż 8,5 % i nie więcej niż 13 % w przeliczeniu na CaO
Zawartość substancji

niezmydlających się

Nie więcej niż 2 %
Wolne kwasy tłuszczoweNie więcej niż 3 % w przeliczeniu na kwas oleinowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Substancje alkaliczne

niezwiązane

Nie więcej niż 0,1 % w przeliczeniu na NaOH
Substancje nierozpuszczalne w

alkoholu

Nie więcej niż 0,2 % (wyłącznie sole sodu i potasu)

167. E 470b SOLE MAGNEZOWE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

DefinicjaSole magnezowe kwasów tłuszczowych występujące w jadalnych tłuszczach i olejach; sole te otrzymuje się albo z jadalnych tłuszczów i olejów, albo z destylowanych spożywczych kwasów tłuszczowych.
AnalizaZawiera nie mniej niż 95 % soli magnezowych kwasów tłuszczowych w przeliczeniu na bezwodną masę
OpisBiałe lub kremowobiałe lekkie proszki, płatki bądź substancje półstałe
Identyfikacja
A. RozpuszczalnośćNierozpuszczalne w wodzie, częściowo rozpuszczalne w etanolu i eterze
B. Dodatni wynik prób na

obecność magnezu i kwasów

tłuszczowych

Czystość
MagnezNie mniej niż 6,5 % i nie więcej niż 11 % w przeliczeniu na MgO
Substancje alkaliczne

niezwiązane

Nie więcej niż 0,1 % w przeliczeniu na MgO
Substancje niezmydlające sięNie więcej niż 2 %
Wolne kwasy tłuszczoweNie więcej niż 3 % w przeliczeniu na kwas oleinowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

168. E 471 MONO- I DIGLICERYDY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Nazwy synonimoweMonostearynian glicerolu

Monopalmitynian glicerolu

Monooleinian glicerolu itp.

Monostearynian, monopalmitynian, monooleinian itp. GMS (dla monostearynianu glicerolu)

DefinicjaMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych składają się z mieszaniny mono-, di- i triestrów glicerolu i kwasów tłuszczowych występujących w jadalnych tłuszczach i olejach. Produkt handlowy może zawierać niewielkie ilości wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu.
AnalizaZawiera mono- i diestry kwasów tłuszczowych: nie mniej niż 70%
OpisProdukt ma zmienną postać, od jasnożółtej do jasnobrązowej oleistej cieczy do białej lub zbliżonej do białej twardej woskowej masy. Postać stała może mieć formę płatków, proszków lub niewielkich kulek.
Identyfikacja
A. Widmo w podczerwieniCharakterystyczne dla niepełnego estru poliolu i kwasu tłuszczowego
B. Dodatni wynik próby na

obecność glicerolu i

kwasów tłuszczowych

C. RozpuszczalnośćNierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w etanolu i toluenie
Czystość
Zawartość wodyNie więcej niż 2 % (metoda Karla Fischera)
Liczba kwasowaNie większa niż 6
Wolny glicerolNie więcej niż 7 %
PoligliceroleNie więcej niż 4 % diglicerolu i nie więcej niż 1 % wyższych poligliceroli, w obu przypadkach w przeliczeniu na całkowitą zawartość glicerolu
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Całkowita zawartość gliceroluNie mniej niż 16 % i nie więcej niż 33 %
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,5 %, oznaczenie po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C

Kryteria czystości mają zastosowanie do substancji dodatkowej niezawierającej soli sodowych, potasowych i wapniowych kwasów tłuszczowych, niemniej jednak te substancje mogą być obecne w ilościach nieprzekraczających maksymalnego poziomu 6 % (w przeliczeniu na oleinian sodowy)

169. E 472a MONO- I DIGLICERYDY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ESTRYFIKOWANE KWASEM OCTOWYM

Nazwy synonimoweMono- i diglicerydy estryfikowane kwasem octowym

Acetoglicerydy

Acetylowane mono- i diglicerydy

Estry glicerolu, kwasu octowego i kwasu tłuszczowego

DefinicjaEstry glicerolu i kwasu octowego oraz kwasów tłuszczowych występujące w jadalnych tłuszczach i olejach. Mogą one zawierać niewielkie ilości wolnego glicerolu, wolnych kwasów tłuszczowych, wolnego kwasu octowego i wolnych glicerydów
OpisPrzezroczyste, ruchliwe ciecze lub substancje stałe, barwa od białej do jasnożółtej
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność glicerolu, kwasów

tłuszczowych i kwasu

octowego

B. RozpuszczalnośćNierozpuszczalne w wodzie. Rozpuszczalne w etanolu
Czystość
Obecność innych kwasów poza

kwasem octowym i kwasami

tłuszczowymi

Niewykrywalna
Wolny glicerolNie więcej niż 2 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Zawartość kwasu octowego

ogółem

Nie mniej niż 9 % i nie więcej niż 32 %
Wolne kwasy tłuszczowe (i

kwas octowy)

Nie więcej niż 3 % w przeliczeniu na kwas oleinowy
Całkowita zawartość gliceroluNie mniej niż 14 % i nie więcej niż 31 %
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,5 %, oznaczenie po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C

Kryteria czystości mają zastosowanie do substancji dodatkowej niezawierającej soli sodowych, potasowych i wapniowych kwasów tłuszczowych, niemniej jednak te substancje mogą być obecne w ilościach nieprzekraczających maksymalnego poziomu 6 % (w przeliczeniu na oleinian sodu)

170. E 472b MONO- I DIGLICERYDY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ESTRYFIKOWANE KWASEM MLEKOWYM

Nazwy synonimoweEstry mono- i diglicerydów z kwasem mlekowym

Laktoglicerydy

Estry mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych i kwasu mlekowego

DefinicjaEstry glicerolu z kwasem mlekowym i kwasami tłuszczowymi występujące w jadalnych tłuszczach i olejach.

Mogą one zawierać niewielkie ilości wolnego glicerolu, wolnych kwasów tłuszczowych, wolnego kwasu mlekowego i wolnych glicerydów

OpisPrzezroczyste, ruchliwe ciecze lub substancje stałe, woskowe, o zmiennej konsystencji; barwa od białej do jasnożółtej
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecnośćglicerolu, kwasów

tłuszczowych i kwasu

mlekowego

B. RozpuszczalnośćNierozpuszczalne w zimnej wodzie, ale w gorącej wodzie tworzą zawiesiny
Czystość
Obecność innych kwasów poza

kwasem mlekowym i kwasami

tłuszczowymi

Niewykrywalna
Wolny glicerolNie więcej niż 2 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Zawartość kwasu mlekowego

ogółem

Nie mniej niż 13 % i nie więcej niż 45 %
Wolne kwasy tłuszczowe (i

kwas mlekowy)

Nie więcej niż 3 % w przeliczeniu na kwas oleinowy
Zawartość glicerolu ogółemNie mniej niż 13 % i nie więcej niż 30 %
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,5 %, oznaczenie po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C

Kryteria czystości mają zastosowanie do substancji dodatkowej niezawierającej soli sodowych, potasowych i wapniowych kwasów tłuszczowych, niemniej jednak te substancje mogą być obecne w ilościach nieprzekraczających maksymalnego poziomu 6 % (w przeliczeniu na oleinian sodu)

171. E 472c MONO- I DIGLICERYDY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ESTRYFIKOWANE KWASEM CYTRYNOWYM

Nazwy synonimoweEstry mono- oraz diglicerydów i kwasu cytrynowego

Cytroglicerydy

Estry kwasu cytrynowego mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych

DefinicjaEstry glicerolu i kwasu cytrynowego oraz kwasów tłuszczowych występujące w jadalnych tłuszczach i olejach. Mogą one zawierać niewielkie ilości wolnego glicerolu, wolnych kwasów tłuszczowych, wolnego kwasu cytrynowego i wolnych glicerydów. Związki te mogą być częściowo lub całkowicie zobojętnione wodorotlenkiem sodu lub wodorotlenkiem potasu
OpisCiecze o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej bądź półstałe lub stałe substancje o konsystencji wosku
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność glicerolu, kwasów

tłuszczowych i kwasu

cytrynowego

B. RozpuszczalnośćNierozpuszczalne w zimnej wodzie, w gorącej wodzie tworzą zawiesiny

Rozpuszczalne w tłuszczach i olejach

Nierozpuszczalne w zimnym etanolu

Czystość
Obecność innych kwasów poza

kwasem cytrynowym i kwasami

tłuszczowymi

Niewykrywalna
Wolny glicerolNie więcej niż 2 %
Zawartość glicerolu ogółemNie mniej niż 8 % i nie więcej niż 33 %
Zawartość kwasu cytrynowego

ogółem

Nie mniej niż 13 % i nie więcej niż 50 %
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,5 %, oznaczony po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Wolne kwasy tłuszczoweNie więcej niż 3 % w przeliczeniu na kwas oleinowy

Kryteria czystości mają zastosowanie do substancji dodatkowej niezawierającej soli sodowych, potasowych i wapniowych kwasów tłuszczowych, niemniej jednak te substancje mogą być obecne w ilościach nieprzekraczających maksymalnego poziomu 6 % (w przeliczeniu na oleinian sodu)

172. E 472d MONO- I DIGLICERYDY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ESTRYFIKOWANE KWASEM WINOWYM

Nazwy synonimoweEstry mono- oraz diglicerydów i kwasu winowego

Cytroglicerydy

Estry winowe mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych

DefinicjaEstry glicerolu i kwasu winowego oraz kwasów tłuszczowych występujące w tłuszczach i olejach jadalnych. Mogą one zawierać niewielkie ilości wolnego glicerolu, wolnych kwasów tłuszczowych, wolnego kwasu winowego i wolnych glicerydów
OpisGęste, lepkie jasnożółte ciecze do twardych, żółtych wosków
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność glicerolu, kwasów

tłuszczowych i kwasu

winowego

Czystość
Obecność innych kwasów poza

kwasem winowym i kwasami

tłuszczowymi

Niewykrywalna
Wolny glicerolNie więcej niż 2 %
Zawartość glicerolu ogółemNie mniej niż 12 % i nie więcej niż 29 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Całkowita zawartość kwasu

winowego

Nie mniej niż 15 % i nie więcej niż 50 %
Wolne kwasy tłuszczoweNie więcej niż 3 % w przeliczeniu na kwas oleinowy
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,5 %, oznaczony po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C

Kryteria czystości mają zastosowanie do substancji dodatkowej niezawierającej soli sodowych, potasowych i wapniowych kwasów tłuszczowych, niemniej jednak te substancje mogą być obecne w ilościach nieprzekraczających maksymalnego poziomu 6 % (w przeliczeniu na oleinian sodu)

173. E 472e MONO- I DIGLICERYDY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ESTRYFIKOWANE KWASEM MONO- I DIACETYLOWINOWYM

Nazwy synonimoweEstry mono- i diglicerydów i kwasu diacetylowinowego

Estry kwasu diacetylowinowego i kwasów tłuszczowych z glicerolem

DefinicjaMieszanina estrów glicerolu z kwasami mono- i diacetylowinowymi (otrzymanymi z kwasu winowego) oraz z kwasami tłuszczowymi występująca w tłuszczach i olejach jadalnych. Mogą one zawierać niewielkie ilości wolnego glicerolu, wolnych kwasów tłuszczowych, wolnego kwasu winowego i octowego oraz ich kombinacji, a także wolnych glicerydów. Produkt zawiera również estry kwasu octowego i winowego z kwasami tłuszczowymi
OpisGęste, lepkie ciecze, substancje o konsystencji tłuszczu, lub żółte i woskowate, które w kontakcie z wilgotnym powietrzem hydrolizują z uwalnianiem kwasu octowego
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność glicerolu, kwasów

tłuszczowych, kwasu

winowego i kwasu octowego

Czystość
Obecność innych kwasów poza

kwasem octowym, winowym i

kwasami tłuszczowymi

Niewykrywalna
Wolny glicerolNie więcej niż 2 %
Zawartość glicerolu ogółemNie mniej niż 11% i nie więcej niż 28 %
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,5 %, oznaczony po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Zawartość kwasu winowego

ogółem

Nie mniej niż 10 % i nie więcej niż 40 %
Zawartość kwasu octowego

ogółem

Nie mniej niż 8 % i nie więcej niż 32 %
Wolne kwasy tłuszczoweNie więcej niż 3 % w przeliczeniu na kwas oleinowy

Kryteria czystości mają zastosowanie do substancji dodatkowej niezawierającej soli sodowych, potasowych i wapniowych kwasów tłuszczowych, niemniej jednak te substancje mogą być obecne w ilościach nieprzekraczających maksymalnego poziomu 6 % (w przeliczeniu na oleinian sodu)

174. E 472f MONO- I DIGLICERYDY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH ESTRYFIKOWANE MIESZANINĄ KWASU OCTOWEGO I WINOWEGO

Nazwy synonimoweMieszanina estrów mono- oraz diglicerydów i kwasów tłuszczowych i kwasów octowego oraz winowego
DefinicjaEstry glicerolu i kwasów octowego i winowego oraz kwasów tłuszczowych występujące w tłuszczach i olejach jadalnych. Mogą one zawierać niewielkie ilości wolnego glicerolu, wolnych kwasów tłuszczowych, wolnego kwasu winowego i octowego oraz wolnych glicerydów. Produkt może zawierać estry mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych i kwasu mono- i diacetylowinowego
OpisGęste, lepkie ciecze lub substancje stałe, barwa od białej do jasnożółtej
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność glicerolu, kwasów

tłuszczowych, kwasu

winowego i kwasu octowego

Czystość
Obecność innych kwasów poza

kwasem octowym, winowym i

kwasami tłuszczowymi

Niewykrywalna
Wolny glicerolNie więcej niż 2 %
Zawartość glicerolu ogółemNie mniej niż 12 % i nie więcej niż 27 %
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,5 %, oznaczony po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
Zawartość kwasu octowego

ogółem

Nie mniej niż 10 % i nie więcej niż 20 %
Zawartość kwasu winowego

ogółem

Nie mniej niż 20 % i nie więcej niż 40 %
Wolne kwasy tłuszczoweNie więcej niż 3 % w przeliczeniu na kwas oleinowy

Kryteria czystości mają zastosowanie do substancji dodatkowej niezawierającej soli sodowych, potasowych i wapniowych kwasów tłuszczowych, niemniej jednak te substancje mogą być obecne w ilościach nieprzekraczających maksymalnego poziomu 6 % (w przeliczeniu na oleinian sodu)

175. E 473 ESTRY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I SACHAROZY

Nazwy synonimoweCukroestry

Estry cukrowe

DefinicjaPrzede wszystkim mono-, di- i triestry sacharozy i kwasów tłuszczowych występujących w tłuszczach i olejach jadalnych. Mogą być otrzymywane z sacharozy oraz estrów metylowych i etylowych spożywczych kwasów tłuszczowych bądź przez ekstrakcję z cukroglicerydów. Do otrzymywania tych związków nie mogą być stosowane żadne inne rozpuszczalniki organiczne poza dimetylosulfotlenkiem, dimetyloformamidem, octanem etylu, 2-propanolem, 2-metylo-l-propanolem, glikolem propylenowym i metyloetyloketonem
AnalizaZawiera nie mniej niż 80 %
OpisGęste żele, miękkie substancje stałe lub proszki, barwa biała do jasnoszarobiałej
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność sacharozy i

kwasów tłuszczowych

B. RozpuszczalnośćTrudno rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w etanolu
Czystość
Popiół siarczanowyNie więcej niż 2 %, oznaczony po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C
Wolne cukryNie więcej niż 5 %
Wolne kwasy tłuszczoweNie więcej niż 3 % w przeliczeniu na kwas oleinowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
MetanolNie więcej niż 10 mg/kg
DimetylosulfotlenekNie więcej niż 2 mg/kg
DimetyloformamidNie więcej niż 1 mg/kg
2-metylo-1-propanolNie więcej niż 10 mg/kg
Octan etylu }

2-propanol }

Glikol propylenowy }

Nie więcej niż 350 mg/kg, pojedynczo lub w mieszaninie
Metyloetyloketon (butanon)Nie więcej niż 10 mg/kg

Kryteria czystości mają zastosowanie do substancji dodatkowej niezawierającej soli sodowych, potasowych i wapniowych kwasów tłuszczowych, niemniej jednak te substancje mogą być obecne w ilościach nieprzekraczających maksymalnego poziomu 6 % (w przeliczeniu na oleinian sodu)

176. E 474 CUKROGLICERYDY

Nazwy synonimoweGlicerydy cukrowe
DefinicjaCukroglicerydy otrzymuje się w reakcji sacharozy z jadalnymi tłuszczami i olejami, w której powstaje mieszanina przede wszystkim mono-, di- oraz triestrów sacharozy i kwasów tłuszczowych oraz pozostałych mono-, di- i triglicerydów występujących w tłuszczach i olejach jadalnych. Do otrzymywania tych związków nie mogą być stosowane żadne inne rozpuszczalniki organiczne poza cykloheksanem, dimetyloformamidem, octanem etylu, 2-metylo-1-propanolem i 2-propanolem
AnalizaZawiera nie mniej niż 40 % i nie więcej niż 60 % estrów sacharozy i kwasów tłuszczowych
OpisMiękkie masy o konsystencji stałej, gęste żele lub proszki, barwa biała lub zbliżona do białej
Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność cukru i kwasów

tłuszczowych

B. RozpuszczalnośćNierozpuszczalne w zimnej wodzie, rozpuszczalne w etanolu
Czystość
Popiół siarczanowyNie więcej niż 2 %, oznaczony po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C
Cukry niezwiązaneNie więcej niż 5 %
Wolne kwasy tłuszczoweNie więcej niż 3 % w przeliczeniu na kwas oleinowy
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg
MetanolNie więcej niż 10 mg/kg
DimetyloformamidNie więcej niż 1 mg/kg
2-metylo-1-propanol }

Cykloheksan }

Nie więcej niż 10 mg/kg, pojedynczo lub w mieszaninie
Octan etylu }

2-propanol }

Nie więcej niż 350 mg/kg, pojedynczo lub w mieszaninie

Kryteria czystości mają zastosowanie do substancji dodatkowej niezawierającej soli sodowych, potasowych i wapniowych kwasów tłuszczowych, niemniej jednak te substancje mogą być obecne w ilościach nieprzekraczających maksymalnego poziomu 6 % (w przeliczeniu na oleinian sodu)

177. E 475 ESTRY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I POLIGLICEROLU

Nazwy synonimoweEstry poliglicerolu i kwasów tłuszczowych
DefinicjaEstry poliglicerolu i kwasów tłuszczowych otrzymuje się w wyniku estryfikacji poliglicerolu jadalnymi tłuszczami i olejami, lub kwasami tłuszczowymi występującymi w jadalnych tłuszczach i olejach. Poliglicerol jest mieszaniną przede wszystkim di-, tri- i tetragliceroli i zawiera nie więcej niż 10 % poligliceroli równorzędnych lub wyższych od heptaglicerolu
OpisCiecze oleiste do bardzo lepkich, barwa jasnożółta do bursztynowej;

Plastyczne lub miękkie substancje o stałej konsystencji, barwa jasnobeżowa do średnio brązowej

Twarde substancje stałe o charakterze wosku, barwa jasnobeżowa do brązowej

Identyfikacja
A. Dodatni wynik próby na

obecność glicerolu,

poliglicerolu i kwasów

tłuszczowych

B. RozpuszczalnośćEstry mają różne powinowactwo, od mocno hydrofilowego do mocno lipofilowego, ale jako grupa wykazują skłonność do tworzenia zawiesin z wodą i są rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych i olejach
Czystość
Popiół siarczanowyNie więcej niż 0,5 %, oznaczony po prażeniu w temperaturze 800 °C ± 25 °C
Kwasy inne niż kwasy

tłuszczowe

Niewykrywalne
Wolne kwasy tłuszczoweNie więcej niż 6 % w przeliczeniu na kwas oleinowy
Zawartość glicerolu i

poliglicerolu ogółem

Nie mniej niż 18 % i nie więcej niż 60 %
Wolny glicerol i poliglicerolNie więcej niż 7 %
ArsenNie więcej niż 3 mg/kg
OłówNie więcej niż 5 mg/kg
RtęćNie więcej niż 1 mg/kg
KadmNie więcej niż 1 mg/kg
Metale ciężkie (w

przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg

Kryteria czystości mają zastosowanie do substancji dodatkowej niezawierąjącej soli sodowych, potasowych i wapniowych kwasów tłuszczowych, niemniej jednak te substancje mogą być obecne w ilościach nieprzekraczających maksymalnego poziomu 6 % (w przeliczeniu na oleinian sodu)

178. E 476 POLIRYCYNOOLEINIAN POLIGLICEROLU

Nazwy synonimoweEstry glicerolu i kwasów tłuszczowych skondensowanego oleju rycynowego

Estry poliglicerolu i poliskondensowanych kwasów tłuszczowych oleju rycynowego

Estry poliglicerolu i wewnątrzestryfikowanego kwasu rycynooleinowego

PGPR

DefinicjaPolirycynooleinian poliglicerolu otrzymuje się przez estryfikację poliglicerolu skondensowanymi kwasami tłuszczowymi oleju rycynowego
OpisPrzezroczysta, bardzo lepka ciecz
Identyfikacja
A. Rozpuszczalność