§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.82.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2000 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 962) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 2 wyrazy "tych szkół" zastępuje się wyrazami "wyższych szkół wojskowych, szkół chorążych zawodowych i podoficerskich szkół zawodowych";
2)
w § 9 w ust. 1 skreśla się wyraz "wojskowej";
3)
w § 59 w ust. 1 i w § 70 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy "dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego" zastępuje się, użytymi w odpowiednich przypadkach, wyrazami "dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego";
4)
w § 69 w ust. 1 po wyrazach "§ 64 ust. 1 pkt 2-4" dodaje się wyrazy "i ust. 2".