Zm.: rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.82.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 września 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Na podstawie art. 91 ust. 6, art. 95 ust. 1, art. 97 ust. 2, art. 98 ust. 3 i art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) oraz art. 22 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 962) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 2 wyrazy "tych szkół" zastępuje się wyrazami "wyższych szkół wojskowych, szkół chorążych zawodowych i podoficerskich szkół zawodowych";
2)
w § 9 w ust. 1 skreśla się wyraz "wojskowej";
3)
w § 59 w ust. 1 i w § 70 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy "dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego" zastępuje się, użytymi w odpowiednich przypadkach, wyrazami "dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego";
4)
w § 69 w ust. 1 po wyrazach "§ 64 ust. 1 pkt 2-4" dodaje się wyrazy "i ust. 2".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.