Zm.: rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1055

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1405) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustalenie czasu służby w wymiarze krótszym niż 8 godzin na dobę i nie dłuższym niż 13 godzin na dobę;",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a brzmieniu:

"3a. Kierownik urzędu może, w uzasadnionych przypadkach, ustalić różne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych w dniach, które zgodnie z rozkładem czasu służby są dla funkcjonariuszy celnych, zwanych dalej "funkcjonariuszami", dniami służby. Przepis ust. 3 pkt 1 stosuje się.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Funkcjonariuszowi, na jego pisemny wniosek, można ustalić indywidualny rozkład czasu służby lub godziny rozpoczęcia i zakończenia służby - o ile nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. Przepis ust. 3 stosuje się.";

2)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierownik urzędu lub upoważniona przez niego osoba, w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 3-4, ustala harmonogram służby.";

3)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Funkcjonariusz pełniący służbę według rozkładu ustalonego w sposób określony w § 2 ust. 3-4 ma prawo do dni wolnych od służby w liczbie wynikającej z sumy dni obejmującej co najmniej soboty, niedziele i święta przypadające w okresie rozliczeniowym.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).