§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.145.1632

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2001 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. d), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.