Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.145.1632

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 4 grudnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Na podstawie art. 72 ust. 3 i art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632, z 2000 r. Nr 25, poz. 305 i z 2001 r. Nr 26, poz. 296) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. Ustala się dla tablic rejestracyjnych wyróżniki województw oraz wyróżniki powiatów, określone w tabelach nr 1 i 2 w załączniku nr 5 do rozporządzenia.";

2)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a)
tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: "Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów",
b)
tabelę oznacza się jako tabelę nr 1 i wprowadza się w niej następujące zmiany:
w lp. 12 w wierszu "Ruda Śląska" kolumna 5 otrzymuje brzmienie "RS, L",
w lp. 12 po wyrazie "tyski" oraz w lp. 14 po wyrazach "olecko-gołdapski" dodaje się odpowiednio znaki objaśniające "1)" i "2)",
w lp. 15 w wierszu "Konin" kolumna 5 otrzymuje brzmienie "KO, N" oraz w wierszu "poznański" kolumna 5 otrzymuje brzmienie "OZ, Z",
c)
pod tabelą umieszcza się objaśnienia w brzmieniu: "1) - po dniu 1 stycznia 2002 r. powiat «bieruńsko-lędziński» lp. 1 w tabeli nr 2" i "2) - po dniu 1 stycznia 2002 r. powiat «olecki» lp. 3 w tabeli nr 2",
d)
dodaje się tabelę nr 2 "Wyróżniki powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów w powiatach utworzonych albo zmieniających nazwę z dniem 1 stycznia 2002 r. - dla tablic zwyczajnych i zabytkowych" - w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1.
Organy rejestrujące w powiatach, które zgodnie z odrębnymi przepisami zostały utworzone lub zmieniły nazwę z dniem 1 stycznia 2002 r., stosują dla tablic rejestracyjnych pojazdów wyróżniki tych powiatów określone w tabeli nr 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia.
2.
Tablice rejestracyjne pojazdów z wyróżnikami powiatów ustalonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują swoją ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. d), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA NR 2

WYRÓŻNIKI POWIATÓW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW W POWIATACH UTWORZONYCH ALBO ZMIENIAJĄCYCH NAZWĘ Z DNIEM 1 STYCZNIA 2002 r. - DLA TABLIC ZWYCZAJNYCH I ZABYTKOWYCH

Lp.PowiatWyróżnik powiatowy
123
1bieruńsko-lędzińskiBL
2brzezińskiBR
3oleckiOE
4gołdapskiGO
5leskiLS
6łobeskiLO
7sztumskiSZ
8wschowskiWS
9węgorzewskiWE