§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.145.1632

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2001 r.
§  2.
1.
Organy rejestrujące w powiatach, które zgodnie z odrębnymi przepisami zostały utworzone lub zmieniły nazwę z dniem 1 stycznia 2002 r., stosują dla tablic rejestracyjnych pojazdów wyróżniki tych powiatów określone w tabeli nr 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia.
2.
Tablice rejestracyjne pojazdów z wyróżnikami powiatów ustalonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują swoją ważność.