§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.145.1632

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2001 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632, z 2000 r. Nr 25, poz. 305 i z 2001 r. Nr 26, poz. 296) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. Ustala się dla tablic rejestracyjnych wyróżniki województw oraz wyróżniki powiatów, określone w tabelach nr 1 i 2 w załączniku nr 5 do rozporządzenia.";

2)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a)
tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: "Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów",
b)
tabelę oznacza się jako tabelę nr 1 i wprowadza się w niej następujące zmiany:
w lp. 12 w wierszu "Ruda Śląska" kolumna 5 otrzymuje brzmienie "RS, L",
w lp. 12 po wyrazie "tyski" oraz w lp. 14 po wyrazach "olecko-gołdapski" dodaje się odpowiednio znaki objaśniające "1)" i "2)",
w lp. 15 w wierszu "Konin" kolumna 5 otrzymuje brzmienie "KO, N" oraz w wierszu "poznański" kolumna 5 otrzymuje brzmienie "OZ, Z",
c)
pod tabelą umieszcza się objaśnienia w brzmieniu: "1) - po dniu 1 stycznia 2002 r. powiat «bieruńsko-lędziński» lp. 1 w tabeli nr 2" i "2) - po dniu 1 stycznia 2002 r. powiat «olecki» lp. 3 w tabeli nr 2",
d)
dodaje się tabelę nr 2 "Wyróżniki powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów w powiatach utworzonych albo zmieniających nazwę z dniem 1 stycznia 2002 r. - dla tablic zwyczajnych i zabytkowych" - w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.