Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1606

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 385 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz. U. Nr 105, poz. 617) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, dowódca dowodzący siłami specjalnymi:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada za uwzględnianie wymogów ochrony środowiska w trakcie planowania i przygotowania polskich kontyngentów wojskowych i dowodzenia nimi w misjach i operacjach poza granicami kraju.",

c) uchyla się ust. 3;
2) w § 4:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Szef jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej w zakresie programowania, organizowania i koordynowania funkcjonowania i realizowania zadań w ramach systemu obrony przed bronią masowego rażenia w Siłach Zbrojnych nadzoruje wykonywanie przez Centralny Ośrodek Analizy Skażeń czynności na potrzeby ochrony środowiska poprzez:",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) opracowanie i uaktualnianie, w porozumieniu z szefem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, "Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych", w terminie do dnia 30 listopada;";

3) w § 8:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) współdziała z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, dowódcą dowodzącym siłami specjalnymi w zakresie prowadzenia specjalistycznych szkoleń dotyczących ochrony środowiska;",

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) współdziała z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, dowódcą dowodzącym siłami specjalnymi w procesie wdrażania przepisów dokumentów standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie ochrony środowiska.";

4) w § 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia:";

5) w § 13 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) występują, z zastrzeżeniem pkt 5, za pośrednictwem pełniącego funkcję administratora nieruchomości, w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń oraz uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska w użytkowanych przez nich nieruchomościach, do wykonujących funkcję zarządców nieruchomości;";

6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, opracowują i przesyłają do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw polityki zbrojeniowej lub szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia dane do informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.