Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.40.207

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 8 lutego 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) poświadczenie bezpieczeństwa - dokument uprawniający do dostępu do informacji niejawnych, wydany po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).";

2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ogłoszenia, o których mowa w § 4 i 5, zamieszcza się na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.";

3)
w § 7:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na podstawie ogłoszeń, o których mowa w § 4 i 5, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza, odpowiednio, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz umieszcza w siedzibie tych komend i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy ogłoszenie o przyjmowaniu do służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, zwane dalej "ogłoszeniem".",

b)
w ust. 2 w pkt 4 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,";

4)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego - na podstawie liczby kandydatów do służby, którzy złożyli wymagane dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4, oraz minimalnej liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji w danym terminie - może podjąć decyzję o czasowym wstrzymaniu możliwości składania tych dokumentów przez kandydatów do służby.

2. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego informację o tym zamieszcza, odpowiednio, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz umieszcza ją w siedzibie tych komend i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy, wskazując okres, na jaki wstrzymano możliwość składania tych dokumentów.";

5)
w § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przeprowadzenia testu wiedzy kandydata do służby z zakresu zagadnień dotyczących funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego;";

6)
w § 12 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osób podlegających kwalifikacji wojskowej;";

7)
po § 13 dodaje się § 13a i 13b w brzmieniu:

"§ 13a. Etap postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 6, przeprowadza się w stosunku do kandydatów do służby, którzy uzyskali pozytywny wynik z etapu, o którym mowa w § 11 pkt 5.

§ 13b. 1. Etap postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 8, przeprowadza się w stosunku do kandydatów do służby, którzy uzyskali pozytywny wynik z etapów, o których mowa w § 11 pkt 1-7, oraz największą liczbę punktów, uwzględniając minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji.

2. Do udziału w etapie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 8, przystępuje kandydat do służby, który został umieszczony w wykazie sporządzonym przez kierownika komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, w terminie co najmniej 40 dni przed planowanym terminem przyjęcia do służby w Policji.

4. Kierownik komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby może jeden raz uzupełnić wykaz, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając liczbę kandydatów do służby umieszczonych w wykazie, uzyskane przez nich wyniki z etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 8, oraz minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

5. Uzupełnienie wykazu podlega zatwierdzeniu przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, w terminie co najmniej 20 dni przed planowanym terminem przyjęcia do służby w Policji.";

8)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 1-3, 5 i 8.";

9)
w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do etapu postępowania, o którym mowa w § 11 pkt 8, nie przystępuje policjant, jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym uczestniczył jako poborowy albo osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzekła jego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Policji.";

10)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia pisemnie kandydata do służby o:

1) niewszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia przez niego dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4, przed:

a) opublikowaniem ogłoszenia, o którym mowa w § 5,

b) upływem terminów, o których mowa w § 20a oraz § 21 ust. 2;

2) przerwaniu w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego w przypadku:

a) niespełnienia wymagań określonych w art. 25 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymagania dotyczącego posiadania średniego wykształcenia przez kandydata do służby w oddziale prewencji Policji,

b) niezłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4,

c) uzyskania negatywnego wyniku z jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 11 pkt 1, 3 i 5-8,

d) zatajenia prawdy lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,

e) odmowy wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa,

f) utrudniania przez niego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w szczególności przez dwukrotne nieusprawiedliwione nieprzystąpienie w wyznaczonym przez komórkę organizacyjną do spraw doboru kandydatów do służby terminie do etapu lub etapów postępowania kwalifikacyjnego,

g) przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego, pomimo uzyskania przez niego w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym negatywnego wyniku z etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 3, lub odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa, gdy z informacji posiadanych przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wynika, że nie uległy zmianie okoliczności sprawy,

h) braku zgody wojskowego komendanta uzupełnień na wcielenie osoby, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej, do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji.";

11)
po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. W przypadku przerwania postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn, o których mowa w § 20 pkt 2 lit. a, d i f, lub uzyskania negatywnego wyniku z etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 1, 3, 5, 7 i 8, kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania postępowania kwalifikacyjnego.";

12)
w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, ponownego uzyskania negatywnego wyniku z jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 5 lub 7, albo zrezygnowania z postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania postępowania kwalifikacyjnego.";

13)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części A:
a)
w pkt 23 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej,",

b)
uchyla się pkt 30;
14)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Etap postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępuje osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, podlega ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:",

b)
w pkt 3 w tabeli lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)18
Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.