Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.33.250

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.

Na podstawie art. 35 ust. 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 35, poz. 185, z 1986 r. Nr 47, poz. 226, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 24, poz. 166) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji (Dz. U. Nr 31, poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 w pkt 13 dodaje się na końcu wyrazy "łącznie ze stacjami elektroenergetycznymi",
b)
w ust. 2:
-
pkt 5 skreśla się,
-
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) budowa linii elektroenergetycznych o napięciu niższym niż 400 kV do 110 kV, z wyjątkiem linii modernizowanych w ramach elektryfikacji wsi.",

-
pkt 11 - 19 oraz pkt 25 i 28 skreśla się,
-
w pkt 23 dodaje się na końcu wyrazy "oraz inwestycje więziennictwa",
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Inwestycjami budowlanymi o znaczeniu lokalnym są inwestycje nie wymienione w ust. 1 i 2.";

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustalenia lokalizacji inwestycji nie wymagają:

1) obiekty budowlane w obrębie zamkniętych terenów związanych z obronnością i bezpieczeństwem kraju, których realizacja nie wymaga ustanowienia strefy ochronnej,

2) budynki i inne budowle państwowego gospodarstwa leśnego, wznoszone na gruntach tego gospodarstwa w obrębie lasów,

3) budynki przeznaczone do czasowego użytku inwestora lub wykonawcy w obrębie obszaru inwestycji - na okres realizacji inwestycji,

4) rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa obiektów budowlanych,

5) barakowozy używane przy wykonywaniu robót budowlanych oraz badań geologicznych,

6) urządzenia melioracji wodnych szczegółowych w rolnictwie i leśnictwie,

7) znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne oraz ich zabudowa,

jeżeli ich wykonanie i użytkowanie nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska, stanu sanitarnego albo bezpieczeństwa ludzi lub mienia na terenach sąsiednich.";

3)
w § 4:
a)
w pkt 1 wyrazy "nie wywołają dodatkowej szkodliwości i uciążliwości dla" zastępuje się wyrazami "nie spowodują pogorszenia stanu",
b)
pkt 3 i 4 skreśla się,
c)
w pkt 5 wyrazy "będą wymagały dodatkowej powierzchni gruntów oraz nie" skreśla się,
d)
w pkt 6 po wyrazach "stanowiącym własność" dodaje się wyrazy "lub oddanym w użytkowanie wieczyste na rzecz";
4)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dotyczącego inwestycji szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji, której wykonanie mogłoby spowodować pogorszenie stanu środowiska, należy dołączyć ocenę oddziaływania tej inwestycji na środowisko, sporządzoną przez rzeczoznawcę wskazanego przez terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego właściwy w sprawach ochrony środowiska.";

5)
w § 6 w ust. 2 ostatnie zdanie skreśla się;
6)
w § 7 w ust. 2 wyrazy "Minister Administracji i Gospodarki Przestrzennej" zastępuje się wyrazami "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" oraz ostatnie zdanie skreśla się;
7)
w § 8 w ust. 3 wyraz "ekspertyz" zastępuje się wyrazem "opinii", a wyrazy "o właściwości szczególnej do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej stopnia wojewódzkiego" - wyrazami "stopnia wojewódzkiego właściwe w sprawach ochrony środowiska.";
8)
w § 11:
a)
w ust. 1:
pkt 1 - 7 otrzymują brzmienie:

"1) Ministra Edukacji Narodowej - dotyczącą specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, z wyjątkiem ośrodków dla upośledzonych umysłowo, państwowych młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów kształcenia nauczycieli,

2) Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych - dotyczącą inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, inwestycji mogących spowodować pogorszenie stanu środowiska lub naruszyć obszar albo wartości przyrodnicze parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz ich stref ochronnych i obszar chronionego krajobrazu, a także inwestycji, których realizacja mogłaby uniemożliwić przyszłe gospodarcze wykorzystanie złóż kopalin,

3) Ministra Przemysłu - dotyczącą elektrociepłowni, zbiorników i stopni wodnych o piętrzeniu wody wyższym niż 1,6 m, na których w okresie dłuższym niż 6 miesięcy w roku istnieje możliwość wykorzystania przepływu wód do celów energetycznych, pozwalającego na uzyskanie mocy powyżej 10 kW, oraz baz magazynowych o pojemności składowej powyżej 60 tys. m3,

4) Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej - dotyczącą magazynów surowców i produktów żywnościowych o pojemności składowej powyżej 30 tys. m3 i obiektów weterynaryjnych o znaczeniu wykraczającym poza obszar województwa oraz inwestycji mogących naruszyć obszar lub warunki ochrony lasów,

5) Ministra Rynku Wewnętrznego - dotyczącą baz magazynowych o pojemności składowej powyżej 60 tys. m3, realizowanych na potrzeby rynku wewnętrznego,

6) Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności - dotyczącą inwestycji powodujących przewozy powyżej 100 tys. ton rocznie lub powyżej 10 wagonów na dobę oraz inwestycji, które mogą spowodować pogorszenie warunków przesyłania i odbioru programów radiowych i telewizyjnych,

7) Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - dotyczącą szpitali i sanatoriów",

pkt 8 - 12 oraz pkt 15 i 16 skreśla się,
dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) odpowiednich terenowych organów administracji państwowej o właściwości szczególnej stopnia wojewódzkiego - dotyczącą:

a) teatrów, muzeów, galerii wystawowych i domów kultury oraz inwestycji realizowanych w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie zespołów zabytkowych,

b) średnich i policealnych szkół medycznych,",

b)
w ust. 3 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "a w odniesieniu do inwestycji szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji, której wykonanie mogłoby spowodować pogorszenie stanu środowiska - kompleksową ocenę oddziaływania tej inwestycji na środowisko.";
9)
§ 12 skreśla się;
10)
w § 13:
a)
w ust. 2 po wyrazach "z terenowym organem administracji państwowej" dodaje się wyrazy "o właściwości ogólnej odpowiedniego stopnia",
b)
ust. 3 i 4 skreśla się;
11)
w § 14:
a)
w ust. 1:
-
w pkt 1 wyrazy "zasady rekrutacji pracowników" skreśla się i dodaje na końcu wyrazy "przewidywany koszt realizacji inwestycji",
-
pkt 4 skreśla się,
b)
w ust. 4 wyrazy "liniowych i sieciowych" zastępuje się wyrazami "liniowych, sieciowych i drogowych",
c)
w ust. 6 w nawiasie na końcu dodaje się przecinek i wyrazy "z 1986 r. Nr 47, poz. 226, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988 r. Nr 24, poz. 166";
12)
w § 17 wyrazy "o właściwości ogólnej" zastępuje się wyrazami "właściwy w sprawach lokalizacji inwestycji".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.