Podział inwestycji oraz zakres, zasady i tryb ustalania ich lokalizacji. - Dz.U.1990.11.75 t.j. - OpenLEX

Podział inwestycji oraz zakres, zasady i tryb ustalania ich lokalizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.11.75 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 1985 r.
w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.

Na podstawie art. 36 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
1.
Inwestycjami budowlanymi o znaczeniu krajowym są:
1)
budowa zakładów górniczych podejmujących eksploatację złóż kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu, oraz zakładów podejmujących eksploatację złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega temu prawu, jeżeli wielkość wydobycia przekracza 500 tys. ton rocznie,
2)
budowa magistralnych rurociągów służących do przesyłania i rozdzielania paliw gazowych w krajowym systemie gazowniczym i rurociągów produktów naftowych o znaczeniu krajowym,
3)
budowa elektrowni oraz elektrociepłowni i ciepłowni jądrowych,
4)
budowa obiektów jądrowych i centralnych składowisk odpadów promieniotwórczych,
5) 1
inwestycje produkcyjne o przewidywanym zatrudnieniu powyżej 500 osób,
6)
budowa magazynów surowców i produktów żywnościowych o pojemności składowej powyżej 60 tys. m3,
7)
budowa magistralnych linii kolejowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym,
8) 2
budowa autostrad i dróg ekspresowych i związanych z nimi obiektów budowlanych,
9)
budowa pozostałych dróg krajowych,
10)
budowa lotnisk komunikacyjnych,
11)
budowa portów morskich,
12)
budowa portów śródlądowych,
13)
budowa linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV i wyższym w krajowym systemie elektroenergetycznym, łącznie ze stacjami elektroenergetycznymi,
14)
budowa magistralnych linii telekomunikacyjnych oraz obiektów telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym,
15)
budowa stopni wodnych na wodach żeglownych, kanałów żeglugowych oraz rurociągów służących do przerzutów wód w ilości mającej znaczenie regionalne,
16)
budowa szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych i inwestycje kwalifikujące się do inwestycji centralnych z zakresu ochrony zdrowia oraz kultury i sztuki,
17) 3
inwestycje związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa, wymagające utworzenia nowych terenów zamkniętych lub powiększenia istniejących,
18) 4
budowa państwowych stacji i rozgłośni radiowych i telewizyjnych oraz urządzeń radiolokacyjnych o zasięgu krajowym.
2.
Inwestycjami budowlanymi o znaczeniu wojewódzkim są:
1)
budowa tłoczni i rozkładni gazu ziemnego, rozlewni i mieszalni gazu płynnego, rurociągów służących do przesyłania i rozdzielania paliw gazowych oraz rurociągów produktów naftowych obsługujących województwo,
2) 5
(skreślony),
3)
budowa elektrociepłowni i ciepłowni konwencjonalnych oraz inne inwestycje zbiorowego zaopatrzenia miast w ciepło,
4)
budowa linii kolejowych i obiektów budowlanych z nimi związanych nie zaliczonych do inwestycji o znaczeniu krajowym,
5)
budowa dróg wojewódzkich i związanych z nimi obiektów budowlanych,
6)
budowa lotnisk gospodarczych,
7)
budowa linii elektroenergetycznych o napięciu niższym niż 400 kV do 110 kV, z wyjątkiem linii modernizowanych w ramach elektryfikacji wsi,
8)
inwestycje z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód przed zanieczyszczeniem, zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych o zasięgu regionalnym,
9)
budowa podstawowych urządzeń melioracji wodnych o znaczeniu wojewódzkim lub wykraczających poza teren jednej gminy (miasta i gminy),
10) 6
(skreślony),
11) 7
(skreślony),
12) 8
inwestycje więziennictwa,
13) 9
inwestycje związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa na terenach zamkniętych, wraz z określonymi dla nich strefami ochronnymi,
14)
inwestycje realizowane na terenie portów morskich i śródlądowych,
15)
budowa wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz wylewisk nieczystości, obsługujących obszar większy od jednostki podziału administracyjnego stopnia podstawowego,
16) 10
budowa zakładów podejmujących eksploatację złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu, jeżeli wielkość wydobycia nie przekracza 500 tys. ton rocznie.
3.
Inwestycjami budowlanymi o znaczeniu lokalnym są inwestycje nie wymienione w ust. 1 i 2.
Ustalenia lokalizacji inwestycji nie wymagają:
1) 11
obiekty budowlane w obrębie zamkniętych terenów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, których realizacja nie wymaga ustanowienia strefy ochronnej,
2) 12
budynki i inne budowle państwowego gospodarstwa leśnego, wznoszone na gruntach tego gospodarstwa w obrębie lasów związane z gospodarką leśną,
3)
budynki przeznaczone do czasowego użytku inwestora lub wykonawcy w obrębie obszaru inwestycji - na okres realizacji inwestycji,
4)
rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa obiektów budowlanych,
5)
barakowozy używane przy wykonywaniu robót budowlanych oraz badań geologicznych,
6)
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych w rolnictwie i leśnictwie,
7)
znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne oraz ich zabudowa,
8) 13
obiekty produkcyjne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, realizowane w zabudowie zagrodowej

jeżeli ich wykonanie i użytkowanie nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska, stanu sanitarnego albo bezpieczeństwa ludzi lub mienia na terenach sąsiednich.

1.
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowlanej poprzedza udzielenie wskazań lokalizacyjnych.
2.
Inwestor, składając wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, może przedstawić własne propozycje lokalizacyjne oraz wnosić o udzielenie kilku wskazań lokalizacyjnych. jeżeli okoliczności mające wpływ na lokalizację inwestycji pozwalają na dokonywanie wyboru miejsca lokalizacji.
3. 14
(skreślony).
1.
We wniosku o udzielenie o udzielenie wskazań lokalizacyjnych powinna być określona ogólna charakterystyka zamierzonej inwestycji oraz wymagania związane z jej realizacją i późniejszą eksploatacją, a w szczególności:
1)
wielkość i rodzaj inwestycji, wyrażone wielkością niezbędnego do jej realizacji terenu, zatrudnienia, produkcji lub usług, oraz charakterystyka podstawowych obiektów budowlanych,
2)
wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej, zaopatrzenia w energię i wodę oraz odprowadzania ściegów i odpadów,
3) 15
dla inwestycji liniowej, sieciowej lub drogowej proponowany przebieg linii, sieci lub drogi,
4) 16
inne niezbędne informacje, odpowiednio do rodzaju inwestycji.
2. 17
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dotyczącego inwestycji szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji, której wykonanie mogłoby spowodować pogorszenie stanu środowiska, należy dołączyć ocenę oddziaływania tej inwestycji na środowisko, sporządzoną przez biegłego z listy rzeczoznawców Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
3.
Inwestor przedstawiający własne propozycje lokalizacyjne, dotyczące inwestycji polegającej na wydobywaniu i przeróbce kopaliny, dołącza do wniosku informację właściwego organu o występowaniu złoża.
4. 18
Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy inwestycji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, z wyjątkiem określenia wielkości terenu niezbędnego do ich realizacji.
5.
Własne propozycje dotyczące inwestycji liniowej, sieciowej i drogowej inwestor przedstawia na odpowiednich mapach.
(skreślony).
1.
W celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowlanej inwestor przedstawia właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji, dołączając odpowiednio do rodzaju inwestycji:
1)
koncepcję urbanistyczno-architektoniczną obejmującą sposób zagospodarowania terenu przyszłej inwestycji i podstawowe rozwiązania architektoniczne oraz inne informacje niezbędne organowi do wydania decyzji,
2) 20
kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej zawierającej w swojej treści istniejące uzbrojenie terenu oraz projektowane inwestycje,
3)
wyciąg z ewidencji gruntów,
4) 21
odpisy dokumentów zawierających wymagane w przepisach szczególnych stanowisko właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej oraz i jednostek organizacyjnych.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dotyczącego inwestycji szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji, której wykonanie mogłoby spowodować pogorszenie stanu środowiska, inwestor dołącza kompleksową ocenę oddziaływania tej inwestycji na środowisko.
3. 22
(skreślony).
4. 23
Jeżeli projektowany przebieg inwestycji liniowych, sieciowych i drogowych powoduje konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego w stosunku do większej niż 50 liczby stron, wojewoda, wójt, burmistrz (prezydent), może zawiadomić o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie oraz w prasie lokalnej.
5. 24
Wojewoda, wójt, burmistrz (prezydent) może żądać przedstawienia dodatkowych materiałów i danych niezbędnych do wydania decyzji, wymaganych w przepisach szczególnych.
(skreślony).
1 § 1 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 17 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
5 § 1 ust. 2 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
6 § 1 ust. 2 pkt 10 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
7 § 1 ust. 2 pkt 11 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
8 § 1 ust. 2 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
9 § 1 ust. 2 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
10 § 1 ust. 2 pkt 16 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret trzecie rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
11 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
12 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
13 § 2 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
14 § 3 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
15 § 4 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
16 § 4 ust. 1 pkt 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
17 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
18 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
19 § 5 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
20 § 6 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
21 § 6 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
22 § 6 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
23 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
24 § 6 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. d) rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.
25 § 7 skreślony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U.93.97.445) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 1993 r.