Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1388

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 października 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)-c) oraz e), pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 119, poz. 1259 i z 2001 r. Nr 29, poz. 324) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli wyroby, o których mowa w § 3, nie są prawidłowo oznaczone i nie są zabarwione na czerwono, a także są przeznaczone na inne cele niż opałowe, stosuje się dla:";

2)
skreśla się § 5;
3)
po § 12 dodaje się § 12a, § 12b i § 12c w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Zwalnia się od podatku akcyzowego podatników:

1) będących sprzedawcami wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem podmiotów sprzedających:

a) wybory, o których mowa w § 3, dla celów innych niż opałowe, przy czym za sprzedaż dla celów innych niż opałowe uważa się również sprzedaż tych wyrobów na stacjach paliw przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych,

b) paliwa silnikowe, które zostały przez nich wytworzone w drodze mieszania lub przeklasyfikowania produktów naftowych,

c) paliwa silnikowe pochodzące z zapasów obowiązkowych w rozumieniu ustawy wymienionej w § 10 pkt 4,

d) wyroby akcyzowe podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, od których nie zapłacono podatku akcyzowego,

e) samochody osobowe przed ich pierwszą rejestracją dokonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f) dokonujących jednocześnie czynności tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem lub napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg,

g) sól (SWW: 1212), jeżeli przed sprzedażą podatnik dokonał jej uszlachetniania w procesach dosuszania, oczyszczania, jodowania i wzbogacania,

h) wyroby zaliczane według Systematycznego wykazu wyrobów do grupy 1324-4, 1324-5, 1324-9, jeżeli przed sprzedażą podatnik dokonał czynności polegających na powiększaniu ich wartości użytkowej,

i) wybory winiarskie, jeżeli przed sprzedażą podatnik poddał je czynnościom leżakowania, kupażowania, dosładzania, doprawiania nalewką ziołową i nasycania dwutlenkiem węgla, podbarwiania karmelem, doalkoholizowania lub maderyzacji, bądź jeżeli dokonał tylko ich rozlewu,

j) spirytus zakupiony po cenie niezawierającej podatku akcyzowego oraz po cenie zawierającej podatek w wysokości niższej od najwyższej stawki określonej dla spirytusu w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli sprzedaż dokonywana jest na inny cel, niż był określony przy zakupie tego spirytusu,

2) nabywających wyroby akcyzowe, od których nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna, z wyjątkiem nabywców:

a) zużywających nabyty spirytus na inny cel, niż określono w zamówieniu,

b) zużywających spirytus nabyty po cenie niezawierającej podatku akcyzowego lub po cenie zawierającej podatek w wysokości niższej od najwyższej stawki określonej dla spirytusu w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku postępowania podatkowego ustalono, iż dowody, na podstawie których podmioty te uzyskały zwolnienie, okazały się fałszywe,

c) zużywających olej opałowy na inny cel niż opałowy,

3) świadczących usługi w zakresie wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem usług polegających na wykonaniu wyrobu akcyzowego w ramach umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej umowy,

4) o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy, jeżeli są osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a posiadane przez nich wyroby akcyzowe przeznaczone są na własne cele konsumpcyjne,

5) będących producentami lub importerami gazu płynnego, służącego do tankowania pojazdów samochodowych, przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem, oraz napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w pkt 1 lit. f).

2. W przypadku gdy stawka podatku akcyzowego została wyrażona w formie procentowej, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy, obliczają podatek od wartości wyrobu akcyzowego, obliczonej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu nabycia wyrobu.

§ 12b. Obowiązek podatkowy:

1) w przypadku wyrobów wymienionych w poz. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c) załącznika nr 3 do rozporządzenia powstaje:

a) dla podatników sprzedających wyroby akcyzowe - z chwilą tej sprzedaży,

b) dla podatników nabywających wyroby akcyzowe - z chwilą zużycia dla celów innych niż opałowe,

2) dla podatników, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy, powstaje z chwilą nabycia wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

§ 12c. 1. Podatnicy sprzedający lub zużywający wyroby, o których mowa w § 3, dla innych celów niż opałowe mogą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu, a także zapłacony od importu olejów opałowych.

2. Podatnicy sprzedający wyroby, o których mowa w § 12a ust. 1 pkt 1 lit. e), mogą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu, a także zapłacony od importu tych wyrobów.";

4)
skreśla się § 19 i 20;
5)
w § 24 w ust. 1 wyrazy "§ 19 ust. 1 pkt 5" zastępuje się wyrazami "§ 12a ust. 1 pkt 1 lit. i)";
6)
w § 26 w ust. 2 wyrazy "§ 19 ust. 1 pkt 5" zastępuje się wyrazami "§ 12a ust. 1 pkt 1 lit. i)";
7)
w § 28 wyrazy "§ 5" zastępuje się wyrazami "§ 12a ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. c)".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2001 r.