Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.41.178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 marca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 135, poz. 663 i Nr 153, poz. 784) w § 12 wyrazy "418,80 zł/t" zastępuje się wyrazami "475,00 zł/t".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 1996 r.