Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie za środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.51.203

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Na podstawie art. 86e ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 133, poz. 638) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 2 poz. 2 otrzymuje brzmienie:
2Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym1000
2)
w załączniku nr 3 w poz. 122 wyraz "minerałów" zastępuje się wyrazem "materiałów".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.