Ochrona i kształtowanie środowiska. - Dz.U.1994.49.196 t.j. - OpenLEX

Ochrona i kształtowanie środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.49.196 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

USTAWA
z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kształtowaniu środowiska. *

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszej ustawy, wprowadzone przez art. 29 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U.01.38.452), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza jak data utraty mocy przez niniejszą ustawę.

Zmiany niniejszej ustawy, wprowadzone przez art. 14 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U.01.73.764), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza jak data utraty mocy przez niniejszą ustawę.

.................................................

 (uchylone).

1.  3
 Zamierzone uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska w celach eksperymentalnych lub wprowadzenie do obrotu produktu zawierającego organizmy genetycznie zmodyfikowane lub składającego się z takich organizmów albo ich części wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska.
2. 
Organizmy genetycznie zmodyfikowane oznaczają organizmy, których struktura genomu została zmieniona przez usunięcie jednego lub więcej genów albo zmianę jednego lub więcej genów, a także w drodze hodowli organizmów hybrydowych realizowanej z wykorzystaniem techniki inżynierii genetycznej.
3. 
Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca załącza ocenę zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
4.  4
 Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, ogłosi wykaz wszystkich produktów wprowadzonych do obrotu, o których mowa w ust. 1.
5.  5
 Minister właściwy do spraw środowiska może uchylić wydane zezwolenie w przypadku, gdy zamierzone uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska w celach eksperymentalnych lub gdy wprowadzony do obrotu produkt zawierający organizmy genetycznie zmodyfikowane lub składający się z takich organizmów albo ich części może spowodować większe zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niż wynika to z oceny zagrożenia, o której mowa w ust. 3.
6.  6
 Jednostka organizacyjna, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązana jest do niezwłocznego poinformowania ministra właściwego do spraw środowiska o każdym przypadku zwiększenia zagrożenia, o którym mowa w ust. 5.
7. 
Produkt, o którym mowa w ust. 1, wprowadzony do obrotu, powinien być odpowiednio oznakowany i opakowany.
8.  7
 Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych, określi w drodze rozporządzenia:
1)
wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1,
2)
wymagania, jakim powinna odpowiadać ocena zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, o której mowa w ust. 3, oraz zakres badań i analiz niezbędnych do jej sporządzenia,
3)
wymagania, jakim powinny odpowiadać oznakowanie i opakowanie, o których mowa w ust. 7.
9.  8
 Przepisów ust. 1-8 nie stosuje się w odniesieniu do nowych środków spożywczych lub używek bądź nowych składników tych artykułów w zakresie uregulowanym odrębnie w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

 (uchylone).

* Z dniem 26 października 2001 r. nin. ustawa utraciła moc na skutek uchylenia art. 37a przez art. 73 ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych (Dz.U.01.76.811).
1 Z dniem 1 października 2001 r. art. 1-37 uchylone przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.100.1085), jednakże art. 37a pozostaje w mocy.
2 Art. 37a dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.133.885) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1999 r.
3 Art. 37a ust. 1 zmieniony przez art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U.00.12.136) z dniem 23 lutego 2000 r.
4 Art. 37a ust. 4 zmieniony przez art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U.00.12.136) z dniem 23 lutego 2000 r.
5 Art. 37a ust. 5 zmieniony przez art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U.00.12.136) z dniem 23 lutego 2000 r.
6 Art. 37a ust. 6 zmieniony przez art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U.00.12.136) z dniem 23 lutego 2000 r.
7 Art. 37a ust. 8 zmieniony przez art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U.00.12.136) z dniem 23 lutego 2000 r.
8 Art. 37a ust. 9 dodany przez art. 54 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U.01.63.634) z dniem 23 września 2001 r.
9 Z dniem 1 października 2001 r. art. 38-118 uchylone przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.100.1085), jednakże art. 37a pozostaje w mocy.