Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.16.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 lutego 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147 oraz z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496) oraz w związku z art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 22, poz. 92), a także art. 16 § 2 i art. 21 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306 i Nr 89, poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 53, poz. 230 i z 1992 r. Nr 75, poz. 374) wprowadza się w § 1 następujące zmiany:
1) w ust. 11 - w województwie gorzowskim:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego sądu,"

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Sąd Rejonowy w Słubicach - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego sądu.",

2) w ust. 31 - w województwie płockim:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Sąd Rejonowy w Płocku - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego sądu,"

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Sąd Rejonowy w Sierpcu - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego sądu.",

3) w ust. 34 - w województwie radomskim:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Sąd Rejonowy w Przysusze - dwa wydziały ksiąg wieczystych obejmujące obszar właściwości tego sądu:

a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla gmin: Borkowice, Drzewica, Gielniów, Gowarczów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów i Wieniawa,

b) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Szydłowcu dla gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów i Szydłowiec,"

4) w ust. 39 - w województwie słupskim:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Sąd Rejonowy w Bytowie - dwa wydziały ksiąg wieczystych obejmujące obszar właściwości tego sądu:

a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla gmin: Borzytuchom, Bytów, Kolczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie,

b) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miastku dla gmin: Miastko i Trzebielino,".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.