Zm.: rozporządzenie w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.28.127

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1980 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 14, poz. 85) zarządza się, co następuje:
W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy (Dz. U. z 1975 r. Nr 1, poz. 4) wyrazy: "31 grudnia 1980 r." zastępuje się wyrazami: "31 grudnia 1985 r."
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1981 r.