§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. - Dz.U.2007.212.1567 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.212.1567

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2007 r.
§  2.
1.
Dokumentacji technicznej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, nie wymaga się dla pojazdów kolejowych wprowadzonych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, chyba że po tym dniu dokonano ich modernizacji.
2.
Dokumentacja techniczna, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, dla pojazdów kolejowych wprowadzonych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, powinna zostać uzupełniona w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.