§ 11. - Ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych. - Dz.U.2016.226 t.j. - OpenLEX

§ 11. - Ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2017 r.
§  11. 
1. 
Dokumentacja techniczna pojazdów kolejowych powinna zawierać:
1)
dokumentację techniczno-ruchową pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów;
2)
warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów;
3)
dokumentację konstrukcyjną wraz z warunkami technicznymi wykonania, w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego.
2. 
Dokumentacja techniczno-ruchowa pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów powinna zawierać:
1)
określenie przeznaczenia pojazdu;
2)
dane techniczne;
3)
opis budowy i zasady działania;
4)
instrukcję obsługi;
5)
rysunki poglądowe;
6)
wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa obsługi;
7)
wytyczne dotyczące utrzymania i konserwacji;
8)
opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienie parametrów;
9)
opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania;
10)
wykaz części zamiennych;
11)
załączniki obejmujące w szczególności: schematy blokowe, ideowe, montażowe, wykresy, rysunki i algorytmy oprogramowania;
12)
zasady recyklingu.
3. 
Warunki techniczne odbioru pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów powinny zawierać:
1)
określenie przedmiotu warunków;
2)
zakres stosowania;
3)
wykaz stosowanych określeń, jeśli nie są one zawarte w odpowiednich normach krajowych;
4)
wymagania techniczne, których dotrzymanie podlega sprawdzeniu pod kątem zapewnienia wymaganego poziomu jakości w procesie przygotowania produkcji, w produkcji i eksploatacji;
5)
program, opis i ocenę wyników badań.