§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie oceny i zatwierdzania podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.32.250

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1951 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Kultury i Sztuki z dnia 11 listopada 1950 r. w sprawie oceny i zatwierdzania podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 500) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pierwszej części tytułu po wyrazach "Szkół Wyższych i Nauki" dodaje się wyraz "Oświaty",
2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Organem opiniodawczym w sprawach związanych z oceną, wydaniem i zatwierdzeniem podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych jest komitet powołany w tym celu przez Ministra Szkół Wyższych i Nauki w porozumieniu z Ministrami: Oświaty, Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Kultury i Sztuki".