Zm.: rozporządzenie w sprawie oceny i zatwierdzania podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.32.250

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ KULTURY I SZTUKI
z dnia 30 maja 1951 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny i zatwierdzania podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych.

Na podstawie art. 16 i 75 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o organizacji wyższego szkolnictwa artystycznego (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 269) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów: Szkół Wyższych i Nauki, Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Kultury i Sztuki z dnia 11 listopada 1950 r. w sprawie oceny i zatwierdzania podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych do użytku studentów szkół wyższych (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 500) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pierwszej części tytułu po wyrazach "Szkół Wyższych i Nauki" dodaje się wyraz "Oświaty",
2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Organem opiniodawczym w sprawach związanych z oceną, wydaniem i zatwierdzeniem podręczników, książek pomocniczych i graficznych pomocy naukowych jest komitet powołany w tym celu przez Ministra Szkół Wyższych i Nauki w porozumieniu z Ministrami: Oświaty, Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Kultury i Sztuki".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.