Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.286.1678

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 14 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej2)

Na podstawie art. 105b ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej (Dz. U. Nr 204, poz. 1576 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 969) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Dom maklerski w odniesieniu do danej pozycji może wykorzystywać oceny opracowane przez uznane ECAI, jeżeli nie opierają się one, w całości lub w części, na wsparciu tej pozycji w postaci nierzeczywistej ochrony kredytowej, o której mowa w rozporządzeniu o wymogach kapitałowych, udzielonym przez ten dom maklerski.

2. W przypadku gdy ocena pozycji opiera się, w całości lub w części, na wsparciu tej pozycji w postaci nierzeczywistej ochrony kredytowej, o którym mowa w ust. 1, dom maklerski traktuje taką pozycję, jakby nie posiadała ona oceny.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz. Urz. UE L 329 z 14.12.2010, str. 3).