Zm.: rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej... - Dz.U.2004.128.1345 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.128.1345

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 14 maja 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. Nr 35, poz. 300) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Określa się wzory:

1) zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pieczęci imiennej rzeczoznawcy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców:

a) ustalenia klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

b) ustalenia klas jakości produktów rybnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

c) ustalenia sposobu produkcji, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

d) pobrania próbek, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

e) ustalenia klas jakości świeżych owoców i warzyw, stanowiący załącznik nr 7 od rozporządzenia.

2. Protokół, w formie wydruku komputerowego, z ustalenia klas jakości tusz wołowych zawiera informacje dotyczące:

1) kodu dostawcy lub producenta żywca;

2) numeru ubojowego;

3) numeru identyfikacyjnego;

4) kategorii tuszy;

5) klasy uformowania;

6) klasy otłuszczenia;

7) masy tuszy;

8) masy tuszy skorygowanej, oznaczającej masę tuszy po dokonaniu korekty masy wskaźnikami korekcyjnymi, określonymi w rozporządzeniu 563/82/EWG z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1208/81/EWG ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 067 z 11.03.1982)3), jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa dla potrzeb rejestracji cen rynkowych.

3. Protokół, w formie wydruku komputerowego, z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące:

1) numeru ubojowego;

2) numeru identyfikacyjnego;

3) opisu oszacowanych wartości odnoszących się do:

a) grubości słoniny w miejscach pomiaru - oznaczonych literą T,

b) grubości mięśnia w miejscach pomiaru - oznaczonych literą M;

4) klasy jakości;

5) masy tuszy;

6) masy tuszy skorygowanej oznaczającej masę tuszy po dokonaniu korekty masy wskaźnikami korekcyjnymi określonymi w przepisach o szczegółowym zakresie zbieranych danych rynkowych, jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa dla potrzeb rejestracji cen rynkowych.

4. Protokoły, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny dotyczyć ocen dokonywanych przez jednego rzeczoznawcę jednego dnia.

5. Poza informacjami, o których mowa w ust. 2 i 3, protokół powinien również zawierać:

1) uwagi lub adnotacje o ich braku;

2) pieczęć imienną i podpis rzeczoznawcy;

3) datę i miejsce wystawienia protokołu;

4) potwierdzenie odbioru protokołu, w tym datę, imię i nazwisko odbierającego oraz jego podpis.";

2)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
dodaje się załącznik nr 7 do rozporządzenia w brzmieniu, które jest określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.

3) Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR nr 1

PROTOKÓŁ NR ..../.... Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WOŁOWYCH

(kolejny numer/numer rzeczoznawcy)

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.).

1. Nazwa artykułu ..........................................

2. Dostawca żywca ..........................................

(imię i nazwisko, adres i miejsce

zamieszkania albo nazwa, siedziba i adres)

3. Rzeczoznawca ............................................

(imię i nazwisko)

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego

inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

w .............. pod numerem ............................

4. Miejsce i data ustalenia klas jakości

.........................................................

(nazwa i adres zakładu)

5. Metoda ustalenia klas jakości ...........................

6. Ustalenie klas jakości:

Lp.Numer ubojowyNumer identyfikacyjnyKategoria tuszyKlasa uformowaniaKlasa otłuszczeniaMasa tuszy (kg)Masa tuszy skorygowana 1) (kg)

1) Masa tuszy po dokonaniu korekty masy wskaźnikami

korekcyjnymi określonymi w rozporządzeniu 563/82/EWG z

dnia 10 marca 1982 r. ustanawiającym szczegółowe zasady

stosowania rozporządzenia 1208/81/EWG ustanawiającego

rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej

skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 067 z

11.03.1982), jeżeli zakład stosuje inną prezentację tusz

niż prezentacja wzorcowa dla potrzeb rejestracji cen

rynkowych.

7. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono

uwag*

.........................................................

.........................................................

Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:

......................................

(miejsce i data wystawienia protokołu)

Potwierdzenie odbioru protokołu

......................................

(data, imię i nazwisko, podpis)

* Niepotrzebne skreślić.

WZÓR nr 2

PROTOKÓŁ NR .../... Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WIEPRZOWYCH

(kolejny numer/numer rzeczoznawcy)

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.).

1. Nazwa artykułu ..........................................

2. Dostawca żywca ..........................................

(imię i nazwisko, adres i miejsce

zamieszkania albo nazwa, siedziba i adres)

3. Rzeczoznawca ............................................

(imię i nazwisko)

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego

inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w

................ pod numerem ............................

4. Miejsce ustalenia klas jakości

.........................................................

(nazwa i adres)

5. Metoda ustalenia klas jakości ...........................

6. Nazwa zastosowanego urządzenia ............ dopuszczonego

do stosowania, po zaopiniowaniu przez ...................

(nazwa jednostki)

7. Ustalenie klas jakości:

Lp.NumerNrOpis oszacowanych wartościKlasaMasaMasa tuszyMasa tuszy
ubojowyidentyfikacyjny1)T1T2M1M2jakoścituszyskorygowana2)

I

skorygowana3)

II

1) Nieobowiązkowo.

2) Masa tuszy po dokonaniu korekty masy wskaźnikami

korekcyjnymi określonymi w przepisach o szczegółowym

zakresie zbieranych danych rynkowych, jeżeli zakład

stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa

dla potrzeb rejestracji cen rynkowych.

3) Należy wypełnić, jeżeli ważenie tuszy odbywa się później

niż 45 minut po uboju, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono

uwag*

.........................................................

.........................................................

Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:

......................................

(miejsce i data wystawienia protokołu)

Potwierdzenie odbioru protokołu

......................................

(data, imię i nazwisko, podpis)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ Nr ...../.....Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW (kolejny numer/ numer rzeczoznawcy)

Podstawa prawna: art.36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.).

1. Przedsiębiorca ..........................................

(imię i nazwisko, adres i miejsce

zamieszkania albo nazwa, siedziba i adres)

.........................................................

.........................................................

2. Rzeczoznawca ............................................

(imię i nazwisko)

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego

inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

w ................. pod numerem .........................

3. Miejsce ustalenia klas jakości ..........................

4. Wyniki ustalenia klas jakości:

Lp.Nazwa produktu/odmiana/wielkośćOpakowanie (rodzaj i liczba)Wielkość partiiKlasa jakości

5. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono

uwag*

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:

......................................

(miejsce i data wystawienia protokołu)

Potwierdzenie odbioru protokołu:

......................................

(data, imię i nazwisko, podpis)

* Niepotrzebne skreślić.