Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.268.2664

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 119, poz. 1019) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W legitymacji umieszcza się fotografię funkcjonariusza w mundurze wyjściowym, bez nakrycia głowy, wpisuje się stopień, imię i nazwisko, jednostkę organizacyjną Straży Granicznej oraz numer i kod ewidencyjny funkcjonariusza, a także określa się datę ważności legitymacji.",

b) uchyla się ust. 2;
2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić legitymację komórce właściwej do spraw kadr jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę, w przypadku:

1) otrzymania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,

2) zawieszenia w czynnościach służbowych,

3) zwolnienia ze służby.";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych,

2) uszkodzenia lub zniszczenia,

3) upływu okresu jej ważności.";

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Organem właściwym do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji jest Komendant Główny Straży Granicznej.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, może wykonywać osoba upoważniona przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.";

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Znak wydają:

1) kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej do spraw kadr funkcjonariuszom, dla których Komendant Główny Straży Granicznej jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych zgodnie z przepisami w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach,

2) komendant oddziału i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej funkcjonariuszom, dla których są przełożonymi właściwymi w sprawach osobowych zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Do znaku stosuje się odpowiednio przepisy § 4, 6, 7, § 8 pkt 1 i 2 i § 9.

3. Wzór znaku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia."

6) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Dotychczasowy wzór legitymacji służbowej i wzór znaku identyfikacyjnego funkcjonariusza Straży Granicznej mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2005 r.
§  3. Legitymacje służbowe funkcjonariusza Straży Granicznej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zwraca się przełożonym, którzy je wydali.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

OKŁADKA LEGITYMACJI

wzór

Okładka legitymacji wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym ze srebrnymi tłoczeniami:

1) "RZECZPOSPOLITA POLSKA";

2) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na tle słupa granicznego;

3) "STRAŻ GRANICZNA".

CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

wzór

OPIS LEGITYMACJI

Legitymacja o wymiarach 74 mm x 208 mm, drukowana na papierze zabezpieczonym chemicznie, z bieżącym znakiem wodnym oraz z włóknami widocznymi w świetle dziennym i włóknami widocznymi w świetle UV, rozmieszczonymi nieregularnie. Tło giloszowe, z irysem w kolorze jasnozielonym i oliwkowym. Na stronie 3. i 4. elementem giloszu jest położony centralnie znak graficzny Straży Granicznej, według wzoru określonego w odrębnych przepisach.

Legitymacja zaginana wzdłuż krawędzi poziomej. Strony 1. i 4. łączą się górnymi krawędziami, krawędź dolna strony 2. z górną strony 3.

Numeracja legitymacji, składająca się z jednej litery serii i sześciu cyfr, wykonana farbą koloru czerwonego aktywną w UV.

Po dokonaniu wpisów legitymacja dwustronnie pokrywana folią, w tym strony 2. i 4. folią holograficzną.

Strona 1:

1) napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze zielonym o różnych odcieniach:

a) w górnej części - "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

b) w dolnej części - "STRAŻ GRANICZNA";

2) centralnie umiejscowiony wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na tle słupa granicznego koloru biało-czerwonego.

Strona 2:

1) napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze zielonym o różnych odcieniach:

a) "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

b) "STRAŻ GRANICZNA" - wykonany farbą optycznie zmienną w kolorze zielono-niebieskim,

c) "Legitymacja służbowa",

d) "nr",

e) "ważna do:",

f) "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA",

g) "STOPIEŃ",

h) "IMIĘ",

i) "NAZWISKO",

j) "NR EWIDENCYJNY FUNKCJONARIUSZA"*;

2) pod napisem "STRAŻ GRANICZNA", z lewej strony, owalne białe pole z elementami giloszu na obrzeżu przeznaczone na zeskanowaną fotografię.

Strona 3:

1) napisy drukowane różną czcionką w kolorze ciemnozielonym:

a) "Funkcjonariusz, wykonując zadanie służbowe, ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa.",

b) "Art. 11 ust. 1 pkt 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.).",

c) "Organ wydający legitymację:",

d) "KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ",

e) "mp.",

f) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis wystawiającego,

g) "podpis wystawiającego";

2) białe pole w kształcie prostokąta, ograniczone mikrodrukiem w kolorze zielonym, przeznaczone na wpisanie kodu legitymacji funkcjonariusza.

Strona 4:

Napis drukowany w kolorze ciemnozielonym: "W przypadku znalezienia legitymacji należy zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji.".

*) Nr ewidencyjny funkcjonariusza składa się z 5 cyfr i 2 liter.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135.