Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.152.1481

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 sierpnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
w ust. 1 w pkt 10 wyrazy "właściwego urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego",
b)
w ust. 4 wyrazy "właściwy urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego";
2)
w § 6:
a)
w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "właściwego urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego",
b)
w ust. 3 w pkt 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";
3)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Naczelnik urzędu skarbowego, po zgłoszeniu fiskalizacji kasy przez podatnika, nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer ten nie ulega zmianie w przypadku zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego. Numer ewidencyjny kasy oraz książki kasy są identyczne i nie mogą być przypisane innym urządzeniom.";

4)
w § 11 w ust. 1 i 2 wyrazy "właściwy urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego";
5)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia - KSIĄŻKA KASY REJESTRUJĄCEJ, w tabeli: "ZMIANY MIEJSCA UŻYTKOWANIA KASY, WYMIANA PAMIĘCI FISKALNEJ, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA KASY, OPCJE" rubryka "AKCEPTACJA URZĘDU SKARBOWEGO" otrzymuje brzmienie "AKCEPTACJA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO";
6)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia - ZAWIADOMIENIE SERWISU O MIEJSCU INSTALACJI KASY REJESTRUJĄCEJ, w tabeli: "Miejsce składania zawiadomienia" wyrazy "Urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "Naczelnik urzędu skarbowego";
7)
w załączniku nr 7 do rozporządzenia - WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA SERWISU TECHNICZNEGO KAS REJESTRUJĄCYCH:
a)
w ust. 6 wyrazy "właściwego urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego",
b)
w ust. 8 wyrazy "właściwego urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego",
c)
w ust. 11 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.
______
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.