Zm.: rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany... - Dz.U.2014.1671 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1671

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526) w załączniku nr 2 w części B wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. 3.1-3.6 otrzymują brzmienie:
3.1TSL2)Trusted Service Status ListZaufana lista nadzorowanych lub akredytowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjneETSIETSI TS 102

231

3.2XMLsigXML- Signature Syntax and ProcessingPodpis elektroniczny dokumentów w formacie XMLW3C-
3.3XAdES3)XML Advanced Electronic SignaturesPodpis elektroniczny dokumentów w formacie XMLETSIETSI TS 103

171

3.4PAdES3)PDF Advanced Electronic SignaturesPodpis elektroniczny dokumentów w formacie PDFETSIETSI TS 103

172

3.5CAdES3)CMS Advanced Electronic SignaturesPodpis elektroniczny dokumentów w formacie CMSETSIETSI TS 103

173

3.6ASiCAssociated Signature ContainersPodpis elektroniczny dokumentów wykorzystujący kontener ZIPETSIETSI TS 103

174

2)
po lp. 3.6 dodaje się lp. 3.7 w brzmieniu:
3.7XMLencXML Encryption Syntax and ProcessingSzyfrowanie dokumentów elektronicznych w formacie XMLW3C-
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.