§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany... - Dz.U.2014.1671 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1671

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2014 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.