Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. - Dz.U.2004.118.1232 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.118.1232

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 maja 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z późn. zm.2)) w § 1 w części "15/00 Sądy powszechne" po wyrazach "11. Sąd Apelacyjny w Lublinie" dodaje się wyrazy "12. Sąd Apelacyjny w Szczecinie".
Przepis § 1 ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2005.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307, Nr 93, poz. 835 i Nr 241, poz. 2081 oraz z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306.