Zm.: rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.177.1472

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 7 września 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143, poz. 1199) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (Dz. U. Nr 89, poz. 853) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów, określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia, stosuje się począwszy od rozliczenia za III kwartał 2005 r.
Do wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r., może być również stosowany wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

ZAŁĄCZNIK

VAT-UE

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH I NABYCIACH TOWARÓW

wzór