Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep. - Dz.U.2011.115.667 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.115.667

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 11 maja 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep2)

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. U. Nr 237, poz. 2009, z 2006 r. Nr 42, poz. 291 oraz z 2010 r. Nr 237, poz. 1576) w załączniku nr 4, w części II (obowiązującej od dnia 1 lipca 2005 r. - według rozdziału B załącznika II do dyrektywy 2003/37/WE) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tabela 1 otrzymuje brzmienie:

"Tabela 1

NrPrzedmiotDyrektywa i załącznikDotyczy kategorii
T1T2T3T4,3(1)
1234567
1.1.Maksymalna masa całkowita74/151/EWG IXXXX
1.2.Tablica rejestracyjna74/151/EWG IIXXXX
1.3.Zbiornik paliwa74/151/EWG IIIXXXX
1.4.Obciążenie balastowe74/151/EWG IVXXX
1.5.Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze74/151/EWG VXXXX
1.6.Poziom hałasu (zewnętrznego)74/151/EWG VIXXXX
2.1.Prędkość maksymalna74/152/EWG

Załącznik, pkt 1

XXXX
2.2.Skrzynie ładunkowe74/152/EWG

Załącznik, pkt 2

XXXX
3.1.Lusterka wsteczne74/346/EWGXXX
4.1Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej74/347/EWGXXXX
5.1.Układ kierowniczy75/321/EWGXXXX
6.1.Kompatybilność elektromagnetyczna75/322/EWGXXXX
7.1.Urządzenia hamujące76/432/EWGXXXX
8.1.Siedzenia pasażerów76/763/EWGX-XX
9.1.Poziom hałasu (wewnętrznego)77/311/EWGXXXX
10.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu77/536/EWGX--X
12.1.Siedzenie kierowcy78/764/EWGXXXX
13.1.Instalacja urządzeń oświetleniowych78/933/EWGXXXX
14.1.Urządzenia oświetlające sygnalizacji świetlnej79/532/EWGXXXX
15.1.Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny79/533/EWGXXXX
16.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)79/622/EWGX--X
17.1.Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy80/720/EWGX-XX
18.1.Wałki odbioru mocy86/297/EWGXXXX
19.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)86/298/EWG-X--
20.1.Instalacja urządzeń sterowania i kontroli86/415/EWGXXXX
21.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)87/402/EWG-X--
22.1.Wymiary i masa przyczepy89/173/EWG IXXXX
22.2.Szyby89/173/EWG IIIXXXX
22.3.Regulator prędkości89/173/EWG II, 1XXXX
22.4.Ochrona części napędowych89/173/EWG II, 2XXXX
22.5.Sprzężenie mechaniczne89/173/EWG IVXXXX
22.6.Tabliczki znamionowe89/173/EWG VXXXX
22.7.Złącze hamulca przyczepy89/173/EWG VIXXXX
23.1.Emisje zanieczyszczeń2000/25/WEXXXX
24.1.Opony[..../.../WE](2)XXXX
26.1.Zamocowanie pasów bezpieczeństwa(3)76/115/EWGXXX-

__________________

(1) Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu stosuje się dla:

- nowych typów pojazdów od dnia 29 września 2013 r.,

- każdego nowego pojazdu, który posiada świadectwo homologacji typu pojazdu od dnia 29 września 2016 r.

(2) Do czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie opon, brak oddzielnej dyrektywy w tym zakresie nie stoi na przeszkodzie w udzieleniu pełnej homologacji typu pojazdu.

(3) Minimalna liczba punktów mocowania wymagana w odniesieniu do ciągników kategorii T1, T2, T3 wynosi dwa, ustanowiona w załączniku I dodatek 1 do dyrektywy 76/115/EWG dla miejsc środkowych z przodu pojazdu kategorii N3. Badania obciążenia ustanowione w pkt 5.4.3. i 5.4.4. załącznika I do tej dyrektywy w odniesieniu do pojazdów kategorii N3 stosuje się do wymienionych kategorii ciągników.";

2)
w tabeli 4:
a)
tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

"STOSOWANIE DYREKTYW DO POJAZDÓW KATEGORII T4.1 i T4.2",

b)
tabela otrzymuje brzmienie:
"NrPrzedmiotDyrektywa i załącznik, regulamin EKG ONZ lub rozporządzenie WTDotyczy kategorii
T4.1T4.2T4.3(1)
123456
1.1.Maksymalna masa całkowita74/151/EWG IXXX
1.2.Tablica rejestracyjna74/151/EWG IIXXX
1.3.Zbiornik paliwa74/151/EWG IIIXXX
1.4.Obciążenie balastowe74/151/EWG IVXXX
1.5.Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze74/151/EWG VXXX
1.6.Poziom hałasu (zewnętrznego)74/151/EWG VIXXX
2.1.Prędkość maksymalna74/152/EWG

Załącznik, pkt 1

XXX
2.2.Skrzynie ładunkowe74/152/EWG

Załącznik, pkt 2

XXX
3.1.Lusterka wsteczne74/346/EWGXXX
4.1.Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej74/347/EWGXXX
5.1.Układ kierowniczy75/321/EWGXXX
6.1.Zakłócenia elektromagnetyczne75/322/EWGXXX
7.1.Urządzenia hamujące76/432/EWGXXX
8.1.Siedzenia pasażerów76/763/EWGXXX
9.1.Poziom hałasu (wewnętrznego)77/311/EWGXXX
10.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu77/536/EWG-XX
12.1.Siedzenie kierowcy78/764/EWGXXX
13.1.Instalacja urządzeń oświetleniowychrozporządzenie

WT(2)

XXX
14.1.Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej79/532/EWGXXX
15.1.Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny79/533/EWG-XX
16.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)79/622/EWG-XX
17.1.Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy80/720/EWGXXX
18.1.Watki odbioru mocy86/297/EWGXXX
20.1.Instalacja urządzeń sterowania i kontroli86/415/EWGXXX
22.1.Wymiary i masa przyczepy89/173/EWG I-XX
22.2.Szyby89/173/EWG IIIXXX
22.3.Regulator prędkości89/173/EWG II, 1XXX
22.4.Ochrona części napędowych89/173/EWG II, 2XXX
22.5.Sprzężenie mechaniczne89/173/EWG IVXXX
22.6.Tabliczki znamionowe89/173/EWG VXXX
22.7.Złącze hamulca przyczepy89/173/EWG VIXXX
23.1.Emisje zanieczyszczeń2000/25/WEXXX
24.1.OponyRegulamin

106 EKG ONZ

XXX

__________________

(1) Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu stosuje się dla:

- nowych typów pojazdów do dnia 28 września 2013 r.,

- każdego nowego pojazdu, który posiada świadectwo homologacji typu pojazdu do dnia 28 września 2016 r.

(2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr 169, poz. 1773, z 2007 r. Nr 90, poz. 604 i Nr 192, poz. 1393, z 2009 r. Nr 75, poz. 639 oraz z 2011 r. Nr 47, poz. 242).".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepis § 1 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z dniem 29 września 2016 r.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia dyrektywy Komisji 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniającej dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE, 2009/60/WE i 2009/144/WE, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, w celu dostosowania ich przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 238 z 09.09.2010, str. 7).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.