Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.4.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 1969 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.

Na podstawie art. 1080 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1965 r. w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego (Dz. U. Nr 54, poz. 336) wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się nowe §§ 9 i 10 w brzmieniu:

"§ 9. 1. Przejęcie zajętych ruchomości na własność Skarbu Państwa może nastąpić, jeżeli:

1) druga licytacja nie doszła do skutku,

2) nie ma innych wierzycieli egzekwujących,

3) przejęcie jest uzasadnione potrzebami: jednostek organizacyjnych sądownictwa lub prokuratury, państwowych biur notarialnych, zakładów karnych lub zakładów dla nieletnich podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Przejęcie następuje w cenie odpowiadającej 1/3 wartości szacunkowej przejętych przedmiotów. Cenę tę po pokryciu z niej kosztów egzekucyjnych zalicza się na poczet dochodzonej należności.

§ 10. 1. Zajęte ruchomości, które nie zostały przejęte stosownie do przepisu § 9, komornik sprzeda z wolnej ręki po cenie przez siebie określonej, jednakże nie niższej od 1/3 ich wartości szacunkowej.

2. Jeżeli sprzedaż z wolnej ręki nie nastąpi, komornik sprzeda zajęte ruchomości po cenie przez siebie ustalonej organizacji opieki społecznej lub innej organizacji ludu pracującego, prowadzącej działalność oświatową, kulturalną, dobroczynną lub samopomocową.

3. Ruchomości, które nie zostały sprzedane stosownie do przepisów ust. 1 i 2, komornik sprzeda przedsiębiorstwu prowadzącemu skup przedmiotów używanych, a gdy nie posiadają one wartości użytkowej - uspołecznionemu przedsiębiorstwu skupu surowców wtórnych.";

2) dotychczasowe §§ 9 i 10 oznacza się jako §§ 11 i 12.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.