Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu. - Dz.U.2013.1725 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1725

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

Na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. poz. 408) w załączniku nr 4:
1)
objaśnienie nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.";

2)
objaśnienie nr 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Podpis oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej w imieniu Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do podpisania dopuszczenia jednostkowego pojazdu.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).