Dopuszczenie jednostkowe pojazdu. - Dz.U.2015.148 t.j. - OpenLEX

Dopuszczenie jednostkowe pojazdu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.148 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu 2

Na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
2)
zakres i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
3)
wzory dokumentów związanych z dopuszczeniem jednostkowym pojazdu;
4)
warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
Zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu:
1)
przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu,
2)
na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu WE lub świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany w pojeździe, przedmiocie wyposażenia lub części, wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu

- określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

1.
Jednostka uprawniona przeprowadza badania w celu dopuszczenia jednostkowego w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.
Po przeprowadzonych badaniach jednostka uprawniona sporządza w języku polskim w trzech egzemplarzach sprawozdanie z badania w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, z czego:
1)
jeden egzemplarz jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez tę jednostkę;
2)
dwa egzemplarze wydaje się wnioskodawcy.
Warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Dopuszczenie jednostkowe składa się:
1)
z pierwszej strony, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2)
z kolejnych stron, których wzór:
a)
dla kategorii M, N, O określa część I załącznika nr IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.),
b)
dla kategorii T, R i C określa część I załącznika nr III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311, z późn. zm.),
c)
dla kategorii L określa załącznik IV do dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. zm.);
3)
z wykazu danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
4)
ze sprawozdania z badań, o którym mowa w art. 70zo ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
2.
Wzór wniosku o dopuszczenie jednostkowe pojazdu określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3.
Wzór dokumentu informacyjnego dołączonego do wniosku o dopuszczenie jednostkowe pojazdu określa:
1)
załącznik nr III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) - dla pojazdów kategorii M, N, O;
2)
załącznik nr I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG - dla pojazdów kategorii T, R, C;
3)
załącznik nr II do dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG - dla pojazdów kategorii L.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE DOPUSZCZENIA JEDNOSTKOWEGO NOWEGO POJAZDU

Tabela nr 1:
PktPrzedmiotAkt prawnyZastosowanie dla poszczególnych kategorii pojazdów
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Dopuszczalny poziom hałasuDyrektywa 70/157/EWGAAAAAA
2Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich/dostęp do informacjiRozporządzenie (WE)

715/2007

A(1)A(1)A(1)A(1)
3Zbiorniki ciekłego paliwa/

tylne zabezpieczenia

Dyrektywa 70/221/EWG 3 A(2)A(2)A(2)A(2)A(2)A(2)AAAA
3AZabezpieczenia przeciwpożarowe

(zbiorniki paliwa ciekłego)

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 34

AAAAAAAAAA
3BTylne urządzenia zabezpieczające i ich montaż; tylne zabezpieczenie pojazduRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 58

AAAAAAAAAA
4Miejsce na tylną tablicę rejestracyjnąDyrektywa 70/222/EWG 4 AAAAAAAAAA
4AMiejsce do montowania

i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

1003/2010

AAAAAAAAAA
5Układ kierowniczyDyrektywa 70/311/EWG 5 AAAAAAAAAA
5AUkłady kierowniczeRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 79

AAAAAAAAAA
6Zamki i zawiasyDyrektywa 70/387/EWG 6 AAAA
6ADostęp do pojazdu i jego zwrotnośćRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

130/2012

AAAAAA
6BZamki i elementy mocowania drzwiRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 11

AA
7Dźwiękowe sygnały ostrzegawczeDyrektywa 70/388/EWG 7 AAAAAA
7ADźwiękowe urządzenia ostrzegawcze i

sygnały dźwiękowe

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 28

AAAAAA
8Urządzenia widzenia pośredniegoDyrektywa 2003/97/WE 8 AAAAAA
8AUrządzenia widzenia pośredniego i ich

instalacja

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 46

AAAAAA
9Układy hamulcoweDyrektywa 71/320/EWG 9 AAAAAAAAAA
9APojazdy i przyczepy

w zakresie hamowania

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 13

A(3)A(3)A(3)A(3)A(3)A(3)A(3)A(3)A(3)
9BSamochody osobowe

w zakresie hamowania

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 13-H

A(4)A(4)
10Zakłócenia radioelektryczne

(kompatybilność elektromagnetyczna)

Dyrektywa 72/245/EWG 10 AAAAAACCCC
10AKompatybilność elektromagnetycznaRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 10

AAAAAACCCC
12Wyposażenie wnętrzaDyrektywa 74/60/EWG 11 A
12AWyposażenie wnętrzaRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 21

A
13Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiająceDyrektywa 74/61/EWG 12 AA
13AZabezpieczenie pojazdów samochodowych

przed ich nieuprawnionym użyciem

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 18

A(4A)A(4A)A(4A)A(4A)
13BZabezpieczenie pojazdów samochodowych

przed ich nieuprawnionym użyciem

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 116

AA
14Bezpieczne układy kierowniczeDyrektywa 74/297/EWG 13 AA
14AOchrona kierowcy przed układem

kierowniczym

w przypadku uderzenia

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 12

AA
15Wytrzymałość siedzeńDyrektywa 74/408/EWG 14 AAAAAA
15ASiedzenia, ich mocowania i zagłówkiRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 17

AA(4B)A(4B)AAA
15BSiedzenia dużych pojazdów

pasażerskich

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 80

AA
16Wystające elementy zewnętrzneDyrektywa 74/483/EWG 15 A
16AWystające elementy zewnętrzneRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 26

A
17Prędkościomierz i bieg wstecznyDyrektywa 75/443/EWG 16 AAAAAA
17ADostęp do pojazdu i jego zwrotnośćRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

130/2012

AAAAAA
17BZespół prędkościomierza oraz jego

montaż

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 39

AAAAAA
18Tabliczki znamionoweDyrektywa 76/114/EWG 17 AAAAAAAAAA
18ATabliczka znamionowa producenta

oraz numer identyfikacyjny pojazdu

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE) nr

19/2011

AAAAAAAAAA
19Punkty kotwiczenia pasów

bezpieczeństwa

Dyrektywa 76/115/EWG 18 AAAAAA
19AKotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIXRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 14

AAAAAA
20Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnejDyrektywa 76/756/EWG 19 AAAAAAAAAA
20AInstalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdachRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 48

AAAAAAAAAA
21Światła odblaskoweDyrektywa 76/757/EWG 20 CCCCCCCCCC
21AUrządzenia odblaskowe pojazdów o

napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 3

CCCCCCCCCC
22Światła obrysowe, światła pozycyjne przednie (boczne), światła pozycyjne tylne (boczne), światła stopu, światła obrysowe boczne, światła dzienneDyrektywa 76/758/EWG 21 CCCCCCCCCC
22APrzednie i tylne światła pozycyjne, światła stopu oraz światła obrysowe górne pojazdów silnikowych i ich przyczepRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 7

CCCCCCCCCC
22BŚwiatła jazdy dziennej przeznaczone dla pojazdów o napędzie silnikowymRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 87

CCCCCC
22CŚwiatła obrysowe boczne przeznaczone do pojazdów

o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 91

CCCCCCCCCC
23KierunkowskazyDyrektywa 76/759/EWG 22 CCCCCCCCCC
23AKierunkowskazy pojazdów

o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 6

CCCCCCCCCC
24Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnejDyrektywa 76/760/EWG 23 CCCCCCCCCC
24AUrządzenia do oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczepRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 4

CCCCCCCCCC
25Reflektory (w tym żarówki)Dyrektywa 76/761/EWG 24 CCCCCC
25ASamochodowe halogenowe reflektory typu

»sealed beam« z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 31

CCCCCC
25BŻarówki stosowane w homologowanych reflektorach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczepRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 37

CCCCCCCCCC
25CReflektory z wyładowczymi

źródłami światła

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 98

CCCCCC
25DWyładowcze źródła światła do homologowanych świateł wyładowczych pojazdów

o napędzie silnikowym

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 99

CCCCCC
25EŚwiatła główne pojazdów silnikowych

wyposażone

w żarówki i/lub moduły LED

i emitujące asymetryczne

światło mijania i/lub światło drogowe

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 112

CCCCCC
25FSystemy adaptacyjne oświetlenia głównego

(AFS) w pojazdach silnikowych

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 123

CCCCCC
26Przednie reflektory przeciwmgielneDyrektywa 76/762/EWG 25 CCCCCC
26APrzednie reflektory przeciwmgielne pojazdów o napędzie silnikowymRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 19

CCCCCC
27Haki holowniczeDyrektywa 77/389/EWG 26 AAAAAA
27AUrządzenie holowniczeRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

1005/2010

AAAAAA
28Tylne światła przeciwmgielneDyrektywa 77/538/EWG 27 CCCCCCCCCC
28ATylne światła przeciwmgielne pojazdów o

napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 38

CCCCCCCCCC
29Światła cofaniaDyrektywa 77/539/EWG 28 CCCCCCCCCC
29AŚwiatła cofania pojazdów

o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 23

CCCCCCCCCC
30Światła postojoweDyrektywa 77/540/EWG 29 CCCCCC
30AŚwiatła postojowe pojazdów o napędzie

silnikowym

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 77

CCCCCC
31Pasy bezpieczeństwa i urządzenia

przytrzymujące

Dyrektywa 77/541/EWG 30 AAAAAA
31APasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIXRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 16

AAAAAA
32Pole widzenia z przoduDyrektywa 77/649/EWG 31 A
32APole widoczności kierowcy w przódRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 125

A
33Oznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźnikówDyrektywa 78/316/EWG 32 AAAAAA
33ARozmieszczenie i oznaczenie ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźnikówRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 121

AAAAAA
34Odszranianie/odmgławianieDyrektywa 78/317/EWG 33 (5)(5)(5)(5)(5)(5)
34AOdszraniające i odmgławiające instalacje szyby przedniejRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

672/2010

(5)(5)(5)(5)(5)(5)
35Wycieraczki/spryskiwaczeDyrektywa 78/318/EWG 34 (6)(6)(6)(6)(6)(6)
35AInstalacje wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniejRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

1008/2010

(6)(6)(6)(6)(6)(6)
36Systemy grzewczeDyrektywa 2001/56/WE 35 AAAAAAAAAA
36ASystemy grzewczeRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 122

AAAAAAAAAA
37Osłony kółDyrektywa 78/549/EWG 36 A
37AOsłony kółRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

1009/2010

A
38ZagłówkiDyrektywa 78/932/EWG 37 A
38AZagłówki wbudowane lub niewbudowane w siedzenia pojazdówRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 25

AAAAAA
40Moc silnikaDyrektywa 80/1269/EWG 38 A(7)A(7, 15)A(7, 15)A(7)A(7, 15)A(7, 15)
41Emisje (Euro IV i V) pojazdów ciężkichDyrektywa 2005/55/WE 39 A(8)A(8)AA(8)A(8)A
41AEmisje (Euro VI) pojazdów ciężkich/dostęp

do informacji

Rozporządzenie (WE)

595/2009

A(9)A(9)AA(9)A(9)A
42Zabezpieczenia boczneDyrektywa 89/297/EWG 40 AAAA
42AZabezpieczenia boczne pojazdów

ciężarowych

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 73

AAAA
43Osłony przeciwrozbryzgowe kółDyrektywa 91/226/EWG 41 AAAAAAA
43AOsłony przeciwrozbryzgowe kółRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

109/2011

AAAAAAA
44Masy i wymiary (samochody osobowe)Dyrektywa 92/21/EWG 42 A
44AMasy i wymiaryRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

1230/2012

A
45Szyby bezpieczneDyrektywa 92/22/EWG 43 AAAAAAAAAA
45AMateriały oszklenia bezpiecznego i ich

montaż w pojazdach

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 43

AAAAAAAAAA
46OponyDyrektywa 92/23/EWGAAAAAAAAAA
46AMontowanie oponRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

458/2011

AAAAAAAAAA
46BOpony pneumatyczne do pojazdów silnikowych i ich przyczep (klasa C1)Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 30

CCCC
46COpony pneumatyczne do pojazdów użytkowych i ich przyczep (klasy C2 i C3)Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 54

CCCCCCC
46DEmisja hałasu toczenia opon, przyczepność opon na mokrych nawierzchniach oraz opór toczenia opon (klasy C1, C2 i C3)Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 117

CCCCCCCCCC
46EZespoły zapasowe do użytku tymczasowego, opony/system typu »run flat« oraz system monitorowania ciśnienia w oponachRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 64

C(9C)C(9C)
47Urządzenia ograniczenia prędkościDyrektywa 92/24/EWG 44 AAAA
47AOgraniczanie prędkości pojazdówRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 89

AAAA
48Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44)Dyrektywa 97/27/WE 45 AAAAAAAAA
48AMasy i wymiaryRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

1230/2012

AAAAAAAAA
49Wystające elementy zewnętrzne kabinDyrektywa 92/114/EWG 46 AAA
49APojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabinyRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 61

AAA
50Urządzenia sprzęgająceDyrektywa 94/20/WE 47 A(10)A(10)A(10)A(10)A(10)A(10)AAAA
50AMechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdówRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 55

A(10)A(10)A(10)A(10)A(10)A(10)AAAA
50BKrótki sprzęg; montaż zatwierdzonego typu krótkiego sprzęguRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 102

A(10)A(10)A(10)A(10)
51PalnośćDyrektywa 95/28/WE 48 A
51APalność materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowychRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 118

A
52Autobusy i autokaryDyrektywa 2001/85/WE 49 AA
52APojazdy kategorii M2 i M3Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 107

AA
52BWytrzymałość konstrukcji nośnej dużych

pojazdów pasażerskich

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 66

AA
53Zderzenie czołoweDyrektywa 96/79/WE 50
53AOchrona osób przebywających w pojeździe

w przypadku zderzenia czołowego

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 94

54Uderzenie z bokuDyrektywa 96/27/WE 51
54AOchrona użytkowników pojazdów w przypadku zderzenia bocznegoRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 95

55(puste)
56Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznychDyrektywa 98/91/WE 52 X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)
56APojazdy przeznaczone do przewozu towarów

niebezpiecznych

Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 105

X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)X(13)
57Przednie zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazdDyrektywa 2000/40/WE 53 AA
57AUrządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD); zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)Rozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 93

AA
58Ochrona pieszychRozporządzenie (WE)

78/2009

AA
59Zdolność do recyklinguDyrektywa 2005/64/WE
60(puste)
61Systemy klimatyzacjiDyrektywa 2006/40/WE
62Instalacja wodorowaRozporządzenie (WE)

79/2009

AAAAAA
63Bezpieczeństwo ogólneRozporządzenie (WE)

661/2009

64Sygnalizatory zmiany biegówRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE) nr

65/2012

65Zaawansowany system hamowania awaryjnegoRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

347/2012

66System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchuRozporządzenie (WE)

661/2009

Rozporządzenie (UE)

351/2012

67Określone elementy wykorzystujące skroplony gaz węglowodorowy (LPG) oraz ich instalacja w pojazdach silnikowychRozporządzenie (WE) Nr 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 67

AAAAAA
68Systemy alarmowe pojazdówRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 97

AA
69Bezpieczeństwo elektryczneRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 100

AAAAAA
70Określone elementy wykorzystujące sprężony gaz ziemny oraz ich instalacja w pojazdach silnikowychRozporządzenie (WE)

661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 110

AAAAAA

Objaśnienia:

A - uznaje się wydane świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań wydane przez jednostkę uprawnioną. W przypadku ich braku lub w przypadku dokonania zmiany w pojeździe kompletnym, o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia, lub zabudowy na pojeździe niekompletnym, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia, wymagana jest ocena bezpośrednia pojazdu polegająca na uproszczonym, nieniszczącym badaniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie szczegółowym w Tabeli nr 2 w Części I niniejszego załącznika, według pozycji o numerze odpowiadającym poszczególnym zagadnieniom wymienionym w kolumnie pierwszej Tabeli nr 1.

C - wymagana jest homologacja przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań

X(13) - wymagane jest świadectwo homologacji lub sprawozdanie z badań. Stosuje się tylko wtedy, gdy producent występuje o homologację typu dla pojazdów przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych.

Akty prawne wskazane w poszczególnych punktach bez oznaczeń A, C lub X nie mają zastosowania w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu.

(1) Dla pojazdów o masie odniesienia nieprzekraczającej 2610 kg. Na wniosek producenta może mieć zastosowanie do pojazdów o masie odniesienia nieprzekraczającej 2840 kg.

(2) W przypadku pojazdów wyposażonych w instalację LPG lub CNG wymagana jest homologacja typu pojazdu zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 67 lub regulaminem EKG ONZ nr 110.

(3) Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 wymagane jest zainstalowanie systemu elektronicznej kontroli stateczności (»ESC«). Z tego względu do celów homologacji typu WE nowych typów pojazdów oraz do celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów należy spełnić wymagania określone w załączniku 21 do regulaminu nr 13 ONZ. Zamiast terminów określonych w regulaminie nr 13 ONZ stosuje się daty wdrożenia określone w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(4) Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 wymagane jest zainstalowanie systemu ESC. Z tego względu do celów homologacji typu WE nowych typów pojazdów oraz do celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów należy spełnić wymagania określone w części A załącznika 9 do regulaminu EKG ONZ nr 13-H. Zamiast terminów określonych w regulaminie EKG ONZ nr 13-H stosuje się terminy wdrożenia określone w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(4A) O ile jest zamontowane, urządzenie zabezpieczające musi spełniać wymogi regulaminu EKG ONZ nr 18.

(4B) Rozporządzenie to stosuje się do siedzeń, które nie są objęte zakresem regulaminu EKG ONZ nr 80.

(5) Pojazdy tej kategorii muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia do odszraniania i odmgławiania szyby przedniej.

(6) Pojazdy tej kategorii muszą być wyposażone w odpowiednie spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej.

(7) W przypadku pojazdów wyposażonych w elektryczny układ napędowy wymagana jest homologacja typu pojazdu zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 85.

(8) Dla pojazdów o masie odniesienia przekraczającej 2610 kg i w przypadku, których nie skorzystano z możliwości opisanej w uwadze (1).

(9) Dla pojazdów o masie odniesienia przekraczającej 2610 kg, które nie są homologowane (na wniosek producenta i pod warunkiem, że masa odniesienia nie przekracza 2840 kg) na mocy rozporządzenia (WE) n r 715/2007.

Dla pozostałych opcji stosuje się art. 2 rozporządzenia ( W E ) nr 595/2009.

(9A) Stosuje się wyłącznie w przypadku gdy wyposażenie takich pojazdów wchodzi w zakres regulaminu EKG ONZ nr 64. System monitorowania ciśnienia w oponach pojazdów kategorii M1 jest obowiązkowy zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(10) Stosuje się jedynie do pojazdów wyposażonych w sprzęg(-i).

(11) Stosuje się do pojazdów o technicznie dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony.

(12) Dotyczy wyłącznie pojazdów, których "punkt odniesienia siedzenia (punkt R)" najniższego siedzenia znajduje się nie wyżej niż 700 mm nad poziomem jezdni.

(14) Dotyczy tylko pojazdów kategorii N1 klasy I jak opisano w pierwszej tabeli w pkt 5.3.1.4 załącznika nr I do dyrektywy 70/220/EWG 54 .

(15) Moc mierzona przy użyciu hamowni silnikowej.

Tabela nr 2:

1

Dopuszczalny poziom hałasu

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996 oraz z 2013 r. poz. 1675).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.Kategoria pojazdu *)M, N
3.Wymagania techniczneKontrola poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 1 Dział III pkt I rozporządzenia MTBiGM.

Poziom hałasu zewnętrznego zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia MI.

2

Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich/dostęp do informacji

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) nr 715/2007
2.Kategoria pojazdu *)Art. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2007
3.Wymagania techniczneEmisja z układu wydechowego

a) Wykonuje się badanie typu I zgodnie z załącznikiem nr III do rozporządzenia (WE) nr 692/2008, stosując współczynniki pogorszenia określone w pkt 1.4. załącznika nr VII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Stosuje się wartości graniczne określone w tabeli nr I i tabeli nr II w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

b) Licznik pojazdu nie musi wykazywać przejechanych 3000 km, jak określono w pkt 3.1.1. załącznika nr 4 do regulaminu EKG ONZ nr 83.

c) Hamownię podwoziową ustawia się zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w pkt 3.2. załącznika nr 4A do regulaminu EKG ONZ nr 83.

d) Badań, o których mowa w lit. a, nie wykonuje się, jeżeli można wykazać, że pojazd jest zgodny z jednym z rozporządzeń kalifornijskich, o których mowa w sekcji 2 załącznika nr I do rozporządzenia (WE) nr 692/2008.

Emisja par paliwa z układu zasilania

Pojazdy napędzane silnikiem benzynowym muszą być wyposażone w układ kontroli emisji par (w tym filtr z węglem aktywnym).

Emisja gazów ze skrzyni korbowej

Wymagana jest obecność urządzenia do recyklingu gazów ze skrzyni korbowej.

Pokładowy system diagnostyczny (OBD)

a) Pojazd musi być wyposażony w pokładowy system diagnostyczny.

b) Musi być możliwa komunikacja interfejsu pokładowego systemu diagnostycznego z narzędziami diagnostycznymi powszechnie używanymi do okresowych przeglądów technicznych.

Zadymienie spalin

a) Pojazdy wyposażone w silniki wysokoprężne poddaje się badaniom zgodnie z metodami badań określonymi w dodatku 2 do załącznika nr IV do rozporządzenia (WE) 692/2008.

b) Skorygowaną wartość współczynnika absorpcji umieszcza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Emisja CO2 i zużycie paliwa

a) Wykonuje się badanie zgodnie z załącznikiem nr XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008.

b) Licznik pojazdu nie musi wykazywać przejechanych 3000 km, jak określono w pkt 3.1.1. załącznika nr 4 do regulaminu EKG ONZ nr 83.

c) Jeżeli pojazd jest zgodny z rozporządzeniami kalifornijskimi, o których mowa w sekcji 2 załącznika nr I do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 i w związku z tym nie są wymagane badania emisji z układu wydechowego, państwa członkowskie obliczają emisję CO2 i zużycie paliwa przy użyciu wzorów podanych w uwagach wyjaśniających (b) i (c) dodatku 2 zawartego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 183/2011.

Dostęp do informacji

Nie stosuje się przepisów dotyczących dostępu do informacji.

Pojazdy wyposażone w dodatkowy układ zasilania dostosowujący do zasilania gazem propan-butan (LPG) lub gazem ziemnym (CNG)

Kompletną instalację LPG lub CNG sprawdza się pod względem zgodności z przepisami odpowiednio regulaminów EKG ONZ nr 67 i 110.

3

Zbiorniki ciekłego paliwa/tylne zabezpieczenia

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 70/221/EWG 55
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy

Pkt 1 załącznika nr II do dyrektywy

3.Wymagania techniczneZbiornik paliwa ciekłego

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 5.10 i 5.11 załącznika nr I do dyrektywy. Zbiornik paliwa powinien być homologowany lub należy wykazać (w sprawozdaniu z badań), że pojazd spełnia wymaganiami pkt 5 załącznika nr I do dyrektywy.

Tylne zabezpieczenia

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane tylne urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 5 załącznika nr II do dyrektywy z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 5.5. załącznika nr II,

lub

należy wykazać (w sprawozdaniu z badań), że pojazd spełnia wymagania pkt 5 załącznika nr II do dyrektywy z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 5.5. załącznika nr II do dyrektywy.

3A

Zabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 34

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowany zbiornik paliwa oraz spełniać wymagania pkt 13 regulaminu,

lub

jeśli, zbiornik nie jest homologowany, spełniać wymagania pkt 5 i 8 regulaminu.

3B

Tylne urządzenia zabezpieczające i ich montaż; tylne zabezpieczenie pojazdu

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 58

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane tylne urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 16 części II regulaminu

lub

jeśli, urządzenie nie jest homologowane, pojazd powinien spełniać wymagania pkt 25 części III regulaminu.

4

Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)
2.Kategoria pojazdu *)M, N, O
3.Wymagania techniczneWymagania dotyczące miejsca przewidzianego do umieszczenia tablic rejestracyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia MI.

4A

Miejsce do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)
2.Kategoria pojazdu *)M, N, O
3.Wymagania techniczneWymagania dotyczące miejsca przewidzianego do umieszczenia tablic rejestracyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia MI.

5

Układ kierowniczy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 70/311/EWG 56
2.Kategoria pojazdu *)Załącznik nr I, pozycja 0
3.Wymagania techniczneWymagania techniczne dotyczące układu kierowniczego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną spełnione w przypadku potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami dyrektywy.

5A

Układy kierownicze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 79

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneWymagania techniczne dotyczące układu kierowniczego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną uznane za spełnione w przypadku potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 5 regulaminu.

6

Zamki i zawiasy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).
2.Kategoria pojazdu *)M1, N
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia MI.

6A i 17A

Dostęp do pojazdu i jego zwrotność

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 130/2012
2.Kategoria pojazdu *)Dostęp do pojazdu - M1, N1, N2, N3

Zwrotność - M, N

3.Wymagania techniczneM1, N1, N2 ≤ 7,5 t maksymalnej masy całkowitej

Stopnie nadwozia i stopnie służące do wsiadania:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 części 2 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

N2 >7,5 t maksymalnej masy całkowitej, N3

Stopnie służące do wsiadania do przedziału pasażerskiego:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 części 1 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

Dostęp do uchwytów ułatwiających wejście do przedziału pasażerskiego:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 2 części 1 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

M lub N

Zwrotność:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 załącznika nr III do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

6B

Zamki i elementy mocowania drzwi

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).
2.Kategoria pojazdu *)M1 i N1
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia MI.

7

Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996 oraz z 2013 r. poz. 1675).

2.Kategoria pojazdu *)M, N
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w §11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MI.

Kontrola stanu technicznego oraz poziomu dźwięku sygnału ostrzegawczego zgodnie z pkt II działu III załącznika nr 1 rozporządzenia MTBiGM.

7A

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze i sygnały dźwiękowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996 oraz z 2013 r. poz. 1675).

2.Kategoria pojazdu *)Część I i II regulaminu EKG ONZ nr 28
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MI.

Kontrola stanu technicznego oraz poziomu dźwięku sygnału ostrzegawczego zgodnie z pkt II działu III załącznika nr I do rozporządzenia MTBiGM.

8

Urządzenia widzenia pośredniego

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2003/97/WE 57

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.Kategoria pojazdu *) M, N
3.Wymagania techniczneHomologowane urządzenia widzenia pośredniego na zgodność z dyrektywą, warunki szczegółowe dotyczące wyposażenia pojazdu samochodowego w lusterka zgodnie z §11 ust. 1 pkt 5 oraz załącznikiem nr 12 rozporządzenia MI.

8A

Urządzenia widzenia pośredniego i ich instalacja

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 46

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.Kategoria pojazdu *)M, N
3.Wymagania techniczneHomologowane urządzenia widzenia pośredniego na zgodność z regulaminem, warunki szczegółowe dotyczące wyposażenia pojazdu samochodowego w lusterka zgodnie z §11 ust. 1 pkt 5 oraz załącznikiem nr 12 rozporządzenia MI.

9

Układy hamulcowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 71/320/EWG 58
2.Kategoria pojazdu *)Art. 1 dyrektywy
3.Wymagania techniczneWymagania techniczne dotyczące układu hamulcowego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną uznane za spełnione na podstawie zgodności pojazdu z wymaganiami załącznika nr I pkt 1.2. oraz pkt 2 dyrektywy.

9A

Pojazdy i przyczepy w zakresie hamowania

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 13

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneWymagania techniczne dotyczące układu hamulcowego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną uznane za spełnione na podstawie potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 2.3. oraz pkt 5 regulaminu.

9B

Samochody osobowe w zakresie hamowania

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 13-H

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneWymagania techniczne zostaną uznane za spełnione w przypadku potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 2.3. oraz pkt 5 regulaminu, na podstawie sprawozdania z badań wydanego przez jednostkę uprawnioną.

10

Zakłócenia radioelektryczne (kompatybilność elektromagnetyczna)

Lp.DotyczyPrzepisy szczegółowe
1.Podstawa prawnaDyrektywa 72/245/EWG 59
2.Kategoria pojazdu *)M, N
3.Wymagania technicznePojazdy kategorii M1 lub N1

Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne powinno spełniać wymagania techniczne:

- dodatków 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy lub

- załączników nr 7-10 do regulaminu EKG ONZ nr 10.

Należy uznać za równoważne wyniki badań wyposażenia na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

Pojazdy kategorii M2, M3, N2 lub N3

1. Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne pojazdu, na który wydano świadectwo homologacji typu na zgodność z wymaganiami dyrektywy lub regulaminu EKG ONZnr 10 powinno spełniać wymagania techniczne:

- dodatków 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy lub

- załączników nr 7-10 do regulaminu EKG ONZ nr 10.

2. Pojazd, na który nie wydano świadectwa homologacji wymienionego w pkt 1 powinien spełniać wymagania techniczne według:

- dodatków 2-5 do załącznika nr I do dyrektywy lub

- załączników 4-6 do regulaminu EKG ONZ nr 10.

Należy uznać za równoważne wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

10A

Kompatybilność elektromagnetyczna

Lp.DotyczyPrzepisy szczegółowe
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 10

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)M, N
3.Wymagania technicznePojazdy kategorii M1 lub N1

Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne pojazdu, na który wydano świadectwo homologacji powinno spełniać wymagania techniczne według:

- załączników nr 7-10 do regulaminu lub

- dodatków nr 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy 72/245/EWG 60 .

Należy uznać za równoważne wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498

Pojazdy kategorii M2, M3, N2, N3

1. Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne pojazdu, na który wydano świadectwo homologacji typu według wymagań regulaminu lub dyrektywy 72/245/EWG 61 , powinno spełniać wymagania techniczne wykazane w załącznikach nr 7-10 do regulaminu lub dodatku 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy 72/245/EWG 62 .

2. Pojazd, na który nie wydano świadectwa homologacji typu powinien spełniać wymagania techniczne wskazane w załącznikach nr 4 ÷ 6 do regulaminu lub dodatkach nr 2-5 do załącznika nr I do dyrektywy 72/245/EWG 63 .

Należy uznać za równoważne wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

12

Wyposażenie wnętrza

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 74/60/EWG 64
2.Kategoria pojazdu *)M1
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wyposażenie wnętrza spełniało wymagania zgodne z pkt 5 załącznika nr I do dyrektywy.

12A

Wyposażenie wnętrza

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZnr 21

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)M1
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania pkt 5.1. i 5.2. regulaminu z wyłączeniem wymagania dotyczącego sprawdzenia rozpraszania energii określonego w pkt 5.1.2. regulaminu.

13

Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające

Lp.DotyczyPrzepisy szczegółowe
1.Podstawa prawnaDyrektywa 74/61/EWG 65
2.Kategoria pojazdu *)Załącznik nr IV pkt 1.1. -M1, N1

Załącznik nr V pkt. 1.1. - M1

Załącznik nr VI pkt. 1.2. - M1 oraz N1 o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2000 kg

3.Wymagania techniczne1. Wyposażenie zabezpieczające pojazd przed bezprawnym użyciem powinno spełniać wymagania techniczne według:

- załączników nr IV-VI do dyrektywy lub

- pkt 5 i 6 regulaminu EKG ONZ nr 18,

- części I i III regulaminu EKG ONZ nr 97,

- części II i IV regulaminu EKG ONZ nr 116.

2. Urządzenia zabezpieczające przed bezprawnym użyciem i urządzenia unieruchamiającego muszą być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania, co mogłoby stanowić szczególne zagrożenie bezpieczeństwa.

13A

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Lp.DotyczyPrzepisy szczegółowe
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 18

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1.1. regulaminu - pojazdy silnikowe mające co najmniej trzy koła, z wyjątkiem M1, N1
3.Wymagania techniczne1. Wyposażenie, zabezpieczające pojazd przed bezprawnym użyciem powinno spełniać odpowiednie wymagania techniczne według:

- pkt 5 i 6 regulaminu EKG ONZ nr 18,

- części I i III regulaminu EKG ONZ nr 97,

- części II i IV regulaminu EKG ONZ nr 116,

lub wedługzałączników nr IV-VI do dyrektywy 74/61/EWG 66 .

2. Urządzenie zabezpieczające pojazd przed ich nieuprawnionym użyciem musi być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania.

13B

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Lp.DotyczyPrzepisy szczegółowe
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 116

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1.1. regulaminu - M1, N1
3.Wymagania techniczne1. Dodatkowe wyposażenie, zabezpieczające pojazd przed bezprawnym użyciem powinno spełniać wymagania techniczne:

- pkt 5 i 6 regulaminu EKG ONZ nr 18,

- części I i III regulaminu EKG ONZ nr 97,

- części II i IV regulaminu EKG ONZ nr 116,

lub według załączników nr IV ÷ VI do dyrektywy 74/61/EWG 67 .

2. Urządzenie zabezpieczające pojazd przed ich nieuprawnionym użyciem musi być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania.

14

Bezpieczne układy kierownicze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 74/297/EWG 68
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 załącznika nr I
3.Wymagania techniczneOświadczenie producenta potwierdzające zgodność z dyrektywą.

14A

Ochrona kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 12
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneOświadczenie producenta potwierdzające zgodność z regulaminem.

15

Wytrzymałość siedzeń

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 74/408/EWG 69
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 załącznika nr II do dyrektywy - M1

Pkt 1 załącznika nr III - M2, M3

Pkt 1 załącznik nr IV do dyrektywy - N

3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w siedzenia i zagłówki, spełniające wymagania pkt 3 załącznika nr II, pkt 3 załącznika nr III i pkt 2 załącznika nr IV do dyrektywy. Siedzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta siedzenia.

Miejsce na wózek inwalidzki powinno być uznane za miejsce siedzące.

15A

Siedzenia, ich mocowania i zagłówki

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 17

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w siedzenia i zagłówki, spełniające wymagania pkt 5 regulaminu.

Siedzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta siedzenia.

Miejsce na wózek inwalidzki powinno być uznane za miejsce siedzące.

15B

Siedzenia dużych pojazdów pasażerskich

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 80

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w siedzenia, spełniające wymagania pkt 5 regulaminu.

Siedzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta siedzenia oraz pkt 7.1.2. regulaminu.

Miejsce na wózek inwalidzki powinno być uznane za miejsce siedzące.

16

Wystające elementy zewnętrzne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 74/483/EWG 70
2.Kategoria pojazdu *)Art. 1 dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne spełniały wymagania określone w pkt 5 i 6 załącznika nr I do dyrektywy.

16A

Wystające elementy zewnętrzne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 26

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne spełniały wymagania zgodnie z pkt 5 i 6 regulaminu.

17

Prędkościomierz i bieg wsteczny

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 75/443/EWG 71
2.Kategoria pojazdu *)M, N
3.Wymagania techniczneBieg wsteczny:

Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie umożliwiające jazdę do tyłu sterowane z miejsca kierowcy zgodnie z załącznikiem nr I do dyrektywy.

Prędkościomierz:

Pojazd wyposażony w prędkościomierz powinien spełniać wymagania pkt 4.1, 4.2. załącznika nr II do dyrektywy z wyłączeniem wymagań pkt 4.2.2. oraz jeżeli służba techniczna ma uzasadnione powody, aby uważać, że prędkościomierz nie jest skalibrowany z wystarczającą dokładnością może zażądać wykonania badań zgodnie z pkt 4.3. oraz pkt 4.4. z wyłączeniem pkt 4.3.3.

18

Tabliczki znamionowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/114/EWG 72
2.Kategoria pojazdu *)M, N, O.
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w tabliczkę znamionową producenta oraz w numer identyfikacyjny VIN.

Tabliczka znamionowa powinna spełniać wymagania pkt 1, pkt 2 oraz pkt 4.2.2.2. załącznika do dyrektywy 76/114/EWG 73 .

Po zabudowie producent powinien umieścić tabliczkę kolejnego etapu kompletacji pojazdu według wzoru w dodatku do załącznika nr XVII do dyrektywy 2007/46/WE.

Numer identyfikacyjny VIN powinien spełniać wymagania pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4.2.2.1. załącznika do dyrektywy 76/114/EWG 74 .

18A

Tabliczka znamionowa producenta oraz numer identyfikacyjny pojazdu

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 19/2011
2.Kategoria pojazdu *)Pojazdy kategorii M, N, O.
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w tabliczkę znamionową producenta oraz w numer identyfikacyjny VIN.

Tabliczka znamionowa powinna spełniać wymagania części pkt 1, pkt 2, pkt 3 części A załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 19/2011.

Po zabudowie producent powinien umieścić tabliczkę kolejnego etapu kompletacji pojazdu według wzoru w dodatku do załącznika nr XVII do dyrektywy 2007/46/WE.

Numer identyfikacyjny VIN powinien spełniać wymagania pkt 1 i pkt 2 części B załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 19/2011.

19

Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/115/EWG 75
2.Kategoria pojazdu *)Art. 2 dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, spełniające wymagania pkt 4 załącznika nr I do dyrektywy 76/115/EWG 76 .

W przypadku wyposażenia pojazdu w wózek inwalidzki powinny być spełnione wymagania określone w pkt 19 załącznika nr XI, dodatku nr 3 do dyrektywy 2007/46/WE.

19A

Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 14

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa i mocowania ISOFIX, spełniające wymagania pkt 5 i 6 regulaminu.

W przypadku wyposażenia pojazdu w wózek inwalidzki powinny być spełnione wymagania określone w pkt 19 załącznika nr XI dodatku nr 3 do dyrektywy 2007/46/WE.

20

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/756/EWG 77
2.Kategoria pojazdu *)M, N, O
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej zamontowane i rozmieszczone zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr II do dyrektywy.

20A

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 48

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)M, N lub O.
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej zamontowane i rozmieszczone zgodnie z wymaganiami pkt 2, pkt 5 i pkt 6 regulaminu.

27

Haki holownicze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 77/389/EWG 78
2.Kategoria pojazdu *)Załącznik do dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w urządzenie holownicze umieszczone z przodu.

Pojazd kategorii M1 powinien być wyposażony także w urządzenie holownicze z tyłu pojazdu.

27A

Urządzenie holownicze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) Nr 1005/2010

Rozporządzenie (WE) Nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)M, N
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w urządzenie holownicze umieszczone z przodu.

Pojazd kategorii M1 powinien być wyposażony także w urządzenie holownicze z tyłu pojazdu.

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby urządzenie holownicze spełniało wymagania załącznika nr II do rozporządzenia (WE) Nr 1005/2010.

31

Pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymujące

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 77/541/EWG 79
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 0 załącznika nr I do dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane pasy bezpieczeństwa. Liczba i typy pasów powinna być zgodna z załącznikiem nr XV do dyrektywy.

31A

Pasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIX

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 16

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane pasy bezpieczeństwa. Liczba i typy pasów powinna być zgodne z załącznikiem nr 16 do regulaminu.

32

Pole widzenia z przodu

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 77/649/EWG 80
2.Kategoria pojazdu *)M1
3.Wymagania technicznePojazd powinien zapewnić odpowiednie pola widzenia oraz powinien spełniać wymagania określone w załączniku nr IV do dyrektywy oraz dodatku do niego.

32A

Pole widoczności kierowcy w przód

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 125

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien posiadać pole widoczności kierowcy w przód zgodne z wymaganiami pkt 5 regulaminu oraz dodatku do załącznika nr 4 do regulaminu.

33

Oznaczenie urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 78/316/EWG 81
2.Kategoria pojazdu *)Art. 1 dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w urządzenia do sterowania i kontroli spełniające wymagania określone w pkt 5 załącznika nr I oraz załączników nr II i III do dyrektywy.

36

Systemy grzewcze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2001/56/EWG 82
2.Kategoria pojazdu *)M, N, O
3.Wymagania technicznea) Przedział pasażerski musi być wyposażony w system grzewczy.

b) Grzejniki spalinowe muszą posiadać homologację oraz ich instalacja musi spełniać wymagania załącznika nr VII do dyrektywy. Ponadto grzejniki spalinowe zasilane LPG i systemy grzewcze zasilane LPG muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr VIII do dyrektywy.

c) Dodatkowe systemy grzewcze montowane jako doposażenie muszą spełniać wymagania określone w dyrektywie.

36A

Systemy grzewcze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 122

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)M, N, O
3.Wymagania technicznea) Przedział pasażerski musi być wyposażony w system grzewczy.

b) Grzejniki spalinowe muszą posiadać homologację oraz ich instalacja musi spełniać wymagania załącznika nr 7 do regulaminu. Ponadto grzejniki spalinowe zasilane LPG i systemy grzewcze zasilane LPG muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 8 do regulaminu.

c) Dodatkowe systemy grzewcze montowane jako doposażenie muszą spełniać wymagania określone we wspomnianym regulaminie.

37

Osłony kół

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 78/549/EWG 83
2.Kategoria pojazdu *)M1
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w osłony kół spełniające wymagania określone w pkt 1 i pkt 2 załącznika nr I do dyrektywy.

37A

Osłony kół

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 1009/2010
2.Kategoria pojazdu *)M1
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w osłony kół spełniające wymagania określone w pkt 1 i pkt 2 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 1009/2010.

38

Zagłówki

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 78/932/EWG 84
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane zagłówki zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta lub powinny być spełnione wymagania pkt 6 załącznika nr I do dyrektywy.

38A

Zagłówki wbudowane lub niewbudowane w siedzenia pojazdów

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 25

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane zagłówki zamontowane zgodnie z instrukcją montażu lub powinny być spełnione wymagania pkt 6 regulaminu.

40

Moc silnika

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 80/1269/EWG 85
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 2 załącznika nr I do dyrektywy
3.Wymagania technicznea) Wnioskodawca przedkłada oświadczenie wydane przez producenta, określające moc maksymalną silnika w kW i odpowiadającą jej prędkość obrotową silnika w obrotach na minutę.

b) Można również odwołać się do wykresu mocy silnika zawierającego te same informacje.

41

Emisja (Euro IV i V) pojazdów ciężkich

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2005/55/EWG 86
2.Kategoria pojazdu *)N2, N3
3.Wymagania techniczneEmisja zanieczyszczeń z układu wydechowego:

a) wykonuje się badania zgodnie z pkt 6.2 załącznika nr I do dyrektywy;

b) stosuje się wartości graniczne określone w tabelach nr 1 i 2, wiersz B2 podanych w punkcie 6.2.1 załącznika nr I do dyrektywy.

Pokładowy system diagnostyczny (OBD):

a) pojazd musi być wyposażony w pokładowy system diagnostyczny;

b) musi być możliwa komunikacja interfejsu pokładowego systemu diagnostycznego z narzędziami diagnostycznymi powszechnie używanymi do okresowych przeglądów technicznych.

Zapewnienie właściwego działania środków kontroli NOx:

sprawdzenie właściwego działania środków kontroli emisji NOx przeprowadza się zgodnie z punktem 6.5 załącznika nr I do dyrektywy.

Dostęp do informacji:

Nie stosuje się przepisów dotyczących dostępu do informacji.

Wymagania dla zabudowy silnika w pojeździe:

Zabudowa silnika w pojeździe powinna spełniać wymagania punktu 7 załącznika nr I do dyrektywy.

41A

Emisja (Euro VI) pojazdów ciężkich/dostęp do informacji

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) nr 595/2009
2.Kategoria pojazdu *)Art. 2 rozporządzenia
3.Wymagania techniczneEmisja zanieczyszczeń z układu wydechowego

a) wykonuje się badanie zgodnie z pkt 2 załącznika nr III do rozporządzenia (UE) nr 582/2011;

b) stosuje się wartości graniczne określone w załączniku nr I do rozporządzenia (UE) nr 582/2011.

Pokładowy system diagnostyczny (OBD)

a) pojazd musi być wyposażony w pokładowy system diagnostyczny;

b) musi być możliwa komunikacja interfejsu pokładowego systemu diagnostycznego z narzędziami diagnostycznymi powszechnie używanymi do okresowych przeglądów technicznych.

Zapewnienie właściwego działania środków kontroli NOx

Sprawdzenie właściwego działania środków kontroli emisji NOx przeprowadza się zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (UE) nr 582/2011.

Dostęp do informacji

Nie stosuje się przepisów dotyczących dostępu do informacji.

42

Zabezpieczenia boczne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 89/297/EWG 87
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1.1. załącznika do dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego boczne zabezpieczenie zapewniało wystarczającą wytrzymałość oraz spełniało wymagania pkt 2 oraz pkt 4 załącznika do dyrektywy z wyłączeniem pkt 2.8. i z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 3.

42A

Zabezpieczenia boczne pojazdów ciężarowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 73

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane boczne urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 15 regulaminu z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 16

lub,

pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego boczne zabezpieczenie zapewniało wystarczającą wytrzymałość oraz spełniało wymagania pkt 12 regulaminu z wyłączeniem pkt 12.10. oraz pkt 12.13. i z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 13.

43

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

Lp. Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 91/226/EWG 88
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 0 załącznika nr III do dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenie przeciwrozbryzgowe kół zgodnie z pkt 0.2. załącznika nr III do dyrektywy.

W zależności od konstrukcji pojazdu i zastosowanego rodzaju osłon przeciwrozbryzgowych pojazd powinien spełniać wymagania określone w załączniku nr III pkt 4, pkt 5 i pkt 7 z wyłączeniem pkt 7.3.6. lub

pkt 4, pkt 5 i pkt 8 z wyłączeniem pkt 7.3.6. lub

pkt 4, pkt 5 i pkt 9 z wyłączeniem pkt 9.3.2.3.

43A

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 109/2011
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 0 załącznik nr IV do rozporządzenia
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenie przeciwrozbryzgowe kół zgodnie z pkt 0.2. załącznika nr IV do rozporządzenia.

W zależności od konstrukcji pojazdu i zastosowanego rodzaju osłon przeciwrozbryzgowych pojazd powinien spełniać wymagania określone w załączniku IV pkt 3, pkt 4 i pkt 6 z wyłączeniem pkt 6.3.6. lub

pkt 3, pkt 4 i pkt 7 z wyłączeniem pkt 6.3.6., lub

pkt 3, pkt 4 i pkt 8 z wyłączeniem pkt 8.3.2.3.

44

Masy i wymiary (samochody osobowe)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa nr 92/21/EWG 89
2.Kategoria pojazdu *)M1
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w pkt 4 załącznika nr II do dyrektywy 92/21/EWG 90 wraz z dodatkiem do tego załącznika.

a) Do celów stosowania przepisów, o których mowa powyżej, pod uwagę bierze się następujące masy:

- masę pojazdu gotowego do jazdy zdefiniowaną w pkt 2.6. załącznika nr I do dyrektywy 2007/46/WE, zmierzoną przez jednostkę uprawnioną oraz

- maksymalne masy całkowite pojazdu podane przez producenta pojazdu albo umieszczone na tabliczce producenta, w tym na naklejkach lub w ramach informacji zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. Masy te uznaje się za technicznie dopuszczalne maksymalne masy całkowite pojazdu.

b) Odstępstwa od maksymalnych dopuszczalnych wymiarów są niedozwolone.

c) Na wniosek producenta można odstąpić od badania zdolności ruszania pod wzniesienie przy maksymalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, opisanego w pkt 3.3.3. załącznika nr II do dyrektywy 92/21/EWG 91 .

44A

Masy i wymiary

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 1230/2012
2.Kategoria pojazdu *) M1
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w Części A załącznika nr I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012.

Na wniosek producenta można odstąpić od badania zdolności ruszania pod wzniesienie przy maksymalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, opisanego w pkt 5.1.

45

Szyby bezpieczne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 92/22/EWG 92
2.Kategoria pojazdu *) M, N, O
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane szyby bezpieczne zamontowane zgodnie z wymaganiami załączników nr IIB oraz nr III do dyrektywy.

45A

Materiały oszklenia bezpiecznego i ich montaż w pojazdach

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 43

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *) M, N, O
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane materiały oszklenia bezpiecznego oraz zamontowane w pojeździe zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 7 regulaminu, załącznikach nr 4-16 z wyłączeniem załącznika nr 13 do regulaminu. Montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami załącznika nr 21 pkt 4.1., pkt 4.2., pkt 4.3., pkt 4.2.4. i pkt 4.3.2 regulaminu.

46

Opony

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa Komisji 92/23/EWG
2.Kategoria pojazdu *) Pkt 3 załącznika nr IV do dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane opony posiadające świadectwo homologacji typu części w zakresie wytrzymałości i hałasu. Ponadto powinien spełniać wymagania:

Montaż - załącznik nr IV do dyrektywy

pkt 3.2 Montaż

pkt 3.3 Nośność

pkt 3.4 Prędkość

pkt 3.5 Opona zapasowa

pkt 3.6 Urządzenia do pompowania jednostki zapasowej do czasowego zastosowania

pkt 3.7. Przypadki specjalne

pkt 3.8. Wymagania dla jednostek zapasowych do czasowego zastosowania

46A

Montowanie opon

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 458/2011
2.Kategoria pojazdu *) M, N, O
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane opony i spełniać wymagania określone w załączniku nr II do rozporządzenia:
pkt 2 - Montaż
pkt 3 - Nośność
pkt 4 - Dopuszczalna prędkość
pkt 5 - Przypadki specjalne
pkt 6 - Koła zapasowe i opony

47

Urządzenia ograniczania prędkości

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 92/24/EWG 93
2.Kategoria pojazdu *)M2, M3, N2, N3
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenie ograniczające prędkość zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 7 załącznika nr I do dyrektywy

lub,

pojazd powinien być tak skonstruowany, aby spełniał wymagania w zakresie ograniczania prędkości pkt 7 oraz pkt 8 załącznika nr I do dyrektywy.

47A

Ograniczanie prędkości pojazdów

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 89

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)M2, M3, N2, N3
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenie ograniczające prędkość zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 13 części II regulaminu

lub,

pojazd powinien być tak skonstruowany, aby spełniać wymagania w zakresie ograniczania prędkości pkt 5 części I regulaminu.

Prędkość pojazdu powinna być ograniczona zgodnie z wymaganiami dyrektywy 92/6/EWG.

48

Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/27/EWG 94
2.Kategoria pojazdu *)M2, M3, N1, N2, N3, O.
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania:

część A - pojazdy kategorii N1

Muszą być spełnione wymagania podstawowe określone w załączniku nr I do dyrektywy 97/27/EWG. Nie stosuje się jednak wymagań określonych w pkt 7.8.3., 7.9. i 7.10. załącznika nr I do dyrektywy 97/27/EWG 95 .

a) Do celów stosowania przepisów, o których mowa w lit. a pod uwagę bierze się następujące masy: masę pojazdu gotowego do jazdy zdefiniowaną w pkt 2.6. załącznika nr I do dyrektywy 2007/46/WE, zmierzoną przez jednostkę uprawnioną oraz maksymalne masy całkowite pojazdu podane przez producenta pojazdu albo umieszczone na tabliczce producenta, w tym na naklejkach lub w ramach informacji zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. Masy te uznaje się za technicznie dopuszczalne maksymalne masy całkowite pojazdu.

b) Niedozwolone jest dokonywanie przez wnioskodawcę zmian technicznych, w tym zastępowania opon innymi o mniejszym indeksie nośności, w celu zmniejszenia technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej pojazdu do 3,5 tony lub poniżej, aby pojazd mógł otrzymać dopuszczenie jednostkowe.

c) Odstępstwa od maksymalnych dopuszczalnych wymiarów są niedozwolone.

część B - pojazdy kategorii M2 i M3,

część C - pojazdy kategorii N2 i N3,

część D - pojazdy kategorii O.

Dla powyższych kategorii do celów stosowania przepisów, o których mowa w lit. a, pod uwagę bierze się następujące masy: masę pojazdu gotowego do jazdy zdefiniowaną w pkt 2.6. załącznika nr I do dyrektywy 2007/46/WE, zmierzoną przez jednostkę uprawnioną oraz maksymalne masy całkowite pojazdu podane przez producenta pojazdu albo umieszczone na tabliczce producenta, w tym na naklejkach lub w ramach informacji zawartych w instrukcji obsługi pojazdu. Masy te uznaje się za technicznie dopuszczalne maksymalne masy całkowite pojazdu.

48A

Masy i wymiary

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (UE) nr 1230/2012
2.Kategoria pojazdu *)M2, M3, N1, N2, N3, O
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w częściach załącznika nr I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012 stosownie do kategorii:

Część A - pojazdy kategorii N1

Część B - pojazdy kategorii M2 i M3

Część C - pojazdy kategorii N2 i N3

Na wniosek producenta można odstąpić od badania zdolności ruszania pod wzniesienie przy maksymalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, opisanego odpowiednio w pkt 5.1. części A i B i pkt 4.1. części C załącznika nr I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012.

Część D - pojazdy kategorii O.

49

Wystające elementy zewnętrzne kabin

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 92/114/EWG 96
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne kabiny spełniały wymagania określone w pkt 3 i 4 załącznika nr I do dyrektywy.

49A

Pojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 61

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne kabiny spełniały wymagania zgodnie z pkt 5 i 6 regulaminu.

50

Urządzenia sprzęgające

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 94/20/WE 97
2.Kategoria pojazdu *)M, N, O
3.Wymagania techniczneWymogi, które muszą spełniać mechaniczne urządzenia sprzęgające i ich części.

- wolnej przestrzeni wokół kuli - rysunek 30 załącznika nr VII do dyrektywy

- wymiary kuli - załącznik nr V do dyrektywy

50A

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 55

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 5 regulaminu
3.Wymagania techniczneUrządzenie sprzęgające pojazdu (jeśli dotyczy) powinno być homologowane, a jego montaż zgodny z wymaganiami pkt 6 regulaminu.

50B

Krótki sprzęg; montaż zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 102

Rozporządzenie (WE) 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)N2, N3, O3, O4
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby urządzenie sprzęgające spełniło wymagania pkt 5 części I oraz pkt 13 części II regulaminu.

51

Palność

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 95/28/WE 98
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd musi być wyposażony w homologowane części lub części spełniające wymagania pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy.

51A

Palność materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 118

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd musi być wyposażony w homologowane części lub części spełniające wymagania techniczne regulaminu.

52

Autobusy i autokary

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2001/85/WE 99
2.Kategoria pojazdu *) Pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy
3.Wymagania techniczneWykonuje się badania na zgodność z wymaganiami regulaminu EKG ONZ nr 107.

a) Pojazd powinien spełniać wymagania załącznika nr 3 do regulaminu określone w punktach:

7.1. Ogólne

7.2. Masy i wymiary

7.3. Wytrzymałość konstrukcji

7.4. Badanie stateczności

7.5. Zabezpieczenie p-pożarowe

7.6. Wyjścia bezpieczeństwa

7.7. Wyposażenie wnętrza z wyłączeniem punktów: 7.7.4.2., 7.7.6., 7.7.7. i 7.7.8.

b) Jeżeli pojazd jest przystosowany do mocowania wózka inwalidzkiego, miejsce to powinno spełniać wymagania określone w pkt 3.6 i 3.8 załącznika 8 do regulaminu EKG ONZ nr 107.

c) Jeżeli pojazd posiada urządzenia ułatwiające dostęp do pojazdu osób o ograniczonej zdolności do poruszania się, to urządzenia te powinny spełniać wymagania określone w pkt 3.11. załącznika nr 8 do regulaminu EKG ONZ nr 107.

52A

Pojazdy kategorii M2 i M3

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 107

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneWykonuje się badania na zgodność z wymaganiami regulaminu EKG ONZ nr 107.

a) Pojazd powinien spełniać wymagania załącznika nr 3 do regulaminu określone w punktach:

7.1. Ogólne

7.2. Masy i wymiary

7.3. Wytrzymałość konstrukcji

7.4. Badanie stateczności

7.5. Zabezpieczenie p-pożarowe

7.6. Wyjścia bezpieczeństwa

7.7. Wyposażenie wnętrza z wyłączeniem punktów: 7.7.4.2., 7.7.6., 7.7.7. i 7.7.8.

b) Jeżeli pojazd jest przystosowany do mocowania wózka inwalidzkiego, miejsce to powinno spełniać wymagania określone w pkt 3.6. i 3.8. załącznika nr 8 do regulaminu EKG ONZ nr 107.

c) Jeżeli pojazd posiada urządzenia ułatwiające dostęp do pojazdu osób o ograniczonej zdolności do poruszania się, to urządzenia te powinny spełniać wymagania określone w pkt 3.11. załącznika nr 8 do regulaminu EKG ONZ nr 107.

52B

Wytrzymałość konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 66

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania techniczneProducent powinien wykazać, że pojazd skonstruowany jest tak, aby jego konstrukcja nośna spełniała wymagania zgodnie z pkt 5, a w przypadku modyfikacji pkt 6 regulaminu.

57

Przednie zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2000/40/WE 100
2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 załącznika nr II do dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane przednie urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 8 części II regulaminu EKG ONZ nr 93,

lub powinny być spełnione wymagania pkt 10 części III regulaminu EKG ONZ nr 93.

57A

Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD); zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 93

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pkt 1 regulaminu
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane przednie urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 8 części II regulaminu,

lub powinien spełniać wymagania pkt 10 części III regulaminu.

58

Ochrona pieszych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) nr 78/2009
2.Kategoria pojazdu *)Art. 2 rozdziału I rozporządzenia (WE) nr 78/2009
3.Wymagania techniczneNależy wykazać, że przedni układ zabezpieczający pojazdu spełnia wymagania sekcji 5 i 6 oraz wymagania sekcji 4, 2 lub 3 rozporządzenia (WE) nr 78/2009.

62

Instalacje wodorowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRozporządzenie (WE) nr 79/2009
2.Kategoria pojazdu *)Art. 2 rozporządzenia (WE) nr 79/2009
3.Wymagania technicznea) Wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 79/2009 elementy instalacji wodorowej, gdy są zamontowane w pojeździe napędzanym wodorem, muszą posiadać homologację typu zgodną z rozporządzeniem (WE) nr 79/2009.

b) Części i instalacje wodorowe powinny być zamontowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr VI do rozporządzenia (WE) nr 79/2009.

67

Określone elementy wykorzystujące skroplony gaz węglowodorowy (LPG) oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 67

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.Kategoria pojazdu *)M lub N
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane elementy instalacji wykorzystującej skroplony gaz węglowodorowy (LPG), zgodnie z wymaganiami określonymi w § 9 ust. 3 załącznika nr 9 rozporządzenia MI.

Wymagana opinia jednostki uprawnionej w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych w zakresie sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego.

Wymagany dokument wydany przez właściwy organ dozoru technicznego na zbiornik lub butlę, potwierdzający sprawność tego urządzenia.

68

Systemy alarmowe pojazdów

Lp.DotyczyPrzepisy szczegółowe
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 97

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)M1, N1 o maksymalnej masie do 2 t
3.Wymagania techniczne1. Systemy alarmowe powinno spełniać odpowiednie wymagania techniczne według:

- części I regulaminu EKG ONZ nr 97,

- części II regulaminu EKG ONZ nr 116,

- załącznika VI do dyrektywy 74/61/EWG 101 .

2. Awaria systemu alarmowego lub awaria jego zasilania elektrycznego nie może mieć wpływu na bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

69

Bezpieczeństwo elektryczne

Lp.DotyczyPrzepisy szczegółowe
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 100

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.Kategoria pojazdu *)Pojazdy o napędzie elektrycznym (EV i HEV), należące do kategorii M lub N, których maksymalna prędkość konstrukcyjna przekracza 25 km/h
3.Wymagania techniczne1. Pojazd, na który wydano świadectwo homologacji typu pojazdu lub świadectwo homologacji na zgodność z wymaganiami regulaminu sprawdza się, czy:

a) zmiany nie pogorszyły bezpieczeństwa ogólnego pojazdu,

b) instalacja elektryczna spełnia wymagania regulaminu.

Instalacja 12 (24) V powinna spełniać wymagania normy PN-S-76021.

2. Pojazd, na który nie wydano świadectwa homologacji wymienionego w pkt 1 sprawdza się, czy:

a) zmiany nie pogorszyły bezpieczeństwa ogólnego pojazdu,

b) spełnia wymagania regulaminu.

Instalacja 12 (24) V powinna spełniać wymagania normy PN-S-76021.

70

Określone elementy wykorzystujące sprężony gaz ziemny oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin nr EKG ONZ nr 110

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.Kategoria pojazdu *)M, N
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane elementy instalacji wykorzystującej sprężony gaz ziemny (CNG), zgodnie z wymaganiami określonymi § 9 ust. 3 załącznika nr 9 rozporządzenia MI.

Wymagana opinia jednostki uprawnionej w zakresie przeprowadzania badań homologacyjnych w zakresie sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego.

Wymagany dokument wydany przez właściwy organ dozoru technicznego na zbiornik lub butlę, potwierdzający sprawność tego urządzenia.

CZĘŚĆ II:

POJAZDY KATEGORII T, R I C:

Tabela nr 1:
PktPrzedmiotAkt prawnyZastosowanie dla poszczególnych kategorii pojazdu
T1T2T3T4T5RC
1.1.Maksymalna masa całkowitaDyrektywa 2009/63/WE IAAAAA--
Rozporządzenie WT1)-----AA
1.2.Tablica rejestracyjnaDyrektywa 2009/63/WE IIAAAAA-A
Dyrektywa 70/222/EWG 102 -----A-
Rozporządzenie WT1)-----A-
1.3.Zbiornik paliwaDyrektywa 2009/63/WE IIIAAAAA-A
1.4.Obciążenie balastoweDyrektywa 2009/63/WE IVA+CA+C-A+CA+C-A+C
1.5Dźwiękowe urządzenie ostrzegawczeDyrektywa 2009/63/WE VA+CA+C-A+CA+C-A+C
1.6Poziom hałasu (zewnętrznego) Dyrektywa 2009/63/WE VIA+CA+C-A+CA+C-A+C
2.1.Prędkość maksymalnaDyrektywa 2009/60/WE załącznik, pkt 1AAAAA-A
2.2.Skrzynie ładunkoweDyrektywa 2009/60/WE załącznik, pkt 2A+CA+CA+CA+CA+C-A+C
3.1.Lusterka wsteczneDyrektywa 2009/59/WEA+CA+CA+CA+CA+CA+C
4.1.Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniejDyrektywa 2008/2/WEAAAA--A
5.1.Układ kierowniczyDyrektywa 2009/66/WE

Regulamin EKG ONZ nr 79

A+C

-

A+C

-

A+C

-

A+C

-

A+C

-

-

-

-

-

6.1.Kompatybilność elektromagnetycznaDyrektywa 2009/64/WEA+CA+CA+CA+CA+C-A+C
7.1.Urządzenia hamująceDyrektywa 76/432/EWGA+CA+CA+CA+C--A+C
Dyrektywa 71/320/EWG 103 ----A+CA+C-
Rozporządzenie WT1)AAAAAA-
8.1.Siedzenia pasażerówDyrektywa 76/763/EWGAAAAA-A
9.1.Poziom hałasu (wewnętrznego) Dyrektywa 2009/76/WEA+CA+CA+CA+CA+C-A+C
10.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniuDyrektywa 2009/57/WE-------
12.1.Siedzenie kierowcyDyrektywa 78/764/EWGAAAAA-A
13.1.Instalacja urządzeń oświetleniowychDyrektywa 2009/61/WEAAAAA-A
Dyrektywa 76/756/EWG 104 -----A+C-
Rozporządzenie WT1)-----A-
13.2.Światła odblaskoweDyrektywa 76/757/EWG 105 -----X-
13.3.Światła odblaskowe, pozycyjne przednie, pozycyjne tylne, hamowania "STOP", obrysoweDyrektywa 76/758/EWG 106 -
-----X
13.4.Światła kierunku jazdyDyrektywa 76/759/EWG 107 -----X-
13.5.Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnejDyrektywa 76/760/EWG 108 -----X-
14.1.Urządzenia oświetlające sygnalizacji świetlnejDyrektywa 2009/68/WEXXXXXXX
Rozporządzenie WT 1)AAAAAAA
15.1.Urządzenia sprzęgające i bieg wstecznyDyrektywa 2009/58/WEAAAAA-A
16.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna) Dyrektywa 2009/75/WEX--XX-X
17.1.Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcyDyrektywa 80/720/EWGA+C-A+CA+CA+C-A+C
18.1.Wały odbioru mocyDyrektywa 86/297/EWGA+CA+CA+CA+CA+C-A+C
19.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół) Dyrektywa 86/298/EWG-X----X
20.1.Instalacja urządzeń sterowania i kontroliDyrektywa 86/415/EWGA+CA+CA+CA+CA+C-A+C
21.1.Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)Dyrektywa 87/402/EWG-X----X
22.1.Wymiary ciągnika i masy ciągniętej przyczepyDyrektywa 2009/144/WE IA+CA+CA+CA+CA+C-A+C
Dyrektywa 97/27/WE 109 -----A+C-
Rozporządzenie WT1)-----A-
22.2.SzybyDyrektywa 2009/144/WE IIIXXXX--X
Dyrektywa 92/22/EWG 110 ----X--
22.3.Regulator prędkościDyrektywa 2009/144/WE II,1A+CA+CA+CA+CA+C-A+C
22.4.Ochrona części napędowych
Dodatkowe wymogiDyrektywa 2009/144/WE II, 2A+CA+CA+CA+CA+C-A+C
Dyrektywa 2009/144/WE II,3A+CA+CA+CA+CA+C-A+C
Instrukcja obsługiDyrektywa 2009/144/WE II,4AAAAA-A
22.5.Sprzężenie mechaniczneDyrektywa 2009/144/WE IVXXXXX-X
Dyrektywa 94/20/WE 111 lub regulamin EKG

ONZ nr 55

-----X-
22.6.Tabliczki znamionoweDyrektywa 2009/144/WE VAAAAA-A
Dyrektywa 76/114/EWG 112 -----A-
Rozporządzenie WT1)-----A-
22.7.Złącze hamulca przyczepyDyrektywa 2009/144/WE VIAAAAAAA
23.1.Emisje zanieczyszczeńDyrektywa 2000/25/WEXXXXX-X
24.1.OponyRegulamin EKG ONZ nr 106AAAAAA
26.1.Zamocowanie pasów bezpieczeństwaDyrektywa 76/115/EWG 113 A+CA+CA+C-A+C-A+C
27.1.Pasy bezpieczeństwaDyrektywa 77/541/EWG 114 ----X
28.1.Bieg wsteczny i prędkościomierzDyrektywa 75/443/EWG 115 ----A--
Dyrektywa 2009/60/WE-------
29.1.Osłony przeciw rozbryzgowe kółDyrektywa 91/226/EWG 116 ----A--
30.1.Urządzenia ograniczające prędkośćDyrektywa 92/24/EWG 117 ----A--
32.1.Ochrona bocznaDyrektywa 89/297/EWG 118 ----A--
56.Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznychDyrektywa 98/91/WE 119 -----A+C-

Objaśnienia:

A - uznaje się wydane świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań wydane przez jednostkę uprawnioną. W przypadku jego braku lub w przypadku dokonania zmiany w pojeździe kompletnym, o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia, lub zabudowy na pojeździe niekompletnym, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia, wymagana jest ocena bezpośrednia polegająca na uproszczonym, nieniszczącym badaniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie szczegółowym Części II Tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, według pozycji o numerze odpowiadającym poszczególnym zagadnieniom wymienionym w kolumnie Tabeli 2.

C - homologowany przedmiot wyposażenia lub część lub sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań (jeżeli dotyczy).

X - wymagane świadectwo homologacji lub sprawozdanie z badań (jeżeli dotyczy).

Akty prawne wskazane w poszczególnych punktach bez oznaczeń A, C lub X lub nie mają zastosowania w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu.

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

Tabela nr 2:

1.1.

Masy i opony

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.Kategoria pojazdu *)T, C, R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania załącznika nr I do dyrektywy:

Muszą być spełnione wymagania dotyczące mas ciągnika:

- maksymalne dopuszczalne obciążenie:

- dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 18000 kg

- w tym: - na oś przednią: - nienapędzaną max 10000 kg

- napędzaną max 11500 kg

- na oś tylną: - nienapędzaną max 10000 kg

- napędzaną max 11500 kg

- masa na oś przednią niezależnie od obciążenia - min. 20% masy własnej

Muszą być spełnione wymagania § 11 ust. 5 rozporządzenia MI:

- ogumienie musi spełniać wymagania dotyczące nośności.

Muszą być spełnione wymagania § 45 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia MI dotyczące mas ciągnika kategorii C:

- maksymalne dopuszczalne obciążenie:

- dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 16000 kg (dla pojazdów kat. C max 16000 kg);

- dla pojazdów kat. C nacisk gąsienicy między skrajnymi krążkami max 4000 kg na 1 m, przy mechanizmie półgąsienicowym, lub

dwóch gąsienic, jedna za drugą nie może przekraczać 6000 kg, pod warunkiem min 3 m odległości pomiędzy ich środkami styku).

1.2.

Tablice rejestracyjne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE

Dyrektywa 70/222/EWG 120

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.Kategoria pojazdu *)T, C, R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące miejsca i usytuowania tylnej tablicy rejestracyjnej.

- Wymiary miejsca - powierzchni płaskiej prostokątnej pod tablicę rejestracyjną zapewniającej jej mocowanie powinny wynosić:

- szer. 255 mm x wys. 165 mm lub

- szer. 520 mm x wys. 120 mm

- Wysokość górnej krawędzi - max 4000 mm

- Wysokość dolnej krawędzi - min. 300 mm

- Kąt pochylenia powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną w stosunku do pionu:- max 5O (dop. max 30O w górę - jeśli górna krawędź jest < 1,2 m

- dop max 15O w dół - jeśli górna krawędź jest >1,2 m.

- Środek powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną - nie może być położony w prawo od osi pojazdu.

- Lewa krawędź powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną - nie może wystawać poza lewą płaszczyznę obrysową pojazdu

- Usytuowanie powierzchni pod tylną tablicę rejestracyjną względem płaszczyzny przechodzącej przez oś wzdłużną ciągnika - prostopadle lub prawie prostopadle.

1.3.

Zbiornik paliwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania załącznika nr III do dyrektywy dotyczące zbiornika paliwa z wyjątkiem badania szczelności:

- zbiornik paliwa płynnego powinien być wykonany w sposób zapewniający odporność na korozję;

- zamocowanie zbiornika w sposób zabezpieczający przed skutkami najechania na przód lub tył ciągnika;

- w pobliżu zbiornika nie powinny znajdować się ostre krawędzie i tym podobne elementy konstrukcyjne;

- przewody paliwowe i wlew muszą być zainstalowane na zewnątrz kabiny.

1.4.

Obciążenie balastowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE
2.Kategoria pojazdu *)T1, T2, T4, T5, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania załącznika nr IV do dyrektywy dotyczące obciążników balastowych:

- obciążniki dostarczone przez producenta ciągnika, muszą być przeznaczone do montażu oraz posiadać znak fabryczny producenta i wskazanie masy w kilogramach z dokładnością ± 5 %;

- obciążniki balastowe (przednie) często zdejmowane powinny posiadać odstęp min 25 mm na uchwyty;

- sposób mocowania obciążników zapobiegający samoczynnemu odłączeniu się ich od ciągnika.

1.5.

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE
2.Kategoria pojazdu *)T1, T2, T4, T5, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 2 załącznika nr V do dyrektywy dotyczące dźwięku urządzenia ostrzegawczego.

Sygnał dźwiękowy o ciągłym i nie przeraźliwym tonie, o poziomie dźwięku mierzonym podczas postoju pojazdu z odległości 7 m, na wysokości od 0,5 do 1,5 m nad podłożem, mieszczący się w przedziale 93 do 112 dB(A).

1.6.

Poziom hałasu (zewnętrzny)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/63/WE
2.Kategoria pojazdu *)T1, T2, T4, T5, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania załącznika nr VI do dyrektywy dotyczące poziomu hałasu emitowanego przez ciągnik:

- poziom hałasu emitowanego przez ciągnik po stronie lewej i prawej oraz w ruchu i na postoju nie może przekraczać:

- 89 dB(A) dla ciągników, których masa bez obciążenia >1,5t;

- 85 dB(A) dla ciągników, których masa bez obciążenia <1,5t;

z zachowaniem bazy pomiarowej - miejsce bazowe mikrofonu:

- 7,5 m od osi wzdłużnej ciągnika (osi toru jazdy) - dla pomiarów hałasu ciągnika w ruchu;

- 7,0 m od zewnętrznej płaszczyzny obrysowej ciągnika - dla pomiarów hałasu ciągnika na postoju;

- 1,2 m od podłoża.

2.1.

Prędkość maksymalna

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/60/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 1 załącznika nr 1 do dyrektywy 2009/60/WE dotyczące maksymalnej prędkości:

- maksymalna prędkość ciągnika bez obciążenia, z nominalnym ciśnieniem powietrza w ogumieniu, na nawierzchni twardej, równej i poziomej nie może przekraczać 40+3 km/h.

2.2.

Skrzynie ładunkowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/60/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 2 załącznika nr 1 do dyrektywy dotyczące wymiarów, mocowania i usytuowania skrzyni ładunkowej.

3.1.

Lusterka wsteczne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/59/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 2.1.1. i 2.5 załącznika nr I do dyrektywy dotyczące zapewnienia minimalnej szerokości strefy widoczności drogi do tyłu w lusterkach wstecznych:

- w lusterku lewym w lewo a w lusterku prawym w prawo od bocznego obrysu (wymagania pkt 5.2.2. załącznika nr III do dyrektywy):

- min 1,0 m w odległości 4,0 m od oczu kierowcy;

- min 5,0 m w odległości 30,0 m od oczu kierowcy.

Lusterka powinny posiadać oznaczenie homologacji i być klasy II.

4.1

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2008/2/WE

Regulamin EKG ONZ nr 71

2.Kategoria pojazdu *)T1, T2, T3, T4, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 2.2. i 2.5. załącznika nr I do dyrektywy dotyczące widoczności w półkolu widoczności oraz wymagania dotyczące wycieraczki przedniej szyby:

- liczba efektów maskujących max 6 - przy czym w obszarze widzenia max 2;

- szerokość efektów maskujących w półokręgu widzenia ale poza obszarem widzenia max 700 mm (dop: max 2 efekty >700 mm ≤ 1500 mm i max 2 efekty < 700 mm - po jednym z każdej strony lub dop. max po 2 efekty < 1200 mm z każdej strony);

- obszar czyszczony szyby przedniej o szerokości min. 8000 mm (długość cięciwy na półokręgu) w obszarze widzenia;

- częstotliwość działania wycieraczki szyby przedniej min. 20 cykli/min.

5.1.

Układ kierowniczy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/66/WE

Regulamin EKG ONZ nr 79

2.Kategoria pojazdu *)T1, T2, T3. T4, C - dyrektywa 2009/66/WE

T5 - regulamin EKG ONZ nr 79

3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące siły na urządzeniu sterującym (układzie kierowniczym)w określonych warunkach:

- siła na urządzeniu sterującym ciągnika przy prędkości ok. 10 km/h wjeżdżając w okrąg o promieniu 12 m, nie może przekraczać 60 daN z działaniem, (czas reakcji układu max 5 s) lub bez urządzenia wspomagającego (czas reakcji układu max 8 s), przy czym

- ciągnik o maksymalnej masie i z technicznie dopuszczalnym obciążeniem osi przedniej;

- podłoże: poziome, twarde, równe, suche i czyste;

- ogumienie na osi (osiach) kierowanej (ych) o promieniu statycznym najwyższym oraz z nominalnym ciśnieniem wewnętrznym (przewidzianych przez właściciela).

6.1.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/64/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneWymagane świadectwo homologacji lub w przypadku braku sprawdzenie emisji zakłóceń za pomocą przyrządu do badania kompatybilności elektromagnetycznej bez sprawdzania odporności elektromagnetycznej według załącznika nr I, dodatek 1 - 4 oraz załącznika nr VI i nr VII do dyrektywy.

7.1.

Urządzenia hamujące

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/432/EWG

Dyrektywa 71/320/EWG 121

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.Kategoria pojazdu *)T, C, R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 2 załącznika nr II do dyrektywy 76/432/EWG dotyczące skuteczności hamowania przy użyciu hamulca roboczego oraz warunku utrzymania ciągnika na spadku i wzniesieniu 18% przy użyciu hamulca postojowego.

- ciągnik o dopuszczalnej masie całkowitej;

- ogumienie na osi (osiach) hamowanej (ych) o promieniu statycznym najwyższym oraz z nominalnym ciśnieniem wewnętrznym (przewidzianych przez właściciela);

- siła sterowania: - max 60 daN- przy sterowaniu nożnym, lub

- max 40 daN - przy sterowaniu ręcznym;

- maksymalna długość drogi hamowania ciągnika rozpędzonego maksymalnej prędkości przy użyciu hamulca roboczego nie może przekroczyć długości wynikającej ze wzoru S ≤ 0,15V+V2/116;

- podłoże: poziome, twarde, równe, suche i czyste;

- hamulce muszą być zimne lub co najmniej 1 godzinę przed badaniami nie używane;

lub spełnienie wymagań § 49 ust. 1, § 50 i § 51 rozporządzenia MI z zastosowaniem metody badawczej na urządzeniu rolkowym do badania hamulców.

7.1.1.

Urządzenia hamujące

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 71/320/EWG 122

Regulamin EKG ONZ nr 13

2.Kategoria pojazdu *)T, C, R
3.Wymagania techniczneWymagania będą spełnione w przypadku:

- potwierdzenia zgodności z wymaganiami załącznika nr I pkt 2 dyrektywy 71/320/EWG 123 lub pkt 5 regulaminu EKG ONZ nr 13 na podstawie świadectwa homologacji;

- wykazania przez wnioskującego, że po zmianach konstrukcyjnych w pojeździe mających wpływ na działanie układu hamulcowego trwale są spełnione wymaganiazałącznika nr I pkt 2 do dyrektywy 71/320/EWG 124 lub pkt 5 regulaminu EKG ONZ nr 13.

8.1.

Siedzenia pasażerów

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/763/EWG
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące wymiarów siedzeń i wolnej przestrzeni dla pasażera.

9.1.

Poziom hałasu (wewnętrznego)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/76/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania art. 2 dyrektywy zgodnie z metodą pomiaru zawartą w załączniku nr II do dyrektywy dotyczące hałasu na stanowisku kierowcy.

Maksymalny poziom hałasu emitowanego przez ciągnik bez obciążenia, na biegu dającym prędkość około 7,5 km/h - mikrofon po lewej lub prawej stronie od środkowej płaszczyzny siedziska (siedzisko w środkowym położeniu regulacji wzdłużnej), drzwi i okna otwarte i zamknięte - nie może przekraczać 86 dB(A).

12.1.

Siedzisko kierowcy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 78/764/EWG
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące siedziska kierowcy. Wymagania stosuje się odpowiednio do siedziska pasażera:

- każde siedzenie musi posiadać znak homologacji;

- siedzenie kierowcy musi być tak zamontowane aby:

- zapewniało kierowcy wygodną pozycję podczas kierowania i manewrowania ciągnikiem;

- dostęp do siedzenia był łatwy;

- kierowca w swej pozycji roboczej mógł łatwo sięgać różnych urządzeń sterujących ciągnika, które są potrzebne przy kierowaniu ciągnikiem;

- żadna część siedzenia lub ciągnika nie narażała kierowcy na skaleczenie lub urazy;

- w przypadku, gdy jest regulowane jedynie wzdłużnie lub na wysokości - jego płaszczyzna symetrii musi pokrywać się lub być równoległa do wzdłużnej płaszczyzny symetrii ciągnika;

- w przypadku, gdy jest zaprojektowane tak, aby mogło obracać się wokół pionowej osi - musi istnieć możliwość blokowania we wszystkich lub niektórych pozycjach, a w każdym razie w pozycji, gdy jego płaszczyzna symetrii pokrywa się lub jest równoległa do wzdłużnej płaszczyzny symetrii ciągnika;

- siedzenie powinno być wyposażone w biodrowy pas bezpieczeństwa - dotyczy ciągników wyprodukowanych po dniu 1 stycznia 2011 roku.

13.1.

Instalacja urządzeń oświetleniowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/61/WE

Dyrektywa 76/756/EWG 125

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

Regulamin EKG ONZ nr 86

2.Kategoria pojazdu *)T, C, R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące wyposażenia w urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

Światła pod względem rodzaju, barwy i rozmieszczenia muszą spełniać wymagania szczegółowe określone w przepisach. Ponadto, powinny posiadać oznaczenie homologacji.

13.2.

Światła odblaskowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/757/EWG 126
2.Kategoria pojazdu *)R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania oznaczenia homologacyjnego.

13.3.

Światła odblaskowe, pozycyjne przednie, pozycyjne tylne, hamowania "STOP", obrysowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/758/EWG 127
2.Kategoria pojazdu *)R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania oznaczenia homologacyjnego.

13.4.

Światła kierunku jazdy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/759/EWG 128
2.Kategoria pojazdu *)R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania oznaczenia homologacyjnego.

13.5.

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/760/EWG 129
2.Kategoria pojazdu *)R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania oznaczenia homologacyjnego.

14.1.

Urządzenia oświetlające sygnalizacji

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/68/WE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.Kategoria pojazdu *)T, C, R
3.Wymagania techniczneCiągniki i przyczepy muszą być wyposażone w homologowane światła.

15.1.

Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/58/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące wyposażenia w przednie urządzenie sprzęgające według wymagań załącznika nr I i bieg wsteczny zgodnie z załącznikiem nr II do dyrektywy:

- ciągnik musi posiadać specjalne urządzenie, do którego jest możliwe zaczepienie sprzęgu w celach holowniczych, takiego jak dyszel holowniczy (hol sztywny) lub lina holownicza;

- urządzenie musi być zamontowane z przodu ciągnika, który musi być wyposażony w sworzeń łączący;

- ciągnik musi być wyposażony w urządzenie do jazdy wstecznej, które może być obsługiwane z pozycji roboczej kierowcy.

16.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/75/WE
2.Kategoria pojazdu *)T1, T4, T5, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu według:

- dyrektywy 2009/75/WE lub Kodu OECD: Kod 4, lub normy PN-ISO 5700. Przedstawione do wglądu wyniki badań konstrukcji zabezpieczającej (test, certyfikat lub świadectwo homologacji) powinny także zawierać wyniki badań zamocowania pasów bezpieczeństwa.

Tabliczka identyfikacyjna konstrukcji powinna zawierać:

- znak towarowy lub nazwę handlową producenta;

- znak homologacji lub testu OECD lub certyfikatu na zgodność z normą ISO;

- numer seryjny konstrukcji;

- marka i typy ciągników, dla których przeznaczona jest konstrukcja zabezpieczająca.

17.1.

Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 80/720/EWG
2.Kategoria pojazdu *)T1, T3, T4, T5, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania załącznika nr I do dyrektywy dotyczące przestrzeni roboczej kierowcy, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien.

- urządzenia otwierające i zamykające drzwi i okna muszą być zainstalowane w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa i nie powinny przeszkadzać podczas jazdy;

- otwór drzwiowy musi umożliwić bezpieczne wejścia i wyjścia

- kabina powinna posiadać minimum 3 wyjścia awaryjne, każde po innej stronie o wymiarach ograniczonych elipsą o osi małej równej 400 mm i osi dużej równej 640 mm;

- odległość punktu odniesienia siedzenia od dachu kabiny (lub ramy) min. 1050 mm;

- odległość ściany bocznej po lewej i prawej stronie od osi wzdłużnej przechodzącej przez punkt odniesienia siedziska, na wysokości od 400 mm do 900 mm nad punktem odniesienia nie może być mniejsza niż 450 mm;

- wolna przestrzeń wokół elementów sterowania powinna wynosić:

- 0 mm przy sterowaniu przyciskiem;

- min. 25 mm przy sile sterowania 80÷150 N;

- min 50 mm przy sile sterowania powyżej 150 N;

- odległość pierwszego stopnia schodka od podłoża max 550 mm;

- odległość pomiędzy stopniami max 300 mm;

- szerokość stopni min. 250 mm;

- głębokość stopni min 150 mm;

- wolna przestrzeń pomiędzy stopniami min. 120 mm;

- powierzchnia stopnia antypoślizgowa.

18.1.

Wały odbioru mocy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 86/297/EWG
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące WOM i jego osłony wymienione w pkt 4 i 5 załącznika nr I do dyrektywy:

- kierunek obrotów WOM powinien być zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc na urządzenie, będąc zwróconym w kierunku jazdy ciągnika :

- ciągnik powinien być wyposażony w urządzenie wskazujące prędkość obrotową WOM ;

- osłona WOM powinna być nieobrotowa;

- średnica otworu na osłonie dla mocowania łańcucha zabezpieczającego osłonę wału przegubowo-teleskopowego przed obracaniem min 16,0 mm

- odległość otworu na osłonie dla mocowania łańcucha zabezpieczającego osłonę wału przegubowo-teleskopowego przed obracaniem od krawędzi osłony max 16,5 mm;

- nie może nastąpić odkształcenie górnej części osłony po przyłożeniu siły 120N;

- jeśli nie ma osłony WOM to jej funkcję powinien spełnić element konstrukcyjny ciągnika.

19.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 86/298/EWG
2.Kategoria pojazdu *)T2, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu według:

- dyrektywy 86/298/EWG lub Kodu OECD: Kod 7, lub normy PN-ISO 5700.

Przedstawione do wglądu wyniki badań konstrukcji zabezpieczającej (test, certyfikat lub świadectwo homologacji) powinny także zawierać wyniki badań zamocowania pasów bezpieczeństwa.

Tabliczka identyfikacyjna konstrukcji powinna zawierać:

- znak towarowy lub nazwę handlową producenta,

- znak homologacji lub testu OECD lub certyfikatu na zgodność z normą ISO.

- numer seryjny konstrukcji,

- marka i typy ciągników, dla których przeznaczona jest konstrukcja zabezpieczająca.

20.1.

Instalacja urządzeń sterowania i kontroli

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 86/415/EWG
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneUrządzenia sterowania i kontroli powinny być identyfikowalne i zapewniać bezpieczne sterowanie urządzeniami stanowiącymi wyposażenie ciągnika - zgodnie z wymaganiami załączników nr I i II do dyrektywy.

21.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 87/402/EWG
2.Kategoria pojazdu *)T2 ,C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczącej konstrukcji zabezpieczającej przy przewróceniu według:

- dyrektywy 87/402/EWG lub Kodu OECD Kod 6, lub normy PN-ISO 5700.

Przedstawione do wglądu wyniki badań konstrukcji zabezpieczającej (test, certyfikat lub świadectwo homologacji) powinny także zawierać wyniki badań zamocowania pasów bezpieczeństwa.

Tabliczka identyfikacyjna konstrukcji powinna zawierać:

- znak towarowy lub nazwę handlową producenta;

- znak homologacji lub testu OECD lub certyfikatu na zgodność z normą ISO;

- numer seryjny konstrukcji;

- marka i typy ciągników, dla których przeznaczona jest konstrukcja zabezpieczająca.

22.1.

Wymiary i masy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 97/27/WE 130

Dyrektywa 96/53/WE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.Kategoria pojazdu *)T, C, R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące wymiarów zewnętrznych ciągnika oraz maksymalnych mas ciągniętych.

- Wymiary zewnętrze ciągnika nie mogą przekraczać wartości:

- długość - max 12000 mm;

- szerokość - max 2550 mm;

- wysokość - max 4000 mm;

- Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy ciągniętej przez ciągnik nie może przekraczać:

- bez hamulców: - 1500 kg przyczepy będącej środkiem transportu oraz

- 3000 kg przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze;

- z hamulcem bezwładnościowym (najazdowym) - 5000 kg;

- z hamulcem niezależnym od hamulca pojazdu ciągnącego - 5000 kg;

- z hamulcem pneumatycznym lub hydraulicznym - wartości określonej przez właściciela (lub producenta).

22.2.

Szyby

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 92/22/EWG 131

Regulamin EKG ONZ nr 43

2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące zastosowanych w ciągniku szyb.

Wszystkie szyby powinny posiadać oznakowanie homologacyjne.

22.3

Regulator prędkości

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneW przypadku przekroczenia prędkości konstrukcyjnej ciągnik powinien być wyposażony w regulator prędkości ograniczający prędkość zgodnie pkt 1 załącznika nr II do dyrektywy.

22.4.1.

Ochrona części napędowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt. 2.3. załącznika nr II do dyrektywy dotyczące zastosowanych w ciągniku osłon części niebezpiecznych i kół.

Ocena zabezpieczeń zastosowanych w ciągniku musi być pozytywna.

22.4.2.

Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 3 załącznika nr II do dyrektywy dotyczące konstrukcji zabezpieczającej przed spadającymi przedmiotami (FOPS - według wymagań kodu 10 OECD), konstrukcji zabezpieczającej operatorów przed elementami penetrującymi (OPS - zabezpieczeń wymagań normy ISO 8084:2003) zabezpieczeń zapobiegania kontaktowi z substancjami niebezpiecznymi (według wymagań normy EN 15695-1:2009).

Ocena zabezpieczeń zastosowanych w ciągniku musi być pozytywna.

22.4.3.

Instrukcja obsługi

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania pkt 4 załącznika nr II do dyrektywy dotyczące instrukcji obsługi (według wymagań normy ISO 3600:1996 z wyjątkiem pkt. 4.3. dotyczącego oznakowania maszyn).

Ocena instrukcji obsługi musi być pozytywna.

22.5.

Urządzenia sprzęgające/sprzężenie mechaniczne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 94/20/WE 132 lub regulamin EKG ONZ nr 55

2.Kategoria pojazdu *)T, C, R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące zastosowanych w ciągniku urządzeń sprzęgających:

- obciążenie pionowe i poziome urządzeń sprzęgających nie mogą naruszać zgodności obciążenia poszczególnych osi; oraz

- nie przekraczać wartości określonych dla urządzenia sprzęgającego zgodnie z jego świadectwem homologacji (lub wartości zawartych na ich tabliczce znamionowej);

- maksymalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego nie może przekraczać 3000 kg.

22.6.

Tabliczki znamionowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE

Dyrektywa 76/114/EWG 133

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720).

2.Kategoria pojazdu *)T, C, R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące tabliczki znamionowej oraz numeru identyfikacyjnego na ciągniku:

- tabliczka powinna być przymocowana w dobrze widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części, która nie jest wymieniana w normalnych warunkach w trakcie eksploatacji;

- wysokość znaków (liter i cyfr) w numerze identyfikacyjnym min 4 mm;

- wysokość znaków (liter i cyfr) numeru identyfikacyjnego umieszczonego bezpośrednio na konstrukcji ciągnika min. 7 mm;

- tabliczka powinna zawierać (z wyjątkiem tabliczki zastępczej):

- nazwę producenta;

- typ ciągnika (również wersję, jeśli jest taka potrzeba);

- numer świadectwa homologacji typu (jeśli takie posiadał ciągnik);

- numer identyfikacyjny ciągnika;

- min i max wartości dopuszczalnej masy obciążonego ciągnika (w zależności od możliwych rodzajów opon jeśli są przewidywane);

- dopuszczalne obciążenie osi (w zależności od możliwych rodzajów opon jeśli są przewidywane) - osi przedniej;

- osi tylnej;

- technicznie dopuszczalne masy ciągnięte;

- bez hamulców;

- z hamulcem inercyjnym - bezwładnościowym (najazdowym);

- z hamulcem niezależnym od pojazdu ciągnącego (uruchamianym z miejsca kierowcy);

- z hamulcem uruchamianym jednym ruchem z hamulcem roboczym ciągnika (np. z hamulcem hydraulicznym, pneumatycznym).

22.7.

Złącze hamulca przyczepy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/144/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C, R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania załącznika nr IV do dyrektywy dotyczące urządzeń sterowania hamulcami przyczep:

- Złącza powinny być zgodne z:

- ISO 1728:1980 - dla pneumatycznych dwuprzewodowych układów;

- PN-91/R-36140:1992 - opcjonalnie dla pneumatycznych jednoprzewodowych Układów;

- ISO 5676:1983 dla hydraulicznych jednoprzewodowych układów;

- ciśnienie na złączu zasilającym (dla instalacji 2-przewodowej) 0,65÷0,8 MPa;

- ciśnienie na złączu sterującym (dla instalacji 2-przewodowej);

- 0 MPa - urządzenie w pozycji spoczynkowej;

- 0,65÷0,8 MPa - urządzenie w pozycji roboczej;

- ciśnienie na złączu sterująco-zasilającym (dla instalacji jednoprzewodowej pneumatycznej) 0,58 ÷ 0,63 MPa;

- ciśnienie na złączu hydraulicznego układu hamulcowego przyczep 10 ÷ 15 MPa.

23.1.

Emisja zanieczyszczeń

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2000/25/WE
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dopuszczalnych wartości dotyczące emisji zanieczyszczeń silnika ciągnika odpowiednio dla kategorii mocy silnika (według daty produkcji/rejestracji ciągnika).

Ocenę należy przeprowadzić na podstawie analizy informacji zawartych na tabliczce znamionowej silnika.

24.1.

Opony

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 106 lub katalog producenta ogumienia
2.Kategoria pojazdu *)T, C
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące nośności.

26.1.

Zamocowanie pasów bezpieczeństwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 76/115/EWG 134
2.Kategoria pojazdu *)Pojazdy kategorii T1, T2, T3, T5, C
3.Wymagania techniczneMinimalna liczba punktów mocowania wymagana w odniesieniu do ciągników kategorii T1, T2, T3 wynosi 2, ustanowiona w załączniku nr I dodatek 1 do dyrektywy dla miejsc środkowych z przodu pojazdu kategorii N3. Badania obciążenia ustanowione w pkt 5.4.3. i 5.4.4. załącznika nr I do tej dyrektywy w odniesieniu do pojazdów kategorii N3 stosuje się do wymienionych kategorii ciągników.

27.1.

Pasy bezpieczeństwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 77/541/EWG 135
2.Kategoria pojazdu *)T5
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania dotyczące oznakowania homologacyjnego.

28.1.

Bieg wsteczny i prędkościomierz

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 75/443/EWG 136

Dyrektywa 2009/60/WE

2.Kategoria pojazdu *)T5
3.Wymagania techniczneMusza być spełnione wymagania opisane w załącznikach do dyrektyw.

29.1.

Osłony przeciwrozbryzgowe

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 91/226/EWG 137
2.Kategoria pojazdu *)T5
3.Wymagania techniczneMusza być spełnione wymagania opisane w załączniku do dyrektywy.

30.1.

Urządzenia ograniczające prędkość

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 92/24/EWG 138
2.Kategoria pojazdu *)T5
3.Wymagania techniczneSprawdzenie prędkości na odcinku pomiarowym.

32.1.

Ochrona boczna

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 89/297/EWG 139
2.Kategoria pojazdu *)T5
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania opisane w załączniku.

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego boczne zabezpieczenie zapewniało wystarczającą wytrzymałość oraz spełniało wymagania pkt 2 oraz pkt 4 załącznika do dyrektywy z wyłączeniem pkt 2.8. i z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 3.

56

Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 98/91/WE 140
2.Kategoria pojazdu *)R
3.Wymagania techniczneMuszą być spełnione wymagania opisane w załączniku do dyrektywy.

CZĘŚĆ III:

POJAZDY KATEGORII L:

Tabela nr 1:
PktPrzedmiotAkt prawnyZastosowanie dla kategorii pojazdu: L
1MarkaDyrektywa 2002/24/WEB
2Typ/wariant/wersjaB
3Nazwa i adres producenta pojazduB
4Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela producenta, jeśli występujeB
5Kategoria pojazduB
6Ilość kół i ich położenie w przypadku pojazdu trójkołowegoB
7Obrys ramyB
8Nazwa i adres producenta silnika (jeśli inny od producenta pojazdu)B
9Marka i opis silnikaB
10Typ zapłonu silnikaB
11Cykl pracy silnikaB
12Rodzaj chłodzenia silnikaB
13Rodzaj smarowania silnikaB
14Ilość i usytuowanie cylindrów (również w przypadku silnika z tłokiem obrotowym) silnikaB
15Średnica, skok, pojemność skokowa cylindra lub pojemność komory spalania (również w przypadku silnika z tłokiem obrotowym) silnikaB
16Pełny schemat układu dolotowego silnikaB
17Stopień sprężania silnikaB
18Maksymalny moment obrotowy i maksymalna moc użyteczna silnikaDyrektywa 95/1/WEA
19Środki zabezpieczające motorowery i motocykleDyrektywa 97/24/WE(C7)A
20Zbiornik paliwaDyrektywa 97/24/WE(C6)A
21Akumulator(y) trakcyjny(e)Dyrektywa 2002/24/WEB
22Gaźnik lub inny układ zasilania paliwem (marka i typ)B
23Układ elektryczny (napięcie znamionowe)B
24Prądnica (typ i maksymalna moc wyjściowa)B
25Maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazduDyrektywa 95/1/WEA
26Masy i wymiaryDyrektywa 93/93/EWGA
27Urządzenia spinające z przyczepąDyrektywa 97/24/WE(C10)A
28Środki przeciw zanieczyszczaniu powietrzaDyrektywa 97/24/WE(C5)A
29OponyDyrektywa 97/24/WE(C1)A
30Układ napędowyDyrektywa 2002/24/WEB
31Układ hamulcowyDyrektywa 93/14/EWGA
32Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnejDyrektywa 93/92/EWG 141 A
33Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnejDyrektywa 97/24/WE(C2)C
34Dźwiękowe urządzenie ostrzegawczeDyrektywa 93/30/EWGA
35Położenia miejsca na zamocowanie tylnej tablicy rejestracyjnejDyrektywa 93/94/WE 142 A
36Kompatybilność elektromagnetycznaDyrektywa 97/24/WE(C8)A
37Poziom głośności i układ wydechowyDyrektywa 97/24/WE(C9)A
38Lusterka wsteczneDyrektywa 97/24/WE(C4)A
39Części wystająceDyrektywa 97/24/WE(C3)A
40Podpórka (z wyjątkiem pojazdów mających trzy lub więcej kół)Dyrektywa 93/31/EWG 143 A
41Urządzenie zabezpieczające przed niedozwolonym użyciem pojazduDyrektywa 93/33/EWGA
42Szyby; wycieraczki szyby przedniej; spryskiwacze szyby przedniej; urządzenia do odmrażania i odraszania motorowerów trójkołowych, motocykli trójkołowych i pojazdów samochodowych czterokołowych z nadwoziemDyrektywa 97/24/WE(C12)A
43Uchwyt dla pasażera w pojazdach dwukołowychDyrektywa 93/32/EWG 144 A
44Punkty zamocowania pasów bezpieczeństwa i pasy bezpieczeństwaDyrektywa 97/24/EWG (C11)A
45PrędkościomierzDyrektywa 2000/7/WEA
46Identyfikacja urządzeń sterujących, lampek kontrolnych i wskaźnikówDyrektywa 93/29/EWG 145 A
47Oznakowanie znamionowe (treść, położenie i sposób mocowania)Dyrektywa 93/34/EWG 146 A

Objaśnienia:

A - uznaje się wydane świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań wydane przez jednostkę uprawnioną. W przypadku jego braku lub w przypadku dokonania zmiany w pojeździe kompletnym, o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia, lub zabudowy na pojeździe niekompletnym, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia, wymagana jest ocena bezpośrednia polegająca na uproszczonym, nieniszczącym badaniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie szczegółowym Części III Tabeli nr 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, według pozycji o numerze odpowiadającym poszczególnym zagadnieniom wymienionym w kolumnie 1 Tabeli nr 1.

B - wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy dotyczące zgodności pojazdu z danymi producenta w tym zakresie. Jednostka uprawniona weryfikuje dane przedstawione w oświadczeniu.

C - homologowany przedmiot wyposażenia lub część lub sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań (jeżeli dotyczy).

18

Maksymalny moment obrotowy i maksymalna moc użyteczna silnika

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 95/1/WE
2.Kategoria pojazdu *)Art. 1 dyrektywy
3.Wymagania techniczne1. Wnioskodawca przedkłada oświadczenie wydane przez producenta, określające maksymalny moment obrotowy i moc maksymalną silnika w kW oraz odpowiadające im prędkości obrotowe silnika w obrotach na minutę.

2. Można również odwołać się do wykresów momentu i mocy silnika zawierającego te same informacje.

19

Środki zabezpieczające motorowery i motocykle

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 7
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w pkt 1-3 załącznika do dyrektywy, aby zminimalizować możliwość ingerencji w jego układ napędowy, która w wyniku np. zwiększenia osiągów pojazdu, może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i środowisko naturalne.

20

Zbiornik paliwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 6 załącznik nr I pkt 1.
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowany zbiornik paliwa lub zgodność powinna być wykazana w sprawozdaniu z badań wydanym przez jednostkę uprawnioną.

Zbiornik powinien spełniać wymagania dyrektywy dotyczące mocowania i wykonania, według pkt 1 i 2.

25

Maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 95/1/WE
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania techniczneUznaje się maksymalną prędkość konstrukcyjną na podstawie deklaracji producenta pojazdu.

26

Masy i wymiary

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/93/EWG
2.Kategoria pojazdu *)L - Załącznik do dyrektywy
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania załącznika do dyrektywy.

27

Urządzenia do sprzęgania przyczep dwukołowych i trójkołowych pojazdów silnikowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby urządzenie sprzęgające spełniło wymagania załącznika nr 1 do dyrektywy

28

Środki przeciw zanieczyszczaniu powietrza

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE Rozdział 5
2.Kategoria pojazdu *)Art. 1 dyrektywy
3.Wymagania techniczneMOTOROWERY

Emisja z układu wydechowego:

a) Wykonuje się badanie typu I zgodnie z pkt 2.2.1.1. załącznika nr I rozdziału 5 dyrektywy. Stosuje się wartości graniczne określone w pkt 2.2.1.3. załącznika nr I rozdziału 5 dyrektywy.

b) Motorower nie musi wykazywać przejechanych 250 km, jak określono w pkt 3.1.1. dodatku 1 do załącznika nr I rozdziału 5 dyrektywy

Emisja tlenku węgla i węglowodorów na biegu jałowym: Wykonuje się badanie typu II zgodnie z pkt 2.2.1.2. załącznika nr I rozdziału 5 dyrektywy.

MOTOCYKLE i MOTOROWERY TRÓJKOŁOWE

Emisja z układu wydechowego:

a) Wykonuje się badanie typu I zgodnie z pkt 2.2.1.1. załącznika nr II rozdziału 5 dyrektywy. Stosuje się wartości graniczne określone w tabelach nr I i nr II załącznika nr II rozdziału 5 dyrektywy.

b) Motocykl lub motorower trójkołowy nie musi wykazywać przejechanych 1000 km, jak określono w pkt 3.1.1. dodatku 1 do załącznika nr II rozdziału 5 dyrektywy.

Emisja tlenku węgla i węglowodorów na biegu jałowym:

Wykonuje się badanie typu II zgodnie z pkt 2.2.1.2. załącznika nr II rozdziału 5 dyrektywy.

29

Opony

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE Rozdział 1
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w homologowane opony, a ich montaż powinien być zgodny z rozdziałem 1 załącznik nr III do dyrektywy.

31

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/14/EWG
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania techniczne dyrektywy lub regulaminu EKG ONZ nr 78.

32

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2009/67/WE

W przypadku pojazdów podkategorii L3e dopuszcza się stosowanie regulaminu EKG ONZ nr 53

2.Kategoria pojazdu *)Art. 1 dyrektywy 2009/67/WE

Pkt 1 regulaminu EKG ONZ nr 53

3.Wymagania technicznePojazd powinien spełniać wymagania określone w załączniku nr I do dyrektywy 2009/67/WE część B oraz w zależności od podkategorii:

Załącznik nr II: motorowery dwukołowe - L1e.

Załącznik III: motorowery trzykołowe i lekkie pojazdy czterokołowe - L2e.

Załącznik IV: motocykle dwukołowe - L3e.

Załącznik V: motocykle z przyczepą boczną - L4e.

Załącznik VI: pojazdy trzykołowe i lekkie pojazdy czterokołowe - L5e, stosuje się także do L6e, L7e.

Alternatywnie dla podkategorii L3e:

- wymagania ogólne: pkt 5 regulaminu EKG ONZ nr 53.

- wymagania szczegółowe: pkt 6 regulaminu EKG ONZ nr 53.

34

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/30/EWG
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania techniczneUrządzenie:

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze musi posiadać homologację typu zgodnie z załącznikiem nr I do dyrektywy z wyłączeniem pojazdów określonych w pkt 2.1. załącznika nr II do dyrektywy lub zgodność tą należy wykazać w sprawozdaniu z badań wydanym przez jednostkę uprawnioną.

Montaż w pojeździe:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 2 załącznika nr II do dyrektywy.

35

Położenia miejsca na zamocowanie tylnej tablicy rejestracyjnej

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa Rady 93/94/EWG 147
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w miejsce do montowania i mocowania tylnej tablicy rejestracyjnej. Miejsce to powinno spełniać wymagania pkt 1, 3 - 6 załącznika do dyrektywy.

36

Kompatybilność elektromagnetyczna

Lp.DotyczyPrzepisy szczegółowe
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 8
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania techniczneDwukołowe lub trójkołowe pojazdy silnikowe

Wyposażenie elektryczne / elektroniczne powinno spełniać wymagania techniczne:

- załącznika nr I do dyrektywy lub

- załączników nr 7 - 10 do regulaminu EKG ONZ nr 10.

Za równoważne uznaje się wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

37

Poziom głośności i układ wydechowy

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 9

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 i 1720)

2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania techniczneMotorowery dwukołowe

Badanie pojazdu nieruchomego:

Należy potwierdzić spełnianie wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia poprzez wykonanie badania zgodnie z pkt 2.2. załącznika nr II rozdziału 9 dyrektywy.

Motocykle

Badanie pojazdu nieruchomego:

Należy potwierdzić spełnianie wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia poprzez wykonanie badania zgodnie z pkt 2.2. załącznika nr III rozdziału 9 dyrektywy.

Motorowery trzykołowe lub trójkołowce

Badanie pojazdu nieruchomego:

Należy potwierdzić spełnienie wymagań określonych w załączniku 1 do rozporządzenia poprzez wykonanie badania zgodnie z pkt 2.3. załącznika nr IV rozdziału 9 dyrektywy.

38

Lusterka wsteczne

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaRegulamin EKG ONZ nr 46

Regulamin EKG ONZ nr 81

2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien posiadać homologowane urządzenia widzenia pośredniego oraz ich minimalna liczba i sposób montażu powinny być zgodne z wymaganiami pkt 15.2.1.1.3., pkt 15.2.1.1.4., pkt 15.2.2.1. i pkt 15.2.2.9. regulaminu EKG ONZ nr 46.

Pole widzenia powinno umożliwiać kierowcy widzenie obszaru opisanego w pkt 15.2.4.7. w przypadku lusterka klasy VII.

Pojazd powinien posiadać homologowane urządzenia widzenia pośredniego oraz powinny one być zainstalowane zgodnie z wymaganiami pkt 16.1.1., pkt 16.1.2., pkt 16.2.2., pkt 16.3.1. i pkt 16.4.1 regulaminu EKG ONZ nr 81

39

Części wystające

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 3
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd dwu- i trójkołowy niezabudowany lub zabudowany powinien być tak skonstruowany, aby spełniał wymagania określone w rozdziale 3 dyrektywy.

40

Podpórka

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/31/EWG 148
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien być skonstruowany tak, aby spełniał wymagania pkt 2 i 3 załącznika nr I do dyrektywy.

41

Urządzenia zabezpieczające dwu- lub trzykołowe pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/33/EWG
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania techniczneDwukołowe pojazdy silnikowe z przyczepką boczną lub bez niej oraz trzykołowe pojazdy silnikowe.

1. Wyposażenie zabezpieczające ww. pojazdy przed bezprawnym użyciem powinno spełniać wymagania techniczne według:

- punktów 3 i 4 dyrektywy lub,

- załączników nr IV - VI do dyrektywy 74/61EWG 149

2. Urządzenie zabezpieczające ww. pojazdy przed bezprawnym użyciem powinno być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania, co mogłoby stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

42

Okna; wycieraczki szyby przedniej; spryskiwacze szyby przedniej itd.

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa Rady 97/24/WE rozdział 12
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony zgodnie z pkt 2.1. Załącznika nr II do dyrektywy w okna, wycieraczki szyby przedniej oraz spryskiwacze szyby przedniej. Elementy te powinny spełniać wymagania pkt 2.1.1., pkt 2.1.2. i pkt 2.2. załącznika nr II do dyrektywy.

43

Uchwyt dla pasażera w pojazdach dwukołowych

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/32/EWG 150
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien być tak skonstruowany, aby uchwyt dla pasażera spełniał wymagania zgodnie z pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy.

44

Punkty zamocowania pasów bezpieczeństwa i pasy bezpieczeństwa

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 97/24/WE rozdział 11
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePunkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa pojazdu powinny spełniać wymagania dyrektywy w odniesieniu do ich rozmieszczenia i wytrzymałości.

45

Prędkościomierz

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 2000/7/WE
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w prędkościomierz spełniający wymagania pkt 2.1. i pkt 2.2. załącznika do dyrektywy z wyłączeniem wymagań pkt 2.2.3. oraz w uzasadnionych przypadkach należy wykonać badania zgodnie z pkt 2.3. z wyłączeniem pkt 2.3.3. załącznika do dyrektywy.

46

Identyfikacja urządzeń sterujących, lampek kontrolnych i wskaźników

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa 93/29/EWG 151
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w urządzenia sterowania i kontroli urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźniki, spełniające wymagania załącznika nr I do dyrektywy.

47

Oznakowanie znamionowe (treść, położenie i sposób mocowania)

Lp.Dotyczy:Przepisy szczegółowe:
1.Podstawa prawnaDyrektywa Rady 93/34/EWG 152
2.Kategoria pojazdu *)L
3.Wymagania technicznePojazd powinien być wyposażony w tabliczkę znamionową producenta oraz w numer identyfikacyjny VIN.

Tabliczka znamionowa powinna spełniać wymagania pkt 2 i pkt 4.2.2.2 załącznika nr I do dyrektywy.

Numer identyfikacyjny VIN powinien spełniać wymagania pkt 3 i pkt 4.2.2.1. załącznika nr I do dyrektywy.

Objaśnienia:

*) Podaje się kategorie pojazdów, których wymaganie dotyczy; w przypadku szczegółowego wskazania przepisu dyrektywy/regulaminu/rozporządzenia, dotyczy on wyłączeń/ograniczeń z zakresu obowiązywania tych przepisów dla poszczególnych kategorii pojazdów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH W CELU DOPUSZCZENIA JEDNOSTKOWEGO POJAZDU

1.

 OGÓLNIE

1)
W ramach działań w zakresie procedury dopuszczenia jednostkowego pojazdu jest niezbędna właściwa współpraca między producentem, importerem, właścicielem pojazdu (bądź ich upoważnionym przedstawicielem) a jednostką uprawnioną. Właściwy przepływ informacji dotyczący pojazdu, jego przedmiotów wyposażenia lub części oraz wymiana dokumentów i informacji jest niezbędna dla spełnienia przez pojazd wymagań technicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2)
Dopuszczenie jednostkowe pojazdu jest udzielane na podstawie aktualnego stanu technicznego pojazdu, w oparciu o wszystkie dostępne świadectwa lub certyfikaty (o ile są dostępne) oraz niezbędne badania i sprawdzenia określone w przepisach zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2.

 PROCEDURY

1.
W przypadku wystąpienia o dopuszczenie jednostkowe pojazdu jednostka uprawniona powinna:

1) sprawdzić:

a) w przypadku nowego pojazdu, o którym mowa w art. 70zn ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, czy spełnia on wszystkie warunki i wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b) w przypadku nowego pojazdu, o którym mowa w art. 70zn ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, spełnienie warunków i wymagań w odniesieniu wyłącznie do tych przedmiotów wyposażenia lub części w pojeździe, w których wprowadzono zmiany skutkujące zmianą warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu;

2) zweryfikować dostarczone świadectwa homologacji udzielone na wcześniejszych etapach produkcji pojazdu, czy odpowiadają odpowiednim przepisom zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3) sprawdzić, czy świadectwa homologacji wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi homologacji są ważne w świetle zawartych w tych przepisach okresów przejściowych, oraz zażądać, w razie potrzeby, ich uzupełnienia;

4) upewnić się, odwołując się do dokumentacji, że specyfikacje pojazdu i dane zawarte w dokumencie informacyjnym oraz świadectwach homologacji w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych są zgodne;

5) przeprowadzić niezbędne sprawdzenia w celu zapewnienia, że spełnione są wymagania przewidziane w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

6) zapewnić, aby wszystkie dane były zawarte w dokumencie informacyjnym;

7) upewnić się, w odniesieniu do dokumentacji, że opis i dane pojazdu podane w dokumencie informacyjnym lub w świadectwach homologacji dotyczących przedmiotów jego wyposażenia lub części lub innych dokumentach potwierdzają spełnienie odpowiednich wymagań technicznych określonych w przepisach Unii Europejskiej lub regulaminach EKG ONZ;

8) przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie sprawdzenia elementów pojazdu oraz przedmiotów jego wyposażenia lub części dla pojazdu, który podlega dopuszczeniu jednostkowemu, w celu sprawdzenia, czy pojazd jest wykonany zgodnie z odpowiednimi danymi zawartymi w dokumencie informacyjnym w odniesieniu do wymagań zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

9) przeprowadzić, w odniesieniu do zespołów, sprawdzenia ich zamocowania;

10) przeprowadzić badania w ramach dopuszczenia jednostkowego pojazdu tak, aby nie doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu, jego przedmiotu wyposażenia lub części.

2.
W przypadku gdy nie dostarczono świadectwa homologacji potwierdzającego spełnienie warunków zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia należy:

1) przeprowadzić badania i sprawdzenia w tym zakresie;

2) sprawdzić, czy pojazd spełnia wymagania techniczne zgodnie z dostarczonym dokumentem informacyjnym i czy spełnia wymagania określone w tabeli nr 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) sprawdzić prawidłowość zamontowanych zespołów w pojeździe.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARUNKI OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI WYMAGAŃ ALTERNATYWNYCH W PROCEDURZE DOPUSZCZENIA JEDNOSTKOWEGO POJAZDU

1.

 OGÓLNIE

1)
W przypadku braku świadectw homologacji potwierdzających spełnienie wymagań technicznych zawartych w przepisach, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, należy przedstawić wszystkie posiadane dokumenty poświadczające spełnienie alternatywnych wymagań równoważnych dla potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
2)
W przypadku uznania w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu dokumentów innych niż świadectwa homologacji, stanowiących potwierdzenie spełnienia warunków technicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jednostka uprawniona weryfikuje, czy dokumenty te potwierdzają spełnienie przez pojazd wymagań zapewniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz ochronę środowiska.

2.

 PROCEDURY

1.
W przypadku przedstawienia w procedurze ubiegania się o dopuszczenie jednostkowe pojazdu dokumentów, które nie stanowią świadectwa homologacji, jednostka uprawniona powinna:

1) sprawdzić, czy dostarczone dokumenty odpowiadają przepisom zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sprawdzić, czy dokumenty wydane zgodnie z przepisami dotyczącymi wymagań zapewniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz ochronę środowiska są ważne w świetle zawartych w tych przepisach okresów przejściowych, oraz zażądać, w razie potrzeby, ich uzupełnienia;

3) upewnić się, odwołując się do posiadanej dokumentacji, że specyfikacje pojazdu i dane zawarte w przedstawionych dokumentach, w tym w dokumencie informacyjnym, w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych są zgodne;

4) dokonać oceny dostarczonej dokumentacji w zakresie konieczności przeprowadzenia niezbędnych badań;

5) porównać dostarczoną dokumentację z dokumentami wymaganymi w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

6) zweryfikować, w odniesieniu do dokonanych badań i sprawdzeń, kompletność danych i informacji zawartych w dokumencie informacyjnym.

2.
W przypadku gdy nie jest dostępny żaden dokument potwierdzający spełnienie przepisów zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, należy:

1) przeprowadzić badania i sprawdzenia wskazane w tym załączniku;

2) sprawdzić, czy pojazd jest zgodny z danymi zawartymi w dokumencie informacyjnym i czy spełnia wymagania równoważne do świadectwa homologacji, a określone w tym załączniku.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE POJAZDU1)

.......................................................................................................................

(okrągła pieczęć organu wydającego dopuszczenie jednostkowe pojazdu2))

Strona 1*

Niżej podpisany niniejszym zaświadcza, że pojazd:

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): ................................................................................

0.2. Typ: ........................................ Wariant: ........................... Wersja: ...................................

0.2.1. Nazwa handlowa: ..........................................................................................................

0.4. Kategoria pojazdu: ...........................................................................................................

0.5. Nazwa i adres producenta pojazdu:

...............................................................................................................................................

0.6. Położenie i sposób mocowania tabliczek znamionowych: ...................................................

Położenie numeru identyfikacyjnego pojazdu: ....................................................................

0.9. Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje):

0.10. Numer identyfikacyjny pojazdu: .......................................................................................

przedłożony do dopuszczenia dnia ..............................................3)

przez .........................................................................................4)

otrzymuje dopuszczenie zgodnie z przepisami art. 70zo ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Na dowód powyższego nadaje się następujący numer dopuszczenia: ....................................5)

Pojazd spełnia wymagania art. 70zs ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

(miejscowość) (podpis6)) (data)

Objaśnienia:

1) Maksymalny format dokumentu: A4 (210 × 297 mm).

2) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

3) Data złożenia wniosku o wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

4) Nazwa/imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy.

5) Kolejny numer dopuszczenia jednostkowego pojazdu (przykładowo: PL*IVA*0001,

gdzie: PL oznacza kraj, w którym wydano dopuszczenie jednostkowe pojazdu, Polska;

IVA oznacza skrót procedury dopuszczenia jednostkowego (individual approval) opartej na art. 24 dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.);

0001 oznacza kolejny numer dopuszczenia jednostkowego pojazdu, począwszy od cyfr "0001".

6) Podpis oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej w imieniu Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do podpisania dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

* Kolejne strony dopuszczenia jednostkowego pojazdu, w zależności od kategorii pojazdu, wypełnia się jedynie w zakresie wymagań zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ DANYCH I INFORMACJI O POJEŹDZIE NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI I EWIDENCJI POJAZDÓW

Lp.Dane i informacje o pojeździeWyszczególnienie
1Numer świadectwa homologacji pojazdu, o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu*
2Nazwa i adres producenta pojazdu, o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu
3Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
4Model
5Rodzaj
6Podrodzaj
7Przeznaczenie*
8Rok produkcji
9Masa własna [kg]
10Dopuszczalna ładowność [kg]
11Największy dopuszczalny nacisk osi [kN]
12Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]
13Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg]
14Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg]**
15Inne***
Objaśnienia:

* O ile dotyczy.

** Nie dotyczy ciągnika siodłowego.

*** Dotyczy innych danych i informacji uznanych za istotne przez producenta pojazdu.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE POJAZDU
.........................................

(miejscowość, data)

................................................

................................................

................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(imię (imiona) i nazwisko lub nazwa i adres wnioskodawcy)(nazwa i adres organu wydającego dopuszczenie jednostkowe pojazdu)
Wnioskuję o wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla:
1. Marka oraz typ pojazdu...............................................................................................................................................
2. Numer sprawozdania z badań potwierdzającego spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu ..................................................................................................................
3. Data wydania sprawozdania ........................................................................................................................................
4. Nazwa i adres właściciela/producenta/importera (lub ich upoważnionego przedstawiciela)* pojazdu ...........................................................................................................................................................................................
5. Nazwa i adres producenta pojazdu .............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Załączniki:

1) dokument informacyjny** sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr I do dyrektywy 2007/46/WE1) albo załączniku nr II do dyrektywy 2002/24/WE2), albo załączniku nr I do dyrektywy 2003/37/WE3);

2) sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

3) wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

4) kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

5) kopia dowodu własności pojazdu.

.....................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Objaśnienia:

* Niepotrzebne skreślić.

** W zależności od kategorii pojazdu wypełniony w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

1) dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.);

2) dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylająca dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. zm.);

3) dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylająca dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311, z późn. zm.).

1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U.2014.1257).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.).
3 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
4 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
5 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
6 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
7 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
8 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
9 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
10 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
11 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
12 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
13 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
14 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
15 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
16 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
17 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
18 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
19 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
20 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
21 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
22 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
23 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
24 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
25 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
26 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
27 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
28 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
29 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
30 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
31 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
32 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
33 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
34 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
35 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
36 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
37 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
38 Utraciła moc ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 17 ust. 1art. 17 ust. 1rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającego dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odniesienia do uchylonej dyrektywy uznaje się za odniesienia do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009.
39 Utraciła moc ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 17 ust. 1art. 17 ust. 1rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającego dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odniesienia do uchylonej dyrektywy uznaje się za odniesienia do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009.
40 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
41 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
42 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
43 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
44 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
45 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
46 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
47 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
48 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
49 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
50 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
51 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
52 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
53 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
54 Uchylona z dniem 21 stycznia 2013 r. na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007 r., str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odniesienia do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odniesienia do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2007.
55 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
56 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
57 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
58 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
59 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
60 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
61 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
62 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
63 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
64 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
65 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
66 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
67 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
68 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
69 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
70 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
71 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
72 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
73 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
74 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
75 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
76 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
77 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
78 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
79 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
80 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
81 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
82 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
83 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
84 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
85 Utraciła moc ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 17 ust. 1art. 17 ust. 1rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającego dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odniesienia do uchylonej dyrektywy uznaje się za odniesienia do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009.
86 Utraciła moc ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 17 ust. 1art. 17 ust. 1rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającego dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odniesienia do uchylonej dyrektywy uznaje się za odniesienia do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009.
87 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
88 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
89 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
90 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
91 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
92 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
93 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
94 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
95 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
96 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
97 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
98 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
99 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
100 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
101 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
102 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
103 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
104 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
105 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
106 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
107 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
108 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
109 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
110 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
111 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
112 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
113 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
114 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
115 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
116 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
117 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
118 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
119 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
120 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
121 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
122 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
123 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
124 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
125 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
126 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
127 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
128 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
129 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
130 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
131 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
132 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
133 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
134 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
135 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
136 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
137 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
138 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
139 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
140 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
141 Uchylona z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 6art. 6dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzy kołowych pojazdach silnikowych (Dz. Urz. UE L 222 z 25.08.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do dyrektywydyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/67/WE zgodnie z tabelą korelacji zawartą w zazałłąączniku VIIIczniku VIIIdo tej dyrektywy.
142 Uchylona z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 5art. 5dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/62/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2009, str. 20, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odniesienia do uchylonej dyrektywy traktuje się jak odniesienia do dyrektywydyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/62/WE zgodnie z tabelą korelacji zawartą w zazałłąączniku IIIczniku IIIdo tej dyrektywy.
143 Uchylona z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 5art. 5dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/78/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 231 z 03.09.2009, str. 8) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do dyrektywydyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/78/WE zgodnie z tabelą korelacji zawartą w zazałłąączniku IIIczniku IIIdo tej dyrektywy.
144 Uchylona z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 5art. 5dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/79/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 201 z 01.08.2009, str. 29) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do dyrektywydyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/79/WE zgodnie z tabelą korelacji zawartą w zazałłąączniku IIIczniku IIIdo tej dyrektywy.
145 Uchylona z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 6art. 6dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (Dz. Urz. UE L 202 z 04.08.2009, str. 16) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do dyrektywydyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/80/WE zgodnie z tabelą korelacji zawartą w zazałłąączniku IVczniku IVdo tej dyrektywy.
146 Uchylona z dniem 1 czerwca 2010 r. na podstawie art. 5art. 5dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/139/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 322 z 09.12.2009, str. 3) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do dyrektywydyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/139/WE zgodnie z tabelą korelacji zawartą w zazałłąączniku IIIczniku IIIdo tej dyrektywy.
147 Uchylona z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 5art. 5dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/78/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 231 z 03.09.2009, str. 8) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do dyrektywydyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/78/WE zgodnie z tabelą korelacji zawartą w zazałłąączniku IIIczniku IIIdo tej dyrektywy.
148 Uchylona z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 5art. 5dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/78/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 231 z 03.09.2009, str. 8) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do dyrektywydyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/78/WE zgodnie z tabelą korelacji zawartą w zazałłąączniku IIIczniku IIIdo tej dyrektywy.
149 Utraciła moc z dniem 1 listopada 2014 r. na podstawie art. 19art. 19rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do rozporzrozporząądzeniadzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009.
150 Uchylona z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 5art. 5dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/79/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 201 z 01.08.2009, str. 29) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do dyrektywydyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/79/WE zgodnie z tabelą korelacji zawartą w zazałłąączniku IIIczniku IIIdo tej dyrektywy.
151 Uchylona z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 6art. 6dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (Dz. Urz. UE L 202 z 04.08.2009, str. 16) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odesłania do dyrektywydyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/80/WE zgodnie z tabelą korelacji zawartą w zazałłąączniku IVczniku IVdo tej dyrektywy.
152 Uchylona z dniem 1 czerwca 2010 r. na podstawie art. 5art. 5dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/139/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 322 z 09.12.2009, str. 3) (Tekst mający znaczenie dla EOG); odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do dyrektywydyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/139/WE zgodnie z tabelą korelacji zawartą w zazałłąączniku IIIczniku IIIdo tej dyrektywy.