§ 7. - Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.22.200

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2004 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 104 lit. a tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.